KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering

Til toppen
09398: Utvalgte nøkkeltall, bydel - nivå 1 (B) (avslutta serie) 2004 - 2016
Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Anni Sutatip Thirpaks Fretheim, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 657
stf@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager:
Kroner
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten:
Kroner
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten:
Kroner
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år:
Kroner
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten:
Kroner
Andel barn 1-5 år med barnehageplass:
Prosent
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten:
Avtalte årsverk
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten:
Avtalte årsverk
Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år:
Prosent
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år:
Prosent
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år:
Prosent
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere:
Boliger
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner):
Kroner
Referansetid
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager:
1.1.
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten:
1.1.
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten:
1.1.
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år:
1.1.
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten:
1.1.
Andel barn 1-5 år med barnehageplass:
1.1.
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten:
1.1.
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten:
1.1.
Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år:
1.1.
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år:
1.1.
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år:
1.1.
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner):
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 14 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 13 Valgte 1


Totalt 18 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Gjennomsnittet for bydelene i Oslo er vanligvis ikke lik gjennomsnittet for Oslo kommune. Tjenesteområdene som bydelene dekker finnes også hos andre virksomheter i kommunen. Eventuell rapportering for disse tjenestene skjer som 'bydel 99' og regnskapet for Oslo totalt inkluderer disse tiltakene. Det vil ikke ha noen mening å publisere tall for 'bydel 99'. Dekningsgradene er regnet ut etter geografisk befolkning. Befolkningen i Sentrum er lagt sammen med bydel St.Hanshaugen. Markabefolkningen er spredt på de bydeler som betjener dem. Innbyggere uten bydelskode ikke er med i dekningsgradene. For å finne korrekte nøkkeltall for økonomi og dekningsgrader for Oslo totalt for de ulike tjenester, må man gå inn KOSTRA-publiseringen for kommuner
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken