Plan- og byggesaksbehandling

08854: J1. Konsern del 1. Plansak, byggesak, oppmåling, kulturminner, natur og nærmiljø - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 1999 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 105 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Antall eiendommer:
Antall
Antall hytter:
Antall
Antall km kystlinje:
Kilometer
Antall km kystlinje utenfor tettsteder:
Kilometer
Antall sysselsatte i komm. forvaltning:
Antall
Antall årsinnbyggere:
Antall
D1.a Vedtaksår kommunal planstrategi:
Årstall
D1.c Vedtaksår, kommuneplanens samfunnsdel:
Årstall
D1.b Vedtaksår, kommuneplanens arealdel:
Årstall
D4.a Handlingsdel til kommuneplanen vedtatt siste år?:
Ja/nei
D5.a Inngår økonomiplan i kommuneplanens handlingsdel?:
Ja/nei
H1.f Areal omregulert fra vern av kulturmiljø eller kulturminne. Dekar:
Dekar
H1.b Totalt areal regulert til vern av kulturmiljø eller kulturminne per 31.12:
Dekar
H1.d Areal vedtatt regulert TIL vern av kulturmiljø/kulturminne siste år. Dekar:
Dekar
B.8.b Areal vedtatt reg. til vern av kulturmiljø, kulturminne(PBL-85 §25.6). Dekar(tilgang):
Dekar
H2.b Totalt areal vedtatt regulert til areal med særlige landskapshensyn. Dekar:
Dekar
H2.f Areal vedtatt regulert FRA areal med særlige landskapshensyn. Dekar:
Dekar
H2.d Areal vedtatt regulert TIL areal med særl. landskapshensyn siste år. Dekar:
Dekar
H3.f Areal omregulert fra arealformål naturvern. Dekar:
Dekar
B.10.b Areal reg. til spes.omr.bevaring naturvern (PBL-85 § 25.6). Dekar,tilgang:
Dekar
H3.b Totalt areal regulert til arealformål naturvern per 31.12. Dekar:
Dekar
H3.d Areal vedtatt regulert TIL naturvern siste år. Dekar:
Dekar
B.12.a Finnes vedtatt plan m/spes fokus på naturmangfold (1=ja,0=nei):
Ja/nei
B.12.a Plan med spes fokus på naturmangfold. År sist vedtatt/revidert:
Årstall
B.12.b Finnes vedtatt plan m/spes. fokus på friluftsliv (1=ja,0=nei):
Ja/nei
B.12.b Plan med spesiell fokus på friluftsliv. År sist vedtatt/revidert:
Årstall
B.12.c Finnes vedtatt plan m/fokus på kulturmin. og -miljø (1=ja,0=nei):
Ja/nei
B.12.c Plan med spes fokus på kulturminner/kulturmiljø. År sist vedtatt/rev:
Årstall
B.12.d Finnes vedtatt plan/retningslinjer m/spes fokus på landskap (1=ja,0=nei):
Ja/nei
B.12.d Plan med spes fokus på landskap. År sist vedtatt/revidert:
Årstall
B.12.e Finnes vedtatt plan/retningslinjer m/spes fokus på universell utforming (1=ja,0=nei):
Ja/nei
B.12.e Plan/retningslinjer med spes fokus på universell utforming. År sist vedtatt/revidert:
Årstall
B.12.f Finnes vedtatt plan/retningslinjer m/spes fokus på klimagassutslipp (1=ja,0=nei):
Ja/nei
B.12.f Plan/retningslinjer med spes fokus på klimagassutslipp. År sist vedtatt/revidert:
Årstall
C.2.d Antall vedtatte kommunedelplaner for areal:
Antall
D2a.e Antall vedtatte tematisk kommunedelplaner:
Antall
C.2.f Antall planer for områderegulering (jf. PBL-08) vedtatt av kommunen siste år:
Antall
C.2.g Antall detaljreguleringsplaner (jf. PBL-08) vedtatt av kommunen siste år:
Antall
D2b.g Antall vedtatte detaljreguleringsplaner fremmet som privat forslag:
Antall
B1 Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. jf. PBL-08 § 33-1. Kroner:
Kroner
D3a.d Antall kommun(del)planer for areal som ble sendt på høring:
Antall
D3b.d Antall kommun(del)planer for areal sendt på høring møtt med innsigelse:
Antall
F.2 Antall innsigelses-årsaker fremmet til kommune(del)planer i alt:
Antall
F21.c Antall kommun(del)planer der Bergvesenet har fremmet innsigelse:
Antall
F21.b Antall kommun(del)planer der Fiskerisjefen har fremmet innsigelse:
Antall
F21.a Antall kommun(del)planer der Forsvarsbygg har fremmet innsigelse:
Antall
F11.b Antall kommun(del)planer der Fylkeskommunen har fremmet innsigelse:
Antall
F11.a Antall kommun(del)planer der Fylkesmannen har fremmet innsigelse:
Antall
F11.g Antall kommun(del)planer der NVE har fremmet innsigelse:
Antall
F21.d Antall kommun(del)planer der Områdestyret for reindrift har fremmet innsigelse:
Antall
F11.c Antall kommun(del)planer der Riksantikvaren har fremmet innsigelse:
Antall
F21.e Antall kommun(del)planer der Sametinget har fremmet innsigelse:
Antall
F11.d Antall kommun(del)planer der Statens vegvesen har fremmet innsigelse:
Antall
F21.g Antall kommun(del)planer der andre myndigheter har fremmet innsigelse:
Antall
F21.f Antall kommun(del)planer der nabokommune har fremmet innsigelse:
Antall
F11.e Antall kommune(del)planer der Jernbaneverket har fremmet innsigelse:
Antall
F11.f Antall kommune(del)planer der Kystverket har fremmet innsigelse:
Antall
G21.d Antall reguleringsplaner der Områdestyret for reindrift har fremmet innsigelse:
Antall
G11.d Antall reguleringsplaner der Statens vegvesen har fremmet innsigelse:
Antall
G21.g Antall reguleringsplaner der andre myndigheter har fremmet innsigelse:
Antall
G21.f Antall reguleringsplaner der nabokommune har fremmet innsigelse:
Antall
G11.b Antall reguleringsplaner der Fylkeskommunen har fremmet innsigelse:
Antall
G21.c Antall reguleringsplaner der Bergvesenet har fremmet innsigelse:
Antall
G21.b Antall reguleringsplaner der Fiskerisjefen har fremmet innsigelse:
Antall
G21.a Antall reguleringsplaner der Forsvarsbygg har fremmet innsigelse:
Antall
G11.e Antall reguleringsplaner der Jernbaneverket har fremmet innsigelse:
Antall
G11.f Antall reguleringsplaner der Kystverket har fremmet innsigelse:
Antall
G11.g Antall reguleringsplaner der NVE har fremmet innsigelse:
Antall
G11.a Antall reguleringsplaner der Fylkesmannen har fremmet innsigelse:
Antall
G11.c Antall reguleringsplaner der Riksantikvaren har fremmet innsigelse:
Antall
G21.e Antall reguleringsplaner der Sametinget har fremmet innsigelse:
Antall
H1.e Antall reg.planer med omregulering av areal FRA kulturmiljø/kulturminner:
Antall
H1.c Tilgang i antall reguleringsplaner som omf. areal for vern av kulturminner:
Antall
B.8.a Ant reg/bebygg.plan som omf. spes.omr. bev. av kltr.min(PBL-85 §25.6),tilg:
Antall
H1.a Tot. Ant. reg.planer som omf. areal til kulturminner/kulturmiljø per 31.12:
Antall
H2.e Avgang av antall reguleringsplaner som omfatter areal med landskapshensyn:
Antall
H2.c Tilgang i antall reguleringsplaner som omfatter areal med landskapshensyn:
Antall
H2.a Totalt antall reg.planer som omfatter areal med landskapshensyn, per 31.12:
Antall
H1.e Antall reguleringsplaner med omregulering av areal FRA naturvernformål:
Antall
H3.a Totalt antall reguleringsplaner som omf. arealformål naturvern per 31.12:
Antall
H3.c Tilgang av antall reguleringsplaner som omfatter arealformål naturvern:
Antall
B.10.a Ant. reguleringsplan som omfatter arealformål naturvern (PBL-85), tilgang:
Antall
Brutto driftsinntekter funksjon 301 Plansaksbehandling, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsinntekter. f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsinntekter. funksjon 303 Kart og oppmåling, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutg. f. 302 Bygge-, delesaksbehandling og seksjonering, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutg. f. 303 kart og oppmåling, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter (funksjon 335, 360 og 365), konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter funksjon 301 plansaksbehandling, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 301, 302, 303, 335, 360 og 365, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutg. f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutg. funksjon 301 Plansaksbehandling, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutg. funksjon 303 Kart og oppmåling, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter til funksjon 301, 302, 303, 304, 305, 335, 360 og 365, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter til funksjon 335, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter til funksjon 360, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter til funksjon 365, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, Plan-, bygge- og kartsaker (funksjon 301, 302, 303, 304, 305), konsern:
1000 Kroner
Antall søknader om tiltak mottatt siste år i kommunen (jf. PBL-08 §§ 20-1 og 20-2):
Antall
D1.b Antall mottatte ett-trinnssøknader om tiltak m. 12 ukers frist:
Antall
D1.a Antall mottatte rammesøknader om tiltak:
Antall
D1.c Antall mottatte ett-trinnsøknader med 3 ukers frist:
Antall
D1.d Antall ett-trinnssøknader uten ansvarsrett (PBL-08 § 20-2):
Antall
E4.a Antall mottatte disp.søknader, områder med bevaringsstatus i reg.plan:
Antall
E4.c Antall disp.søkn i områder med bevaringsstatus i reguleringsplan innvilget:
Antall
Referansetid
Antall eiendommer:
1.1.
Antall hytter:
1.1.
Antall km kystlinje:
1.1.
Antall km kystlinje utenfor tettsteder:
1.1.
Antall sysselsatte i komm. forvaltning:
1.1.
Antall årsinnbyggere:
1.1.
D1.a Vedtaksår kommunal planstrategi:
1.1.
D1.c Vedtaksår, kommuneplanens samfunnsdel:
1.1.
D1.b Vedtaksår, kommuneplanens arealdel:
1.1.
D4.a Handlingsdel til kommuneplanen vedtatt siste år?:
1.1.
D5.a Inngår økonomiplan i kommuneplanens handlingsdel?:
1.1.
H1.f Areal omregulert fra vern av kulturmiljø eller kulturminne. Dekar:
1.1.
H1.b Totalt areal regulert til vern av kulturmiljø eller kulturminne per 31.12:
1.1.
H1.d Areal vedtatt regulert TIL vern av kulturmiljø/kulturminne siste år. Dekar:
1.1.
B.8.b Areal vedtatt reg. til vern av kulturmiljø, kulturminne(PBL-85 §25.6). Dekar(tilgang):
1.1.
H2.b Totalt areal vedtatt regulert til areal med særlige landskapshensyn. Dekar:
1.1.
H2.f Areal vedtatt regulert FRA areal med særlige landskapshensyn. Dekar:
1.1.
H2.d Areal vedtatt regulert TIL areal med særl. landskapshensyn siste år. Dekar:
1.1.
H3.f Areal omregulert fra arealformål naturvern. Dekar:
1.1.
B.10.b Areal reg. til spes.omr.bevaring naturvern (PBL-85 § 25.6). Dekar,tilgang:
1.1.
H3.b Totalt areal regulert til arealformål naturvern per 31.12. Dekar:
1.1.
H3.d Areal vedtatt regulert TIL naturvern siste år. Dekar:
1.1.
B.12.a Finnes vedtatt plan m/spes fokus på naturmangfold (1=ja,0=nei):
1.1.
B.12.a Plan med spes fokus på naturmangfold. År sist vedtatt/revidert:
1.1.
B.12.b Finnes vedtatt plan m/spes. fokus på friluftsliv (1=ja,0=nei):
1.1.
B.12.b Plan med spesiell fokus på friluftsliv. År sist vedtatt/revidert:
1.1.
B.12.c Finnes vedtatt plan m/fokus på kulturmin. og -miljø (1=ja,0=nei):
1.1.
B.12.c Plan med spes fokus på kulturminner/kulturmiljø. År sist vedtatt/rev:
1.1.
B.12.d Finnes vedtatt plan/retningslinjer m/spes fokus på landskap (1=ja,0=nei):
1.1.
B.12.d Plan med spes fokus på landskap. År sist vedtatt/revidert:
1.1.
B.12.e Finnes vedtatt plan/retningslinjer m/spes fokus på universell utforming (1=ja,0=nei):
1.1.
B.12.e Plan/retningslinjer med spes fokus på universell utforming. År sist vedtatt/revidert:
1.1.
B.12.f Finnes vedtatt plan/retningslinjer m/spes fokus på klimagassutslipp (1=ja,0=nei):
1.1.
B.12.f Plan/retningslinjer med spes fokus på klimagassutslipp. År sist vedtatt/revidert:
1.1.
C.2.d Antall vedtatte kommunedelplaner for areal:
1.1.
D2a.e Antall vedtatte tematisk kommunedelplaner:
1.1.
C.2.f Antall planer for områderegulering (jf. PBL-08) vedtatt av kommunen siste år:
1.1.
C.2.g Antall detaljreguleringsplaner (jf. PBL-08) vedtatt av kommunen siste år:
1.1.
D2b.g Antall vedtatte detaljreguleringsplaner fremmet som privat forslag:
1.1.
B1 Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. jf. PBL-08 § 33-1. Kroner:
1.1.
D3a.d Antall kommun(del)planer for areal som ble sendt på høring:
1.1.
D3b.d Antall kommun(del)planer for areal sendt på høring møtt med innsigelse:
1.1.
F.2 Antall innsigelses-årsaker fremmet til kommune(del)planer i alt:
1.1.
F21.c Antall kommun(del)planer der Bergvesenet har fremmet innsigelse:
1.1.
F21.b Antall kommun(del)planer der Fiskerisjefen har fremmet innsigelse:
1.1.
F21.a Antall kommun(del)planer der Forsvarsbygg har fremmet innsigelse:
1.1.
F11.b Antall kommun(del)planer der Fylkeskommunen har fremmet innsigelse:
1.1.
F11.a Antall kommun(del)planer der Fylkesmannen har fremmet innsigelse:
1.1.
F11.g Antall kommun(del)planer der NVE har fremmet innsigelse:
1.1.
F21.d Antall kommun(del)planer der Områdestyret for reindrift har fremmet innsigelse:
1.1.
F11.c Antall kommun(del)planer der Riksantikvaren har fremmet innsigelse:
1.1.
F21.e Antall kommun(del)planer der Sametinget har fremmet innsigelse:
1.1.
F11.d Antall kommun(del)planer der Statens vegvesen har fremmet innsigelse:
1.1.
F21.g Antall kommun(del)planer der andre myndigheter har fremmet innsigelse:
1.1.
F21.f Antall kommun(del)planer der nabokommune har fremmet innsigelse:
1.1.
F11.e Antall kommune(del)planer der Jernbaneverket har fremmet innsigelse:
1.1.
F11.f Antall kommune(del)planer der Kystverket har fremmet innsigelse:
1.1.
G21.d Antall reguleringsplaner der Områdestyret for reindrift har fremmet innsigelse:
1.1.
G11.d Antall reguleringsplaner der Statens vegvesen har fremmet innsigelse:
1.1.
G21.g Antall reguleringsplaner der andre myndigheter har fremmet innsigelse:
1.1.
G21.f Antall reguleringsplaner der nabokommune har fremmet innsigelse:
1.1.
G11.b Antall reguleringsplaner der Fylkeskommunen har fremmet innsigelse:
1.1.
G21.c Antall reguleringsplaner der Bergvesenet har fremmet innsigelse:
1.1.
G21.b Antall reguleringsplaner der Fiskerisjefen har fremmet innsigelse:
1.1.
G21.a Antall reguleringsplaner der Forsvarsbygg har fremmet innsigelse:
1.1.
G11.e Antall reguleringsplaner der Jernbaneverket har fremmet innsigelse:
1.1.
G11.f Antall reguleringsplaner der Kystverket har fremmet innsigelse:
1.1.
G11.g Antall reguleringsplaner der NVE har fremmet innsigelse:
1.1.
G11.a Antall reguleringsplaner der Fylkesmannen har fremmet innsigelse:
1.1.
G11.c Antall reguleringsplaner der Riksantikvaren har fremmet innsigelse:
1.1.
G21.e Antall reguleringsplaner der Sametinget har fremmet innsigelse:
1.1.
H1.e Antall reg.planer med omregulering av areal FRA kulturmiljø/kulturminner:
1.1.
H1.c Tilgang i antall reguleringsplaner som omf. areal for vern av kulturminner:
1.1.
B.8.a Ant reg/bebygg.plan som omf. spes.omr. bev. av kltr.min(PBL-85 §25.6),tilg:
1.1.
H1.a Tot. Ant. reg.planer som omf. areal til kulturminner/kulturmiljø per 31.12:
1.1.
H2.e Avgang av antall reguleringsplaner som omfatter areal med landskapshensyn:
1.1.
H2.c Tilgang i antall reguleringsplaner som omfatter areal med landskapshensyn:
1.1.
H2.a Totalt antall reg.planer som omfatter areal med landskapshensyn, per 31.12:
1.1.
H1.e Antall reguleringsplaner med omregulering av areal FRA naturvernformål:
1.1.
H3.a Totalt antall reguleringsplaner som omf. arealformål naturvern per 31.12:
1.1.
H3.c Tilgang av antall reguleringsplaner som omfatter arealformål naturvern:
1.1.
B.10.a Ant. reguleringsplan som omfatter arealformål naturvern (PBL-85), tilgang:
1.1.
Brutto driftsinntekter funksjon 301 Plansaksbehandling, konsern:
1.1.
Brutto driftsinntekter. f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering, konsern:
1.1.
Brutto driftsinntekter. funksjon 303 Kart og oppmåling, konsern:
1.1.
Brutto driftsutg. f. 302 Bygge-, delesaksbehandling og seksjonering, konsern:
1.1.
Brutto driftsutg. f. 303 kart og oppmåling, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter (funksjon 335, 360 og 365), konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter funksjon 301 plansaksbehandling, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 301, 302, 303, 335, 360 og 365, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutg. f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutg. funksjon 301 Plansaksbehandling, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutg. funksjon 303 Kart og oppmåling, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til funksjon 301, 302, 303, 304, 305, 335, 360 og 365, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til funksjon 335, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til funksjon 360, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til funksjon 365, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, Plan-, bygge- og kartsaker (funksjon 301, 302, 303, 304, 305), konsern:
1.1.
Antall søknader om tiltak mottatt siste år i kommunen (jf. PBL-08 §§ 20-1 og 20-2):
1.1.
D1.b Antall mottatte ett-trinnssøknader om tiltak m. 12 ukers frist:
1.1.
D1.a Antall mottatte rammesøknader om tiltak:
1.1.
D1.c Antall mottatte ett-trinnsøknader med 3 ukers frist:
1.1.
D1.d Antall ett-trinnssøknader uten ansvarsrett (PBL-08 § 20-2):
1.1.
E4.a Antall mottatte disp.søknader, områder med bevaringsstatus i reg.plan:
1.1.
E4.c Antall disp.søkn i områder med bevaringsstatus i reguleringsplan innvilget:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tallene ble revidert 17.10.2013
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken