Lavere kostnader for sykehusene på grunn av momsfritak

Publisert:

I 2017 var driftskostnadene ved sykehusene og i resten av spesialisthelsetjenesten 140 milliarder kroner, 1 prosent lavere enn året før. Kostnadene sank blant annet fordi helseforetakene ikke lenger betaler moms når de kjøper varer og tjenester.

Over tid har kostnadene i spesialisthelsetjenesten økt med noen milliarder kroner hvert år, som vist i figur 1. Kostnadene øker blant annet fordi lønningene øker, fordi prisene på varer og tjenester som leveres til spesialisthelsetjenesten stiger og fordi flere pasienter får behandling, viser nye tall fra Spesialisthelsetjenesten. Også fra 2016 til 2017 steg lønningene, og antall pasienter ved sykehusene økte, likevel sank kostnadene. At kostnadene er lavere, skyldes blant annet at helseforetakene ikke lenger betaler merverdiavgift (mva).

1 Driftskostnadene i 2010 og 2014 er justert for effekten av ny pensjonsordning.

Figur 1. Driftskostnader¹ i spesialisthelsetjenesten. 2005-2017

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Driftskostnader 75 81 89 95 99 104 109 116 121 129 139 141 140

Du betaler ikke moms for helsetjenester

Helsetjenester er unntatt merverdiavgift. Dermed skal ikke helseforetakene beregne eller kreve inn utgående mva for tjenestene de leverer, slik næringsdrivende vanligvis må. For eksempel betaler vi ikke mva ved egenandeler.

Tidligere hadde ikke helseforetakene rett til fradrag for inngående mva som de betalte ved innkjøp av varer og tjenester, slik som næringsdrivende som selger avgiftspliktige varer og tjenester har. Fra og med 2017 innføres ordningen med nøytral mva for helseforetakene, der også de får rett til fradrag for inngående mva.

Hvorfor skal ikke helseforetakene betale moms lenger?

At helseforetakene før 2017 ikke fikk refundert mva kunne gi insentiver til å produsere varer og tjenester selv, til tross for at andre kanskje kunne produsere billigere. Hvis for eksempel helseforetaket ansatte eget vaskepersonale betalte de ikke mva, men hvis de derimot kjøpte tjenesten fra et renholdsfirma betalte de inngående mva. Selv om renholdsfirmaet kanskje kunne vaske billigst før mva, kunne det på grunn av momsen lønne seg for helseforetaket å ansette eget personale. Hensikten med nøytral mva er at helseforetakene skal velge alternativet som gir billigst produksjon (Helsedirektoratet, 2017).

Selv om helseforetakene ikke lenger betaler inngående mva, og kostnadene dermed reduseres, øker ikke nødvendigvis driftsresultatet. Tilskuddene fra staten til helseforetakene reduseres med tilsvarende beløp som staten forventer å betale i kompensasjon for mva. I regnskapene føres kompensasjonen av mva som en kostnadsreduksjon. Ordningen skal være budsjettnøytral, altså at inntektene og kostnadene reduseres like mye. Dersom ordningen fører til at helseforetakene velger billigere alternativer enn tidligere, som i eksempelet med renholdsfirmaet, vil derimot driftsresultatet øke.

Hva ville kostnadene vært uten nøytral merverdiavgift?

I 2017 fikk helseforetakene tilbakebetalt i overkant av 6 milliarder kroner for mva de hadde betalt i forbindelse med kjøp av varer og tjenester. Hadde det ikke vært for ordningen med nøytral mva ville kostnadene i spesialisthelsetjenesten i 2017 dermed isolert sett vært om lag 147 milliarder kroner. Figur 2 viser effekten av nøytral mva i tillegg til driftskostnadene som vist i figur 1.

1 Driftskostnadene i 2010 og 2014 er justert for effekten av ny pensjonsordning.

Figur 2. Driftskostnader¹ i spesialisthelsetjenesten med refundert mva

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Driftskostnader 75 81 89 95 99 104 109 116 121 129 139 141 140
Driftskostnader+ Refundert mva 147

Også i 2016 økte kostnadene mindre enn tidligere, på grunn av lave pensjonskostnader dette året. I 2010 og 2014 var pensjonskostnadene i spesialisthelsetjenesten svært lave på grunn av ny pensjonsordning i staten. Figur 1 og 2 er justert for effekten av ny pensjonsordning i disse to årene. Les mer om pensjonskostnadene i spesialisthelsetjenesten.

Helsedirektoratet. (2017) Regelverk om nøytral merverdiavgift for helseforetak (Rapport IS-2576)
Hentet fra: https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1262/Regelverk%20for%20nøytral%20merverdigavgift%20IS-2576.pdf

Skatteetaten. (2018) Slik fungerer mva i Norge
Hentet fra: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/utenlandsk/selvstendig-naringsdrivende/merverdiavgift/slik-fungerer/

Faktaside

Kontakt