Kommuneregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06398: Hovedoversikt driftsregnskapet (K) (avslutta serie) 2001 - 2016

Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
15.03.2018 08:00
Brukerbetalinger:
1000 Kroner
Andre salgs- og leieinntekter:
1000 Kroner
Overføringer med krav til motytelse:
1000 Kroner
Rammetilskudd:
1000 Kroner
Andre statlige overføringer:
1000 Kroner
Andre overføringer:
1000 Kroner
Skatt på inntekt og formue:
1000 Kroner
Eiendomsskatt:
1000 Kroner
Andre direkte og indirekte skatter:
1000 Kroner
SUM DRIFTSINNTEKTER:
1000 Kroner
Lønnsutgifter:
1000 Kroner
Sosiale utgifter:
1000 Kroner
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon:
1000 Kroner
Overføringer:
1000 Kroner
Avskrivninger:
1000 Kroner
Fordelte utgifter:
1000 Kroner
SUM DRIFTSUTGIFTER:
1000 Kroner
BRUTTO DRIFTSRESULTAT:
1000 Kroner
Renteinntekter, utbytte og eieruttak:
1000 Kroner
Gevinst finansielle instrumenter:
1000 Kroner
Mottatte avdrag på utlån:
1000 Kroner
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER:
1000 Kroner
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter:
1000 Kroner
Tap finansielle instrumenter:
1000 Kroner
Avdragsutgifter:
1000 Kroner
Utlån:
1000 Kroner
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER:
1000 Kroner
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER:
1000 Kroner
Motpost avskrivninger:
1000 Kroner
NETTO DRIFTSRESULTAT:
1000 Kroner
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk:
1000 Kroner
Bruk av disposisjonsfond:
1000 Kroner
Bruk av bundne driftsfond:
1000 Kroner
Bruk av likviditetsreserve:
1000 Kroner
SUM BRUK AV AVSETNINGER:
1000 Kroner
Overført til investeringsregnskapet:
1000 Kroner
Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk:
1000 Kroner
Avsetninger til disposisjonsfond:
1000 Kroner
Avsetninger til bundne driftsfond:
1000 Kroner
Avsetninger til likviditetsreserven:
1000 Kroner
SUM AVSETNINGER:
1000 Kroner
REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK / MINDREFORBRUK:
1000 Kroner
Brukerbetalinger:
1.1.
Andre salgs- og leieinntekter:
1.1.
Overføringer med krav til motytelse:
1.1.
Rammetilskudd:
1.1.
Andre statlige overføringer:
1.1.
Andre overføringer:
1.1.
Skatt på inntekt og formue:
1.1.
Eiendomsskatt:
1.1.
Andre direkte og indirekte skatter:
1.1.
SUM DRIFTSINNTEKTER:
1.1.
Lønnsutgifter:
1.1.
Sosiale utgifter:
1.1.
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon:
1.1.
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon:
1.1.
Overføringer:
1.1.
Avskrivninger:
1.1.
Fordelte utgifter:
1.1.
SUM DRIFTSUTGIFTER:
1.1.
BRUTTO DRIFTSRESULTAT:
1.1.
Renteinntekter, utbytte og eieruttak:
1.1.
Gevinst finansielle instrumenter:
1.1.
Mottatte avdrag på utlån:
1.1.
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER:
1.1.
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter:
1.1.
Tap finansielle instrumenter:
1.1.
Avdragsutgifter:
1.1.
Utlån:
1.1.
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER:
1.1.
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER:
1.1.
Motpost avskrivninger:
1.1.
NETTO DRIFTSRESULTAT:
1.1.
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk:
1.1.
Bruk av disposisjonsfond:
1.1.
Bruk av bundne driftsfond:
1.1.
Bruk av likviditetsreserve:
1.1.
SUM BRUK AV AVSETNINGER:
1.1.
Overført til investeringsregnskapet:
1.1.
Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk:
1.1.
Avsetninger til disposisjonsfond:
1.1.
Avsetninger til bundne driftsfond:
1.1.
Avsetninger til likviditetsreserven:
1.1.
SUM AVSETNINGER:
1.1.
REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK / MINDREFORBRUK:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brukerbetalinger , Andre salgs- og leieinntekter , Overføringer med krav til motytelse ,

Valgt 1 av totalt 43

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2001 , 2002 , 2003 ,

Valgt 1 av totalt 16

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Verdiene for overføringer, sum driftsutgifter, brutto driftsresultat og netto driftsresultat i denne tabellen (Hovedoversikt/Økonomisk oversikt - drift) kan avvike fra verdiene i de samme begrepene i andre tabeller i Kostra. Dette skyldes at art 490 'Reserverte bevilgninger/avsetninger' inngår i de nevnte begrepene i denne tabellen mens den ikke gjør det i de andre tabellene. Dette gjelder for perioden 2001-2007. Data for de kommunale tjenestene i Longyearbyen publiseres f.o.m. 2014, for Longyearbyen benyttes innbyggertall for fjoråret som foreløpige tall til publiseringene i mars. Data for Longyearbyen inngår ikke i snitt for grupper, fylker og landet. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.