Registrerte arbeidsledige

09428: Registrerte arbeidsledige 15-74 år, etter alder. Årsgjennomsnitt (B) (avslutta serie) 2004 - 2013
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 57 Valgte

Søk

alder

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
18.03.2014
Kontakt
Berit Mira Rosentjern, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 47 90
ebs@ssb.no

Måleenhet
Personer registrert helt arbeidsledige:
personer
Personer registrert helt arbeidsledige (prosent):
prosent
Referansetid
Personer registrert helt arbeidsledige:
Utgangen av november
Personer registrert helt arbeidsledige (prosent):
Utgangen av november
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Ved fordeling av registrerte arbeidsledige på kommunenivå, brukes bostedskommune fra Det sentrale personregister. I tallene over helt ledige fra NAV, inngår også personer som ikke er registrert bosatte i Norge. Disse har ingen registrert bostedskommune i Norge og vil følgelig heller ikke bli fordelt på kommunenivå. Antallet vil variere noe gjennom året og i november 2009 var det i overkant av 1600 helt arbeidsledige personer som ikke blir fordelt etter bostedskommune.

For egne tabeller over arbeidsledighet blant personer ikke registrert bosatte i Norge, se statistikkbanktabellene 07282, 07220 og 07211 i statistikken over registrert arbeidsledige blant innvandrere.

Arbeidsledighetsstatistikken etter bydel gir tall pr. utgangen av november. Ved gruppering etter bydel brukes personens bostedsgrunnkrets pr. 31.12. i statistikkåret. Dette medfører at noen få personer ikke blir knyttet til en bydel, men blir gruppert som uoppgitt bydel. Dette vil typisk være personer som har flyttet fra en kommune til en annen kommune i perioden mellom referansetidspunktene. Det må tas hensyn til de relativt store svingningene mellom årgangene på uoppgitt bydel ved tolkning av tallene.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Personer registrert helt arbeidsledige
Statistikken bygger f.o.m. 1988 på Arbeidsdirektoratets SOFA-søkerregister. Før dette ble statistikken utarbeidet på grunnlag av oppgaver fra arbeids- og sjømannskontorene (se tabell 1601). Statistikken omfatter personer som er meldt som helt arbeidsledige ved arbeidskontorene. Årsgjennomsnittet er beregnet på basis av opptellinger ved slutten av hver måned. Som helt arbeidsledige regnes personer som ikke har inntektsgivende arbeid, er arbeidsføre og disponible for det arbeid som de søker. Fordelingen etter bostedskommune er hentet fra SSBs system for befolkningsstatistikk. Registrert ledige må ikke forveksles med arbeidsledige i SSBs arbeidskraftsundersøkelse.

Brukerveiledning for statistikkbanken