KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering

09397: Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 (K) (avslutta serie) 1999 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 38 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Anni Sutatip Thirpaks Fretheim, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 657
stf@ssb.no

Måleenhet
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Frie inntekter i kroner per innbygger:
Kroner
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Netto lånegjeld i kroner per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager:
Kroner
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år:
Kroner
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten:
Kroner
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten:
Kroner
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år:
Kroner
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten:
Kroner
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb:
Kroner
Andel barn 1-5 år med barnehageplass:
Prosent
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning:
Prosent
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten:
Avtalte årsverk
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten:
Avtalte årsverk
Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år:
Prosent
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner:
Prosent
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon:
Prosent
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år:
Prosent
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år:
Prosent
Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb:
Kilometer
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere:
Boliger
Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere:
Årsverk
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev:
Kroner
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn:
Personer
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner):
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass:
Kroner
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
Kroner
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
Kroner
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
Kroner
Gjennomsnittlig saksbeh.tid for private forslag til detaljreg. Kalenderdager:
Dager
Gj.snittlig saksbehandlingstid for opprettelse av grunneiendom. Kalenderdager:
Dager
Bto. dr.utgifter i kr pr. km kommunal vei og gate:
Kroner
Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget:
Prosent
Andel innvilgede disp.søknader for nybygg i 100-m-beltet langs sjø. Prosent:
Prosent
Referansetid
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Frie inntekter i kroner per innbygger:
1.1.
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Netto lånegjeld i kroner per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år:
1.1.
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten:
1.1.
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten:
1.1.
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år:
1.1.
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten:
1.1.
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb:
1.1.
Andel barn 1-5 år med barnehageplass:
1.1.
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning:
1.1.
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten:
1.1.
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten:
1.1.
Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år:
1.1.
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner:
1.1.
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon:
1.1.
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år:
1.1.
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år:
1.1.
Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb:
1.1.
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere:
1.1.
Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev:
1.1.
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner):
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass:
1.1.
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Gjennomsnittlig saksbeh.tid for private forslag til detaljreg. Kalenderdager:
1.1.
Gj.snittlig saksbehandlingstid for opprettelse av grunneiendom. Kalenderdager:
1.1.
Bto. dr.utgifter i kr pr. km kommunal vei og gate:
1.1.
Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget:
1.1.
Andel innvilgede disp.søknader for nybygg i 100-m-beltet langs sjø. Prosent:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken