Skogavvirkning for salg

Til toppen

06216: Gjennomsnittspris, etter sortiment (kr per m³) (F) (avslutta serie) 1996 - 2017

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1996 , 1997 , 1998 ,

Valgt 1 av totalt 22

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 30 Viken , 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 34

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Gran spesialtømmer , Gran prima sagtømmer , Gran sekunda sagtømmer ,

Valgt 0 av totalt 16

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Utenom ved til brensel. Endelige tall. Grovt grantømmer har blitt ført slik:
 • som 'spesialtømmer' fra 1996 til april 1998
 • som 'prima skurtømmer' fra april 1998 - april 1999 som 'annet skurtømmer' fra april 1999

  Den øvrige sortimentsinndelingen er vist i det følgende:
 • Spesialtømmer omfatter stolper, påler, finér- og innleggstømmer, spesial skurtømmer, eksporttømmer av spesialtømmerkvalitet og annet tømmerav spesialtømmerkvalitet. Prima skurtømmer er tømmer klassifisert som prima etter målereglement for skurtømmer målt i kvalitetsklasser av 1. august 1990 og annet primaskurtømmer når tømmeret er målt i kvalitetsklasser etter regler med tilsvarende kvalitetskrav. Fra 2012 er dette et utgåendesortiment.
 • Sekunda skurtømmer er tømmer klassifisert som sekunda etter målereglement for skurtømmer målt i kvalitetsklasser av 1. august 1990 og annetsekunda skurtømmer når tømmeret er målt i kvalitetsklasser etter regler med tilsvarende kvalitetskrav. Fra 2012 er dette etutgående sortiment.
 • Annet skurtømmer omfatter toppmålt tømmer av skurtømmerkvalitet som ikke er målt i kvalitetsklasser, skurtømmer av samme kvalitet, men måltetter andre målemetoder (f.eks. midtmålt, veid), svilletømmer, andre spesielle skurtømmersortimenter med kvalitetskrav somikke overstiger vanlig toppmålstømmer og eksporttømmer av vanlig skurtømmerkvalitet. Prima og sekunda skurtømmer er utgående sortimenter. Det meste av skurtømmer inngår i sortimentet annet skurtømmer fra 2012.
 • Sams skurtømmer og massevirke er tømmer målt i hele lengder, kvantumsmålt tømmer, virke målt på rot og annet virke som er en blanding av skurtømmer ogmassevirke.
 • Massevirke omfatter virke målt etter målereglene for klavemålt massevirke, virke av samme kvalitet målt med andre målemetoder, kubb,industrived, sponplatevirke og annet virke av tilsvarende eller dårligere kvalitet vesentlig beregnet til bruk i treforedlings- og sponplateindustrien.
 • Annet rundvirke er kasse- og tønnestavkubb, props og minetømmer, rundlast, gjerdestolper staur o.l.
 • Ved til brensel er skogvirke (stammevirke) levert til brensel (utgår fra 2006).
 • Skogsflis er flis av rundvirke av bar og lauv og av GROT (greiner og topper). Ulike flistyper er nye virkeskategorier i VSOP fra 2011.Per i dag blir tallene ikke publisert.
 • region

  Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

  region

  21 Svalbard

  Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

  Brukerveiledning for statistikkbanken