Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen

06401: C. Videregående opplæring - kvalitet (F) (avslutta serie) 2000 - 2016

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Andel elever og lærlinger som har bestått vgo i løpet av normert tid , Andel elever og lærlinger som har bestått vgo i løpet av fem år , Andel beståtte fag- og svenneprøver ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 17

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAFK Landet , EAFKUO Landet uten Oslo , 0100 Østfold fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
For videregående opplæring er det valgt å knytte enkelte av indikatorene som allerede publiseres under overskriftene 'resultater' og 'gjennomstrømning' til en oversikt over kvalitetsindikatorer i KOSTRA. Det innebærer at det foreligger tidsserier for tallene, og dessuten at det foreligger en rekke andre relaterte indikatorer i KOSTRA-publiseringen 'detaljerte nøkkeltall'. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.