Overdragelser av landbrukseiendommer

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07007: Tinglyste omsetninger av landbrukseiendommer, etter størrelsen på eid jordbruksareal (avslutta serie) 2006 - 2008

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
08.12.2009 10:00
Landbrukseiendommer i alt:
eiendommer
Tinglyst omsetninger i alt:
omsetninger
Tinglyste omsetninger med bygning:
omsetninger
Oppgitt formål på skjøtet, bolig:
omsetninger
Oppgitt formål på skjøtet, fritid:
omsetninger
Oppgitt formål på skjøtet, landbruk:
omsetninger
Oppgitt formål på skjøtet, annet:
omsetninger
Omsetninger i fritt salg i alt:
omsetninger
Omsetning i fritt salg, uten bygning:
omsetninger
Omsetning i fritt salg, med bygning:
omsetninger
Landbrukseiendommer i alt:
31.12
Tinglyst omsetninger i alt:
31.12
Tinglyste omsetninger med bygning:
31.12
Oppgitt formål på skjøtet, bolig:
31.12
Oppgitt formål på skjøtet, fritid:
31.12
Oppgitt formål på skjøtet, landbruk:
31.12
Oppgitt formål på skjøtet, annet:
31.12
Omsetninger i fritt salg i alt:
31.12
Omsetning i fritt salg, uten bygning:
31.12
Omsetning i fritt salg, med bygning:
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Landbrukseiendommer i alt , Tinglyst omsetninger i alt , Tinglyste omsetninger med bygning ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter eiendommer som har minst 5 dekar eid jordbruksareal og/eller minst 25 dekar produktivt skogareal.
Statistikken bygger på data fra ulike registre, og eiendommmer i Landbruksregisteret er utgangspunktet. De siste årene har det pågått en kvalitetssikring og oppdatering av arealer og enheter i Landbruksregisteret. Dette har ført til at endringer fra ett år til neste ikke nødvendigvis viser den reelle endringen i perioden. Overgang fra matrikkeladresse til vegadresse har også gitt store endringer fra ett år til det neste i noen kommuner.