Til toppen
06398: Hovedoversikt driftsregnskapet (K) (avslutta serie) 2001 - 2016
Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Måleenhet
Brukerbetalinger:
1000 Kroner
Andre salgs- og leieinntekter:
1000 Kroner
Overføringer med krav til motytelse:
1000 Kroner
Rammetilskudd:
1000 Kroner
Andre statlige overføringer:
1000 Kroner
Andre overføringer:
1000 Kroner
Skatt på inntekt og formue:
1000 Kroner
Eiendomsskatt:
1000 Kroner
Andre direkte og indirekte skatter:
1000 Kroner
SUM DRIFTSINNTEKTER:
1000 Kroner
Lønnsutgifter:
1000 Kroner
Sosiale utgifter:
1000 Kroner
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon:
1000 Kroner
Overføringer:
1000 Kroner
Avskrivninger:
1000 Kroner
Fordelte utgifter:
1000 Kroner
SUM DRIFTSUTGIFTER:
1000 Kroner
BRUTTO DRIFTSRESULTAT:
1000 Kroner
Renteinntekter, utbytte og eieruttak:
1000 Kroner
Gevinst finansielle instrumenter:
1000 Kroner
Mottatte avdrag på utlån:
1000 Kroner
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER:
1000 Kroner
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter:
1000 Kroner
Tap finansielle instrumenter:
1000 Kroner
Avdragsutgifter:
1000 Kroner
Utlån:
1000 Kroner
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER:
1000 Kroner
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER:
1000 Kroner
Motpost avskrivninger:
1000 Kroner
NETTO DRIFTSRESULTAT:
1000 Kroner
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk:
1000 Kroner
Bruk av disposisjonsfond:
1000 Kroner
Bruk av bundne driftsfond:
1000 Kroner
Bruk av likviditetsreserve:
1000 Kroner
SUM BRUK AV AVSETNINGER:
1000 Kroner
Overført til investeringsregnskapet:
1000 Kroner
Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk:
1000 Kroner
Avsetninger til disposisjonsfond:
1000 Kroner
Avsetninger til bundne driftsfond:
1000 Kroner
Avsetninger til likviditetsreserven:
1000 Kroner
SUM AVSETNINGER:
1000 Kroner
REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK / MINDREFORBRUK:
1000 Kroner
Referansetid
Brukerbetalinger:
1.1.
Andre salgs- og leieinntekter:
1.1.
Overføringer med krav til motytelse:
1.1.
Rammetilskudd:
1.1.
Andre statlige overføringer:
1.1.
Andre overføringer:
1.1.
Skatt på inntekt og formue:
1.1.
Eiendomsskatt:
1.1.
Andre direkte og indirekte skatter:
1.1.
SUM DRIFTSINNTEKTER:
1.1.
Lønnsutgifter:
1.1.
Sosiale utgifter:
1.1.
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon:
1.1.
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon:
1.1.
Overføringer:
1.1.
Avskrivninger:
1.1.
Fordelte utgifter:
1.1.
SUM DRIFTSUTGIFTER:
1.1.
BRUTTO DRIFTSRESULTAT:
1.1.
Renteinntekter, utbytte og eieruttak:
1.1.
Gevinst finansielle instrumenter:
1.1.
Mottatte avdrag på utlån:
1.1.
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER:
1.1.
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter:
1.1.
Tap finansielle instrumenter:
1.1.
Avdragsutgifter:
1.1.
Utlån:
1.1.
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER:
1.1.
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER:
1.1.
Motpost avskrivninger:
1.1.
NETTO DRIFTSRESULTAT:
1.1.
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk:
1.1.
Bruk av disposisjonsfond:
1.1.
Bruk av bundne driftsfond:
1.1.
Bruk av likviditetsreserve:
1.1.
SUM BRUK AV AVSETNINGER:
1.1.
Overført til investeringsregnskapet:
1.1.
Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk:
1.1.
Avsetninger til disposisjonsfond:
1.1.
Avsetninger til bundne driftsfond:
1.1.
Avsetninger til likviditetsreserven:
1.1.
SUM AVSETNINGER:
1.1.
REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK / MINDREFORBRUK:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 43 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 16 Valgte 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Verdiene for overføringer, sum driftsutgifter, brutto driftsresultat og netto driftsresultat i denne tabellen (Hovedoversikt/Økonomisk oversikt - drift) kan avvike fra verdiene i de samme begrepene i andre tabeller i Kostra. Dette skyldes at art 490 'Reserverte bevilgninger/avsetninger' inngår i de nevnte begrepene i denne tabellen mens den ikke gjør det i de andre tabellene. Dette gjelder for perioden 2001-2007. Data for de kommunale tjenestene i Longyearbyen publiseres f.o.m. 2014, for Longyearbyen benyttes innbyggertall for fjoråret som foreløpige tall til publiseringene i mars. Data for Longyearbyen inngår ikke i snitt for grupper, fylker og landet.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken