Plan- og byggesaksbehandling

08839: J1. Konsern. Areal- og samfunnsplanlegging, kulturminne, natur og nærmiljø - grunnlagsdata (F) (avslutta serie) 2000 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 125 Valgte

Søk

region

Totalt 27 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
2.1.10A Finnes plan for klima/energi (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
2.1.10B Vedtaksår for fylkesdelplan for klima/energi:
Årstall
2.1.1A Finnes plan for kulturminner og kulturmiljø (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
2.1.1B Vedtaksår for fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljø:
Årstall
2.1.2A Finnes samord. plan for areal/transportplanl. eller utbyggingsmønst:
Ja/nei
2.1.2B Fylk.delplan for areal- og transportplan/utbyggingsmønst., vedtaksår:
Årstall
2.1.3A Finnes plan for biologisk mangfold (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
2.1.3B Vedtaksår for fylkesdelplan for biologisk mangfold:
Årstall
2.1.4A Finnes plan for friluftsliv (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
2.1.4B Vedtaksår for fylkesdelplan for friluftsliv:
Årstall
2.1.5A Finnes plan for grønnstruktur (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
2.1.5B Vedtaksår for fylkesdelplan for grønnstruktur:
Årstall
2.1.6A Finnes plan for vassdrag (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
2.1.6A Finnes plan for vassdrag og kystsonen (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
2.1.6B Vedtaksår for fylkesdelplan for vassdrag:
Årstall
2.1.6B Vedtaksår for fylkesdelplan for vassdrag og kystsonen:
Årstall
2.1.7A Finnes plan for fjellområder (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
2.1.7B Vedtaksår for fylkesdelplan for fjellområder:
Årstall
2.1.8A Finnes plan for kystsonen (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
2.1.8B Vedtaksår for fylkesdelplan for kystsonen:
Årstall
2.1.9A Finnes plan for universell utforming (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
2.1.9B Vedtaksår for fylkesdelplan for universell utforming:
Årstall
2.2.1 Vedtaksår for regional planstrategi:
Årstall
2.2.2 Antall regionale planer vedtatt siste år:
Årstall
2.2.3 Antall regionale planer som gjelder flere fylker:
Antall
C3a.a Antall behandlede kommune(del)planer:
Antall
C3b.a Antall behandlede områdeplaner:
Antall
C3c.a Antall behandlede detaljreguleringsplaner:
Antall
2.3.1 Ant. tillatelser til etablering og drift av anlegg for innlandsfisk:
Antall
2.3.2 Ant. tillatelser til utsetting av innlandsfisk for kultiveringsformål:
Antall
2.3.3 Antall tillatelser gitt til fysiske tiltak i vassdrag:
Antall
D4 Antall uttalelser fra kulturminneforvaltn om tiltak i spesialområde bevaring:
Antall
D5 Ant. behandlede søkn om riving/ves. endr. av ikke-fredete bygn oppf før 1850:
Antall
E1.a Antall disp.søknader i alt etter pbl § 19 som er oversendt fra kommunene:
Antall
4.2.10B Ant saker der fk har frarådet disp av hens. til andre planfag. hensyn:
Antall
4.2.1B Ant. saker der fk har frarådet disp av hensyn til aut. fred. kulturm:
Antall
4.2.2B Ant. saker der fk har frarådet disp av hensyn til nyere tids kulturm:
Antall
4.2.3B Ant. saker der fk har frarådet disp. av hensyn til maritime kulturm:
Antall
4.2.4B Ant. saker der fk. har frarådet disp. av hensyn til landskap:
Antall
4.2.5B Ant. saker der fk. har frarådet disp. av hensyn til strandsonen:
Antall
4.2.6B Ant. saker der fk. har frarådet disp. av hensyn til vassdrag:
Antall
4.2.7B Ant. saker der fk. har frarådet disp. av hensyn til friluftsliv:
Antall
4.2.8B Ant. saker der fk har frarådet disp av hensyn til universell utforming:
Antall
4.2.9B Ant saker fk har frarådet disp av hens. til større sammenh. naturomr:
Antall
4.3.10B Ant. påklag. av komm disp.vedtak i hht. PBL §7, andre planf. hensyn:
Antall
4.3.1B Ant. påklag. av komm disp.vedtak i hht PBL §7, aut. fred. kulturminner:
Antall
4.3.2B Ant. påklag. av komm disp.vedtak i hht PBL §7, nyere tids kulturminner:
Antall
4.3.3B Ant. påklag. av komm disp.vedtak i hht PBL §7, maritime kulturminner:
Antall
4.3.4B Antall påklagelser av komm. disp.vedtak i hht. PBL §7, landskap:
Antall
4.3.5B Antall påklagelser av komm. disp.vedtak i hht. PBL §7, strandsonen:
Antall
4.3.6B Ant. påklagelser av komm dispensasjonsvedtak i hht. PBL §7, vassdrag:
Antall
4.3.7B Ant. påklagelser av komm dispensasjonsvedtak i hht. PBL-85 §7/-08§19, friluftsliv:
Antall
4.3.8B Ant. påklag. av komm disp.vedtak i hht PBL §7, universell utforming:
Antall
4.3.9B Ant. påklag. av komm disp.vedtak i hht PBL §7, st. sammenh. naturomr:
Antall
5.1 Ant. søkn. om disp. (KML §§15a,19,20) mottatt (vedtaksfredet kulturmi.):
Antall
5.2 Ant. søkn. om disp. etter KML §§15a,19,20 innvilget av kulturminneforv:
Antall
6.1 Ant. tiltak/planer mottatt som kan utløse undersøkelsespl etter KML§9:
Antall
6.2 Antall mottatte søknader om tiltak vurdert som mindre, private:
Antall
6.3A Ant. arkeologiske registr. gj.ført i m.h. av KML § 9 i forb. med komm.(del)planer:
Antall
6.3B Ant. arkeologiske registr. gj.ført i m.h. av KML § 9 i forb. med reguler.-/bebygg.planer:
Antall
6.3C Ant. arkeologiske registr. gj.ført i m.h. av KML § 9 i forb. med energi-/vassdragssaker:
Antall
6.3D Ant. arkeologiske registr. gj.ført i m.h. av KML § 9 i forb. med landbrukssaker:
Antall
6.3E Ant. arkeol. registr. gj.ført i m.h. av KML§9 i forb. med andre saker:
Antall
6.4.A Ant. arkeologiske registreringer gj.ført i mindre, priv. tiltak, i forb. m komm.(del)planer:
Antall
6.4.B Ant. arkeol. registreringer gj.ført i mindre, priv. tiltak, i forb. m reguler.-/bebygg.planer:
Antall
6.4.C Ant. arkeol. registreringer gj.ført i mindre, priv. tiltak, i forb. m energi-/vassdragssaker:
Antall
6.4D Ant. arkeol. registreringer gj.ført i mindre, priv. tiltak, i forb. m landbrukssaker:
Antall
6.4E Ant. arkeol. registreringer gj.ført i mindre, priv. tiltak, i forb. m andre saker:
Antall
6.5A Antall av reg. etter KML§9 påvist ikke tidl. kjente autom. fredete kulturminner i forb. med komm.(del)planer:
Antall
6.5B Ant. av reg. etter KML§9 påvist ikke tidl. kjente autom. fredete kulturminner i forb. med reguler./bebygg.planer:
Antall
6.5C Antall av reg. KML §9 påvist ikke tidl. kjente autom. fredete kulturminner i forb. m/energi- og vassdragssaker:
Antall
6.5D Antall reg.KML§9 påvist ikke tidl. kjente autom. fredete kulturminner i forb. m/landbrukssaker:
Antall
6.5E Antall reg. KML§9 påvist ikke tidl. kjente autom. fredete kulturminner i forb. m/andre saker:
Antall
6.6A Ant. registr.KML§9 med krevd kostnadsdekning etter KML § 10 i forb. med komm.(del)planer:
Antall
6.6B Ant. registr.KML§9 med krevd kostn.dekn. etter KML§10 i forb. med reguler.-/bebygg,planer:
Antall
6.6C Ant. registr. KML§9 med krevd kostn.dekn. etter KML§10 i forb. med energi-/vassdragssaker:
Antall
6.6D Ant. registr.KML§9 med krevd kostnadsdekning etter KML § 10 i forb. med landbrukssaker:
Antall
6.6E Ant. registr. KML§9 med krevd kostn.dekn. etter KML§10 i forb. med andre saker:
Antall
6.7 Krav om dekning etter KML § 10, beløp i kroner:
Kroner
6.8 Kostnader i forbindelse m registrering i mindre, private tiltak, i kroner:
Kroner
6.9. Antall sikringer av automatisk fredete arkeologiske kulturminner i fylket:
Antall
B1 Medgått tid til saksbehandling av plansaker i alt. Årsverk:
Timer
B3a Medgått tid til saksbehandling av automatisk fredete kulturminner. Årsverk:
Årsverk
Ant. innsigelser begr. i utbyg.mønster+samordn. areal- og transp.planl:
Antall
Antall fredete kulturminner:
Antall
Antall innsigelser begrunnet ut fra andre miljøhensyn:
Antall
Antall innsigelser ut fra hensyn til friluftsliv:
Antall
Antall innsigelser ut fra kulturminnefaglig hensyn:
Antall
Brutto driftsinntekter friluftsliv (funksjon 716), konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsinntekter kulturminnevern (funksjon 750), konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsinntekter lokal og regional utvikling (funksjon 715), konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutg. fys. planl., klt.min., natur og nærmiljø(f. 715,716,750), konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter friluftsliv (funksjon 716), konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter kulturminnevern (funksjon 750), konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter lokal og regional utvikling (funksjon 715), konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringer friluftsliv (funksjon 716), konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringer kulturminnevern (funksjon 750), konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringer lokal og regional utvikling (funksjon 715), konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutg. kulturminne, natur og nærmiljø (funk. 715, 716, 750), konsern:
1000 Kroner
Lønnsutgifter for friluftsliv (funksjon 716), konsern:
1000 Kroner
Lønnsutgifter for kulturminnevern (funksjon 750), konsern:
1000 Kroner
Lønnsutgifter for kulturminnevern, natur- og nærmiljø (funk. 715, 716, 750), konsern:
1000 Kroner
Lønnsutgifter for lokal og regional utvikling (funksjon 715), konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutg. fys. planl. klt.min., natur og nærmiljø (f. 715, 716, 750), konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter friluftsliv (funksjon 716), konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter kulturminnevern (funksjon 750), konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter lokal og regional utvikling (funksjon 715), konsern:
1000 Kroner
F2a1.a Antall i alt arkeologiske registreringer gjennomført av fylkeskommunen:
Antall
F2a2.a Antall ark. reg. i alt m påvisn. av ikke tidl. reg. kult.minner:
Antall
F2b1.a Antall arkeologiske registreringer i alt pga. mindre, private tiltak:
Antall
F2b2.a Ant. arkeol. reg. i mindre tiltak i alt påviste ukjente kulturminner:
Antall
F2b2.b Ant. ark. reg. i mindre tiltak ifm komm.pl påviste ukjente kulturminner:
Antall
F2b2.c Ant. ark. reg. i mindre tiltak ifm reg.pl. påviste ukjente kulturminner:
Antall
F2b2.d Ant. ark. reg. i mindre tiltak ifm energisak påviste ukjente kult.minner:
Antall
F2b2.e Ant. ark. reg. i mindre tiltak ifm landb.sak påviste ukjente kult.minner:
Antall
F2b2.f Ant ark. reg. i mindre tiltak ifm andre sak påviste ukjente kult.minner:
Antall
F2b3.a Antall arkeologiske registrer. i alt der det ble krevd kostnadsdekning:
Antall
F3a Antall lokaliteter der fylkeskom. har utført skjøtsel uten tilskudd fra RA:
Antall
F3b Ant. lok. der fylkeskom. har tilrettelagt kult.minner uten tilskudd fra RA:
Antall
C2l.a Finnes plan for energi (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
C2l.b Vedtaksår for fylkesdelplan for energi:
Årstall
C2m.a Finnes plan for klima (1=ja,0=nei):
Ja/nei
C2m.b Vedtaksår for fylkesdelplan for klima:
Årstall
C2p.a Finnes plan for framføring av elektronisk kommunikasjon mm (1=ja,0=nei):
Ja/nei
C2p.b Vedtaksår for fylkesdelplan for framføring av elektronisk kommunikasjon:
Årstall
Referansetid
2.1.10A Finnes plan for klima/energi (1=ja, 0=nei):
1.1.
2.1.10B Vedtaksår for fylkesdelplan for klima/energi:
1.1.
2.1.1A Finnes plan for kulturminner og kulturmiljø (1=ja, 0=nei):
1.1.
2.1.1B Vedtaksår for fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljø:
1.1.
2.1.2A Finnes samord. plan for areal/transportplanl. eller utbyggingsmønst:
1.1.
2.1.2B Fylk.delplan for areal- og transportplan/utbyggingsmønst., vedtaksår:
1.1.
2.1.3A Finnes plan for biologisk mangfold (1=ja, 0=nei):
1.1.
2.1.3B Vedtaksår for fylkesdelplan for biologisk mangfold:
1.1.
2.1.4A Finnes plan for friluftsliv (1=ja, 0=nei):
1.1.
2.1.4B Vedtaksår for fylkesdelplan for friluftsliv:
1.1.
2.1.5A Finnes plan for grønnstruktur (1=ja, 0=nei):
1.1.
2.1.5B Vedtaksår for fylkesdelplan for grønnstruktur:
1.1.
2.1.6A Finnes plan for vassdrag (1=ja, 0=nei):
1.1.
2.1.6A Finnes plan for vassdrag og kystsonen (1=ja, 0=nei):
1.1.
2.1.6B Vedtaksår for fylkesdelplan for vassdrag:
1.1.
2.1.6B Vedtaksår for fylkesdelplan for vassdrag og kystsonen:
1.1.
2.1.7A Finnes plan for fjellområder (1=ja, 0=nei):
1.1.
2.1.7B Vedtaksår for fylkesdelplan for fjellområder:
1.1.
2.1.8A Finnes plan for kystsonen (1=ja, 0=nei):
1.1.
2.1.8B Vedtaksår for fylkesdelplan for kystsonen:
1.1.
2.1.9A Finnes plan for universell utforming (1=ja, 0=nei):
1.1.
2.1.9B Vedtaksår for fylkesdelplan for universell utforming:
1.1.
2.2.1 Vedtaksår for regional planstrategi:
1.1.
2.2.2 Antall regionale planer vedtatt siste år:
1.1.
2.2.3 Antall regionale planer som gjelder flere fylker:
1.1.
C3a.a Antall behandlede kommune(del)planer:
1.1.
C3b.a Antall behandlede områdeplaner:
1.1.
C3c.a Antall behandlede detaljreguleringsplaner:
1.1.
2.3.1 Ant. tillatelser til etablering og drift av anlegg for innlandsfisk:
1.1.
2.3.2 Ant. tillatelser til utsetting av innlandsfisk for kultiveringsformål:
1.1.
2.3.3 Antall tillatelser gitt til fysiske tiltak i vassdrag:
1.1.
D4 Antall uttalelser fra kulturminneforvaltn om tiltak i spesialområde bevaring:
1.1.
D5 Ant. behandlede søkn om riving/ves. endr. av ikke-fredete bygn oppf før 1850:
1.1.
E1.a Antall disp.søknader i alt etter pbl § 19 som er oversendt fra kommunene:
1.1.
4.2.10B Ant saker der fk har frarådet disp av hens. til andre planfag. hensyn:
1.1.
4.2.1B Ant. saker der fk har frarådet disp av hensyn til aut. fred. kulturm:
1.1.
4.2.2B Ant. saker der fk har frarådet disp av hensyn til nyere tids kulturm:
1.1.
4.2.3B Ant. saker der fk har frarådet disp. av hensyn til maritime kulturm:
1.1.
4.2.4B Ant. saker der fk. har frarådet disp. av hensyn til landskap:
1.1.
4.2.5B Ant. saker der fk. har frarådet disp. av hensyn til strandsonen:
1.1.
4.2.6B Ant. saker der fk. har frarådet disp. av hensyn til vassdrag:
1.1.
4.2.7B Ant. saker der fk. har frarådet disp. av hensyn til friluftsliv:
1.1.
4.2.8B Ant. saker der fk har frarådet disp av hensyn til universell utforming:
1.1.
4.2.9B Ant saker fk har frarådet disp av hens. til større sammenh. naturomr:
1.1.
4.3.10B Ant. påklag. av komm disp.vedtak i hht. PBL §7, andre planf. hensyn:
1.1.
4.3.1B Ant. påklag. av komm disp.vedtak i hht PBL §7, aut. fred. kulturminner:
1.1.
4.3.2B Ant. påklag. av komm disp.vedtak i hht PBL §7, nyere tids kulturminner:
1.1.
4.3.3B Ant. påklag. av komm disp.vedtak i hht PBL §7, maritime kulturminner:
1.1.
4.3.4B Antall påklagelser av komm. disp.vedtak i hht. PBL §7, landskap:
1.1.
4.3.5B Antall påklagelser av komm. disp.vedtak i hht. PBL §7, strandsonen:
1.1.
4.3.6B Ant. påklagelser av komm dispensasjonsvedtak i hht. PBL §7, vassdrag:
1.1.
4.3.7B Ant. påklagelser av komm dispensasjonsvedtak i hht. PBL-85 §7/-08§19, friluftsliv:
1.1.
4.3.8B Ant. påklag. av komm disp.vedtak i hht PBL §7, universell utforming:
1.1.
4.3.9B Ant. påklag. av komm disp.vedtak i hht PBL §7, st. sammenh. naturomr:
1.1.
5.1 Ant. søkn. om disp. (KML §§15a,19,20) mottatt (vedtaksfredet kulturmi.):
1.1.
5.2 Ant. søkn. om disp. etter KML §§15a,19,20 innvilget av kulturminneforv:
1.1.
6.1 Ant. tiltak/planer mottatt som kan utløse undersøkelsespl etter KML§9:
1.1.
6.2 Antall mottatte søknader om tiltak vurdert som mindre, private:
1.1.
6.3A Ant. arkeologiske registr. gj.ført i m.h. av KML § 9 i forb. med komm.(del)planer:
1.1.
6.3B Ant. arkeologiske registr. gj.ført i m.h. av KML § 9 i forb. med reguler.-/bebygg.planer:
1.1.
6.3C Ant. arkeologiske registr. gj.ført i m.h. av KML § 9 i forb. med energi-/vassdragssaker:
1.1.
6.3D Ant. arkeologiske registr. gj.ført i m.h. av KML § 9 i forb. med landbrukssaker:
1.1.
6.3E Ant. arkeol. registr. gj.ført i m.h. av KML§9 i forb. med andre saker:
1.1.
6.4.A Ant. arkeologiske registreringer gj.ført i mindre, priv. tiltak, i forb. m komm.(del)planer:
1.1.
6.4.B Ant. arkeol. registreringer gj.ført i mindre, priv. tiltak, i forb. m reguler.-/bebygg.planer:
1.1.
6.4.C Ant. arkeol. registreringer gj.ført i mindre, priv. tiltak, i forb. m energi-/vassdragssaker:
1.1.
6.4D Ant. arkeol. registreringer gj.ført i mindre, priv. tiltak, i forb. m landbrukssaker:
1.1.
6.4E Ant. arkeol. registreringer gj.ført i mindre, priv. tiltak, i forb. m andre saker:
1.1.
6.5A Antall av reg. etter KML§9 påvist ikke tidl. kjente autom. fredete kulturminner i forb. med komm.(del)planer:
1.1.
6.5B Ant. av reg. etter KML§9 påvist ikke tidl. kjente autom. fredete kulturminner i forb. med reguler./bebygg.planer:
1.1.
6.5C Antall av reg. KML §9 påvist ikke tidl. kjente autom. fredete kulturminner i forb. m/energi- og vassdragssaker:
1.1.
6.5D Antall reg.KML§9 påvist ikke tidl. kjente autom. fredete kulturminner i forb. m/landbrukssaker:
1.1.
6.5E Antall reg. KML§9 påvist ikke tidl. kjente autom. fredete kulturminner i forb. m/andre saker:
1.1.
6.6A Ant. registr.KML§9 med krevd kostnadsdekning etter KML § 10 i forb. med komm.(del)planer:
1.1.
6.6B Ant. registr.KML§9 med krevd kostn.dekn. etter KML§10 i forb. med reguler.-/bebygg,planer:
1.1.
6.6C Ant. registr. KML§9 med krevd kostn.dekn. etter KML§10 i forb. med energi-/vassdragssaker:
1.1.
6.6D Ant. registr.KML§9 med krevd kostnadsdekning etter KML § 10 i forb. med landbrukssaker:
1.1.
6.6E Ant. registr. KML§9 med krevd kostn.dekn. etter KML§10 i forb. med andre saker:
1.1.
6.7 Krav om dekning etter KML § 10, beløp i kroner:
1.1.
6.8 Kostnader i forbindelse m registrering i mindre, private tiltak, i kroner:
1.1.
6.9. Antall sikringer av automatisk fredete arkeologiske kulturminner i fylket:
1.1.
B1 Medgått tid til saksbehandling av plansaker i alt. Årsverk:
1.1.
B3a Medgått tid til saksbehandling av automatisk fredete kulturminner. Årsverk:
1.1.
Ant. innsigelser begr. i utbyg.mønster+samordn. areal- og transp.planl:
1.1.
Antall fredete kulturminner:
1.1.
Antall innsigelser begrunnet ut fra andre miljøhensyn:
1.1.
Antall innsigelser ut fra hensyn til friluftsliv:
1.1.
Antall innsigelser ut fra kulturminnefaglig hensyn:
1.1.
Brutto driftsinntekter friluftsliv (funksjon 716), konsern:
1.1.
Brutto driftsinntekter kulturminnevern (funksjon 750), konsern:
1.1.
Brutto driftsinntekter lokal og regional utvikling (funksjon 715), konsern:
1.1.
Brutto driftsutg. fys. planl., klt.min., natur og nærmiljø(f. 715,716,750), konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter friluftsliv (funksjon 716), konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter kulturminnevern (funksjon 750), konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter lokal og regional utvikling (funksjon 715), konsern:
1.1.
Brutto investeringer friluftsliv (funksjon 716), konsern:
1.1.
Brutto investeringer kulturminnevern (funksjon 750), konsern:
1.1.
Brutto investeringer lokal og regional utvikling (funksjon 715), konsern:
1.1.
Brutto investeringsutg. kulturminne, natur og nærmiljø (funk. 715, 716, 750), konsern:
1.1.
Lønnsutgifter for friluftsliv (funksjon 716), konsern:
1.1.
Lønnsutgifter for kulturminnevern (funksjon 750), konsern:
1.1.
Lønnsutgifter for kulturminnevern, natur- og nærmiljø (funk. 715, 716, 750), konsern:
1.1.
Lønnsutgifter for lokal og regional utvikling (funksjon 715), konsern:
1.1.
Netto driftsutg. fys. planl. klt.min., natur og nærmiljø (f. 715, 716, 750), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter friluftsliv (funksjon 716), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter kulturminnevern (funksjon 750), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter lokal og regional utvikling (funksjon 715), konsern:
1.1.
F2a1.a Antall i alt arkeologiske registreringer gjennomført av fylkeskommunen:
1.1.
F2a2.a Antall ark. reg. i alt m påvisn. av ikke tidl. reg. kult.minner:
1.1.
F2b1.a Antall arkeologiske registreringer i alt pga. mindre, private tiltak:
1.1.
F2b2.a Ant. arkeol. reg. i mindre tiltak i alt påviste ukjente kulturminner:
1.1.
F2b2.b Ant. ark. reg. i mindre tiltak ifm komm.pl påviste ukjente kulturminner:
1.1.
F2b2.c Ant. ark. reg. i mindre tiltak ifm reg.pl. påviste ukjente kulturminner:
1.1.
F2b2.d Ant. ark. reg. i mindre tiltak ifm energisak påviste ukjente kult.minner:
1.1.
F2b2.e Ant. ark. reg. i mindre tiltak ifm landb.sak påviste ukjente kult.minner:
1.1.
F2b2.f Ant ark. reg. i mindre tiltak ifm andre sak påviste ukjente kult.minner:
1.1.
F2b3.a Antall arkeologiske registrer. i alt der det ble krevd kostnadsdekning:
1.1.
F3a Antall lokaliteter der fylkeskom. har utført skjøtsel uten tilskudd fra RA:
1.1.
F3b Ant. lok. der fylkeskom. har tilrettelagt kult.minner uten tilskudd fra RA:
1.1.
C2l.a Finnes plan for energi (1=ja, 0=nei):
1.1.
C2l.b Vedtaksår for fylkesdelplan for energi:
1.1.
C2m.a Finnes plan for klima (1=ja,0=nei):
1.1.
C2m.b Vedtaksår for fylkesdelplan for klima:
1.1.
C2p.a Finnes plan for framføring av elektronisk kommunikasjon mm (1=ja,0=nei):
1.1.
C2p.b Vedtaksår for fylkesdelplan for framføring av elektronisk kommunikasjon:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken