Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene

Til toppen
09292: Indikatorer for kjønnslikestilling. Skår per indikator (K) 2008 - 2018
Sist endret
04.03.2020
Kontakt
Kristin Egge-Hoveid, Statistisk sentralbyrå
+47 93 42 62 80
keg@ssb.no

Måleenhet
Andel barn 1-5 år i barnehage:
skalert skår
Kjønnsfordeling blant kommunestyrerepresentanter:
skalert skår
Forholdet mellom kvinner og menn med høyere utdanning:
skalert skår
Forholdet mellom kvinner og menn i arbeidsstyrken:
skalert skår
Forholdet mellom menn og kvinners bruttoinntekt:
skalert skår
Forholdet mellom menn og kvinners deltidsarbeid:
skalert skår
Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden:
skalert skår
Grad av kjønnsbalansert næringsstuktur:
skalert skår
Kjønnsbalanse i offtentlig sektor:
skalert skår
Kjønnsbalanse i privat sektor:
skalert skår
Kjønnsfordeling blant ledere:
skalert skår
Grad av kjønnsbalanserte utdanningsprogram i videregående skole:
skalert skår
Referansetid
Andel barn 1-5 år i barnehage:
15.12.
Kjønnsfordeling blant kommunestyrerepresentanter:
Siste kommunestyre og fylkestingsvalg
Forholdet mellom kvinner og menn med høyere utdanning:
01.01.
Forholdet mellom kvinner og menn i arbeidsstyrken:
4. kvartal
Forholdet mellom menn og kvinners bruttoinntekt:
31.12.
Forholdet mellom menn og kvinners deltidsarbeid:
4. kvartal
Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden:
31.12
Grad av kjønnsbalansert næringsstuktur:
4. kvartal
Kjønnsbalanse i offtentlig sektor:
4. kvartal
Kjønnsbalanse i privat sektor:
4. kvartal
Kjønnsfordeling blant ledere:
4. kvartal
Grad av kjønnsbalanserte utdanningsprogram i videregående skole:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 12 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 11 Valgte 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
statistikkvariabel
Andel barn 1-5 år i barnehage
Kilde: KOSTRA
Kjønnsfordeling blant kommunestyrerepresentanter
Kilde: Kommune- og fylkestingsvalget
Forholdet mellom kvinner og menn med høyere utdanning
Kilde: Utdanningsstatistikk og Befolkningsstatistikk
Forholdet mellom kvinner og menn i arbeidsstyrken
Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk
Forholdet mellom kvinner og menn i arbeidsstyrken
Det er brudd i tidsserien for arbeidsstyrkeindikatoren fra og med 2017 på grunn av nytt datagrunnlag. Se 'om statistikken' for mer informasjon.
Forholdet mellom menn og kvinners bruttoinntekt
Kilde: Skattestatistikk for personer
Forholdet mellom menn og kvinners deltidsarbeid
Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk
Forholdet mellom menn og kvinners deltidsarbeid
Deltidsindikatoren er basert på nytt datagrunnlag fra og med 2015, og er ikke direkte sammenliknbar med tidligere årganger.
Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden
Kilde: FD-trygd
Grad av kjønnsbalansert næringsstuktur
Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk
Kjønnsbalanse i offtentlig sektor
Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk
Kjønnsbalanse i privat sektor
Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk
Kjønnsfordeling blant ledere
Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk
Kjønnsfordeling blant ledere
Ny yrkesstandard (STYRK-08) for årene 2011 og 2012. Indikatoren er allikevel sammenlignbar over tid.
Grad av kjønnsbalanserte utdanningsprogram i videregående skole
Kilde: Utdanningsstatistikk

Brukerveiledning for statistikkbanken