Miljøforvaltning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08854: J1. Konsern del 1. Plansak, byggesak, oppmåling, kulturminner, natur og nærmiljø - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 1999 - 2016

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
15.03.2018 08:00
Antall eiendommer:
Antall
Antall hytter:
Antall
Antall km kystlinje:
Kilometer
Antall km kystlinje utenfor tettsteder:
Kilometer
Antall sysselsatte i komm. forvaltning:
Antall
Antall årsinnbyggere:
Antall
D1.a Vedtaksår kommunal planstrategi:
Årstall
D1.c Vedtaksår, kommuneplanens samfunnsdel:
Årstall
D1.b Vedtaksår, kommuneplanens arealdel:
Årstall
D4.a Handlingsdel til kommuneplanen vedtatt siste år?:
Ja/nei
D5.a Inngår økonomiplan i kommuneplanens handlingsdel?:
Ja/nei
H1.f Areal omregulert fra vern av kulturmiljø eller kulturminne. Dekar:
Dekar
H1.b Totalt areal regulert til vern av kulturmiljø eller kulturminne per 31.12:
Dekar
H1.d Areal vedtatt regulert TIL vern av kulturmiljø/kulturminne siste år. Dekar:
Dekar
B.8.b Areal vedtatt reg. til vern av kulturmiljø, kulturminne(PBL-85 §25.6). Dekar(tilgang):
Dekar
H2.b Totalt areal vedtatt regulert til areal med særlige landskapshensyn. Dekar:
Dekar
H2.f Areal vedtatt regulert FRA areal med særlige landskapshensyn. Dekar:
Dekar
H2.d Areal vedtatt regulert TIL areal med særl. landskapshensyn siste år. Dekar:
Dekar
H3.f Areal omregulert fra arealformål naturvern. Dekar:
Dekar
B.10.b Areal reg. til spes.omr.bevaring naturvern (PBL-85 § 25.6). Dekar,tilgang:
Dekar
H3.b Totalt areal regulert til arealformål naturvern per 31.12. Dekar:
Dekar
H3.d Areal vedtatt regulert TIL naturvern siste år. Dekar:
Dekar
B.12.a Finnes vedtatt plan m/spes fokus på naturmangfold (1=ja,0=nei):
Ja/nei
B.12.a Plan med spes fokus på naturmangfold. År sist vedtatt/revidert:
Årstall
B.12.b Finnes vedtatt plan m/spes. fokus på friluftsliv (1=ja,0=nei):
Ja/nei
B.12.b Plan med spesiell fokus på friluftsliv. År sist vedtatt/revidert:
Årstall
B.12.c Finnes vedtatt plan m/fokus på kulturmin. og -miljø (1=ja,0=nei):
Ja/nei
B.12.c Plan med spes fokus på kulturminner/kulturmiljø. År sist vedtatt/rev:
Årstall
B.12.d Finnes vedtatt plan/retningslinjer m/spes fokus på landskap (1=ja,0=nei):
Ja/nei
B.12.d Plan med spes fokus på landskap. År sist vedtatt/revidert:
Årstall
B.12.e Finnes vedtatt plan/retningslinjer m/spes fokus på universell utforming (1=ja,0=nei):
Ja/nei
B.12.e Plan/retningslinjer med spes fokus på universell utforming. År sist vedtatt/revidert:
Årstall
B.12.f Finnes vedtatt plan/retningslinjer m/spes fokus på klimagassutslipp (1=ja,0=nei):
Ja/nei
B.12.f Plan/retningslinjer med spes fokus på klimagassutslipp. År sist vedtatt/revidert:
Årstall
C.2.d Antall vedtatte kommunedelplaner for areal:
Antall
D2a.e Antall vedtatte tematisk kommunedelplaner:
Antall
C.2.f Antall planer for områderegulering (jf. PBL-08) vedtatt av kommunen siste år:
Antall
C.2.g Antall detaljreguleringsplaner (jf. PBL-08) vedtatt av kommunen siste år:
Antall
D2b.g Antall vedtatte detaljreguleringsplaner fremmet som privat forslag:
Antall
B1 Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. jf. PBL-08 § 33-1. Kroner:
Kroner
D3a.d Antall kommun(del)planer for areal som ble sendt på høring:
Antall
D3b.d Antall kommun(del)planer for areal sendt på høring møtt med innsigelse:
Antall
F.2 Antall innsigelses-årsaker fremmet til kommune(del)planer i alt:
Antall
F21.c Antall kommun(del)planer der Bergvesenet har fremmet innsigelse:
Antall
F21.b Antall kommun(del)planer der Fiskerisjefen har fremmet innsigelse:
Antall
F21.a Antall kommun(del)planer der Forsvarsbygg har fremmet innsigelse:
Antall
F11.b Antall kommun(del)planer der Fylkeskommunen har fremmet innsigelse:
Antall
F11.a Antall kommun(del)planer der Fylkesmannen har fremmet innsigelse:
Antall
F11.g Antall kommun(del)planer der NVE har fremmet innsigelse:
Antall
F21.d Antall kommun(del)planer der Områdestyret for reindrift har fremmet innsigelse:
Antall
F11.c Antall kommun(del)planer der Riksantikvaren har fremmet innsigelse:
Antall
F21.e Antall kommun(del)planer der Sametinget har fremmet innsigelse:
Antall
F11.d Antall kommun(del)planer der Statens vegvesen har fremmet innsigelse:
Antall
F21.g Antall kommun(del)planer der andre myndigheter har fremmet innsigelse:
Antall
F21.f Antall kommun(del)planer der nabokommune har fremmet innsigelse:
Antall
F11.e Antall kommune(del)planer der Jernbaneverket har fremmet innsigelse:
Antall
F11.f Antall kommune(del)planer der Kystverket har fremmet innsigelse:
Antall
G21.d Antall reguleringsplaner der Områdestyret for reindrift har fremmet innsigelse:
Antall
G11.d Antall reguleringsplaner der Statens vegvesen har fremmet innsigelse:
Antall
G21.g Antall reguleringsplaner der andre myndigheter har fremmet innsigelse:
Antall
G21.f Antall reguleringsplaner der nabokommune har fremmet innsigelse:
Antall
G11.b Antall reguleringsplaner der Fylkeskommunen har fremmet innsigelse:
Antall
G21.c Antall reguleringsplaner der Bergvesenet har fremmet innsigelse:
Antall
G21.b Antall reguleringsplaner der Fiskerisjefen har fremmet innsigelse:
Antall
G21.a Antall reguleringsplaner der Forsvarsbygg har fremmet innsigelse:
Antall
G11.e Antall reguleringsplaner der Jernbaneverket har fremmet innsigelse:
Antall
G11.f Antall reguleringsplaner der Kystverket har fremmet innsigelse:
Antall
G11.g Antall reguleringsplaner der NVE har fremmet innsigelse:
Antall
G11.a Antall reguleringsplaner der Fylkesmannen har fremmet innsigelse:
Antall
G11.c Antall reguleringsplaner der Riksantikvaren har fremmet innsigelse:
Antall
G21.e Antall reguleringsplaner der Sametinget har fremmet innsigelse:
Antall
H1.e Antall reg.planer med omregulering av areal FRA kulturmiljø/kulturminner:
Antall
H1.c Tilgang i antall reguleringsplaner som omf. areal for vern av kulturminner:
Antall
B.8.a Ant reg/bebygg.plan som omf. spes.omr. bev. av kltr.min(PBL-85 §25.6),tilg:
Antall
H1.a Tot. Ant. reg.planer som omf. areal til kulturminner/kulturmiljø per 31.12:
Antall
H2.e Avgang av antall reguleringsplaner som omfatter areal med landskapshensyn:
Antall
H2.c Tilgang i antall reguleringsplaner som omfatter areal med landskapshensyn:
Antall
H2.a Totalt antall reg.planer som omfatter areal med landskapshensyn, per 31.12:
Antall
H1.e Antall reguleringsplaner med omregulering av areal FRA naturvernformål:
Antall
H3.a Totalt antall reguleringsplaner som omf. arealformål naturvern per 31.12:
Antall
H3.c Tilgang av antall reguleringsplaner som omfatter arealformål naturvern:
Antall
B.10.a Ant. reguleringsplan som omfatter arealformål naturvern (PBL-85), tilgang:
Antall
Brutto driftsinntekter funksjon 301 Plansaksbehandling, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsinntekter. f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsinntekter. funksjon 303 Kart og oppmåling, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutg. f. 302 Bygge-, delesaksbehandling og seksjonering, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutg. f. 303 kart og oppmåling, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter (funksjon 335, 360 og 365), konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter funksjon 301 plansaksbehandling, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 301, 302, 303, 335, 360 og 365, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutg. f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutg. funksjon 301 Plansaksbehandling, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutg. funksjon 303 Kart og oppmåling, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter til funksjon 301, 302, 303, 304, 305, 335, 360 og 365, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter til funksjon 335, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter til funksjon 360, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter til funksjon 365, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, Plan-, bygge- og kartsaker (funksjon 301, 302, 303, 304, 305), konsern:
1000 Kroner
Antall søknader om tiltak mottatt siste år i kommunen (jf. PBL-08 §§ 20-1 og 20-2):
Antall
D1.b Antall mottatte ett-trinnssøknader om tiltak m. 12 ukers frist:
Antall
D1.a Antall mottatte rammesøknader om tiltak:
Antall
D1.c Antall mottatte ett-trinnsøknader med 3 ukers frist:
Antall
D1.d Antall ett-trinnssøknader uten ansvarsrett (PBL-08 § 20-2):
Antall
E4.a Antall mottatte disp.søknader, områder med bevaringsstatus i reg.plan:
Antall
E4.c Antall disp.søkn i områder med bevaringsstatus i reguleringsplan innvilget:
Antall
Antall eiendommer:
1.1.
Antall hytter:
1.1.
Antall km kystlinje:
1.1.
Antall km kystlinje utenfor tettsteder:
1.1.
Antall sysselsatte i komm. forvaltning:
1.1.
Antall årsinnbyggere:
1.1.
D1.a Vedtaksår kommunal planstrategi:
1.1.
D1.c Vedtaksår, kommuneplanens samfunnsdel:
1.1.
D1.b Vedtaksår, kommuneplanens arealdel:
1.1.
D4.a Handlingsdel til kommuneplanen vedtatt siste år?:
1.1.
D5.a Inngår økonomiplan i kommuneplanens handlingsdel?:
1.1.
H1.f Areal omregulert fra vern av kulturmiljø eller kulturminne. Dekar:
1.1.
H1.b Totalt areal regulert til vern av kulturmiljø eller kulturminne per 31.12:
1.1.
H1.d Areal vedtatt regulert TIL vern av kulturmiljø/kulturminne siste år. Dekar:
1.1.
B.8.b Areal vedtatt reg. til vern av kulturmiljø, kulturminne(PBL-85 §25.6). Dekar(tilgang):
1.1.
H2.b Totalt areal vedtatt regulert til areal med særlige landskapshensyn. Dekar:
1.1.
H2.f Areal vedtatt regulert FRA areal med særlige landskapshensyn. Dekar:
1.1.
H2.d Areal vedtatt regulert TIL areal med særl. landskapshensyn siste år. Dekar:
1.1.
H3.f Areal omregulert fra arealformål naturvern. Dekar:
1.1.
B.10.b Areal reg. til spes.omr.bevaring naturvern (PBL-85 § 25.6). Dekar,tilgang:
1.1.
H3.b Totalt areal regulert til arealformål naturvern per 31.12. Dekar:
1.1.
H3.d Areal vedtatt regulert TIL naturvern siste år. Dekar:
1.1.
B.12.a Finnes vedtatt plan m/spes fokus på naturmangfold (1=ja,0=nei):
1.1.
B.12.a Plan med spes fokus på naturmangfold. År sist vedtatt/revidert:
1.1.
B.12.b Finnes vedtatt plan m/spes. fokus på friluftsliv (1=ja,0=nei):
1.1.
B.12.b Plan med spesiell fokus på friluftsliv. År sist vedtatt/revidert:
1.1.
B.12.c Finnes vedtatt plan m/fokus på kulturmin. og -miljø (1=ja,0=nei):
1.1.
B.12.c Plan med spes fokus på kulturminner/kulturmiljø. År sist vedtatt/rev:
1.1.
B.12.d Finnes vedtatt plan/retningslinjer m/spes fokus på landskap (1=ja,0=nei):
1.1.
B.12.d Plan med spes fokus på landskap. År sist vedtatt/revidert:
1.1.
B.12.e Finnes vedtatt plan/retningslinjer m/spes fokus på universell utforming (1=ja,0=nei):
1.1.
B.12.e Plan/retningslinjer med spes fokus på universell utforming. År sist vedtatt/revidert:
1.1.
B.12.f Finnes vedtatt plan/retningslinjer m/spes fokus på klimagassutslipp (1=ja,0=nei):
1.1.
B.12.f Plan/retningslinjer med spes fokus på klimagassutslipp. År sist vedtatt/revidert:
1.1.
C.2.d Antall vedtatte kommunedelplaner for areal:
1.1.
D2a.e Antall vedtatte tematisk kommunedelplaner:
1.1.
C.2.f Antall planer for områderegulering (jf. PBL-08) vedtatt av kommunen siste år:
1.1.
C.2.g Antall detaljreguleringsplaner (jf. PBL-08) vedtatt av kommunen siste år:
1.1.
D2b.g Antall vedtatte detaljreguleringsplaner fremmet som privat forslag:
1.1.
B1 Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. jf. PBL-08 § 33-1. Kroner:
1.1.
D3a.d Antall kommun(del)planer for areal som ble sendt på høring:
1.1.
D3b.d Antall kommun(del)planer for areal sendt på høring møtt med innsigelse:
1.1.
F.2 Antall innsigelses-årsaker fremmet til kommune(del)planer i alt:
1.1.
F21.c Antall kommun(del)planer der Bergvesenet har fremmet innsigelse:
1.1.
F21.b Antall kommun(del)planer der Fiskerisjefen har fremmet innsigelse:
1.1.
F21.a Antall kommun(del)planer der Forsvarsbygg har fremmet innsigelse:
1.1.
F11.b Antall kommun(del)planer der Fylkeskommunen har fremmet innsigelse:
1.1.
F11.a Antall kommun(del)planer der Fylkesmannen har fremmet innsigelse:
1.1.
F11.g Antall kommun(del)planer der NVE har fremmet innsigelse:
1.1.
F21.d Antall kommun(del)planer der Områdestyret for reindrift har fremmet innsigelse:
1.1.
F11.c Antall kommun(del)planer der Riksantikvaren har fremmet innsigelse:
1.1.
F21.e Antall kommun(del)planer der Sametinget har fremmet innsigelse:
1.1.
F11.d Antall kommun(del)planer der Statens vegvesen har fremmet innsigelse:
1.1.
F21.g Antall kommun(del)planer der andre myndigheter har fremmet innsigelse:
1.1.
F21.f Antall kommun(del)planer der nabokommune har fremmet innsigelse:
1.1.
F11.e Antall kommune(del)planer der Jernbaneverket har fremmet innsigelse:
1.1.
F11.f Antall kommune(del)planer der Kystverket har fremmet innsigelse:
1.1.
G21.d Antall reguleringsplaner der Områdestyret for reindrift har fremmet innsigelse:
1.1.
G11.d Antall reguleringsplaner der Statens vegvesen har fremmet innsigelse:
1.1.
G21.g Antall reguleringsplaner der andre myndigheter har fremmet innsigelse:
1.1.
G21.f Antall reguleringsplaner der nabokommune har fremmet innsigelse:
1.1.
G11.b Antall reguleringsplaner der Fylkeskommunen har fremmet innsigelse:
1.1.
G21.c Antall reguleringsplaner der Bergvesenet har fremmet innsigelse:
1.1.
G21.b Antall reguleringsplaner der Fiskerisjefen har fremmet innsigelse:
1.1.
G21.a Antall reguleringsplaner der Forsvarsbygg har fremmet innsigelse:
1.1.
G11.e Antall reguleringsplaner der Jernbaneverket har fremmet innsigelse:
1.1.
G11.f Antall reguleringsplaner der Kystverket har fremmet innsigelse:
1.1.
G11.g Antall reguleringsplaner der NVE har fremmet innsigelse:
1.1.
G11.a Antall reguleringsplaner der Fylkesmannen har fremmet innsigelse:
1.1.
G11.c Antall reguleringsplaner der Riksantikvaren har fremmet innsigelse:
1.1.
G21.e Antall reguleringsplaner der Sametinget har fremmet innsigelse:
1.1.
H1.e Antall reg.planer med omregulering av areal FRA kulturmiljø/kulturminner:
1.1.
H1.c Tilgang i antall reguleringsplaner som omf. areal for vern av kulturminner:
1.1.
B.8.a Ant reg/bebygg.plan som omf. spes.omr. bev. av kltr.min(PBL-85 §25.6),tilg:
1.1.
H1.a Tot. Ant. reg.planer som omf. areal til kulturminner/kulturmiljø per 31.12:
1.1.
H2.e Avgang av antall reguleringsplaner som omfatter areal med landskapshensyn:
1.1.
H2.c Tilgang i antall reguleringsplaner som omfatter areal med landskapshensyn:
1.1.
H2.a Totalt antall reg.planer som omfatter areal med landskapshensyn, per 31.12:
1.1.
H1.e Antall reguleringsplaner med omregulering av areal FRA naturvernformål:
1.1.
H3.a Totalt antall reguleringsplaner som omf. arealformål naturvern per 31.12:
1.1.
H3.c Tilgang av antall reguleringsplaner som omfatter arealformål naturvern:
1.1.
B.10.a Ant. reguleringsplan som omfatter arealformål naturvern (PBL-85), tilgang:
1.1.
Brutto driftsinntekter funksjon 301 Plansaksbehandling, konsern:
1.1.
Brutto driftsinntekter. f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering, konsern:
1.1.
Brutto driftsinntekter. funksjon 303 Kart og oppmåling, konsern:
1.1.
Brutto driftsutg. f. 302 Bygge-, delesaksbehandling og seksjonering, konsern:
1.1.
Brutto driftsutg. f. 303 kart og oppmåling, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter (funksjon 335, 360 og 365), konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter funksjon 301 plansaksbehandling, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 301, 302, 303, 335, 360 og 365, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutg. f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutg. funksjon 301 Plansaksbehandling, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutg. funksjon 303 Kart og oppmåling, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til funksjon 301, 302, 303, 304, 305, 335, 360 og 365, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til funksjon 335, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til funksjon 360, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til funksjon 365, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, Plan-, bygge- og kartsaker (funksjon 301, 302, 303, 304, 305), konsern:
1.1.
Antall søknader om tiltak mottatt siste år i kommunen (jf. PBL-08 §§ 20-1 og 20-2):
1.1.
D1.b Antall mottatte ett-trinnssøknader om tiltak m. 12 ukers frist:
1.1.
D1.a Antall mottatte rammesøknader om tiltak:
1.1.
D1.c Antall mottatte ett-trinnsøknader med 3 ukers frist:
1.1.
D1.d Antall ett-trinnssøknader uten ansvarsrett (PBL-08 § 20-2):
1.1.
E4.a Antall mottatte disp.søknader, områder med bevaringsstatus i reg.plan:
1.1.
E4.c Antall disp.søkn i områder med bevaringsstatus i reguleringsplan innvilget:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall eiendommer , Antall hytter , Antall km kystlinje ,

Valgt 1 av totalt 105

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000