KOSTRA

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09397: Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 (K) (avslutta serie) 1999 - 2016

Anni Sutatip Thirpaks Fretheim, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 657
15.03.2018 08:00
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Frie inntekter i kroner per innbygger:
Kroner
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Netto lånegjeld i kroner per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager:
Kroner
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år:
Kroner
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten:
Kroner
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten:
Kroner
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år:
Kroner
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten:
Kroner
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb:
Kroner
Andel barn 1-5 år med barnehageplass:
Prosent
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning:
Prosent
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten:
Avtalte årsverk
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten:
Avtalte årsverk
Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år:
Prosent
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner:
Prosent
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon:
Prosent
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år:
Prosent
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år:
Prosent
Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb:
Kilometer
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere:
Boliger
Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere:
Årsverk
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev:
Kroner
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn:
Personer
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner):
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass:
Kroner
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
Kroner
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
Kroner
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
Kroner
Gjennomsnittlig saksbeh.tid for private forslag til detaljreg. Kalenderdager:
Dager
Gj.snittlig saksbehandlingstid for opprettelse av grunneiendom. Kalenderdager:
Dager
Bto. dr.utgifter i kr pr. km kommunal vei og gate:
Kroner
Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget:
Prosent
Andel innvilgede disp.søknader for nybygg i 100-m-beltet langs sjø. Prosent:
Prosent
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Frie inntekter i kroner per innbygger:
1.1.
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Netto lånegjeld i kroner per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år:
1.1.
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten:
1.1.
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten:
1.1.
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år:
1.1.
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten:
1.1.
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb:
1.1.
Andel barn 1-5 år med barnehageplass:
1.1.
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning:
1.1.
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten:
1.1.
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten:
1.1.
Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år:
1.1.
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner:
1.1.
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon:
1.1.
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år:
1.1.
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år:
1.1.
Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb:
1.1.
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere:
1.1.
Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev:
1.1.
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner):
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass:
1.1.
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Gjennomsnittlig saksbeh.tid for private forslag til detaljreg. Kalenderdager:
1.1.
Gj.snittlig saksbehandlingstid for opprettelse av grunneiendom. Kalenderdager:
1.1.
Bto. dr.utgifter i kr pr. km kommunal vei og gate:
1.1.
Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget:
1.1.
Andel innvilgede disp.søknader for nybygg i 100-m-beltet langs sjø. Prosent:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter , Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter , Frie inntekter i kroner per innbygger ,

Valgt 1 av totalt 38

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000