Leiemarkedsundersøkelsen

Til toppen

06229: Leiemarkedsundersøkelsen. Gjennomsnittlig månedlig leie og årlig leie per kvm, etter prissone og hustype (kr) (avslutta serie) 2006 - 2011 Ny

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Gjennomsnittsleiene er vektet og kan således ikke summeres opp. Ulikt antall observasjoner ligger til grunn for gjennomsnittsleiene avhengig av stratifisering. Gjennomsnittsleiene er ikke direkte sammenlignbare mellom årganger, da hver årgang bygger på uavhengige utvalg og utleieobjektene derfor kan være ulike med hensyn på variabler som er viktige for fastsettelse av leien. Ikke basert på registerdata. 'Tettsteder med 20 000 innbyggere eller flere' - Ekskl. Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø og Akershus fylke. 'Tettsteder med 2 000-19 999 innbyggere' og 'Tettsteder med 200-1 999 innbyggere samt spredtbygd strøk' - Ekskl. Akershus fylke.

prissone

Soneinndelingen er ikke en standard klassifisering.