Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08855: J1. Konsern. Plansak, byggesak, oppmåling, kulturminner, natur og nærmiljø - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 1999 - 2016

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
24.03.2018 08:00
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter , konsern:
Prosent
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per innbygger., konsern:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per innbygger., konsern:
Kroner
Netto dr.utg. til plan/kart/bygg ift. tot. driftsutg. i komm. Konsern. Prosent:
Prosent
Netto driftsutgifter til plan/kart/bygg per innbygger. Konsern. Kroner:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til plan/kart/bygg per innbygger. Konsern. Kroner:
Kroner
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger. Konsern. Kroner:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til plansaksbehandling per innbygger. Konsern. Kroner:
Kroner
Alder for kommunal planstrategi:
Antall år
Alder for kommuneplanens arealdel:
Antall år
Alder for kommuneplanens samfunnsdel:
Antall år
Gjeldende plan eller retningslinjer med spesiell fokus på universell utforming:
Ja/nei
Antall kommunedelplaner for areal vedtatt i rapporteringsåret:
Antall
Antall tematiske kommunedelplaner vedtatt i rapporteringsåret:
Antall
Antall bebyggelsesplaner vedtatt av kommunen siste år:
Antall
Av disse fremmet som private forslag:
Antall
Område- og detaljreguleringsplaner vedtatt av kommunen siste år:
Antall
Andel reguleringsplaner (område-, detaljreg.) utredet etter forskrift om konsekvensutredning. Prosent:
Prosent
Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering per innbygger., konsern:
Kroner
Brutto invest.utg. til bygg-, delesak- og seksjon.beh. per innb. Konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger., konsern:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til kart og oppmåling per innbygger., konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger., konsern:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger., konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger., konsern:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger., konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter til kulturminnevern per innbygger., konsern:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til kulturminnevern per innbygger., konsern:
Kroner
Antall regulerings-/bebyggelsesplaner som omfatter spesialområde naturvern eller bevaring av kulturminner (PBL §25.6) vedtatt i rapporteringsåret:
Antall
Antall lokale tiltak kommunen har initiert eller støttet, kulturminner eller kulturmiljø:
Antall
Brutto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminnevern, natur og nærmiljø per innb., konsern:
Kroner
Andel av dette lønnsutgifter., konsern:
Prosent
Brutto driftsutg. til plan/kart/bygg per innbygger. Konsern. Kroner:
Kroner
Brutto driftsutg til plan/bygg/kart ift tot driftsutg i komm. Konsern. Prosent:
Prosent
Brutto driftsinntekter til plan/kart/bygg per innbygger. Konsern. Kroner:
Kroner
Brutto driftsinnt til plan/bygg/kart ift tot driftsinnt i komm. Konsern.Prosent:
Prosent
Kjøp av varer/tj istf egenprod. til plan/kart/bygg per årsinnb. Konsern. Kroner:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutg. til plan/kart/bygg per årsinnb. Konsern. Kroner:
Kroner
Brutto driftsutgifter plansaksbehandling som andel av kommunens samlede brutto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Brutto driftsutg. til plansaksbehandling (funk 301), per innb., Konsern. Kroner:
Kroner
Brutto driftsinntekter plansaksbehandling som andel av kommunens samlede brutto driftsinntekter, konsern:
Prosent
Brutto driftsinnt. til plansaksbehandling (funk 301), per innb., Konsern. Kroner:
Kroner
Kjøp av varer og tjen. til plansaksbehandling per årsinnbygger. Konsern. Kroner:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutg. til plansaksbeh. per årsinnbygger. Konsern. Kroner:
Kroner
Brutto driftsutg. til plansaksbehandl. av sum funksjon 301, 302 og 303. Prosent:
Prosent
Brutto driftsinnt. til plansaksbehandl. av sum funksjon 301, 302, 303. Prosent:
Prosent
Brutto driftsutgifter f. 302 Byggesaksbehandling og seksjonering pr. kvm. godkjent bruksareal, konsern:
Kroner
Brutto driftsutgifter bygge-, delesaksbeh. og seksjonering som andel av kommunens samlede brutto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Brutto driftsutg. til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering (f. 302), per innb., konsern:
Kroner
Brutto driftsinntekter bygge-, delesaksbeh. og seksjonering som andel av kommunens samlede brutto driftsinntekter, konsern:
Prosent
Brutto driftsinnt. til beh. av bygge-, dele- og seksjon. saker per innb.Konsern:
Kroner
Tot. gebyrinnt. bygge-, delesak og seksjonering pr kvm. br.areal, konsern:
Kroner
Kjøp av varer og tjen. bygge-, dele- og seksj.beh. per årsinnb. Konsern. Kroner:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter bygge-, delesaksbeh. og seksjonering, per årsinnbygger, konsern:
Kroner
Andel driftsutg. til byggesaksbehandling av totale driftsutg. til fysisk tilrettelegging og planlegging., konsern:
Prosent
Andel driftsinntekter til byggesaksbehandling av totale driftsinntekter fra fysisk tilrettelegging og planlegging., konsern:
Prosent
Brutto driftsutgifter kart og oppmåling som andel av kommunens samlede brutto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Brutto driftsutg. til kart og oppmåling (funk. 303), per innb., konsern:
Kroner
Brutto driftsinntekter kart og oppmåling som andel av kommunens samlede brutto driftsinntekter, konsern:
Prosent
Brutto driftsinntekter til kart og oppmåling, per innbygger, konsern:
Kroner
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenprod, kart og oppmåling, per årsinnbygger, konsern:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter kart og oppmåling, per årsinnbygger, konsern:
Kroner
Andel driftsinntekter fra kart og oppmåling av totale driftsinntekter fra fysisk tilrettelegging og planlegging., konsern:
Prosent
Andel driftsutg. til kart- og oppmålingsvirk. av totale driftsutg. til fysisk tilrettelegging og planlegging., konsern:
Prosent
Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. jf. PBL-08 § 33-1:
Kroner
Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 §20-1 a:
Kroner
Standardgebyr for oppmålingsforetning for areal tilsvarende en boligtomt 750 m2:
Kroner
Gjennomsnittlig saksbeh.tid for private forslag til detaljreg. Kalenderdager:
Dager
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for detaljreg. fra kommunen. Kalenderdager:
Dager
Gjennomsnittlig saksbeh.tid for områdereg. vedtatt av kommunen. Kalenderdager:
Dager
Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist. Kalenderdager:
Dager
Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist. Kalenderdager:
Dager
Andel søkn. om tiltak der komm. har overskredet lovpålagt saksbehandlingstid:
Prosent
Gj.snittlig saksbehandlingstid for opprettelse av grunneiendom. Kalenderdager:
Dager
Antall utstedte målebrev siste år per 1000 eiendommer i kommunen:
Antall
Brutto driftsutg. til kulturminner, natur og nærmiljø (funk. 335, 360 og 365), innb., konsern:
Kroner
Brutto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger., konsern:
Kroner
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunens egenproduksjon, rekreasjon i tettsteder, per årsinnbygger, konsern:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter rekreasjon i tettsteder, per årsinnbygger, konsern:
Kroner
Brutto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger., konsern:
Kroner
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunens egenproduksjon, naturforvaltning og friluftsliv, per årsinnbygger, konsern:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter naturforvaltning og friluftsliv, per årsinnbygger, konsern:
Kroner
Brutto driftsutgifter til kulturminnevern per innbygger., konsern:
Kroner
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunens egenproduksjon, kulturminnevern, per årsinnbygger, konsern:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter kulturminnevern, per årsinnbygger, konsern:
Kroner
Antall søknader om tiltak for fredete bygg og ikke-fredede bygn. oppført før 1850 mottatt:
Antall
Kommunale energikostnader., konsern:
1000 Kroner
Kommunale energikostnader, per innbygger, konsern:
Kroner
Andel energikostnader i prosent av kommunens samlede brutto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Andel av leke- og rekreasjonsarealer innenfor tettsteder som er under kommunalt driftsansvar:
Prosent
Friluftslivsområder m/kommunal råderett gjennom offentlig eie eller bruksavtale. 10000 årsinnb:
Dekar
Rekr-. og friluftslivsomr. med kommunalt ansvar tilrettelagt med universell utforming:
Antall
Samlet lengde av turveier, turstier og skiløyper (km):
Kilometer
Turstier og løyper tilrettelagt for sommerbruk per 10 000 innbygger:
Kilometer
Andel av turstier og sommerløyper som er under kommunalt driftsansvar:
Prosent
Samlet lengde maskinpreparerte skiløyper:
Kilometer
Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb:
Kilometer
Andel av kommunale planer (komm-pl + reg-pl) som det er fremmet innsigelse til:
Prosent
Antall innsigelser til kommune(del)plan pga plankrav:
Antall
Antall innsigelser til kommune(del)plan pga miljøvernhensyn:
Antall
Antall innsigelser til kommune(del)plan pga. næringsforhold:
Antall
Antall innsigelser til kommune(del)plan pga andre hensyn:
Antall
Antall innsigelser til reguleringsplan pga plankrav:
Antall
Antall innsigelser til reguleringsplan pga miljøvernhensyn:
Antall
Antall innsigelser til reguleringsplan pga næringsforhold:
Antall
Antall innsigelser til reguleringsplan ut fra andre hensyn:
Antall
Antall innvilgede disp. for nye bygninger i strandsonen per 100 km kystlinje:
Antall
Andel innvilgede disp.søknader for nybygg i 100-m-beltet langs sjø. Prosent:
Prosent
Andel erstatningsbygg av nybygg i 100-m-beltet langs sjø innv. v/disp. Prosent:
Prosent
Andel innv. disp.søkn. om nybygg i LNFR-omr. m byggeforb. v. ferskvann. Prosent:
Prosent
Andel av disp.søknader for nybygg i LNFR-områder som ble innvilget. Prosent:
Prosent
Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget:
Prosent
Andel av behandlede detaljreguleringsplaner som var private forslag. Prosent:
Prosent
Brutto driftsutg. per behandlet plan (komm.delplan, reg.plan). Konsern. Kroner:
Kroner
Andel av kommune(del)planer areal det er fremmet innsigelse til. Prosent:
Prosent
Andel reguleringspl. (område og detalj) det er fremmet innsigelse til. Prosent:
Prosent
Andel av innsigelsene til kommune(del)planer fremmet av fylkesmannen. Prosent:
Prosent
Andel av innsigelsene til område -og detaljreguleringsplaner fremmet av fylkesmannen:
Prosent
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter , konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per innbygger., konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per innbygger., konsern:
1.1.
Netto dr.utg. til plan/kart/bygg ift. tot. driftsutg. i komm. Konsern. Prosent:
1.1.
Netto driftsutgifter til plan/kart/bygg per innbygger. Konsern. Kroner:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til plan/kart/bygg per innbygger. Konsern. Kroner:
1.1.
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger. Konsern. Kroner:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til plansaksbehandling per innbygger. Konsern. Kroner:
1.1.
Alder for kommunal planstrategi:
1.1.
Alder for kommuneplanens arealdel:
1.1.
Alder for kommuneplanens samfunnsdel:
1.1.
Gjeldende plan eller retningslinjer med spesiell fokus på universell utforming:
1.1.
Antall kommunedelplaner for areal vedtatt i rapporteringsåret:
1.1.
Antall tematiske kommunedelplaner vedtatt i rapporteringsåret:
1.1.
Antall bebyggelsesplaner vedtatt av kommunen siste år:
1.1.
Av disse fremmet som private forslag:
1.1.
Område- og detaljreguleringsplaner vedtatt av kommunen siste år:
1.1.
Andel reguleringsplaner (område-, detaljreg.) utredet etter forskrift om konsekvensutredning. Prosent:
1.1.
Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering per innbygger., konsern:
1.1.
Brutto invest.utg. til bygg-, delesak- og seksjon.beh. per innb. Konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger., konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til kart og oppmåling per innbygger., konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger., konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger., konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger., konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger., konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til kulturminnevern per innbygger., konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til kulturminnevern per innbygger., konsern:
1.1.
Antall regulerings-/bebyggelsesplaner som omfatter spesialområde naturvern eller bevaring av kulturminner (PBL §25.6) vedtatt i rapporteringsåret:
1.1.
Antall lokale tiltak kommunen har initiert eller støttet, kulturminner eller kulturmiljø:
1.1.
Brutto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminnevern, natur og nærmiljø per innb., konsern:
1.1.
Andel av dette lønnsutgifter., konsern:
1.1.
Brutto driftsutg. til plan/kart/bygg per innbygger. Konsern. Kroner:
1.1.
Brutto driftsutg til plan/bygg/kart ift tot driftsutg i komm. Konsern. Prosent:
1.1.
Brutto driftsinntekter til plan/kart/bygg per innbygger. Konsern. Kroner:
1.1.
Brutto driftsinnt til plan/bygg/kart ift tot driftsinnt i komm. Konsern.Prosent:
1.1.
Kjøp av varer/tj istf egenprod. til plan/kart/bygg per årsinnb. Konsern. Kroner:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutg. til plan/kart/bygg per årsinnb. Konsern. Kroner:
1.1.
Brutto driftsutgifter plansaksbehandling som andel av kommunens samlede brutto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Brutto driftsutg. til plansaksbehandling (funk 301), per innb., Konsern. Kroner:
1.1.
Brutto driftsinntekter plansaksbehandling som andel av kommunens samlede brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
Brutto driftsinnt. til plansaksbehandling (funk 301), per innb., Konsern. Kroner:
1.1.
Kjøp av varer og tjen. til plansaksbehandling per årsinnbygger. Konsern. Kroner:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutg. til plansaksbeh. per årsinnbygger. Konsern. Kroner:
1.1.
Brutto driftsutg. til plansaksbehandl. av sum funksjon 301, 302 og 303. Prosent:
1.1.
Brutto driftsinnt. til plansaksbehandl. av sum funksjon 301, 302, 303. Prosent:
1.1.
Brutto driftsutgifter f. 302 Byggesaksbehandling og seksjonering pr. kvm. godkjent bruksareal, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter bygge-, delesaksbeh. og seksjonering som andel av kommunens samlede brutto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Brutto driftsutg. til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering (f. 302), per innb., konsern:
1.1.
Brutto driftsinntekter bygge-, delesaksbeh. og seksjonering som andel av kommunens samlede brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
Brutto driftsinnt. til beh. av bygge-, dele- og seksjon. saker per innb.Konsern:
1.1.
Tot. gebyrinnt. bygge-, delesak og seksjonering pr kvm. br.areal, konsern:
1.1.
Kjøp av varer og tjen. bygge-, dele- og seksj.beh. per årsinnb. Konsern. Kroner:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter bygge-, delesaksbeh. og seksjonering, per årsinnbygger, konsern:
1.1.
Andel driftsutg. til byggesaksbehandling av totale driftsutg. til fysisk tilrettelegging og planlegging., konsern:
1.1.
Andel driftsinntekter til byggesaksbehandling av totale driftsinntekter fra fysisk tilrettelegging og planlegging., konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter kart og oppmåling som andel av kommunens samlede brutto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Brutto driftsutg. til kart og oppmåling (funk. 303), per innb., konsern:
1.1.
Brutto driftsinntekter kart og oppmåling som andel av kommunens samlede brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
Brutto driftsinntekter til kart og oppmåling, per innbygger, konsern:
1.1.
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenprod, kart og oppmåling, per årsinnbygger, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter kart og oppmåling, per årsinnbygger, konsern:
1.1.
Andel driftsinntekter fra kart og oppmåling av totale driftsinntekter fra fysisk tilrettelegging og planlegging., konsern:
1.1.
Andel driftsutg. til kart- og oppmålingsvirk. av totale driftsutg. til fysisk tilrettelegging og planlegging., konsern:
1.1.
Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. jf. PBL-08 § 33-1:
1.1.
Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 §20-1 a:
1.1.
Standardgebyr for oppmålingsforetning for areal tilsvarende en boligtomt 750 m2:
1.1.
Gjennomsnittlig saksbeh.tid for private forslag til detaljreg. Kalenderdager:
1.1.
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for detaljreg. fra kommunen. Kalenderdager:
1.1.
Gjennomsnittlig saksbeh.tid for områdereg. vedtatt av kommunen. Kalenderdager:
1.1.
Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist. Kalenderdager:
1.1.
Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist. Kalenderdager:
1.1.
Andel søkn. om tiltak der komm. har overskredet lovpålagt saksbehandlingstid:
1.1.
Gj.snittlig saksbehandlingstid for opprettelse av grunneiendom. Kalenderdager:
1.1.
Antall utstedte målebrev siste år per 1000 eiendommer i kommunen:
1.1.
Brutto driftsutg. til kulturminner, natur og nærmiljø (funk. 335, 360 og 365), innb., konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger., konsern:
1.1.
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunens egenproduksjon, rekreasjon i tettsteder, per årsinnbygger, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter rekreasjon i tettsteder, per årsinnbygger, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger., konsern:
1.1.
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunens egenproduksjon, naturforvaltning og friluftsliv, per årsinnbygger, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter naturforvaltning og friluftsliv, per årsinnbygger, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter til kulturminnevern per innbygger., konsern:
1.1.
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunens egenproduksjon, kulturminnevern, per årsinnbygger, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter kulturminnevern, per årsinnbygger, konsern:
1.1.
Antall søknader om tiltak for fredete bygg og ikke-fredede bygn. oppført før 1850 mottatt:
1.1.
Kommunale energikostnader., konsern:
1.1.
Kommunale energikostnader, per innbygger, konsern:
1.1.
Andel energikostnader i prosent av kommunens samlede brutto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Andel av leke- og rekreasjonsarealer innenfor tettsteder som er under kommunalt driftsansvar:
1.1.
Friluftslivsområder m/kommunal råderett gjennom offentlig eie eller bruksavtale. 10000 årsinnb:
1.1.
Rekr-. og friluftslivsomr. med kommunalt ansvar tilrettelagt med universell utforming:
1.1.
Samlet lengde av turveier, turstier og skiløyper (km):
1.1.
Turstier og løyper tilrettelagt for sommerbruk per 10 000 innbygger:
1.1.
Andel av turstier og sommerløyper som er under kommunalt driftsansvar:
1.1.
Samlet lengde maskinpreparerte skiløyper:
1.1.
Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb:
1.1.
Andel av kommunale planer (komm-pl + reg-pl) som det er fremmet innsigelse til:
1.1.
Antall innsigelser til kommune(del)plan pga plankrav:
1.1.
Antall innsigelser til kommune(del)plan pga miljøvernhensyn:
1.1.
Antall innsigelser til kommune(del)plan pga. næringsforhold:
1.1.
Antall innsigelser til kommune(del)plan pga andre hensyn:
1.1.
Antall innsigelser til reguleringsplan pga plankrav:
1.1.
Antall innsigelser til reguleringsplan pga miljøvernhensyn:
1.1.
Antall innsigelser til reguleringsplan pga næringsforhold:
1.1.
Antall innsigelser til reguleringsplan ut fra andre hensyn:
1.1.
Antall innvilgede disp. for nye bygninger i strandsonen per 100 km kystlinje:
1.1.
Andel innvilgede disp.søknader for nybygg i 100-m-beltet langs sjø. Prosent:
1.1.
Andel erstatningsbygg av nybygg i 100-m-beltet langs sjø innv. v/disp. Prosent:
1.1.
Andel innv. disp.søkn. om nybygg i LNFR-omr. m byggeforb. v. ferskvann. Prosent:
1.1.
Andel av disp.søknader for nybygg i LNFR-områder som ble innvilget. Prosent:
1.1.
Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget:
1.1.
Andel av behandlede detaljreguleringsplaner som var private forslag. Prosent:
1.1.
Brutto driftsutg. per behandlet plan (komm.delplan, reg.plan). Konsern. Kroner:
1.1.
Andel av kommune(del)planer areal det er fremmet innsigelse til. Prosent:
1.1.
Andel reguleringspl. (område og detalj) det er fremmet innsigelse til. Prosent:
1.1.
Andel av innsigelsene til kommune(del)planer fremmet av fylkesmannen. Prosent:
1.1.
Andel av innsigelsene til område -og detaljreguleringsplaner fremmet av fylkesmannen:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter , konsern , Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per innbygger., konsern , Brutto investeringsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per innbygger., konsern ,

Valgt 1 av totalt 118

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Definisjoner av variabler og verdier

Data for de kommunale tjenestene i Longyearbyen publiseres f.o.m. 2014, for Longyearbyen benyttes innbyggertall for fjoråret som foreløpige tall til publiseringene i mars. Data for Longyearbyen inngår ikke i snitt for grupper, fylker og landet.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.