Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08842: J1. Konsern. Areal- og samfunnsplanlegging, kulturminne, natur og nærmiljø - nøkkeltall (F) (avslutta serie) 2001 - 2016

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
15.03.2018 08:00
Netto driftsutg. til fys. planl. kulturminner, natur og nærmiljø (funksjon 715, 716 og 750), innb., konsern:
Kroner
Netto driftsutg. til fys.planl., klt.min., natur og nærmiljø som andel av tot. netto driftsutg., konsern:
Kroner
Brutto investeringsutg. i fys. planl., kulturminnevern, natur og nærmiljø, innb., konsern:
Kroner
Finnes gjeldende fylkesplan eller fylkesdelplan med spesielt fokus på friluftsliv, grønnstruktur, vassdrag, fjellområder, kystsonen og/eller biologisk mangfold:
Antall
Netto driftsutgifter lokal og regional utvikling (funksjon 715) per innbygger., konsern:
Kroner
Brutto investeringer lokal og regional utvikling (funksjon 715) per innbygger., konsern:
Kroner
Finnes fylkesplan eller fylkesdelplan for samordnet areal og transportplanlegging og/eller utbyggingsmønster:
Ja/nei
Finnes fylkesplan eller fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljø:
Ja/nei
Finnes plan for biologisk mangfold:
Ja/nei
Finnes plan for universell utforming:
Ja/nei
Finnes plan for klima/energi:
Ja/nei
Finnes plan for friluftsliv, grønnstruktur, vassdrag, fjellområder og/eller kystsonen:
Ja/nei
Netto driftsutgifter friluftsliv (funksjon 716) per innbygger., konsern:
Kroner
Brutto investeringer friluftsliv (funksjon 716) per innbygger., konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter kulturminnevern (funksjon 750) per innbygger., konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringer kulturminnevern (funksjon 750) per innbygger., konsern:
Kroner
Brutto driftsutgifter fys. planl., kulturminnevern, natur og nærmiljø, innb., konsern:
Kroner
Andel av dette (brutto driftsutg. 715,716,750) som er lønnsutgifter, konsern:
Prosent
Brutto driftsutgifter lokal og regional utvikling (funksjon 715) per innbygger., konsern:
Kroner
Brutto driftsutgifter friluftsliv (funksjon 716) per innbygger., konsern:
Kroner
Brutto driftsutgifter kulturminnevern (funksjon 750) per innbygger., konsern:
Kroner
Antall kommunale planer (kommune-/regulerings-/bebyggelsesplan) som fylkeskommunen har gitt uttalelse til:
Antall
Ant. uttalelser fra kult.minn.forv. ang. tiltak i spes.områder for bevaring:
Antall
Ant. søkn./meld. om tiltak for ikke-fredete bygn. oppført før 1850 mottatt:
Antall
Andel søknader om dispensasjon etter KML §§ 15a,19 og 20 (vedtaksfredet kulturminne) som ble innvilget:
Prosent
Andel dispensasjoner etter kulturminneloven i forhold til fredete kulturminner:
Prosent
Antall tiltak/planer mottatt som kan utløse undersøkelsesplikten etter KML § 9:
Antall
Andel arkeologiske registreringer gjennomført i forhold til tiltak/planer mottatt:
Prosent
Andel av gjennomførte registreringer hvor det ble påvist ikke tidligere kjente automatisk fredete kulturminner:
Prosent
Andel av gjennomførte registreringer der det ble krevd kostnadsdekning etter KML§ 10:
Prosent
Antall søknader om tiltak vurdert som mindre, private mottatt i rapport.år:
Antall
Andel arkeologiske registreringer gjennomført i mindre, private tiltak i forhold til tiltak mottatt:
Prosent
Netto driftsutg. til fys. planl. kulturminner, natur og nærmiljø (funksjon 715, 716 og 750), innb., konsern:
1.1.
Netto driftsutg. til fys.planl., klt.min., natur og nærmiljø som andel av tot. netto driftsutg., konsern:
1.1.
Brutto investeringsutg. i fys. planl., kulturminnevern, natur og nærmiljø, innb., konsern:
1.1.
Finnes gjeldende fylkesplan eller fylkesdelplan med spesielt fokus på friluftsliv, grønnstruktur, vassdrag, fjellområder, kystsonen og/eller biologisk mangfold:
1.1.
Netto driftsutgifter lokal og regional utvikling (funksjon 715) per innbygger., konsern:
1.1.
Brutto investeringer lokal og regional utvikling (funksjon 715) per innbygger., konsern:
1.1.
Finnes fylkesplan eller fylkesdelplan for samordnet areal og transportplanlegging og/eller utbyggingsmønster:
1.1.
Finnes fylkesplan eller fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljø:
1.1.
Finnes plan for biologisk mangfold:
1.1.
Finnes plan for universell utforming:
1.1.
Finnes plan for klima/energi:
1.1.
Finnes plan for friluftsliv, grønnstruktur, vassdrag, fjellområder og/eller kystsonen:
1.1.
Netto driftsutgifter friluftsliv (funksjon 716) per innbygger., konsern:
1.1.
Brutto investeringer friluftsliv (funksjon 716) per innbygger., konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter kulturminnevern (funksjon 750) per innbygger., konsern:
1.1.
Brutto investeringer kulturminnevern (funksjon 750) per innbygger., konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter fys. planl., kulturminnevern, natur og nærmiljø, innb., konsern:
1.1.
Andel av dette (brutto driftsutg. 715,716,750) som er lønnsutgifter, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter lokal og regional utvikling (funksjon 715) per innbygger., konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter friluftsliv (funksjon 716) per innbygger., konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter kulturminnevern (funksjon 750) per innbygger., konsern:
1.1.
Antall kommunale planer (kommune-/regulerings-/bebyggelsesplan) som fylkeskommunen har gitt uttalelse til:
1.1.
Ant. uttalelser fra kult.minn.forv. ang. tiltak i spes.områder for bevaring:
1.1.
Ant. søkn./meld. om tiltak for ikke-fredete bygn. oppført før 1850 mottatt:
1.1.
Andel søknader om dispensasjon etter KML §§ 15a,19 og 20 (vedtaksfredet kulturminne) som ble innvilget:
1.1.
Andel dispensasjoner etter kulturminneloven i forhold til fredete kulturminner:
1.1.
Antall tiltak/planer mottatt som kan utløse undersøkelsesplikten etter KML § 9:
1.1.
Andel arkeologiske registreringer gjennomført i forhold til tiltak/planer mottatt:
1.1.
Andel av gjennomførte registreringer hvor det ble påvist ikke tidligere kjente automatisk fredete kulturminner:
1.1.
Andel av gjennomførte registreringer der det ble krevd kostnadsdekning etter KML§ 10:
1.1.
Antall søknader om tiltak vurdert som mindre, private mottatt i rapport.år:
1.1.
Andel arkeologiske registreringer gjennomført i mindre, private tiltak i forhold til tiltak mottatt:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutg. til fys. planl. kulturminner, natur og nærmiljø (funksjon 715, 716 og 750), innb., konsern , Netto driftsutg. til fys.planl., klt.min., natur og nærmiljø som andel av tot. netto driftsutg., konsern , Brutto investeringsutg. i fys. planl., kulturminnevern, natur og nærmiljø, innb., konsern ,

Valgt 1 av totalt 32

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2001 , 2002 , 2003 ,

Valgt 1 av totalt 16

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAFK Landet , EAFKUO Landet uten Oslo , 0100 Østfold fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000