Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09292: Indikatorer for kjønnslikestilling. Skår per indikator (K) 2008 - 2022

Hanna Stangebye Arnesen, Statistisk sentralbyrå
+47 46504034
14.12.2023 08:00
Andel barn 1-5 år i barnehage:
skalert skår
Kjønnsfordeling blant kommunestyrerepresentanter:
skalert skår
Forholdet mellom kvinner og menn med høyere utdanning:
skalert skår
Forholdet mellom kvinner og menn i arbeidsstyrken:
skalert skår
Forholdet mellom menn og kvinners bruttoinntekt:
skalert skår
Forholdet mellom menn og kvinners deltidsarbeid:
skalert skår
Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden:
skalert skår
Grad av kjønnsbalansert næringsstuktur:
skalert skår
Kjønnsbalanse i offtentlig sektor:
skalert skår
Kjønnsbalanse i privat sektor:
skalert skår
Kjønnsfordeling blant ledere:
skalert skår
Grad av kjønnsbalanserte utdanningsprogram i videregående skole:
skalert skår
Andel barn 1-5 år i barnehage:
15.12.
Kjønnsfordeling blant kommunestyrerepresentanter:
Siste kommunestyre og fylkestingsvalg
Forholdet mellom kvinner og menn med høyere utdanning:
01.01.
Forholdet mellom kvinner og menn i arbeidsstyrken:
4. kvartal
Forholdet mellom menn og kvinners bruttoinntekt:
31.12.
Forholdet mellom menn og kvinners deltidsarbeid:
4. kvartal
Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden:
31.12
Grad av kjønnsbalansert næringsstuktur:
4. kvartal
Kjønnsbalanse i offtentlig sektor:
4. kvartal
Kjønnsbalanse i privat sektor:
4. kvartal
Kjønnsfordeling blant ledere:
4. kvartal
Grad av kjønnsbalanserte utdanningsprogram i videregående skole:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Andel barn 1-5 år i barnehage , Kjønnsfordeling blant kommunestyrerepresentanter , Forholdet mellom kvinner og menn med høyere utdanning ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 15

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
På grunn av nytt datagrunnlag er det brudd i tidsserien for arbeidsstyrkeindikatoren fra og med 2015. Før og etter dette tidspunktet er ikke sammenliknbart.

På grunn av nytt datagrunnlag er det brudd i tidsserien for deltidsindikatoren fra og med 2015. Før og etter dette tidspunktet er ikke sammenliknbart.

På grunn av nytt datagrunnlag er det brudd i tidsserien for fedrekvoteindikatoren fra og med 2013. Før og etter dette tidspunktet er ikke sammenliknbart.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

statistikkvariabel

Forholdet mellom kvinner og menn i arbeidsstyrken

Det er brudd i tidsserien for arbeidsstyrkeindikatoren fra og med 2017 på grunn av nytt datagrunnlag. Se 'om statistikken' for mer informasjon.

Forholdet mellom menn og kvinners deltidsarbeid

Deltidsindikatoren er basert på nytt datagrunnlag fra og med 2015, og er ikke direkte sammenliknbar med tidligere årganger.

Kjønnsfordeling blant ledere

Ny yrkesstandard (STYRK-08) for årene 2011 og 2012. Indikatoren er allikevel sammenlignbar over tid.