Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09293: Indikatorer for kjønnslikestilling. Grunnlagstall (K) 2008 - 2022

Hanna Stangebye Arnesen, Statistisk sentralbyrå
+47 46504034
14.12.2023 08:00
Andel barn 1-5 år i barnehage (prosent):
prosent
Andel menn blant kommunestyrerepresentanter (prosent):
prosent
Andel kvinner blant kommunestyrerepresentanter (prosent):
prosent
Andel menn med høyere utdanning (prosent):
prosent
Andel kvinner med høyere utdanning (prosent):
prosent
Andel menn (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent):
prosent
Andel kvinner (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent):
prosent
Gjennomsnittlig bruttoinntekt, menn (kr):
kr
Gjennomsnittlig bruttoinntekt, kvinner (kr):
kr
Andel sysselsatte menn (20-66 år) som jobber deltid (prosent):
prosent
Andel sysselsatte kvinner (20-66 år) som jobber deltid (prosent):
prosent
Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden:
prosent
Grad av kjønnsbalansert næringsstuktur (skår):
skalert skår
Andel menn blant sysselsatte (20-66 år) i offentlig sektor (prosent):
prosent
Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i offentlig sektor (prosent):
prosent
Andel menn blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (prosent):
prosent
Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (prosent):
prosent
Andel menn blant ledere (20-66 år) (prosent):
prosent
Andel kvinner blant ledere (20-66 år) (prosent):
prosent
Grad av kjønnsbalanse i utdanningsprogram på videregående skole (skår):
skalert skår
Andel barn 1-5 år i barnehage (prosent):
15.12.
Andel menn blant kommunestyrerepresentanter (prosent):
15.12.
Andel kvinner blant kommunestyrerepresentanter (prosent):
15.12.
Andel menn med høyere utdanning (prosent):
01.10.
Andel kvinner med høyere utdanning (prosent):
01.10.
Andel menn (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent):
4. kvartal
Andel kvinner (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent):
4. kvartal
Gjennomsnittlig bruttoinntekt, menn (kr):
31.12.
Gjennomsnittlig bruttoinntekt, kvinner (kr):
31.12.
Andel sysselsatte menn (20-66 år) som jobber deltid (prosent):
4. kvartal
Andel sysselsatte kvinner (20-66 år) som jobber deltid (prosent):
4. kvartal
Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden:
31.12.
Grad av kjønnsbalansert næringsstuktur (skår):
4. kvartal
Andel menn blant sysselsatte (20-66 år) i offentlig sektor (prosent):
4. kvartal
Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i offentlig sektor (prosent):
4. kvartal
Andel menn blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (prosent):
4. kvartal
Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (prosent):
4. kvartal
Andel menn blant ledere (20-66 år) (prosent):
4. kvartal
Andel kvinner blant ledere (20-66 år) (prosent):
4. kvartal
Grad av kjønnsbalanse i utdanningsprogram på videregående skole (skår):
01.10.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Andel barn 1-5 år i barnehage (prosent) , Andel menn blant kommunestyrerepresentanter (prosent) , Andel kvinner blant kommunestyrerepresentanter (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 20

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 15

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
På grunn av nytt datagrunnlag er det brudd i tidsserien for arbeidsstyrkeindikatoren fra og med 2015. Før og etter dette tidspunktet er ikke sammenliknbart.

På grunn av nytt datagrunnlag er det brudd i tidsserien for deltidsindikatoren fra og med 2015. Før og etter dette tidspunktet er ikke sammenliknbart.

På grunn av nytt datagrunnlag er det brudd i tidsserien for fedrekvoteindikatoren fra og med 2013. Før og etter dette tidspunktet er ikke sammenliknbart.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

statistikkvariabel

Andel menn (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent)

Det er brudd i tidsserien for arbeidsstyrkeindikatoren fra og med 2017 på grunn av nytt datagrunnlag. Se 'om statistikken' for mer informasjon.

Andel kvinner (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent)

Det er brudd i tidsserien for arbeidsstyrkeindikatoren fra og med 2017 på grunn av nytt datagrunnlag. Se 'om statistikken' for mer informasjon.

Andel sysselsatte menn (20-66 år) som jobber deltid (prosent)

Deltidsindikatoren er basert på nytt datagrunnlag fra og med 2015, og er ikke direkte sammenliknbar med tidligere årganger.

Andel sysselsatte kvinner (20-66 år) som jobber deltid (prosent)

Deltidsindikatoren er basert på nytt datagrunnlag fra og med 2015, og er ikke direkte sammenliknbar med tidligere årganger.

Andel kvinner blant ledere (20-66 år) (prosent)

Ny yrkesstandard (STYRK-08) for årene 2011 og 2012. Indikatoren er allikevel sammenlignbar over tid.