Befolkning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06913: Endringer i kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) 1951 - 2024

Magnus Haug, Statistisk sentralbyrå
+47 40811491
21.02.2024 08:00
Befolkning 1. januar:
personer
Levendefødte:
personer
Døde:
personer
Fødselsoverskudd:
personer
Innflyttinger:
personer
Utflyttinger:
personer
Nettoinnflytting:
personer
Folketilvekst:
personer
Befolkning 1. januar:
1.1.
Levendefødte:
31.12.
Døde:
31.12.
Fødselsoverskudd:
31.12.
Innflyttinger:
31.12.
Utflyttinger:
31.12.
Nettoinnflytting:
31.12.
Folketilvekst:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1951 , 1952 , 1953 ,

Valgt 1 av totalt 74

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. K_3101 Halden , K_3103 Moss , K_3105 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 361

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Dokumentasjon av kommunetabeller over folkemengdens bevegelse 1906-1968 .
Tallene som finnes under valget 'Kommuner 2024, sammenslåtte tidsserier' er summert opp fra enkeltkommuner etter gjeldene grenser i hvert av årene. Vær oppmerksom på mange kommuneendringer og grensejusteringer på begynnelsen av 1960-tallet, se Endringer i kommuneinndelingen 1951-2008. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

Innflyttinger

Vær oppmerksom på at regionsvalgene Kommuner 2024 sammenslåtte tidsserier, Fylker 2024 sammenslåtte tidsserier, Landsdeler, Politidistrikt, Regioner (Barne- og familievern), Sentralitet og Økonomiske regioner summerer opp enkelttall for kommuner eller fylker. Flyttetall for en større regional enhet blir dermed ikke korrekt, siden også flyttinger innad i regionen er telt med.

Utflyttinger

Vær oppmerksom på at regionsvalgene Kommuner 2024 sammenslåtte tidsserier, Fylker 2024 sammenslåtte tidsserier, Landsdeler, Politidistrikt, Regioner (Barne- og familievern), Sentralitet og Økonomiske regioner summerer opp enkelttall for kommuner eller fylker. Flyttetall for en større regional enhet blir dermed ikke korrekt, siden også flyttinger innad i regionen er telt med.

Folketilvekst

Folketallet i årene 1951, 1956, 1961, 1962, og årene 1966-1970 stemmer ikke overens med folketallet i andre tabeller i Statistikkbanken.