Areal av land og ferskvatn

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09280: Areal av land og ferskvatn, etter kommune (km²) (K) 2007 - 2024

Erik Engelien, Statistisk sentralbyrå
+47 91 12 55 45
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
26.01.2024 08:00
Areal:
km²
Areal:
01.01
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 18

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. K-3101 Halden , K-3103 Moss , K-3105 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 360

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene omfatter Kongeriket Norge (Hovedlandet, Svalbard og Jan Mayen). Ferskvann inkluderer elver fra 2010, tidligere årganger er også justert. Medregnet breareal på Svalbard.
Kommunetallene gjenspeiler relle endringer i kommuneinndeling og grenseforløp, men det er også foretatt kvalitetsforbedringer i grunnlaget som virker inn på tallene. Det er gjort kvalitetsjusteringer fra 2007 og 2010.
Av større endringer kan bemerkes: Fra og med 2008-tallene er søndre del av Reinøya i Troms fylke overført fra Tromsø kommune (1902) til Karlsøy kommune (1936). Videre ble Fossdalområdet i Rindal kommune (1567) i Møre og Romsdal fylke overført til Hemne kommune (1612) i Sør-Trøndelag fylke fra og med samme år.
I 2020 er det flere kommune- og fylkessammenslåinger. Det er også gjort grenseendringer mellom noen kommuner.
Tall for Svalbard er oppdatert basert på mer detaljerte kartdata per 2020 (Norsk Polarinstitutt), sammen med smelting av breer i fjordene er dette årsaken til at Svalbard har noe mindre areal enn tidligere tall (som var oppdatert per 2010).
Kilde: Statens kartverk og Norsk polarinstitutt.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.