KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering

09397: Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 (K) 1999 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

I alt 38 Valgte

Søk

region

I alt 479 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

I alt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2017
Kontakt
Anni Sutatip Thirpaks Fretheim, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4405
stf@ssb.no

Måleenhet
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Frie inntekter i kroner per innbygger:
Kroner
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Netto lånegjeld i kroner per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager:
Kroner
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år:
Kroner
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten:
Kroner
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten:
Kroner
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år:
Kroner
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten:
Kroner
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb:
Kroner
Andel barn 1-5 år med barnehageplass:
Prosent
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning:
Prosent
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten:
Avtalte årsverk
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten:
Avtalte årsverk
Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år:
Prosent
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner:
Prosent
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon:
Prosent
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år:
Prosent
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år:
Prosent
Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb:
Kilometer
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere:
Boliger
Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere:
Årsverk
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev:
Kroner
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn:
Personer
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner):
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass:
Kroner
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
Kroner
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
Kroner
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
Kroner
Gjennomsnittlig saksbeh.tid for private forslag til detaljreg. Kalenderdager:
Dager
Gj.snittlig saksbehandlingstid for opprettelse av grunneiendom. Kalenderdager:
Dager
Bto. dr.utgifter i kr pr. km kommunal vei og gate:
Kroner
Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget:
Prosent
Andel innvilgede disp.søknader for nybygg i 100-m-beltet langs sjø. Prosent:
Prosent
Referansetid
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Frie inntekter i kroner per innbygger:
1.1.
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Netto lånegjeld i kroner per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år:
1.1.
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten:
1.1.
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten:
1.1.
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år:
1.1.
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten:
1.1.
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb:
1.1.
Andel barn 1-5 år med barnehageplass:
1.1.
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning:
1.1.
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten:
1.1.
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten:
1.1.
Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år:
1.1.
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner:
1.1.
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon:
1.1.
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år:
1.1.
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år:
1.1.
Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb:
1.1.
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere:
1.1.
Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev:
1.1.
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner):
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass:
1.1.
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Gjennomsnittlig saksbeh.tid for private forslag til detaljreg. Kalenderdager:
1.1.
Gj.snittlig saksbehandlingstid for opprettelse av grunneiendom. Kalenderdager:
1.1.
Bto. dr.utgifter i kr pr. km kommunal vei og gate:
1.1.
Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget:
1.1.
Andel innvilgede disp.søknader for nybygg i 100-m-beltet langs sjø. Prosent:
1.1.
Målemetode
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter:
Forløp (periodesum)
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter:
Forløp (periodesum)
Frie inntekter i kroner per innbygger:
Forløp (periodesum)
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter:
Forløp (periodesum)
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter:
Forløp (periodesum)
Netto lånegjeld i kroner per innbygger:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb:
Forløp (periodesum)
Andel barn 1-5 år med barnehageplass:
Forløp (periodesum)
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning:
Forløp (periodesum)
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten:
Forløp (periodesum)
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten:
Forløp (periodesum)
Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år:
Forløp (periodesum)
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner:
Forløp (periodesum)
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon:
Forløp (periodesum)
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år:
Forløp (periodesum)
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år:
Forløp (periodesum)
Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb:
Forløp (periodesum)
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere:
Forløp (periodesum)
Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere:
Forløp (periodesum)
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage:
Forløp (periodesum)
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev:
Forløp (periodesum)
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn:
Forløp (periodesum)
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner):
Forløp (periodesum)
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass:
Forløp (periodesum)
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
Forløp (periodesum)
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
Forløp (periodesum)
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
Forløp (periodesum)
Gjennomsnittlig saksbeh.tid for private forslag til detaljreg. Kalenderdager:
Forløp (periodesum)
Gj.snittlig saksbehandlingstid for opprettelse av grunneiendom. Kalenderdager:
Forløp (periodesum)
Bto. dr.utgifter i kr pr. km kommunal vei og gate:
Forløp (periodesum)
Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget:
Forløp (periodesum)
Andel innvilgede disp.søknader for nybygg i 100-m-beltet langs sjø. Prosent:
Forløp (periodesum)
Kalenderjustert
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter:
Nei
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter:
Nei
Frie inntekter i kroner per innbygger:
Nei
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter:
Nei
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter:
Nei
Netto lånegjeld i kroner per innbygger:
Nei
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager:
Nei
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år:
Nei
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten:
Nei
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten:
Nei
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år:
Nei
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten:
Nei
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb:
Nei
Andel barn 1-5 år med barnehageplass:
Nei
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning:
Nei
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten:
Nei
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten:
Nei
Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år:
Nei
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner:
Nei
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon:
Nei
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år:
Nei
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år:
Nei
Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb:
Nei
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere:
Nei
Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere:
Nei
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage:
Nei
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev:
Nei
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn:
Nei
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner):
Nei
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass:
Nei
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
Nei
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
Nei
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
Nei
Gjennomsnittlig saksbeh.tid for private forslag til detaljreg. Kalenderdager:
Nei
Gj.snittlig saksbehandlingstid for opprettelse av grunneiendom. Kalenderdager:
Nei
Bto. dr.utgifter i kr pr. km kommunal vei og gate:
Nei
Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget:
Nei
Andel innvilgede disp.søknader for nybygg i 100-m-beltet langs sjø. Prosent:
Nei
Sesongjustert
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter:
Nei
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter:
Nei
Frie inntekter i kroner per innbygger:
Nei
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter:
Nei
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter:
Nei
Netto lånegjeld i kroner per innbygger:
Nei
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager:
Nei
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år:
Nei
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten:
Nei
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten:
Nei
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år:
Nei
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten:
Nei
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb:
Nei
Andel barn 1-5 år med barnehageplass:
Nei
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning:
Nei
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten:
Nei
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten:
Nei
Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år:
Nei
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner:
Nei
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon:
Nei
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år:
Nei
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år:
Nei
Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb:
Nei
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere:
Nei
Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere:
Nei
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage:
Nei
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev:
Nei
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn:
Nei
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner):
Nei
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass:
Nei
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
Nei
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
Nei
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
Nei
Gjennomsnittlig saksbeh.tid for private forslag til detaljreg. Kalenderdager:
Nei
Gj.snittlig saksbehandlingstid for opprettelse av grunneiendom. Kalenderdager:
Nei
Bto. dr.utgifter i kr pr. km kommunal vei og gate:
Nei
Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget:
Nei
Andel innvilgede disp.søknader for nybygg i 100-m-beltet langs sjø. Prosent:
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

region
0105 Sarpsborg
1. januar 1992 ble kommunene 0102 Sarpsborg, 0114 Varteig, 0115 Skjeberg og 0130 Tune slått sammen til ny kommune 0105 Sarpsborg kommune.
0106 Fredrikstad
1. januar 1994 ble kommunene 0103 Fredrikstad, 0113 Borge, 0131 Rolvsøy, 0133 Kråkerøy og 0134 Onsøy slått sammen til ny kommune 0106 Fredrikstad.
0702 Holmestrand (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0702 Holmestrand og 0714 Hof slått sammen til ny kommune 0715 Holmestrand.
0706 Sandefjord (-2016)
1. januar 2017 ble kommunene 0706 Sandefjord, 0719 Andebu og det meste av 0720 Stokke slått sammen til en ny kommune 0710 Sandefjord. Samtidig ble et areal på 3 km2, med ca. 2 200 personer overført fra Stokke til 0704 Tønsberg.
0709 Larvik (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0709 Larvik og 0728 Lardal slått sammen til ny kommune 0712 Larvik.
0714 Hof (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0702 Holmestrand og 0714 Hof slått sammen til ny kommune 0715 Holmestrand.
0719 Andebu (-2016)
1. januar 2017 ble kommunene 0706 Sandefjord, 0719 Andebu og det meste av 0720 Stokke slått sammen til en ny kommune 0710 Sandefjord. Samtidig ble et areal på 3 km2, med ca. 2 200 personer overført fra Stokke til 0704 Tønsberg.
0720 Stokke (-2016)
1. januar 2017 ble kommunene 0706 Sandefjord, 0719 Andebu og det meste av 0720 Stokke slått sammen til en ny kommune 0710 Sandefjord. Samtidig ble et areal på 3 km2, med ca. 2 200 personer overført fra Stokke til 0704 Tønsberg.
0722 Nøtterøy (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0723 Tjøme og 0722 Nøtterøy slått sammen til ny kommune 0729 Færder.
0723 Tjøme (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0723 Tjøme og 0722 Nøtterøy slått sammen til ny kommune 0729 Færder.
0728 Lardal (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0709 Larvik og 0728 Lardal slått sammen til ny kommune 0712 Larvik.
0811 Siljan
Endret navn fra Slemdal i 1919.
1037 Kvinesdal
Endret navn fra Liknes i 1917.
1102 Sandnes
1. januar 2017 ble kommunegrensa mellom 1102 Sandnes og 1124 Sola endret.
1124 Sola
1. januar 2017 ble kommunegrensa mellom 1102 Sandnes og 1124 Sola endret.
1154 Vindafjord (1965-2005)
1. januar 2006 ble kommunene 1154 Vindafjord og 1159 Ølen slått sammen til en ny kommune 1160 Vindafjord.
1159 Ølen (2002-2005)
1. januar 2006 ble kommunene 1154 Vindafjord og 1159 Ølen slått sammen til en ny kommune 1160 Vindafjord.
1159 Ølen (2002-2005)
Kommunen 1214 Ølen ble den 1.januar 2002 overført til Rogaland fylke med kommunenummer 1159.
1160 Vindafjord
1. januar 2006 ble kommunene 1154 Vindafjord og 1159 Ølen slått sammen til en ny kommune 1160 Vindafjord.
1214 Ølen (-2001)
Kommunen 1214 Ølen ble den 1.januar 2002 overført til Rogaland fylke med kommunenummer 1159.
1503 Kristiansund (-2007)
1. januar 2008 ble kommunene 1503 Kristiansund og 1556 Frei slått sammen til ny kommune 1505 Kristiansund.
1505 Kristiansund
1. januar 2008 ble kommunene 1503 Kristiansund og 1556 Frei slått sammen til ny kommune 1505 Kristiansund.
1511 Vanylven
Ved grenseregulering 1. januar 2002 ble ca. 380 personer overført fra 1514 Sande kommune til 1511 Vanylven kommune.
1514 Sande (M. og R.)
Ved grenseregulering 1. januar 2002 ble ca. 380 personer overført fra 1514 Sande kommune til 1511 Vanylven kommune.
1556 Frei (-2007)
1. januar 2008 ble kommunene 1503 Kristiansund og 1556 Frei slått sammen til ny kommune 1505 Kristiansund.
1569 Aure (-2005)
1. januar 2006 ble kommunene 1569 Aure og 1572 Tustna slått sammen til ny kommune 1576 Aure.
1572 Tustna (-2005)
1. januar 2006 ble kommunene 1569 Aure og 1572 Tustna slått sammen til ny kommune 1576 Aure.
1576 Aure
1. januar 2006 ble kommunene 1569 Aure og 1572 Tustna slått sammen til ny kommune 1576 Aure.
1624 Rissa (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 1624 Rissa og 1718 Leksvik slått sammen til ny kommune 5054 Indre Fosen.
1718 Leksvik (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 1624 Rissa og 1718 Leksvik slått sammen til ny kommune 5054 Indre Fosen.
1723 Mosvik (-2011)
1. januar 2012 ble kommunene 1723 Mosvik og 1729 Indrøy slått sammen til en ny kommune 1756 Inderøy.
1729 Inderøy (-2011)
1. januar 2012 ble kommunene 1723 Mosvik og 1729 Indrøy slått sammen til en ny kommune 1756 Inderøy.
1756 Inderøy (-2017)
1. januar 2012 ble kommunene 1723 Mosvik og 1729 Indrøy slått sammen til en ny kommune 1756 Inderøy.
1804 Bodø
1. januar 2005 ble kommunene 1804 Bodø og 1842 Skjerstad slått sammen til en kommune 1804 Bodø.
1842 Skjerstad (-2004)
1. januar 2005 ble kommunene 1804 Bodø og 1842 Skjerstad slått sammen til en kommune 1804 Bodø.
1901 Harstad (-2012)
1. januar 2013 ble kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy slått sammen til en ny kommune 1903 Harstad.
1903 Harstad - Hárstták
1. januar 2013 ble kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy slått sammen til en ny kommune 1903 Harstad.
1915 Bjarkøy (-2012)
1. januar 2013 ble kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy slått sammen til en ny kommune 1903 Harstad.
statistikkvariabel
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter
Indikatoren har endret innhold som følge av at det fra og med 2004 er innført en generell mva-kompensasjonsordning. Fra og med regnskapsåret 2014 utgår mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra beregningen av brutto driftsinntekter. Dette gir et brudd i tidsserien og medfører isolert sett at variabelverdiene vil bli lavere.
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter
Fra og med regnskapsåret 2014 utgår mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra beregningen av brutto driftsinntekter. Dette gir et brudd i tidsserien da brutto driftsinntekter isolert sett vil bli lavere. I de fleste tilfeller vil også dette isolert sett medføre lavere indikatorverdi.
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter
Langsiktig gjeld skal inneholde tall for pensjonsforpliktelser fra og med 2002 (tidsseriebrudd). Føring av pensjonsforpliktelser er ikke konsistent for alle kommuner i 2003. Dette medfører at tall for langsiktig gjeld ikke er direkte sammenlignbare for alle kommuner. Fra og med regnskapsåret 2014 utgår mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra beregningen av brutto driftsinntekter. Dette gir et brudd i tidsserien og medfører isolert sett at brutto driftsinntekter blir lavere og dermed at indikatorverdien blir høyere.
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter
Variabelen Arbeidskapital er erstattet av Arbeidskapital ex. premieavvik, fra og med publiseringen 17. mars 2014. Endringen gjelder for tidsserien fra og med 2002, som er første året premieavvik er identifiserbart i kontoplanen. Premieavviket er tatt ut for at variabelen skal gi et bedre mål på likviditeten. Fra og med regnskapsåret 2014 utgår mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra beregningen av brutto driftsinntekter. Dette gir et brudd i tidsserien og medfører isolert sett at brutto driftsinntekter blir lavere og dermed at indikatorverdien blir høyere.
Netto lånegjeld i kroner per innbygger
Til 15.3.2007 har indikatoren har fått ny definisjon ved at pensjonsforpliktelser er trukket ut av definisjonen. Tall med ny definisjon er lagt ut på nytt f.o.m regnskapsåret 2003. Indikatoren vises ikke for årene 2001 og 2002, da pensjonsforpliktelser ikke lot seg definere for disse årene.
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år
Funksjon 273 Kommunale sysselsettingstiltak ble tatt ut fra sosialtjenestens beregninger i 2003 (det utarbeides egne nøkkeltall hvor funksjon 273 er inkludert). Funksjon 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde ble også tatt ut fra sosialtjeneste området fra og med rapporteringsåret 2003. Disse endringene kan medføre avvik i tidsserien for sosialtjenesten. Fra 2005 er Introduksjonsordningen (funksjon 275) skilt ut på eget faktaark.
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning
Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten
2001-årgangen: For fysioterapeuter er 2000 data lagt inn for kommunene 0438 Alvdal og 0716 Våle
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner
T.o.m. 2003-årgangen var beboere i barneboliger og avlastningsboliger inkludert. F.o.m. statistikkåret 2003 er også private institusjoner med, ikke bare kommunale/interkommunale.
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon
Gjelder sykehjem, aldershjem og boform m/ heldøgns omsorg. T.o.m. 2003-årgangen var beboere i barneboliger og avlastningsboliger inkludert.
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år
Antall mottakere per kommune kan ikke summeres direkte opp til et landsstall. Dette skyldes at enkelte mottakere i løpet av året har mottatt stønad i mer enn en kommune. Ved direkte å legge sammen mottakere fra alle kommuner vil disse personene telle med flere ganger. Gjennomsnitt for fylke, region og land viser derfor antall sosialhjelpstilfeller og ikke antall sosialhjelpsmottakere. Mottakere: én person = en mottaker Tilfeller: én person = flere tilfeller
Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb
Tom. 2004 gjaldt turstier kun tettsteder. Tom. 2004 gjaldt antall innbyggere bare innbyggere i tettsteder.
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev
Indikatoren har endret innhold fra og med regnskapsåret 2008. Fra 2008 er utgifter til spesialskoler inkludert i indikatoren.
Gjennomsnittlig saksbeh.tid for private forslag til detaljreg. Kalenderdager
Beregnes på grunnlag av vedtatte planer. For 2002 har en rekke kommuner oppgitt saksbehandlingstid uten at det er vedtatt planer. For 2010: I mellomregningen for teller er ikke lenger tid mellom oppstartsmøte og innkommet forslag regnet med (V1605). Kommunene skal ikke måles på treghet hos forslagsstillerne.
Bto. dr.utgifter i kr pr. km kommunal vei og gate
Tallene for 2001 og 2002 er ikke direkte sammenliknbare. Tallet for 2001 omfatter ikke kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon (altså for 2001 KORRIGERTE brutto driftsutgifter)
Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget
Formel for beregning endret fom. rapporteringsåret 2008, da det fra dette året ble rapportert antall avslåtte søknader.
Andel innvilgede disp.søknader for nybygg i 100-m-beltet langs sjø. Prosent
Tom. 2002 gjaldt spørsmålet alle søknader om dispensasjon, fom. 2003 kun dispensasjoner knyttet til nybygg. Fom. 2004 gjaldt rapporteringen hele 100m-beltet langs sjø. Fom. 2005 er ikke landbruk eller tettsteder medregnet.

Brukerveiledning for statistikkbanken