Kommunal forvaltning av landbruksarealer

06138: R. Landbruk - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 2005 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 122 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Måleenhet
Søknader om omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord etter jordloven §9 og 12 innvilget helt eller delvis:
Antall
Søknader om omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord etter jordloven §9 og 12 som er avslått:
Antall
Søknader om omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord etter jordloven §9 og 12 i alt:
Antall
Dyrka jord godkjent omdisponert til boligområde etter jordloven:
Dekar
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til boligområde etter jordloven:
Dekar
Dyrka jord godkjent omdisponert til boligområde etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til boligområde etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrka jord godkjent omdisponert til fritidsbebyggelse etter jordloven:
Dekar
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til fritidsbebyggelse etter jordloven:
Dekar
Dyrka jord godkjent omdisponert til fritidsbebyggelse etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til fritidsbebyggelse etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrka jord godkjent omdisponert til næringsvirksomhet etter jordloven:
Dekar
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til næringsvirksomhet etter jordloven:
Dekar
Dyrka jord godkjent omdisponert til næringsvirksomhet etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til næringsvirksomhet etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrka jord godkjent omdisponert til offentlig/privat tjenesteyting etter jordloven:
Dekar
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til offentlig/privat tjenesteyting etter jordloven:
Dekar
Dyrka jord godkjent omdisponert til offentlig/privat tjenesteyting etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til offentlig/privat tjenesteyting etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrka jord godkjent omdisponert til annet byggeområde etter jordloven:
Dekar
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til annet byggeområde etter jordloven:
Dekar
Dyrka jord godkjent omdisponert til annet byggeområde etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til annet byggeområde etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrka jord godkjent omdisponert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur etter jordloven:
Dekar
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur etter jordloven:
Dekar
Dyrka jord godkjent omdisponert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrka jord godkjent omdisponert til grønnstruktur etter jordloven:
Dekar
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til grønnstruktur etter jordloven:
Dekar
Dyrka jord godkjent omdisponert til grønnstruktur etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til grønnstruktur etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrka jord godkjent omdisponert til golfbane etter jordloven:
Dekar
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til golfbane etter jordloven:
Dekar
Dyrka jord godkjent omdisponert til golfbane etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til golfbane etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrka jord godkjent omdisponert til forsvarsformål etter jordloven:
Dekar
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til forsvarsformål etter jordloven:
Dekar
Dyrka jord godkjent omdisponert til forsvarsformål etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til forsvarsformål etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrka jord godkjent omdisponert til annet landbruksområde etter jordloven:
Dekar
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til annet landbruksområde etter jordloven:
Dekar
Dyrka jord godkjent omdisponert til skogplanting etter jordloven:
Dekar
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til skogplanting etter jordloven:
Dekar
Dyrka jord godkjent omdisponert til LNFR der landbruk er utelukket etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til LNFR der landbruk er utelukket etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrka jord godkjent omdisponert til LNFR spredt bosetting etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til LNFR spredt bosetting etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrka jord godkjent omdisponert for bruk og vern av sjø og vassdrag etter jordloven:
Dekar
Dyrkbar jord godkjent omdisponert for bruk og vern av sjø og vassdrag etter jordloven:
Dekar
Dyrka jord godkjent omdisponert for bruk og vern av sjø og vassdrag etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrkbar jord godkjent omdisponert for bruk og vern av sjø og vassdrag etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrka jord godkjent omdisponert til kombinasjoner av hovedformål etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til kombinasjoner av hovedformål etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrka jord i alt godkjent omdisponert etter jordloven:
Dekar
Dyrkbar jord i alt godkjent omdisponert etter jordloven:
Dekar
Dyrka jord i alt godkjent omdisponert etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrkbar jord i alt godkjent omdisponert etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrkbar jord i alt godkjent omdisponert til andre formål enn landbruk etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrka jord i alt godkjent omdisponert til andre formål enn landbruk etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrka jord i alt godkjent omdisponert til andre formål enn landbruk etter jordloven:
Dekar
Dyrkbar jord i alt godkjent omdisponert til andre formål enn landbruk etter jordloven:
Dekar
Antall søknader om nydyrking innvilget uten vilkår:
Antall
Antall søknader om nydyrking innvilget med vilkår:
Antall
Antall søknader om nydyrking innvilget med vilkår ut fra hensynet til biologisk mangfold:
Antall
Antall søknader om nydyrking innvilget med vilkår ut fra hensynet til kulturminne:
Antall
Antall søknader om nydyrking innvilget med vilkår ut fra hensynet til landskapsbildet:
Antall
Antall søknader om nydyrking innvilget med vilkår ut fra hensynet til friluftsliv:
Antall
Antall søknader innvilget med vilkår og med redusert areal som følge av miljøhensyn:
Antall
Antall søknader om nydyrking avslått:
Antall
Antall søknader om nydyrking i alt:
Antall
Omsøkt nydyrka areal:
Dekar
Godkjent nydyrka areal:
Dekar
Godkjent nydyrka areal registrert som A-område for biologisk mangfold:
Dekar
Godkjent nydyrka areal registrert som B-område for biologisk mangfold:
Dekar
Ikke godkjent nydyrka areal:
Dekar
Antall søknader om deling etter jordloven:
Antall
Antall søknader om deling etter jordloven innvilget helt eller delvis:
Antall
Antall søknader om deling etter jordloven innvilget helt eller delvis med formål tilleggsjord til annen landbrukseiendom:
Antall
Antall søknader om deling etter jordloven innvilget av hensyn til bosettingen i området:
Antall
Antall søknader om deling etter jordloven avslått:
Antall
Søknader etter konsesjonsloven innvilget uten vilkår i alt (unntatt nullgrensesaker og saker der søker ikke kan oppfylle boplikten):
Antall
Søknader etter konsesjonsloven innvilget med vilkår gitt i medhold av konsesjonsloven §11:
Antall
Søknader etter konsesjonsloven innvilget med vilkår om personlig boplikt:
Antall
Søknader etter konsesjonsloven innvilget med vilkår om upersonlig boplikt:
Antall
Søknader etter konsesjonsloven avslått:
Antall
Søknader etter konsesjonsloven i alt, unntatt 0-grensesaker og saker der søker ikke kan oppfylle boplikten:
Antall
Søknader om konsesjon fra aksjeselskaper innvilget:
Antall
Søknader om konsesjon fra aksjeselskaper avslått:
Antall
Søknader om konsesjon fra aksjeselskaper i alt:
Antall
Søknader etter konsesjonsloven §9, der søker ikke kan oppfylle boplikten, innvilget uten vilkår:
Antall
Søknader etter konsesjonsloven §9 innvilget med vilkår gitt i vedtak i medhold av §11:
Antall
Søknader etter konsesjonsloven §9 innvilget med vilkår om upersonlig boplikt:
Antall
Søknader etter konsesjonsloven §9 innvilget med vilkår om tilflytting på et senere tidspunkt:
Antall
Søknader etter konsesjonsloven §9 i alt:
Antall
Søknader etter konsesjonsloven innvilget uten vilkår i alt i perioden 1.9.2017-31.12.2017:
Antall
Søknader etter konsesjonsloven innvilget med vilkår gitt i medhold av konsesjonsloven §11 , 1.9.2017-31.12.2017:
?
Søknader etter konsesjonsloven innvilget med vilkår om personlig boplikt, 1.9.2017-31.12.2017:
Antall
Søknader etter konsesjonsloven §9 innvilget med vilkår om upersonlig boplikt, 1.9.2017-31.12.017:
Antall
Søknader etter konsesjonsloven i perioden 1.9.2017-31.12.2017, avslått:
Antall
Søknader etter konsesjonsloven §9 i perioden 1.9.2017-31.12.2017, i alt:
Antall
Søknader om konsesjon fra aksjeselskaper i perioden 1.9.2017-31.12.2017, innvilget:
Antall
Søknader om konsesjon fra aksjeselskaper i perioden 1.9.2017-31.12.2017, avslått:
Antall
Søknader om konsesjon fra aksjeselskaper i alt, i perioden 1.9.2017-31.12.2017:
Antall
Søknader etter konsesjonsloven §9 innvilget med vilkår gitt i vedtak i medhold av §11. 1.9.2017-31.12.2017:
Antall
Søknader etter konsesjonsloven §9 innvilget med vilkår om upersonlig boplikt. 1.9.2017-31.12.2017:
Antall
Søknader etter konsesjonsloven §9 i alt. 1.9.2017-31.12.2017:
Antall
Antall søknader etter konsesjonsloven §7, 0-grensesaker, innvilget i alt:
Antall
Antall søknader etter konsesjonsloven §7, 0-grensesaker, avslått:
Antall
Antall søknader etter konsesjonsloven §7, 0-grensesaker, i alt:
Antall
Antall søknader innvilget, der slektskapsunntaket er satt ut av kraft:
Antall
Antall søknader avslått, der slektskapsunntaket er satt ut av kraft:
Antall
Antall søknader i alt, der slektskapsunntaket er satt ut av kraft:
Antall
Søknader innvilget med varig fritak fra driveplikten:
Antall
Avslåtte søknader om fritak fra driveplikten:
Antall
Totalt antall søknader om fritak fra driveplikten:
Antall
Antall vedtak om å gi pålegg etter jordloven ved mislighold av driveplikt:
Antall
Pålegg om bortleie:
Antall
Pålegg om skogplanting:
Antall
Pålegg om tiltak av hensyn til kulturlandskapet:
Antall
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling:
1000 Kroner
Referansetid
Søknader om omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord etter jordloven §9 og 12 innvilget helt eller delvis:
1.1.
Søknader om omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord etter jordloven §9 og 12 som er avslått:
1.1.
Søknader om omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord etter jordloven §9 og 12 i alt:
1.1.
Dyrka jord godkjent omdisponert til boligområde etter jordloven:
1.1.
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til boligområde etter jordloven:
1.1.
Dyrka jord godkjent omdisponert til boligområde etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til boligområde etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrka jord godkjent omdisponert til fritidsbebyggelse etter jordloven:
1.1.
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til fritidsbebyggelse etter jordloven:
1.1.
Dyrka jord godkjent omdisponert til fritidsbebyggelse etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til fritidsbebyggelse etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrka jord godkjent omdisponert til næringsvirksomhet etter jordloven:
1.1.
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til næringsvirksomhet etter jordloven:
1.1.
Dyrka jord godkjent omdisponert til næringsvirksomhet etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til næringsvirksomhet etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrka jord godkjent omdisponert til offentlig/privat tjenesteyting etter jordloven:
1.1.
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til offentlig/privat tjenesteyting etter jordloven:
1.1.
Dyrka jord godkjent omdisponert til offentlig/privat tjenesteyting etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til offentlig/privat tjenesteyting etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrka jord godkjent omdisponert til annet byggeområde etter jordloven:
1.1.
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til annet byggeområde etter jordloven:
1.1.
Dyrka jord godkjent omdisponert til annet byggeområde etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til annet byggeområde etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrka jord godkjent omdisponert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur etter jordloven:
1.1.
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur etter jordloven:
1.1.
Dyrka jord godkjent omdisponert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrka jord godkjent omdisponert til grønnstruktur etter jordloven:
1.1.
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til grønnstruktur etter jordloven:
1.1.
Dyrka jord godkjent omdisponert til grønnstruktur etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til grønnstruktur etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrka jord godkjent omdisponert til golfbane etter jordloven:
1.1.
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til golfbane etter jordloven:
1.1.
Dyrka jord godkjent omdisponert til golfbane etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til golfbane etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrka jord godkjent omdisponert til forsvarsformål etter jordloven:
1.1.
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til forsvarsformål etter jordloven:
1.1.
Dyrka jord godkjent omdisponert til forsvarsformål etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til forsvarsformål etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrka jord godkjent omdisponert til annet landbruksområde etter jordloven:
1.1.
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til annet landbruksområde etter jordloven:
1.1.
Dyrka jord godkjent omdisponert til skogplanting etter jordloven:
1.1.
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til skogplanting etter jordloven:
1.1.
Dyrka jord godkjent omdisponert til LNFR der landbruk er utelukket etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til LNFR der landbruk er utelukket etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrka jord godkjent omdisponert til LNFR spredt bosetting etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til LNFR spredt bosetting etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrka jord godkjent omdisponert for bruk og vern av sjø og vassdrag etter jordloven:
1.1.
Dyrkbar jord godkjent omdisponert for bruk og vern av sjø og vassdrag etter jordloven:
1.1.
Dyrka jord godkjent omdisponert for bruk og vern av sjø og vassdrag etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrkbar jord godkjent omdisponert for bruk og vern av sjø og vassdrag etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrka jord godkjent omdisponert til kombinasjoner av hovedformål etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til kombinasjoner av hovedformål etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrka jord i alt godkjent omdisponert etter jordloven:
1.1.
Dyrkbar jord i alt godkjent omdisponert etter jordloven:
1.1.
Dyrka jord i alt godkjent omdisponert etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrkbar jord i alt godkjent omdisponert etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrkbar jord i alt godkjent omdisponert til andre formål enn landbruk etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrka jord i alt godkjent omdisponert til andre formål enn landbruk etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrka jord i alt godkjent omdisponert til andre formål enn landbruk etter jordloven:
1.1.
Dyrkbar jord i alt godkjent omdisponert til andre formål enn landbruk etter jordloven:
1.1.
Antall søknader om nydyrking innvilget uten vilkår:
1.1.
Antall søknader om nydyrking innvilget med vilkår:
1.1.
Antall søknader om nydyrking innvilget med vilkår ut fra hensynet til biologisk mangfold:
1.1.
Antall søknader om nydyrking innvilget med vilkår ut fra hensynet til kulturminne:
1.1.
Antall søknader om nydyrking innvilget med vilkår ut fra hensynet til landskapsbildet:
1.1.
Antall søknader om nydyrking innvilget med vilkår ut fra hensynet til friluftsliv:
1.1.
Antall søknader innvilget med vilkår og med redusert areal som følge av miljøhensyn:
1.1.
Antall søknader om nydyrking avslått:
1.1.
Antall søknader om nydyrking i alt:
1.1.
Omsøkt nydyrka areal:
1.1.
Godkjent nydyrka areal:
1.1.
Godkjent nydyrka areal registrert som A-område for biologisk mangfold:
1.1.
Godkjent nydyrka areal registrert som B-område for biologisk mangfold:
1.1.
Ikke godkjent nydyrka areal:
1.1.
Antall søknader om deling etter jordloven:
1.1.
Antall søknader om deling etter jordloven innvilget helt eller delvis:
1.1.
Antall søknader om deling etter jordloven innvilget helt eller delvis med formål tilleggsjord til annen landbrukseiendom:
1.1.
Antall søknader om deling etter jordloven innvilget av hensyn til bosettingen i området:
1.1.
Antall søknader om deling etter jordloven avslått:
1.1.
Søknader etter konsesjonsloven innvilget uten vilkår i alt (unntatt nullgrensesaker og saker der søker ikke kan oppfylle boplikten):
1.1.
Søknader etter konsesjonsloven innvilget med vilkår gitt i medhold av konsesjonsloven §11:
1.1.
Søknader etter konsesjonsloven innvilget med vilkår om personlig boplikt:
1.1.
Søknader etter konsesjonsloven innvilget med vilkår om upersonlig boplikt:
1.1.
Søknader etter konsesjonsloven avslått:
1.1.
Søknader etter konsesjonsloven i alt, unntatt 0-grensesaker og saker der søker ikke kan oppfylle boplikten:
1.1.
Søknader om konsesjon fra aksjeselskaper innvilget:
1.1.
Søknader om konsesjon fra aksjeselskaper avslått:
1.1.
Søknader om konsesjon fra aksjeselskaper i alt:
1.1.
Søknader etter konsesjonsloven §9, der søker ikke kan oppfylle boplikten, innvilget uten vilkår:
1.1.
Søknader etter konsesjonsloven §9 innvilget med vilkår gitt i vedtak i medhold av §11:
1.1.
Søknader etter konsesjonsloven §9 innvilget med vilkår om upersonlig boplikt:
1.1.
Søknader etter konsesjonsloven §9 innvilget med vilkår om tilflytting på et senere tidspunkt:
1.1.
Søknader etter konsesjonsloven §9 i alt:
1.1.
Søknader etter konsesjonsloven innvilget uten vilkår i alt i perioden 1.9.2017-31.12.2017:
1.1.
Søknader etter konsesjonsloven innvilget med vilkår gitt i medhold av konsesjonsloven §11 , 1.9.2017-31.12.2017:
1.1.
Søknader etter konsesjonsloven innvilget med vilkår om personlig boplikt, 1.9.2017-31.12.2017:
1.1.
Søknader etter konsesjonsloven §9 innvilget med vilkår om upersonlig boplikt, 1.9.2017-31.12.017:
1.1.
Søknader etter konsesjonsloven i perioden 1.9.2017-31.12.2017, avslått:
1.1.
Søknader etter konsesjonsloven §9 i perioden 1.9.2017-31.12.2017, i alt:
1.1.
Søknader om konsesjon fra aksjeselskaper i perioden 1.9.2017-31.12.2017, innvilget:
1.1.
Søknader om konsesjon fra aksjeselskaper i perioden 1.9.2017-31.12.2017, avslått:
1.1.
Søknader om konsesjon fra aksjeselskaper i alt, i perioden 1.9.2017-31.12.2017:
1.1.
Søknader etter konsesjonsloven §9 innvilget med vilkår gitt i vedtak i medhold av §11. 1.9.2017-31.12.2017:
1.1.
Søknader etter konsesjonsloven §9 innvilget med vilkår om upersonlig boplikt. 1.9.2017-31.12.2017:
1.1.
Søknader etter konsesjonsloven §9 i alt. 1.9.2017-31.12.2017:
1.1.
Antall søknader etter konsesjonsloven §7, 0-grensesaker, innvilget i alt:
1.1.
Antall søknader etter konsesjonsloven §7, 0-grensesaker, avslått:
1.1.
Antall søknader etter konsesjonsloven §7, 0-grensesaker, i alt:
1.1.
Antall søknader innvilget, der slektskapsunntaket er satt ut av kraft:
1.1.
Antall søknader avslått, der slektskapsunntaket er satt ut av kraft:
1.1.
Antall søknader i alt, der slektskapsunntaket er satt ut av kraft:
1.1.
Søknader innvilget med varig fritak fra driveplikten:
1.1.
Avslåtte søknader om fritak fra driveplikten:
1.1.
Totalt antall søknader om fritak fra driveplikten:
1.1.
Antall vedtak om å gi pålegg etter jordloven ved mislighold av driveplikt:
1.1.
Pålegg om bortleie:
1.1.
Pålegg om skogplanting:
1.1.
Pålegg om tiltak av hensyn til kulturlandskapet:
1.1.
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling:
1.1.
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken