Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08839: J1. Konsern. Areal- og samfunnsplanlegging, kulturminne, natur og nærmiljø - grunnlagsdata (F) (avslutta serie) 2000 - 2016

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
15.03.2018 08:00
2.1.10A Finnes plan for klima/energi (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
2.1.10B Vedtaksår for fylkesdelplan for klima/energi:
Årstall
2.1.1A Finnes plan for kulturminner og kulturmiljø (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
2.1.1B Vedtaksår for fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljø:
Årstall
2.1.2A Finnes samord. plan for areal/transportplanl. eller utbyggingsmønst:
Ja/nei
2.1.2B Fylk.delplan for areal- og transportplan/utbyggingsmønst., vedtaksår:
Årstall
2.1.3A Finnes plan for biologisk mangfold (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
2.1.3B Vedtaksår for fylkesdelplan for biologisk mangfold:
Årstall
2.1.4A Finnes plan for friluftsliv (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
2.1.4B Vedtaksår for fylkesdelplan for friluftsliv:
Årstall
2.1.5A Finnes plan for grønnstruktur (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
2.1.5B Vedtaksår for fylkesdelplan for grønnstruktur:
Årstall
2.1.6A Finnes plan for vassdrag (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
2.1.6A Finnes plan for vassdrag og kystsonen (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
2.1.6B Vedtaksår for fylkesdelplan for vassdrag:
Årstall
2.1.6B Vedtaksår for fylkesdelplan for vassdrag og kystsonen:
Årstall
2.1.7A Finnes plan for fjellområder (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
2.1.7B Vedtaksår for fylkesdelplan for fjellområder:
Årstall
2.1.8A Finnes plan for kystsonen (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
2.1.8B Vedtaksår for fylkesdelplan for kystsonen:
Årstall
2.1.9A Finnes plan for universell utforming (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
2.1.9B Vedtaksår for fylkesdelplan for universell utforming:
Årstall
2.2.1 Vedtaksår for regional planstrategi:
Årstall
2.2.2 Antall regionale planer vedtatt siste år:
Årstall
2.2.3 Antall regionale planer som gjelder flere fylker:
Antall
C3a.a Antall behandlede kommune(del)planer:
Antall
C3b.a Antall behandlede områdeplaner:
Antall
C3c.a Antall behandlede detaljreguleringsplaner:
Antall
2.3.1 Ant. tillatelser til etablering og drift av anlegg for innlandsfisk:
Antall
2.3.2 Ant. tillatelser til utsetting av innlandsfisk for kultiveringsformål:
Antall
2.3.3 Antall tillatelser gitt til fysiske tiltak i vassdrag:
Antall
D4 Antall uttalelser fra kulturminneforvaltn om tiltak i spesialområde bevaring:
Antall
D5 Ant. behandlede søkn om riving/ves. endr. av ikke-fredete bygn oppf før 1850:
Antall
E1.a Antall disp.søknader i alt etter pbl § 19 som er oversendt fra kommunene:
Antall
4.2.10B Ant saker der fk har frarådet disp av hens. til andre planfag. hensyn:
Antall
4.2.1B Ant. saker der fk har frarådet disp av hensyn til aut. fred. kulturm:
Antall
4.2.2B Ant. saker der fk har frarådet disp av hensyn til nyere tids kulturm:
Antall
4.2.3B Ant. saker der fk har frarådet disp. av hensyn til maritime kulturm:
Antall
4.2.4B Ant. saker der fk. har frarådet disp. av hensyn til landskap:
Antall
4.2.5B Ant. saker der fk. har frarådet disp. av hensyn til strandsonen:
Antall
4.2.6B Ant. saker der fk. har frarådet disp. av hensyn til vassdrag:
Antall
4.2.7B Ant. saker der fk. har frarådet disp. av hensyn til friluftsliv:
Antall
4.2.8B Ant. saker der fk har frarådet disp av hensyn til universell utforming:
Antall
4.2.9B Ant saker fk har frarådet disp av hens. til større sammenh. naturomr:
Antall
4.3.10B Ant. påklag. av komm disp.vedtak i hht. PBL §7, andre planf. hensyn:
Antall
4.3.1B Ant. påklag. av komm disp.vedtak i hht PBL §7, aut. fred. kulturminner:
Antall
4.3.2B Ant. påklag. av komm disp.vedtak i hht PBL §7, nyere tids kulturminner:
Antall
4.3.3B Ant. påklag. av komm disp.vedtak i hht PBL §7, maritime kulturminner:
Antall
4.3.4B Antall påklagelser av komm. disp.vedtak i hht. PBL §7, landskap:
Antall
4.3.5B Antall påklagelser av komm. disp.vedtak i hht. PBL §7, strandsonen:
Antall
4.3.6B Ant. påklagelser av komm dispensasjonsvedtak i hht. PBL §7, vassdrag:
Antall
4.3.7B Ant. påklagelser av komm dispensasjonsvedtak i hht. PBL-85 §7/-08§19, friluftsliv:
Antall
4.3.8B Ant. påklag. av komm disp.vedtak i hht PBL §7, universell utforming:
Antall
4.3.9B Ant. påklag. av komm disp.vedtak i hht PBL §7, st. sammenh. naturomr:
Antall
5.1 Ant. søkn. om disp. (KML §§15a,19,20) mottatt (vedtaksfredet kulturmi.):
Antall
5.2 Ant. søkn. om disp. etter KML §§15a,19,20 innvilget av kulturminneforv:
Antall
6.1 Ant. tiltak/planer mottatt som kan utløse undersøkelsespl etter KML§9:
Antall
6.2 Antall mottatte søknader om tiltak vurdert som mindre, private:
Antall
6.3A Ant. arkeologiske registr. gj.ført i m.h. av KML § 9 i forb. med komm.(del)planer:
Antall
6.3B Ant. arkeologiske registr. gj.ført i m.h. av KML § 9 i forb. med reguler.-/bebygg.planer:
Antall
6.3C Ant. arkeologiske registr. gj.ført i m.h. av KML § 9 i forb. med energi-/vassdragssaker:
Antall
6.3D Ant. arkeologiske registr. gj.ført i m.h. av KML § 9 i forb. med landbrukssaker:
Antall
6.3E Ant. arkeol. registr. gj.ført i m.h. av KML§9 i forb. med andre saker:
Antall
6.4.A Ant. arkeologiske registreringer gj.ført i mindre, priv. tiltak, i forb. m komm.(del)planer:
Antall
6.4.B Ant. arkeol. registreringer gj.ført i mindre, priv. tiltak, i forb. m reguler.-/bebygg.planer:
Antall
6.4.C Ant. arkeol. registreringer gj.ført i mindre, priv. tiltak, i forb. m energi-/vassdragssaker:
Antall
6.4D Ant. arkeol. registreringer gj.ført i mindre, priv. tiltak, i forb. m landbrukssaker:
Antall
6.4E Ant. arkeol. registreringer gj.ført i mindre, priv. tiltak, i forb. m andre saker:
Antall
6.5A Antall av reg. etter KML§9 påvist ikke tidl. kjente autom. fredete kulturminner i forb. med komm.(del)planer:
Antall
6.5B Ant. av reg. etter KML§9 påvist ikke tidl. kjente autom. fredete kulturminner i forb. med reguler./bebygg.planer:
Antall
6.5C Antall av reg. KML §9 påvist ikke tidl. kjente autom. fredete kulturminner i forb. m/energi- og vassdragssaker:
Antall
6.5D Antall reg.KML§9 påvist ikke tidl. kjente autom. fredete kulturminner i forb. m/landbrukssaker:
Antall
6.5E Antall reg. KML§9 påvist ikke tidl. kjente autom. fredete kulturminner i forb. m/andre saker:
Antall
6.6A Ant. registr.KML§9 med krevd kostnadsdekning etter KML § 10 i forb. med komm.(del)planer:
Antall
6.6B Ant. registr.KML§9 med krevd kostn.dekn. etter KML§10 i forb. med reguler.-/bebygg,planer:
Antall
6.6C Ant. registr. KML§9 med krevd kostn.dekn. etter KML§10 i forb. med energi-/vassdragssaker:
Antall
6.6D Ant. registr.KML§9 med krevd kostnadsdekning etter KML § 10 i forb. med landbrukssaker:
Antall
6.6E Ant. registr. KML§9 med krevd kostn.dekn. etter KML§10 i forb. med andre saker:
Antall
6.7 Krav om dekning etter KML § 10, beløp i kroner:
Kroner
6.8 Kostnader i forbindelse m registrering i mindre, private tiltak, i kroner:
Kroner
6.9. Antall sikringer av automatisk fredete arkeologiske kulturminner i fylket:
Antall
B1 Medgått tid til saksbehandling av plansaker i alt. Årsverk:
Timer
B3a Medgått tid til saksbehandling av automatisk fredete kulturminner. Årsverk:
Årsverk
Ant. innsigelser begr. i utbyg.mønster+samordn. areal- og transp.planl:
Antall
Antall fredete kulturminner:
Antall
Antall innsigelser begrunnet ut fra andre miljøhensyn:
Antall
Antall innsigelser ut fra hensyn til friluftsliv:
Antall
Antall innsigelser ut fra kulturminnefaglig hensyn:
Antall
Brutto driftsinntekter friluftsliv (funksjon 716), konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsinntekter kulturminnevern (funksjon 750), konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsinntekter lokal og regional utvikling (funksjon 715), konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutg. fys. planl., klt.min., natur og nærmiljø(f. 715,716,750), konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter friluftsliv (funksjon 716), konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter kulturminnevern (funksjon 750), konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter lokal og regional utvikling (funksjon 715), konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringer friluftsliv (funksjon 716), konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringer kulturminnevern (funksjon 750), konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringer lokal og regional utvikling (funksjon 715), konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutg. kulturminne, natur og nærmiljø (funk. 715, 716, 750), konsern:
1000 Kroner
Lønnsutgifter for friluftsliv (funksjon 716), konsern:
1000 Kroner
Lønnsutgifter for kulturminnevern (funksjon 750), konsern:
1000 Kroner
Lønnsutgifter for kulturminnevern, natur- og nærmiljø (funk. 715, 716, 750), konsern:
1000 Kroner
Lønnsutgifter for lokal og regional utvikling (funksjon 715), konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutg. fys. planl. klt.min., natur og nærmiljø (f. 715, 716, 750), konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter friluftsliv (funksjon 716), konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter kulturminnevern (funksjon 750), konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter lokal og regional utvikling (funksjon 715), konsern:
1000 Kroner
F2a1.a Antall i alt arkeologiske registreringer gjennomført av fylkeskommunen:
Antall
F2a2.a Antall ark. reg. i alt m påvisn. av ikke tidl. reg. kult.minner:
Antall
F2b1.a Antall arkeologiske registreringer i alt pga. mindre, private tiltak:
Antall
F2b2.a Ant. arkeol. reg. i mindre tiltak i alt påviste ukjente kulturminner:
Antall
F2b2.b Ant. ark. reg. i mindre tiltak ifm komm.pl påviste ukjente kulturminner:
Antall
F2b2.c Ant. ark. reg. i mindre tiltak ifm reg.pl. påviste ukjente kulturminner:
Antall
F2b2.d Ant. ark. reg. i mindre tiltak ifm energisak påviste ukjente kult.minner:
Antall
F2b2.e Ant. ark. reg. i mindre tiltak ifm landb.sak påviste ukjente kult.minner:
Antall
F2b2.f Ant ark. reg. i mindre tiltak ifm andre sak påviste ukjente kult.minner:
Antall
F2b3.a Antall arkeologiske registrer. i alt der det ble krevd kostnadsdekning:
Antall
F3a Antall lokaliteter der fylkeskom. har utført skjøtsel uten tilskudd fra RA:
Antall
F3b Ant. lok. der fylkeskom. har tilrettelagt kult.minner uten tilskudd fra RA:
Antall
C2l.a Finnes plan for energi (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
C2l.b Vedtaksår for fylkesdelplan for energi:
Årstall
C2m.a Finnes plan for klima (1=ja,0=nei):
Ja/nei
C2m.b Vedtaksår for fylkesdelplan for klima:
Årstall
C2p.a Finnes plan for framføring av elektronisk kommunikasjon mm (1=ja,0=nei):
Ja/nei
C2p.b Vedtaksår for fylkesdelplan for framføring av elektronisk kommunikasjon:
Årstall
2.1.10A Finnes plan for klima/energi (1=ja, 0=nei):
1.1.
2.1.10B Vedtaksår for fylkesdelplan for klima/energi:
1.1.
2.1.1A Finnes plan for kulturminner og kulturmiljø (1=ja, 0=nei):
1.1.
2.1.1B Vedtaksår for fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljø:
1.1.
2.1.2A Finnes samord. plan for areal/transportplanl. eller utbyggingsmønst:
1.1.
2.1.2B Fylk.delplan for areal- og transportplan/utbyggingsmønst., vedtaksår:
1.1.
2.1.3A Finnes plan for biologisk mangfold (1=ja, 0=nei):
1.1.
2.1.3B Vedtaksår for fylkesdelplan for biologisk mangfold:
1.1.
2.1.4A Finnes plan for friluftsliv (1=ja, 0=nei):
1.1.
2.1.4B Vedtaksår for fylkesdelplan for friluftsliv:
1.1.
2.1.5A Finnes plan for grønnstruktur (1=ja, 0=nei):
1.1.
2.1.5B Vedtaksår for fylkesdelplan for grønnstruktur:
1.1.
2.1.6A Finnes plan for vassdrag (1=ja, 0=nei):
1.1.
2.1.6A Finnes plan for vassdrag og kystsonen (1=ja, 0=nei):
1.1.
2.1.6B Vedtaksår for fylkesdelplan for vassdrag:
1.1.
2.1.6B Vedtaksår for fylkesdelplan for vassdrag og kystsonen:
1.1.
2.1.7A Finnes plan for fjellområder (1=ja, 0=nei):
1.1.
2.1.7B Vedtaksår for fylkesdelplan for fjellområder:
1.1.
2.1.8A Finnes plan for kystsonen (1=ja, 0=nei):
1.1.
2.1.8B Vedtaksår for fylkesdelplan for kystsonen:
1.1.
2.1.9A Finnes plan for universell utforming (1=ja, 0=nei):
1.1.
2.1.9B Vedtaksår for fylkesdelplan for universell utforming:
1.1.
2.2.1 Vedtaksår for regional planstrategi:
1.1.
2.2.2 Antall regionale planer vedtatt siste år:
1.1.
2.2.3 Antall regionale planer som gjelder flere fylker:
1.1.
C3a.a Antall behandlede kommune(del)planer:
1.1.
C3b.a Antall behandlede områdeplaner:
1.1.
C3c.a Antall behandlede detaljreguleringsplaner:
1.1.
2.3.1 Ant. tillatelser til etablering og drift av anlegg for innlandsfisk:
1.1.
2.3.2 Ant. tillatelser til utsetting av innlandsfisk for kultiveringsformål:
1.1.
2.3.3 Antall tillatelser gitt til fysiske tiltak i vassdrag:
1.1.
D4 Antall uttalelser fra kulturminneforvaltn om tiltak i spesialområde bevaring:
1.1.
D5 Ant. behandlede søkn om riving/ves. endr. av ikke-fredete bygn oppf før 1850:
1.1.
E1.a Antall disp.søknader i alt etter pbl § 19 som er oversendt fra kommunene:
1.1.
4.2.10B Ant saker der fk har frarådet disp av hens. til andre planfag. hensyn:
1.1.
4.2.1B Ant. saker der fk har frarådet disp av hensyn til aut. fred. kulturm:
1.1.
4.2.2B Ant. saker der fk har frarådet disp av hensyn til nyere tids kulturm:
1.1.
4.2.3B Ant. saker der fk har frarådet disp. av hensyn til maritime kulturm:
1.1.
4.2.4B Ant. saker der fk. har frarådet disp. av hensyn til landskap:
1.1.
4.2.5B Ant. saker der fk. har frarådet disp. av hensyn til strandsonen:
1.1.
4.2.6B Ant. saker der fk. har frarådet disp. av hensyn til vassdrag:
1.1.
4.2.7B Ant. saker der fk. har frarådet disp. av hensyn til friluftsliv:
1.1.
4.2.8B Ant. saker der fk har frarådet disp av hensyn til universell utforming:
1.1.
4.2.9B Ant saker fk har frarådet disp av hens. til større sammenh. naturomr:
1.1.
4.3.10B Ant. påklag. av komm disp.vedtak i hht. PBL §7, andre planf. hensyn:
1.1.
4.3.1B Ant. påklag. av komm disp.vedtak i hht PBL §7, aut. fred. kulturminner:
1.1.
4.3.2B Ant. påklag. av komm disp.vedtak i hht PBL §7, nyere tids kulturminner:
1.1.
4.3.3B Ant. påklag. av komm disp.vedtak i hht PBL §7, maritime kulturminner:
1.1.
4.3.4B Antall påklagelser av komm. disp.vedtak i hht. PBL §7, landskap:
1.1.
4.3.5B Antall påklagelser av komm. disp.vedtak i hht. PBL §7, strandsonen:
1.1.
4.3.6B Ant. påklagelser av komm dispensasjonsvedtak i hht. PBL §7, vassdrag:
1.1.
4.3.7B Ant. påklagelser av komm dispensasjonsvedtak i hht. PBL-85 §7/-08§19, friluftsliv:
1.1.
4.3.8B Ant. påklag. av komm disp.vedtak i hht PBL §7, universell utforming:
1.1.
4.3.9B Ant. påklag. av komm disp.vedtak i hht PBL §7, st. sammenh. naturomr:
1.1.
5.1 Ant. søkn. om disp. (KML §§15a,19,20) mottatt (vedtaksfredet kulturmi.):
1.1.
5.2 Ant. søkn. om disp. etter KML §§15a,19,20 innvilget av kulturminneforv:
1.1.
6.1 Ant. tiltak/planer mottatt som kan utløse undersøkelsespl etter KML§9:
1.1.
6.2 Antall mottatte søknader om tiltak vurdert som mindre, private:
1.1.
6.3A Ant. arkeologiske registr. gj.ført i m.h. av KML § 9 i forb. med komm.(del)planer:
1.1.
6.3B Ant. arkeologiske registr. gj.ført i m.h. av KML § 9 i forb. med reguler.-/bebygg.planer:
1.1.
6.3C Ant. arkeologiske registr. gj.ført i m.h. av KML § 9 i forb. med energi-/vassdragssaker:
1.1.
6.3D Ant. arkeologiske registr. gj.ført i m.h. av KML § 9 i forb. med landbrukssaker:
1.1.
6.3E Ant. arkeol. registr. gj.ført i m.h. av KML§9 i forb. med andre saker:
1.1.
6.4.A Ant. arkeologiske registreringer gj.ført i mindre, priv. tiltak, i forb. m komm.(del)planer:
1.1.
6.4.B Ant. arkeol. registreringer gj.ført i mindre, priv. tiltak, i forb. m reguler.-/bebygg.planer:
1.1.
6.4.C Ant. arkeol. registreringer gj.ført i mindre, priv. tiltak, i forb. m energi-/vassdragssaker:
1.1.
6.4D Ant. arkeol. registreringer gj.ført i mindre, priv. tiltak, i forb. m landbrukssaker:
1.1.
6.4E Ant. arkeol. registreringer gj.ført i mindre, priv. tiltak, i forb. m andre saker:
1.1.
6.5A Antall av reg. etter KML§9 påvist ikke tidl. kjente autom. fredete kulturminner i forb. med komm.(del)planer:
1.1.
6.5B Ant. av reg. etter KML§9 påvist ikke tidl. kjente autom. fredete kulturminner i forb. med reguler./bebygg.planer:
1.1.
6.5C Antall av reg. KML §9 påvist ikke tidl. kjente autom. fredete kulturminner i forb. m/energi- og vassdragssaker:
1.1.
6.5D Antall reg.KML§9 påvist ikke tidl. kjente autom. fredete kulturminner i forb. m/landbrukssaker:
1.1.
6.5E Antall reg. KML§9 påvist ikke tidl. kjente autom. fredete kulturminner i forb. m/andre saker:
1.1.
6.6A Ant. registr.KML§9 med krevd kostnadsdekning etter KML § 10 i forb. med komm.(del)planer:
1.1.
6.6B Ant. registr.KML§9 med krevd kostn.dekn. etter KML§10 i forb. med reguler.-/bebygg,planer:
1.1.
6.6C Ant. registr. KML§9 med krevd kostn.dekn. etter KML§10 i forb. med energi-/vassdragssaker:
1.1.
6.6D Ant. registr.KML§9 med krevd kostnadsdekning etter KML § 10 i forb. med landbrukssaker:
1.1.
6.6E Ant. registr. KML§9 med krevd kostn.dekn. etter KML§10 i forb. med andre saker:
1.1.
6.7 Krav om dekning etter KML § 10, beløp i kroner:
1.1.
6.8 Kostnader i forbindelse m registrering i mindre, private tiltak, i kroner:
1.1.
6.9. Antall sikringer av automatisk fredete arkeologiske kulturminner i fylket:
1.1.
B1 Medgått tid til saksbehandling av plansaker i alt. Årsverk:
1.1.
B3a Medgått tid til saksbehandling av automatisk fredete kulturminner. Årsverk:
1.1.
Ant. innsigelser begr. i utbyg.mønster+samordn. areal- og transp.planl:
1.1.
Antall fredete kulturminner:
1.1.
Antall innsigelser begrunnet ut fra andre miljøhensyn:
1.1.
Antall innsigelser ut fra hensyn til friluftsliv:
1.1.
Antall innsigelser ut fra kulturminnefaglig hensyn:
1.1.
Brutto driftsinntekter friluftsliv (funksjon 716), konsern:
1.1.
Brutto driftsinntekter kulturminnevern (funksjon 750), konsern:
1.1.
Brutto driftsinntekter lokal og regional utvikling (funksjon 715), konsern:
1.1.
Brutto driftsutg. fys. planl., klt.min., natur og nærmiljø(f. 715,716,750), konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter friluftsliv (funksjon 716), konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter kulturminnevern (funksjon 750), konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter lokal og regional utvikling (funksjon 715), konsern:
1.1.
Brutto investeringer friluftsliv (funksjon 716), konsern:
1.1.
Brutto investeringer kulturminnevern (funksjon 750), konsern:
1.1.
Brutto investeringer lokal og regional utvikling (funksjon 715), konsern:
1.1.
Brutto investeringsutg. kulturminne, natur og nærmiljø (funk. 715, 716, 750), konsern:
1.1.
Lønnsutgifter for friluftsliv (funksjon 716), konsern:
1.1.
Lønnsutgifter for kulturminnevern (funksjon 750), konsern:
1.1.
Lønnsutgifter for kulturminnevern, natur- og nærmiljø (funk. 715, 716, 750), konsern:
1.1.
Lønnsutgifter for lokal og regional utvikling (funksjon 715), konsern:
1.1.
Netto driftsutg. fys. planl. klt.min., natur og nærmiljø (f. 715, 716, 750), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter friluftsliv (funksjon 716), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter kulturminnevern (funksjon 750), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter lokal og regional utvikling (funksjon 715), konsern:
1.1.
F2a1.a Antall i alt arkeologiske registreringer gjennomført av fylkeskommunen:
1.1.
F2a2.a Antall ark. reg. i alt m påvisn. av ikke tidl. reg. kult.minner:
1.1.
F2b1.a Antall arkeologiske registreringer i alt pga. mindre, private tiltak:
1.1.
F2b2.a Ant. arkeol. reg. i mindre tiltak i alt påviste ukjente kulturminner:
1.1.
F2b2.b Ant. ark. reg. i mindre tiltak ifm komm.pl påviste ukjente kulturminner:
1.1.
F2b2.c Ant. ark. reg. i mindre tiltak ifm reg.pl. påviste ukjente kulturminner:
1.1.
F2b2.d Ant. ark. reg. i mindre tiltak ifm energisak påviste ukjente kult.minner:
1.1.
F2b2.e Ant. ark. reg. i mindre tiltak ifm landb.sak påviste ukjente kult.minner:
1.1.
F2b2.f Ant ark. reg. i mindre tiltak ifm andre sak påviste ukjente kult.minner:
1.1.
F2b3.a Antall arkeologiske registrer. i alt der det ble krevd kostnadsdekning:
1.1.
F3a Antall lokaliteter der fylkeskom. har utført skjøtsel uten tilskudd fra RA:
1.1.
F3b Ant. lok. der fylkeskom. har tilrettelagt kult.minner uten tilskudd fra RA:
1.1.
C2l.a Finnes plan for energi (1=ja, 0=nei):
1.1.
C2l.b Vedtaksår for fylkesdelplan for energi:
1.1.
C2m.a Finnes plan for klima (1=ja,0=nei):
1.1.
C2m.b Vedtaksår for fylkesdelplan for klima:
1.1.
C2p.a Finnes plan for framføring av elektronisk kommunikasjon mm (1=ja,0=nei):
1.1.
C2p.b Vedtaksår for fylkesdelplan for framføring av elektronisk kommunikasjon:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2.1.10A Finnes plan for klima/energi (1=ja, 0=nei) , 2.1.10B Vedtaksår for fylkesdelplan for klima/energi , 2.1.1A Finnes plan for kulturminner og kulturmiljø (1=ja, 0=nei) ,

Valgt 1 av totalt 125

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 17

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAFK Landet , EAFKUO Landet uten Oslo , 0100 Østfold fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000