Studieforbundenes opplæringsvirksomhet

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07444: Studieforbund. Kurstimer, etter emne, nivå, type eksamen (F) 2011 - 2023

Anna Lena Keute, Statistisk sentralbyrå
+47 95443088
11.04.2024 08:00
Kurstimer totalt:
timer
Kurstimer med elektronisk kommunikasjon:
timer
Kurstimer totalt:
31.12.
Kurstimer med elektronisk kommunikasjon:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2011 , 2012 , 2013 ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Ialt I alt , 30 Viken (2020-2023) , 03 Oslo ,

Valgt 0 av totalt 13

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle studieforbund , Studieforbundet AOF Norge , Studieforbundet Næring og Samfunn ,

Valgt 0 av totalt 15

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle emner , Språkfag , Estetiske fag og håndverksfag ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Til og med 2020 var det kurs med minst åtte kurstimer som var tilskuddsberettiget, mens minstekravet til antall kurstimer har vært fire timer fra og med 2020. Til og med rapporteringsåret 2022 rapporterte studieforbundene timeantallet avrundet til nærmeste heltall, mens timer rapporteres med desimaler fra og med rapporteringsåret 2023. Med virkning fra 1.7.2023 ble forskriften endret slik at kurs kan arrangeres som fysiske kurs, digitale kurs, eller en kombinasjon av disse. Fra og med 2023 måler «timer med elektronisk kommunikasjon» kurstimer med digitale samlinger. Registrering av kurstimer med digitale samlinger forutsetter at alle kursdeltakerne deltar digitalt.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

år

2020

Inkluderer også antall timer på kurs av minst fire timers varighet i motsetning til tidligere år da minstekravet var på åtte timer.