07811: Fiskarar, etter fiske som leveveg (F) 1945 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region

Totalt 21 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 74 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.11.2019
Kontakt
Anne Turi Baklien, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 375
atf@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Fiskarar i alt:
personar
Hovudyrke:
personar
Attåtyrke:
personar
Referansetid
Fiskarar i alt:
31.12.
Hovudyrke:
31.12.
Attåtyrke:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tal for 1949 er ikkje teke med fordi fiskeriteljinga i 1948 avdekka dårleg samsvar mellom dei tidlegare publiserte tala og dei som vart funne i teljinga. Ei endring i definisjon på manntal 07.03.12. får tilbakevirkande kraft frå og med 2003. Tal for åra 2003-2010 vil difor avvike frå tidlegare publisert statistikk.
Tidsserien frå og med 1983 vart revidert 18.05.2010 noko som fører til små endringar samanlikna med tidlegare publiserte tal.
Kjelde: Fiskeridirektoratet
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken