Kommuneregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06425: Hovedoversikt balanse (K) (avslutta serie) 2003 - 2016

Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
15.03.2018 08:00
EIENDELER:
1000 Kroner
Sum Anleggsmidler (A):
1000 Kroner
Faste eiendommer og anlegg:
1000 Kroner
Utstyr, maskiner og transportmidler:
1000 Kroner
Utlån:
1000 Kroner
Konserninterne langsiktige fordringer:
1000 Kroner
Aksjer og andeler (anleggsmidler):
1000 Kroner
Pensjonsmidler:
1000 Kroner
Sum Omløpsmidler (B):
1000 Kroner
Kortsiktige fordringer:
1000 Kroner
Konserninterne kortsiktige fordringer:
1000 Kroner
Premieavvik (OM):
1000 Kroner
Aksjer og andeler (omløpsmidler):
1000 Kroner
Sertifikater:
1000 Kroner
Obligasjoner:
1000 Kroner
Derivater (OM):
1000 Kroner
Kasse og bankinnskudd:
1000 Kroner
Sum Eiendeler (C=A+B):
1000 Kroner
GJELD OG EGENKAPITAL:
1000 Kroner
Sum Egenkapital (D):
1000 Kroner
Disposisjonsfond:
1000 Kroner
Bundne driftsfond:
1000 Kroner
Ubundne investeringsfond:
1000 Kroner
Bundne investeringsfond:
1000 Kroner
Regnskapsmessig mindreforbruk:
1000 Kroner
Regnskapsmessig merforbruk:
1000 Kroner
Udisponert i investeringsregnskapet:
1000 Kroner
Udekket i investeringsregnskapet:
1000 Kroner
Kapitalkonto:
1000 Kroner
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK, drift:
1000 Kroner
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK, investering:
1000 Kroner
Likviditetsreserve:
1000 Kroner
Gjeld::
1000 Kroner
Sum Langsiktig gjeld (E):
1000 Kroner
Pensjonsforpliktelse:
1000 Kroner
Ihendehaverobligasjonslån:
1000 Kroner
Ihendehaverobligasjoner med forfall i neste regnskapsår:
1000 Kroner
Sertifikatlån:
1000 Kroner
Andre lån:
1000 Kroner
Konsernintern langsiktig gjeld:
1000 Kroner
Sum Kortsiktig gjeld:
1000 Kroner
Kassakredittlån:
1000 Kroner
Annen kortsiktig gjeld:
1000 Kroner
Konsernintern kortsiktig gjeld:
1000 Kroner
Derivater (KG):
1000 Kroner
Premieavvik (KG):
1000 Kroner
Sum gjeld og egenkapital (G=D+E+F):
1000 Kroner
MEMORIAKONTI:
1000 Kroner
Sum Memoriakonti:
1000 Kroner
Ubrukte lånemidler:
1000 Kroner
Ubrukte konserninterne lånemidler:
1000 Kroner
Andre memoriakonti:
1000 Kroner
Motkonto for memoriakontiene:
1000 Kroner
EIENDELER:
1.1.
Sum Anleggsmidler (A):
1.1.
Faste eiendommer og anlegg:
1.1.
Utstyr, maskiner og transportmidler:
1.1.
Utlån:
1.1.
Konserninterne langsiktige fordringer:
1.1.
Aksjer og andeler (anleggsmidler):
1.1.
Pensjonsmidler:
1.1.
Sum Omløpsmidler (B):
1.1.
Kortsiktige fordringer:
1.1.
Konserninterne kortsiktige fordringer:
1.1.
Premieavvik (OM):
1.1.
Aksjer og andeler (omløpsmidler):
1.1.
Sertifikater:
1.1.
Obligasjoner:
1.1.
Derivater (OM):
1.1.
Kasse og bankinnskudd:
1.1.
Sum Eiendeler (C=A+B):
1.1.
GJELD OG EGENKAPITAL:
1.1.
Sum Egenkapital (D):
1.1.
Disposisjonsfond:
1.1.
Bundne driftsfond:
1.1.
Ubundne investeringsfond:
1.1.
Bundne investeringsfond:
1.1.
Regnskapsmessig mindreforbruk:
1.1.
Regnskapsmessig merforbruk:
1.1.
Udisponert i investeringsregnskapet:
1.1.
Udekket i investeringsregnskapet:
1.1.
Kapitalkonto:
1.1.
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK, drift:
1.1.
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK, investering:
1.1.
Likviditetsreserve:
1.1.
Gjeld::
1.1.
Sum Langsiktig gjeld (E):
1.1.
Pensjonsforpliktelse:
1.1.
Ihendehaverobligasjonslån:
1.1.
Ihendehaverobligasjoner med forfall i neste regnskapsår:
1.1.
Sertifikatlån:
1.1.
Andre lån:
1.1.
Konsernintern langsiktig gjeld:
1.1.
Sum Kortsiktig gjeld:
1.1.
Kassakredittlån:
1.1.
Annen kortsiktig gjeld:
1.1.
Konsernintern kortsiktig gjeld:
1.1.
Derivater (KG):
1.1.
Premieavvik (KG):
1.1.
Sum gjeld og egenkapital (G=D+E+F):
1.1.
MEMORIAKONTI:
1.1.
Sum Memoriakonti:
1.1.
Ubrukte lånemidler:
1.1.
Ubrukte konserninterne lånemidler:
1.1.
Andre memoriakonti:
1.1.
Motkonto for memoriakontiene:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EIENDELER , Sum Anleggsmidler (A) , Faste eiendommer og anlegg ,

Valgt 1 av totalt 53

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2003 , 2004 , 2005 ,

Valgt 1 av totalt 14

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Data for de kommunale tjenestene i Longyearbyen publiseres f.o.m. 2014, for Longyearbyen benyttes innbyggertall for fjoråret som foreløpige tall til publiseringene i mars. Data for Longyearbyen inngår ikke i snitt for grupper, fylker og landet. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.