Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene

Til toppen

09293: Indikatorer for kjønnslikestilling. Grunnlagstall (K) 2008 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Andel barn 1-5 år i barnehage (prosent) , Andel menn blant kommunestyrerepresentanter (prosent) , Andel kvinner blant kommunestyrerepresentanter (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 20

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 12


Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

statistikkvariabel

Andel barn 1-5 år i barnehage (prosent)

Kilde: KOSTRA

Andel kvinner blant kommunestyrerepresentanter (prosent)

Kilde: Kommune- og fylkestingsvalget

Andel menn med høyere utdanning (prosent)

Kilde: Utdanningsstatistikk og Befolkningsstatistikk

Andel kvinner med høyere utdanning (prosent)

Kilde: Utdanningsstatistikk og Befolkningsstatistikk

Andel menn (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent)

Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk

Andel menn (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent)

Det er brudd i tidsserien for arbeidsstyrkeindikatoren fra og med 2017 på grunn av nytt datagrunnlag. Se 'om statistikken' for mer informasjon.

Andel kvinner (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent)

Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk

Andel kvinner (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent)

Det er brudd i tidsserien for arbeidsstyrkeindikatoren fra og med 2017 på grunn av nytt datagrunnlag. Se 'om statistikken' for mer informasjon.

Gjennomsnittlig bruttoinntekt, menn (kr)

Kilde: Skattestatistikk for personer

Gjennomsnittlig bruttoinntekt, kvinner (kr)

Kilde: Skattestatistikk for personer

Andel sysselsatte menn (20-66 år) som jobber deltid (prosent)

Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk

Andel sysselsatte menn (20-66 år) som jobber deltid (prosent)

Deltidsindikatoren er basert på nytt datagrunnlag fra og med 2015, og er ikke direkte sammenliknbar med tidligere årganger.

Andel sysselsatte kvinner (20-66 år) som jobber deltid (prosent)

Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk

Andel sysselsatte kvinner (20-66 år) som jobber deltid (prosent)

Deltidsindikatoren er basert på nytt datagrunnlag fra og med 2015, og er ikke direkte sammenliknbar med tidligere årganger.

Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden

Kilde: FD-trygd

Grad av kjønnsbalansert næringsstuktur (skår)

Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk

Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i offentlig sektor (prosent)

Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk

Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (prosent)

Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk

Andel kvinner blant ledere (20-66 år) (prosent)

Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk

Andel kvinner blant ledere (20-66 år) (prosent)

Ny yrkesstandard (STYRK-08) for årene 2011 og 2012. Indikatoren er allikevel sammenlignbar over tid.

Grad av kjønnsbalanse i utdanningsprogram på videregående skole (skår)

Kilde: Utdanningsstatistikk

Brukerveiledning for statistikkbanken