KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering

09398: Utvalgte nøkkeltall, bydel - nivå 1 (B) (avslutta serie) 2004 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk

region

Totalt 18 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Anni Sutatip Thirpaks Fretheim, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 657
stf@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager:
Kroner
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten:
Kroner
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten:
Kroner
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år:
Kroner
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten:
Kroner
Andel barn 1-5 år med barnehageplass:
Prosent
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten:
Avtalte årsverk
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten:
Avtalte årsverk
Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år:
Prosent
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år:
Prosent
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år:
Prosent
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere:
Boliger
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner):
Kroner
Referansetid
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager:
1.1.
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten:
1.1.
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten:
1.1.
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år:
1.1.
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten:
1.1.
Andel barn 1-5 år med barnehageplass:
1.1.
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten:
1.1.
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten:
1.1.
Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år:
1.1.
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år:
1.1.
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år:
1.1.
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner):
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Gjennomsnittet for bydelene i Oslo er vanligvis ikke lik gjennomsnittet for Oslo kommune. Tjenesteområdene som bydelene dekker finnes også hos andre virksomheter i kommunen. Eventuell rapportering for disse tjenestene skjer som ”bydel 99” og regnskapet for Oslo totalt inkluderer disse tiltakene. Det vil ikke ha noen mening å publisere tall for 'bydel 99'. Dekningsgradene er regnet ut etter geografisk befolkning. Befolkningen i Sentrum er lagt sammen med bydel St.Hanshaugen. Markabefolkningen er spredt på de bydeler som betjener dem. Innbyggere uten bydelskode ikke er med i dekningsgradene. For å finne korrekte nøkkeltall for økonomi og dekningsgrader for Oslo totalt for de ulike tjenester, må man gå inn KOSTRA-publiseringen for kommuner
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken