Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene

Til toppen

09292: Indikatorer for kjønnslikestilling. Skår per indikator (K) 2008 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Andel barn 1-5 år i barnehage , Kjønnsfordeling blant kommunestyrerepresentanter , Forholdet mellom kvinner og menn med høyere utdanning ,

Valgt 1 av totalt 12

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 12


Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

statistikkvariabel

Andel barn 1-5 år i barnehage

Kilde: KOSTRA

Kjønnsfordeling blant kommunestyrerepresentanter

Kilde: Kommune- og fylkestingsvalget

Forholdet mellom kvinner og menn med høyere utdanning

Kilde: Utdanningsstatistikk og Befolkningsstatistikk

Forholdet mellom kvinner og menn i arbeidsstyrken

Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk

Forholdet mellom kvinner og menn i arbeidsstyrken

Det er brudd i tidsserien for arbeidsstyrkeindikatoren fra og med 2017 på grunn av nytt datagrunnlag. Se 'om statistikken' for mer informasjon.

Forholdet mellom menn og kvinners bruttoinntekt

Kilde: Skattestatistikk for personer

Forholdet mellom menn og kvinners deltidsarbeid

Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk

Forholdet mellom menn og kvinners deltidsarbeid

Deltidsindikatoren er basert på nytt datagrunnlag fra og med 2015, og er ikke direkte sammenliknbar med tidligere årganger.

Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden

Kilde: FD-trygd

Grad av kjønnsbalansert næringsstuktur

Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk

Kjønnsbalanse i offtentlig sektor

Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk

Kjønnsbalanse i privat sektor

Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk

Kjønnsfordeling blant ledere

Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk

Kjønnsfordeling blant ledere

Ny yrkesstandard (STYRK-08) for årene 2011 og 2012. Indikatoren er allikevel sammenlignbar over tid.

Grad av kjønnsbalanserte utdanningsprogram i videregående skole

Kilde: Utdanningsstatistikk

Brukerveiledning for statistikkbanken