Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen

06428: C. Videregående opplæring - nøkkeltall (F) (avslutta serie) 1999 - 2016

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto investeringsutgifter til utdanning i fylkeskommunen, per innbygger , Netto driftsutgifter til utdanning i fylkeskommunen, per innbygger 16-18 år , Andel netto driftsutgifter til utdanning i fylkeskommunen av samlede netto driftsutgifter ,

Valgt 1 av totalt 160

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAFK Landet , EAFKUO Landet uten Oslo , 0100 Østfold fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som datakilde. Det betyr at ingen tall for avtalte årsverk eksklusive lange fravær for 2015 vil bli publisert. For mer informasjon om A-ordningen gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakilde-for-tre-etater For mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-og-ny-statistikk Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?fane=om
content Landslinjene er delvis statlig finansiert ved at fylkeskommunene mottar tilskudd til drift og utstyr for å tilby den aktuelle landslinjen. Disse tilskuddene settes ofte av til fond og brukes senere år. Avsetning til og bruk av fond inngår ikke i definisjonen av utgiftene til funksjonen 559 Landslinjer og kan derfor variere mye fra år til år, noe som gjør at tallene ikke er direkte sammenlignbare mellom fylkeskommunene og heller ikke for den enkelte fylkeskommune fra år til år.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.