Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06805: C. Videregående opplæring - tjenestetall - grunnlagsdata (F) (avslutta serie) 1999 - 2016

Nadine Viktoria Lunde Bratholmen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 455
15.03.2018 08:00
Ungdom 16-18 år, bostedsfylke:
Personer
Ungdom 16-18 år, innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, bostedsfylke:
Personer
Ungdom 16-18 år i utdanning utenfor videreg opplæring, bostedsfylke:
Personer
Elever og lærlinger/lærekandidater i alt, bostedsfylke:
Personer
Elever og lærlinger/lærekandidater 16-18 år, bostedsfylke:
Personer
Elever og lærlinger/lærekand 16-18 år, innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, bostedsfylke:
Personer
Elever i videregående opplæring, bostedsfylke:
Personer
Elever alternativ opplæring uten bruk av rett, skolefylke:
Personer
Elever alternativ opplæring uten bruk av rett, bostedsfylke:
Personer
Lærlinger, bostedsfylke:
Personer
Lærlinger, nye, siste år, bostedsfylke:
Personer
Lærekandidater, bostedsfylke:
Personer
Elever i studieforberedende utdanningsprogram, bostedsfylke:
Personer
Elever i yrkesfaglige utdanningsprogram, bostedsfylke:
Personer
Lærlinger i yrkesfaglige utdanningsprogrammer, bostedsfylke:
Personer
Elever med ungdomsrett, bostedsfylke:
Personer
Lærlinger med rett, bostedsfylke:
Personer
Elever bosatt utenfor skolefylke:
Personer
Elever med skoleplass utenfor bostedsfylke:
Personer
Lærlinger bosatt utenfor læreplassfylke:
Personer
Lærlinger med læreplass utenfor bostedsfylke:
Personer
Elever ved videregående skoler, skolefylke:
Personer
Elever ved fylkeskommunale videregående skoler, skolefylke:
Personer
Elever ved kommunale videregående skoler, skolefylke:
Personer
Elever ved statlige videregående skoler, skolefylke:
Personer
Elever ved private videregående skoler, skolefylke:
Personer
Antall deltakere i videregående skole forrige skoleår, 25 år og eldre:
Personer
Antall deltakere i fagopplæring forrige skoleår, 25 år og eldre:
Personer
Antall deltakere forrige skoleår, 25 år og eldre:
Personer
Antall deltakere på yrkesfag forrige skoleår, 25 år og eldre:
Personer
Antall deltakere på studieforberedende forrige skoleår, 25 år og eldre:
Personer
Antall lærekandidater forrige skoleår, 25 år og eldre:
Personer
Antall praksiskandidater forrige skoleår, 25 år og eldre:
Personer
Antall beståtte praksiskandidatprøver forrige skoleår, 25 år og eldre:
Personer
Antall bestått skoleår i videregående opplæring i løpet av forrige skoleår, 25 år og eldre:
Personer
Antall i vgo forrige skoleår som har blitt realkompetansevurdert, 25 år og eldre:
Personer
Antall på yrkesfag forrige skoleår som har blitt realkompetansevurdert, 25 år og eldre:
Personer
Antall på studieforberedende forrige skoleår som har blitt realkompetansevurdert, 25 år og eldre:
Personer
Antall deltakere startet i videregående opplæring for fem år siden, 25 år og eldre:
Personer
Antall deltakere bestått videregående opplæring i løpet av tre år, 25 år og eldre:
Personer
Antall deltakere bestått videregående opplæring i løpet av fem år, 25 år og eldre:
Personer
Søkere til elevplass:
Personer
Søkere til elevplass som har blitt elev:
Personer
Elever som har fått oppfylt førsteønske til utdanningsprogram:
Personer
Søkere til lærlingplass:
Personer
Søkere til lærlingplass som har blitt lærling:
Personer
Søkere som ikke har fått plass:
Personer
Søkere til elevplass uten rett:
Personer
Søkere til elevplass uten rett som har blitt elev:
Personer
Lærlinger, læreplassfylke:
Personer
Lærlinger vektet, læreplassfylke:
Antall
Lærekandidater, opplæringsfylke:
Personer
Lærekandidater vektet, opplæringsfylke:
Antall
Lærlinger og lærekandidater vektet, læreplassfylke:
Antall
Lærlinger vektet, bostedsfylke:
Antall
Lærekandidater vektet, bostedsfylke:
Antall
Lærlinger og lærekandidater vektet, bostedsfylke:
Antall
Elever i fagopplæring i skole (vg3), bostedsfylke:
Personer
Elever i alternativ vg3 vektet, etter bostedsfylke:
Antall
Elever i fagopplæring i skole, vg3, skolefylke:
Personer
Elever i alternativ vg3 vektet, etter skolefylke:
Antall
Helårsekvivalenter fylkeskommunal videregående opplæring:
Antall
Helårsekvivalenter vektet, fylkeskommunal videregående opplæring:
Antall
Antall elever i fylkeskommunale skoler registrert med voksenstatus:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) fylkeskomm videregående opplæring:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) vektet, fylkeskomm videregående opplæring:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) 521-533,559 alle utdanningsprogram:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 521-533,559 alle utdanningsprogram:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) 521,527,529,533 studieforberedende utdanningsprogram:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 521,527,529,533 studieforberedende utdanningsprogram:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) 522-526,528,530-532 yrkesfaglige utdanningsprogram:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 522-526,528,530-532,539 yrkesfaglige utdprog/studretn:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) 559 landslinjer:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 559 landslinjer:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) 521 Studiespesialisering:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 521 Studiespesialisering:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) 527 Idrettsfag:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 527 Idrettsfag:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) 529 Musikk, dans og drama:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 529 Musikk, dans og drama:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) 530 Medier og kommunikasjon, studieforberedende:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 530 Medier og kommunikasjon, studieforberedende:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) 533 Kunst, design og arkitektur:
?
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 533 Kunst, design og arkitektur:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) 522 Bygg- og anleggsteknikk:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 522 Bygg- og anleggsteknikk:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) 523 Elektrofag:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 523 Elektrofag:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) 524 Design og håndverk:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 524 Design og håndverk:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) 525 Restaurant- og matfag:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 525 Restaurant- og matfag:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) 526 Helse- og oppvekstfag:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 526 Helse- og oppvekstfag:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) 528 Teknikk og industriell produksjon:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 528 Teknikk og industriell produksjon:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) 530 Medier og kommunikasjon:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 530 Medier og kommunikasjon:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) 530 Medier og kommunikasjon, yrkesfaglig:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 530 Medier og kommunikasjon, yrkesfaglig:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) 531 Naturbruk:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 531 Naturbruk:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) 532 Service og samferdsel:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 532 Service og samferdsel:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) alternativ opplæring finansiert av fylkeskommunen:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) vektet alternativ opplæring finansiert av fylkeskommunen:
Personer
Antall studenter fylkeskommunal fagskoleutdanning, skolefylke:
Personer
Antall studenter vektet fylkeskommunal fagskoleutdanning:
Antall
Videregående skoler i alt:
Skoler
Videregående skoler, fylkeskommunale:
Skoler
Videregående skoler, kommunale:
Skoler
Videregående skoler, statlige:
Skoler
Videregående skoler, private:
Skoler
Videregående skoler, fylkeskommunale (vgo):
Skoler
Avtalte årsverk i videregående opplæring:
Avtalte årsverk
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær i videregående opplæring:
Korrigerte avtalte årsverk
Sysselsatte i videregående opplæring:
Sysselsatte
Lederårsverk, avtalte årsverk:
Avtalte årsverk
Lederårsverk, avtalte årsverk eksklusive lange fravær:
Årsverk
Ledere/studieinspektører, antall:
Personer
Lærerårsverk, avtalte årsverk:
Avtalte årsverk
Lærerårsverk, avtalte årsverk eksklusive lange fravær:
Årsverk
Lærere, antall:
Personer
Lærere 40 år og yngre:
Personer
Lærere 41-49 år:
Personer
Lærere 50 år og eldre:
Personer
Lærere 50-59 år:
Personer
Lærere 60 år og eldre:
Personer
Lærere, kvinner:
Personer
Lærere, menn:
Personer
Lærere i heltidsstilling:
Personer
Lærere, kvinnelige, i heltidsstillinger:
Personer
Lærere, mannlige, i heltidsstillinger:
Personer
Lærere med universitets-/høgskoleutdanning høyere nivå, samt pedagogisk utdanning:
Personer
Lærere med universitets-/høgskoleutdanning høyere nivå, uten pedagogisk utdanning:
Personer
Lærere med universitets-/høgskoleutdanning lavere nivå, samt pedagogisk utdanning:
Personer
Lærere med universitets-/høgskoleutdanning lavere nivå, uten pedagogisk utdanning:
Personer
Lærere med videregående utdanning eller lavere:
Personer
Elever og lærl startet grunnkurs for fem år siden:
Personer
Elever og lærlinger bestått vgo på normert tid:
Personer
Elever og lærl bestått vgo i løpet av fem år:
Personer
Elever startet på yrkesfag i grunnkurs for fem år siden:
Personer
Elever som oppnår yrkeskompetanse/fag-/svennebrev i løpet av fem år:
Personer
Antall lærlinger som startet i lære for fire år siden:
Personer
Antall lærlinger som har bestått fag-/svenneprøve i løpet av to år:
Personer
Antall lærlinger som har bestått fag-/svenneprøve i løpet av fire år:
Personer
Elever som avsluttet grunnskole på våren:
Personer
Elever som var i vgo samme høst som de avsluttet grunnskole:
Personer
Elever som avsluttet videregående opplæring med studiekompetanse:
Personer
Studenter som var i høyere utdanning samme år som de avsluttet vgo:
Personer
Antall avlagte fag- og svenneprøver, bostedsfylke:
Prøver
Antall beståtte fag- og svenneprøver, bostedsfylke:
Prøver
Antall elever alle trinn forrige skoleår:
Personer
Elever som har sluttet i løpet av skoleåret, bostedsfylke:
Personer
Antall ungdommer som tilmeldes OT:
Personer
Antall ungdommer i OT som er i utdanning og/eller arbeid neste skoleår:
Personer
Elever vg1 studieforberedende utdanningsprogram forrige skoleår:
Personer
Elever vg1 studieforberedende utdanningsprogram i fjor, vg2 i år:
Personer
Elever vg1 studieforberedende utdanningsprogram i fjor, omvalg i år:
Personer
Elever vg1 studieforberedende utdanningsprogram i fjor, vg1 samme utdprog i år:
Personer
Elever vg1 studieforberedende utdanningsprogram i fjor, annen utdanning i år:
Personer
Elever vg1 studieforberedende utdanningsprogram i fjor, ikke i utdanning i år:
Personer
Elever vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram forrige skoleår:
Personer
Elever vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram i fjor, vg2 i år:
Personer
Elever vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram i fjor, omvalg i år:
Personer
Elever vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram i fjor, vg1 samme utdprog i år:
Personer
Elever vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram i fjor, annen utdanning i år:
Personer
Elever vg1 yrkesfaglige utdaningsprogram i fjor, ikke i utdanning i år:
Personer
Elever vg2 studieforberedende utdanningsprogram forrige skoleår:
Personer
Elever vg2 studieforberedende utdanningsprogram i fjor, vg3 i år:
Personer
Elever vg2 studieforberedende utdanningsprogram i fjor, omvalg i år:
Personer
Elever vg2 studieforberedende utdanningsprogram i fjor, annen utdanning i år:
Personer
Elever vg2 studieforberedende utdanningsprogram i fjor, ikke i utdanning i år:
Personer
Elever vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram forrige skoleår:
Personer
Elever vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram i fjor, lære i år:
Personer
Elever vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram i fjor, vg3 yrkeskompetanse i år:
Personer
Elever vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram i fjor, vg3 studiekompetanse i år:
Personer
Elever vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram i fjor, omvalg i år:
Personer
Elever vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram i fjor, annen utdanning i år:
Personer
Elever vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram i fjor, ikke i utdanning i år:
Personer
Ungdom 16-18 år, bostedsfylke:
1.1.
Ungdom 16-18 år, innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, bostedsfylke:
1.1.
Ungdom 16-18 år i utdanning utenfor videreg opplæring, bostedsfylke:
1.1.
Elever og lærlinger/lærekandidater i alt, bostedsfylke:
1.1.
Elever og lærlinger/lærekandidater 16-18 år, bostedsfylke:
1.1.
Elever og lærlinger/lærekand 16-18 år, innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, bostedsfylke:
1.1.
Elever i videregående opplæring, bostedsfylke:
1.1.
Elever alternativ opplæring uten bruk av rett, skolefylke:
1.1.
Elever alternativ opplæring uten bruk av rett, bostedsfylke:
1.1.
Lærlinger, bostedsfylke:
1.1.
Lærlinger, nye, siste år, bostedsfylke:
1.1.
Lærekandidater, bostedsfylke:
1.1.
Elever i studieforberedende utdanningsprogram, bostedsfylke:
1.1.
Elever i yrkesfaglige utdanningsprogram, bostedsfylke:
1.1.
Lærlinger i yrkesfaglige utdanningsprogrammer, bostedsfylke:
1.1.
Elever med ungdomsrett, bostedsfylke:
1.1.
Lærlinger med rett, bostedsfylke:
1.1.
Elever bosatt utenfor skolefylke:
1.1.
Elever med skoleplass utenfor bostedsfylke:
1.1.
Lærlinger bosatt utenfor læreplassfylke:
1.1.
Lærlinger med læreplass utenfor bostedsfylke:
1.1.
Elever ved videregående skoler, skolefylke:
1.1.
Elever ved fylkeskommunale videregående skoler, skolefylke:
1.1.
Elever ved kommunale videregående skoler, skolefylke:
1.1.
Elever ved statlige videregående skoler, skolefylke:
1.1.
Elever ved private videregående skoler, skolefylke:
1.1.
Antall deltakere i videregående skole forrige skoleår, 25 år og eldre:
1.1.
Antall deltakere i fagopplæring forrige skoleår, 25 år og eldre:
1.1.
Antall deltakere forrige skoleår, 25 år og eldre:
1.1.
Antall deltakere på yrkesfag forrige skoleår, 25 år og eldre:
1.1.
Antall deltakere på studieforberedende forrige skoleår, 25 år og eldre:
1.1.
Antall lærekandidater forrige skoleår, 25 år og eldre:
1.1.
Antall praksiskandidater forrige skoleår, 25 år og eldre:
1.1.
Antall beståtte praksiskandidatprøver forrige skoleår, 25 år og eldre:
1.1.
Antall bestått skoleår i videregående opplæring i løpet av forrige skoleår, 25 år og eldre:
1.1.
Antall i vgo forrige skoleår som har blitt realkompetansevurdert, 25 år og eldre:
1.1.
Antall på yrkesfag forrige skoleår som har blitt realkompetansevurdert, 25 år og eldre:
1.1.
Antall på studieforberedende forrige skoleår som har blitt realkompetansevurdert, 25 år og eldre:
1.1.
Antall deltakere startet i videregående opplæring for fem år siden, 25 år og eldre:
1.1.
Antall deltakere bestått videregående opplæring i løpet av tre år, 25 år og eldre:
1.1.
Antall deltakere bestått videregående opplæring i løpet av fem år, 25 år og eldre:
1.1.
Søkere til elevplass:
1.1.
Søkere til elevplass som har blitt elev:
1.1.
Elever som har fått oppfylt førsteønske til utdanningsprogram:
1.1.
Søkere til lærlingplass:
1.1.
Søkere til lærlingplass som har blitt lærling:
1.1.
Søkere som ikke har fått plass:
1.1.
Søkere til elevplass uten rett:
1.1.
Søkere til elevplass uten rett som har blitt elev:
1.1.
Lærlinger, læreplassfylke:
1.1.
Lærlinger vektet, læreplassfylke:
1.1.
Lærekandidater, opplæringsfylke:
1.1.
Lærekandidater vektet, opplæringsfylke:
1.1.
Lærlinger og lærekandidater vektet, læreplassfylke:
1.1.
Lærlinger vektet, bostedsfylke:
1.1.
Lærekandidater vektet, bostedsfylke:
1.1.
Lærlinger og lærekandidater vektet, bostedsfylke:
1.1.
Elever i fagopplæring i skole (vg3), bostedsfylke:
1.1.
Elever i alternativ vg3 vektet, etter bostedsfylke:
1.1.
Elever i fagopplæring i skole, vg3, skolefylke:
1.1.
Elever i alternativ vg3 vektet, etter skolefylke:
1.1.
Helårsekvivalenter fylkeskommunal videregående opplæring:
1.1.
Helårsekvivalenter vektet, fylkeskommunal videregående opplæring:
1.1.
Antall elever i fylkeskommunale skoler registrert med voksenstatus:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) fylkeskomm videregående opplæring:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) vektet, fylkeskomm videregående opplæring:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) 521-533,559 alle utdanningsprogram:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 521-533,559 alle utdanningsprogram:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) 521,527,529,533 studieforberedende utdanningsprogram:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 521,527,529,533 studieforberedende utdanningsprogram:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) 522-526,528,530-532 yrkesfaglige utdanningsprogram:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 522-526,528,530-532,539 yrkesfaglige utdprog/studretn:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) 559 landslinjer:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 559 landslinjer:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) 521 Studiespesialisering:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 521 Studiespesialisering:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) 527 Idrettsfag:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 527 Idrettsfag:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) 529 Musikk, dans og drama:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 529 Musikk, dans og drama:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) 530 Medier og kommunikasjon, studieforberedende:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 530 Medier og kommunikasjon, studieforberedende:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) 533 Kunst, design og arkitektur:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 533 Kunst, design og arkitektur:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) 522 Bygg- og anleggsteknikk:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 522 Bygg- og anleggsteknikk:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) 523 Elektrofag:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 523 Elektrofag:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) 524 Design og håndverk:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 524 Design og håndverk:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) 525 Restaurant- og matfag:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 525 Restaurant- og matfag:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) 526 Helse- og oppvekstfag:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 526 Helse- og oppvekstfag:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) 528 Teknikk og industriell produksjon:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 528 Teknikk og industriell produksjon:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) 530 Medier og kommunikasjon:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 530 Medier og kommunikasjon:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) 530 Medier og kommunikasjon, yrkesfaglig:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 530 Medier og kommunikasjon, yrkesfaglig:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) 531 Naturbruk:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 531 Naturbruk:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) 532 Service og samferdsel:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 532 Service og samferdsel:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) alternativ opplæring finansiert av fylkeskommunen:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) vektet alternativ opplæring finansiert av fylkeskommunen:
1.1.
Antall studenter fylkeskommunal fagskoleutdanning, skolefylke:
1.1.
Antall studenter vektet fylkeskommunal fagskoleutdanning:
1.1.
Videregående skoler i alt:
1.1.
Videregående skoler, fylkeskommunale:
1.1.
Videregående skoler, kommunale:
1.1.
Videregående skoler, statlige:
1.1.
Videregående skoler, private:
1.1.
Videregående skoler, fylkeskommunale (vgo):
1.1.
Avtalte årsverk i videregående opplæring:
1.1.
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær i videregående opplæring:
1.1.
Sysselsatte i videregående opplæring:
1.1.
Lederårsverk, avtalte årsverk:
1.1.
Lederårsverk, avtalte årsverk eksklusive lange fravær:
1.1.
Ledere/studieinspektører, antall:
1.1.
Lærerårsverk, avtalte årsverk:
1.1.
Lærerårsverk, avtalte årsverk eksklusive lange fravær:
1.1.
Lærere, antall:
1.1.
Lærere 40 år og yngre:
1.1.
Lærere 41-49 år:
1.1.
Lærere 50 år og eldre:
1.1.
Lærere 50-59 år:
1.1.
Lærere 60 år og eldre:
1.1.
Lærere, kvinner:
1.1.
Lærere, menn:
1.1.
Lærere i heltidsstilling:
1.1.
Lærere, kvinnelige, i heltidsstillinger:
1.1.
Lærere, mannlige, i heltidsstillinger:
1.1.
Lærere med universitets-/høgskoleutdanning høyere nivå, samt pedagogisk utdanning:
1.1.
Lærere med universitets-/høgskoleutdanning høyere nivå, uten pedagogisk utdanning:
1.1.
Lærere med universitets-/høgskoleutdanning lavere nivå, samt pedagogisk utdanning:
1.1.
Lærere med universitets-/høgskoleutdanning lavere nivå, uten pedagogisk utdanning:
1.1.
Lærere med videregående utdanning eller lavere:
1.1.
Elever og lærl startet grunnkurs for fem år siden:
1.1.
Elever og lærlinger bestått vgo på normert tid:
1.1.
Elever og lærl bestått vgo i løpet av fem år:
1.1.
Elever startet på yrkesfag i grunnkurs for fem år siden:
1.1.
Elever som oppnår yrkeskompetanse/fag-/svennebrev i løpet av fem år:
1.1.
Antall lærlinger som startet i lære for fire år siden:
1.1.
Antall lærlinger som har bestått fag-/svenneprøve i løpet av to år:
1.1.
Antall lærlinger som har bestått fag-/svenneprøve i løpet av fire år:
1.1.
Elever som avsluttet grunnskole på våren:
1.1.
Elever som var i vgo samme høst som de avsluttet grunnskole:
1.1.
Elever som avsluttet videregående opplæring med studiekompetanse:
1.1.
Studenter som var i høyere utdanning samme år som de avsluttet vgo:
1.1.
Antall avlagte fag- og svenneprøver, bostedsfylke:
1.1.
Antall beståtte fag- og svenneprøver, bostedsfylke:
1.1.
Antall elever alle trinn forrige skoleår:
1.1.
Elever som har sluttet i løpet av skoleåret, bostedsfylke:
1.1.
Antall ungdommer som tilmeldes OT:
1.1.
Antall ungdommer i OT som er i utdanning og/eller arbeid neste skoleår:
1.1.
Elever vg1 studieforberedende utdanningsprogram forrige skoleår:
1.1.
Elever vg1 studieforberedende utdanningsprogram i fjor, vg2 i år:
1.1.
Elever vg1 studieforberedende utdanningsprogram i fjor, omvalg i år:
1.1.
Elever vg1 studieforberedende utdanningsprogram i fjor, vg1 samme utdprog i år:
1.1.
Elever vg1 studieforberedende utdanningsprogram i fjor, annen utdanning i år:
1.1.
Elever vg1 studieforberedende utdanningsprogram i fjor, ikke i utdanning i år:
1.1.
Elever vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram forrige skoleår:
1.1.
Elever vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram i fjor, vg2 i år:
1.1.
Elever vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram i fjor, omvalg i år:
1.1.
Elever vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram i fjor, vg1 samme utdprog i år:
1.1.
Elever vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram i fjor, annen utdanning i år:
1.1.
Elever vg1 yrkesfaglige utdaningsprogram i fjor, ikke i utdanning i år:
1.1.
Elever vg2 studieforberedende utdanningsprogram forrige skoleår:
1.1.
Elever vg2 studieforberedende utdanningsprogram i fjor, vg3 i år:
1.1.
Elever vg2 studieforberedende utdanningsprogram i fjor, omvalg i år:
1.1.
Elever vg2 studieforberedende utdanningsprogram i fjor, annen utdanning i år:
1.1.
Elever vg2 studieforberedende utdanningsprogram i fjor, ikke i utdanning i år:
1.1.
Elever vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram forrige skoleår:
1.1.
Elever vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram i fjor, lære i år:
1.1.
Elever vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram i fjor, vg3 yrkeskompetanse i år:
1.1.
Elever vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram i fjor, vg3 studiekompetanse i år:
1.1.
Elever vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram i fjor, omvalg i år:
1.1.
Elever vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram i fjor, annen utdanning i år:
1.1.
Elever vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram i fjor, ikke i utdanning i år:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Ungdom 16-18 år, bostedsfylke , Ungdom 16-18 år, innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, bostedsfylke , Ungdom 16-18 år i utdanning utenfor videreg opplæring, bostedsfylke ,

Valgt 1 av totalt 180

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAFK Landet , EAFKUO Landet uten Oslo , 0100 Østfold fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som datakilde. Det betyr at ingen tall for avtalte årsverk eksklusive lange fravær for 2015 vil bli publisert. For mer informasjon om A-ordningen gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakilde-for-tre-etater For mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-og-ny-statistikk Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?fane=om
content
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.