06425: Hovedoversikt balanse (K) (avslutta serie) 2003 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 53 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Måleenhet
EIENDELER:
1000 Kroner
Sum Anleggsmidler (A):
1000 Kroner
Faste eiendommer og anlegg:
1000 Kroner
Utstyr, maskiner og transportmidler:
1000 Kroner
Utlån:
1000 Kroner
Konserninterne langsiktige fordringer:
1000 Kroner
Aksjer og andeler (anleggsmidler):
1000 Kroner
Pensjonsmidler:
1000 Kroner
Sum Omløpsmidler (B):
1000 Kroner
Kortsiktige fordringer:
1000 Kroner
Konserninterne kortsiktige fordringer:
1000 Kroner
Premieavvik (OM):
1000 Kroner
Aksjer og andeler (omløpsmidler):
1000 Kroner
Sertifikater:
1000 Kroner
Obligasjoner:
1000 Kroner
Derivater (OM):
1000 Kroner
Kasse og bankinnskudd:
1000 Kroner
Sum Eiendeler (C=A+B):
1000 Kroner
GJELD OG EGENKAPITAL:
1000 Kroner
Sum Egenkapital (D):
1000 Kroner
Disposisjonsfond:
1000 Kroner
Bundne driftsfond:
1000 Kroner
Ubundne investeringsfond:
1000 Kroner
Bundne investeringsfond:
1000 Kroner
Regnskapsmessig mindreforbruk:
1000 Kroner
Regnskapsmessig merforbruk:
1000 Kroner
Udisponert i investeringsregnskapet:
1000 Kroner
Udekket i investeringsregnskapet:
1000 Kroner
Kapitalkonto:
1000 Kroner
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK, drift:
1000 Kroner
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK, investering:
1000 Kroner
Likviditetsreserve:
1000 Kroner
Gjeld::
1000 Kroner
Sum Langsiktig gjeld (E):
1000 Kroner
Pensjonsforpliktelse:
1000 Kroner
Ihendehaverobligasjonslån:
1000 Kroner
Ihendehaverobligasjoner med forfall i neste regnskapsår:
1000 Kroner
Sertifikatlån:
1000 Kroner
Andre lån:
1000 Kroner
Konsernintern langsiktig gjeld:
1000 Kroner
Sum Kortsiktig gjeld:
1000 Kroner
Kassakredittlån:
1000 Kroner
Annen kortsiktig gjeld:
1000 Kroner
Konsernintern kortsiktig gjeld:
1000 Kroner
Derivater (KG):
1000 Kroner
Premieavvik (KG):
1000 Kroner
Sum gjeld og egenkapital (G=D+E+F):
1000 Kroner
MEMORIAKONTI:
1000 Kroner
Sum Memoriakonti:
1000 Kroner
Ubrukte lånemidler:
1000 Kroner
Ubrukte konserninterne lånemidler:
1000 Kroner
Andre memoriakonti:
1000 Kroner
Motkonto for memoriakontiene:
1000 Kroner
Referansetid
EIENDELER:
1.1.
Sum Anleggsmidler (A):
1.1.
Faste eiendommer og anlegg:
1.1.
Utstyr, maskiner og transportmidler:
1.1.
Utlån:
1.1.
Konserninterne langsiktige fordringer:
1.1.
Aksjer og andeler (anleggsmidler):
1.1.
Pensjonsmidler:
1.1.
Sum Omløpsmidler (B):
1.1.
Kortsiktige fordringer:
1.1.
Konserninterne kortsiktige fordringer:
1.1.
Premieavvik (OM):
1.1.
Aksjer og andeler (omløpsmidler):
1.1.
Sertifikater:
1.1.
Obligasjoner:
1.1.
Derivater (OM):
1.1.
Kasse og bankinnskudd:
1.1.
Sum Eiendeler (C=A+B):
1.1.
GJELD OG EGENKAPITAL:
1.1.
Sum Egenkapital (D):
1.1.
Disposisjonsfond:
1.1.
Bundne driftsfond:
1.1.
Ubundne investeringsfond:
1.1.
Bundne investeringsfond:
1.1.
Regnskapsmessig mindreforbruk:
1.1.
Regnskapsmessig merforbruk:
1.1.
Udisponert i investeringsregnskapet:
1.1.
Udekket i investeringsregnskapet:
1.1.
Kapitalkonto:
1.1.
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK, drift:
1.1.
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK, investering:
1.1.
Likviditetsreserve:
1.1.
Gjeld::
1.1.
Sum Langsiktig gjeld (E):
1.1.
Pensjonsforpliktelse:
1.1.
Ihendehaverobligasjonslån:
1.1.
Ihendehaverobligasjoner med forfall i neste regnskapsår:
1.1.
Sertifikatlån:
1.1.
Andre lån:
1.1.
Konsernintern langsiktig gjeld:
1.1.
Sum Kortsiktig gjeld:
1.1.
Kassakredittlån:
1.1.
Annen kortsiktig gjeld:
1.1.
Konsernintern kortsiktig gjeld:
1.1.
Derivater (KG):
1.1.
Premieavvik (KG):
1.1.
Sum gjeld og egenkapital (G=D+E+F):
1.1.
MEMORIAKONTI:
1.1.
Sum Memoriakonti:
1.1.
Ubrukte lånemidler:
1.1.
Ubrukte konserninterne lånemidler:
1.1.
Andre memoriakonti:
1.1.
Motkonto for memoriakontiene:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Data for de kommunale tjenestene i Longyearbyen publiseres f.o.m. 2014, for Longyearbyen benyttes innbyggertall for fjoråret som foreløpige tall til publiseringene i mars. Data for Longyearbyen inngår ikke i snitt for grupper, fylker og landet.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken