Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

Til toppen

06135: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter kjønn, alder og næring (SN2002) (avslutta serie) 2003K4 - 2008K4

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske , 11 Utvinning av råolje og naturgass. Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning , 10_12-37_40-41 Industri, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Statistikken omfatter personer 15-74 år (før 2006 16-74 år). Selvstendig næringsdrivende og sjøfolk utenfor EØS-landene er ikke inkludert.

alder

15-39 år

Fra 2006 ble aldersgrensen for å bli regnet som sysselsatte senket fra 16 til 15 år, i tråd med internasjonale anbefalinger. Det er laget nye tall for 2003-2005 etter samme definisjon. I 2008 ble aldersdefinisjonen endret fra alder ved utgangen av året til alder ved utgangen av referansetidspunktet.