Spesialisthelsetjenesten

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06464: Kostnader inkl. RHF, HF, private institusjoner i spesialisthelsetjenesten, etter kostnadstype, funksjon og helseforetak (avslutta serie) 2005 - 2021

Emshaw Degife Gurmu, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 327
Ingrid Hatlebakk Hove, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 402
02.09.2022 08:00
Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Faste 2020-priser (mill. kr):
mill. kr
Endring fra fjoråret (prosent):
prosent
Kostnader (mill. kr per 10 000 innbyggere):
mill. kr per 10 000 innbyggere
Løpende priser (mill. kr):
31.12.
Faste 2020-priser (mill. kr):
31.12.
Endring fra fjoråret (prosent):
31.12.
Kostnader (mill. kr per 10 000 innbyggere):
31.12.
Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
Faste 2020-priser (mill. kr):
Faste priser
Faste 2020-priser (mill. kr):
2020
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005 , 2006 , 2007 ,

Valgt 1 av totalt 17

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sum driftskostnader (inkl. avskrivninger) , Legemidler og andre medisinske forbruksvarer , Kjøp av offentlige helsetjenester ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sum alle funksjoner , Administrasjon i RHFene , Personalbarnehager og personalboliger ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Driftskostnader for hele landet inkluderer statlige helseforetak (HF/RHF) og private helse institusjoner innen spesialisthelsetjenesten. I regionstall inngår statlige helseforetak og private med driftsavtale. Driftskostnader på regions- og landsnivå er justert for gjestepasient inntekter og intern handel mellom helseforetakene, og overføringer fra helseforetak til private. Lab/røntgen publiseres som egen funksjon fra og med 2009. Endringer i pensjonsordningen har gitt kraftig reduksjon i pensjonskostnadene i 2010 og 2014, og fører til tidsseriebrudd. I StatRes-tabell 09447 er effekten av endringene korrigert, og driftskostnadene for 2010 og 2014 kan sammenlignes med andre årganger. I 2015 publiseres kun private foretak med oppdragsdokument som 'private med driftsavtale'. Disse inngår i regionstallene til Helseregion Vest og Helseregion Sør-Øst. Øvrige private publiseres som 'private uten driftsavtale' og inngår ikke i regionstallene. Direkte sammenligning for berørte nivåer er derfor ikke mulig. Tabellen vil oppdateres. Fra og med 2017 får helseforetakene fradrag for inngående mva, noe som fører til både lavere inntekter og kostnader enn tidligere, se artikkelen 'Lavere kostnader på grunn av momsfritak' . Statistikk på institusjonsnivå publiseres ikke etter 2012. Ta kontakt med kontaktperson for statistikken dersom du har behov for institusjonstall.

statistikkvariabel

Faste 2020-priser (mill. kr)

Kostnader i faste 2020-kroner ble rettet 30.august 2021. Kun driftskostnader publiseres i faste priser.