05457: I. Avløp - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 2000 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 88 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 308
gib@ssb.no

Måleenhet
Septiktømming - brutto driftsutgifter:
1000 Kroner
Septiktømming - antall tilknyttedede innbyggere:
Antall
Direkte driftsutgifter (fra skjema 23):
1000 Kroner
- direkte driftsutgifter funksjon 350:
1000 Kroner
- direkte driftsutgifter funksjon 353:
1000 Kroner
Direkte driftsutgifter, ekstern produksjon (fra skjema 23):
1000 Kroner
- direkte driftsutgifter ekstern produksjon, funksjon 350:
1000 Kroner
- direkte driftsutgifter ekstern produksjon, funksjon 353:
1000 Kroner
Henførbare indirekte driftsutgifter (fra skjema 23):
1000 Kroner
- henførbare indirekte driftsutgifter funksjon 350:
1000 Kroner
- henførbare indirekte driftsutgifter funksjon 353:
1000 Kroner
Kalkulatoriske rentekostnader, intern produksjon (fra skjema 23):
1000 Kroner
- kalkulatoriske rentekostnader, intern produksjon, funksjon 350:
1000 Kroner
- kalkulatoriske rentekostnader, intern produksjon, funksjon 353:
1000 Kroner
Kalkulatoriske rentekostnader, ekstern produksjon (fra skjema 23):
1000 Kroner
- kalkulatoriske rentekostnader ekstern produksjon funksjon 350:
1000 Kroner
- kalkulatoriske rentekostnader ekstern produksjon funksjon 353:
1000 Kroner
Kalkulatoriske avskrivninger (fra skjema 23):
1000 Kroner
- kalkulatoriske avskrivninger funksjon 350:
1000 Kroner
- kalkulatoriske avskrivninger funksjon 353:
1000 Kroner
Kalkulatoriske avskrivninger, ekstern produksjon (fra skjema 23):
1000 Kroner
- kalkulatoriske avskrivninger ekstern produksjon, funksjon 350:
1000 Kroner
- kalkulatoriske avskrivninger ekstern produksjon, funksjon 353:
1000 Kroner
Andre inntekter (fra skjema 23):
1000 Kroner
- andre inntekter funksjon 350:
1000 Kroner
- andre inntekter funksjon 353:
1000 Kroner
Gebyrgrunnlaget (driftsutgifter+kapitalkostnader-andre inntekter, fra skjema 23):
1000 Kroner
Gebyrinntekter (fra skjema 23):
1000 Kroner
Avsetning til selvkostfond / dekning av fremført underskudd (fra skjema 23):
1000 Kroner
Bruk av selvkostfond / fremføring av underskudd (fra skjema 23):
1000 Kroner
Saldo selvkostfond per 1.1 (fra skjema 23):
1000 Kroner
Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller framføring av underskudd (fra skjema 23):
1000 Kroner
Saldo selvkostfond per 31.12 (fra skjema 23):
1000 Kroner
Lønnsutgifter:
1000 Kroner
Kjøp av varer som inngår i komm. egenprod:
1000 Kroner
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm. egenprod:
1000 Kroner
Stipulert årsgebyr - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
Kroner
Gebyrsats ved målt forbruk - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr/m3):
Kroner
Fastledd ved målt forbruk - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
Kroner
Antall avløpsanlegg i kommunen (=>50 pe):
Antall
Antall kommunalt eide avløpsanlegg (=>50 pe):
Antall
Antall innbyggere tilknyttet kommunalt avløp (=>50 pe):
Antall
Antall innbyggere tilknyttet små kommunale anlegg:
Antall
Antall innbyggere tilknyttet anlegg (=>50pe):
Antall
Antall innbyggere tilknyttet anlegg med kjemisk rensing (=> 50 pe):
Antall
Antall innbyggere tilknyttet anlegg med biologisk-kjemisk rensing (=> 50 pe):
Antall
Ant innb tilkn anlegg med mek, bio, naturbasert eller annen rensing (=> 50 pe):
Antall
Antall innbyggere tilknyttet ledningsnettet med urenset utslipp (=> 50 pe):
Antall
Total belastning på avløpsanleggene (kg tot-P):
Kilo
Belastning på anlegg med kjemisk rensing (kg tot-P):
Kilo
Belastning på anlegg med biologisk-kjemisk rensing (kg tot-P):
Kilo
Belastning på anl med mek, bio, natbas og annen rensing (kg tot-P):
Kilo
Antall innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt:
Personer
Antall innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav ikke er oppfylt:
Personer
Antall innbyggere tilknyttet anlegg der oppfyllelse av rensekrav ikke kan vurderes:
Personer
Antall innbyggere tilknyttet kap. 14 anlegg der rensekrav er oppfylt:
Personer
Antall innbyggere tilknyttet kap. 14 anlegg der rensekrav ikke er oppfylt:
Personer
Antall innbyggere tilknyttet kap. 14 anlegg der oppfyllelse av rensekrav ikke kan vurderes:
Personer
Antall innbyggere tilknyttet kap. 13 anlegg der rensekrav er oppfylt:
Personer
Antall innbyggere tilknyttet kap.13 anlegg der rensekrav ikke er oppfylt:
Personer
Antall innbyggere tilknyttet kap. 13 anlegg der oppfyllelse av rensekrav ikke kan vurderes:
Personer
Lengde kommunalt spillvannsnett totalt:
Meter
Lengde kommunalt spillvannsnett med ukjent alder:
Meter
Lengde kommunalt spillvannsnett etter 2000:
Meter
Lengde kommunalt spillvannsnett 1980-99:
Meter
Lengde kommunalt spillvannsnett 1960-79:
Meter
Lengde kommunalt spillvannsnett 1940-59:
Meter
Lengde kommunalt spillvannsnett før 1940:
Meter
Lengde nylagt kommunalt spillvannsnett:
Meter
Lengde fornyet kommunalt spillvannsnett:
Meter
Lengde fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt siste tre år:
Meter
Lengde kommunale fellesledninger for både spill- og overvann:
Meter
Lengde separat kommunalt spillvannsnett:
Meter
Lengde separat kommunalt overvannsnett:
Meter
Antall regnvannsoverløp i fellessystemet:
Antall
Antall pumpestasjoner:
Antall
Antall kloakkstopper i kommunale avløpsledninger og kummer:
Antall
Antall avsluttede saker over kjelleroversvømmelser, der kommunen har erkjent erstatningsansvar:
Antall
Mengde slam disponert totalt (TTS):
Tonn
Mengde slam disponert til jordforbedring i jordbruket (TTS):
Tonn
Mengde slam disponert til jordforbedring på grøntarealer (TTS):
Tonn
Mengde slam levert til jordprodusent (TTS):
Tonn
Mengde slam disponert til forbrenning/energigjenvinning (TTS):
Tonn
Mengde slam disponert til toppdekke på avfallsfylling (TTS):
Tonn
Mengde slam deponert (TTS):
Tonn
Mengde slam disponert til eksport (TTS):
Tonn
Mengde slam disponert til annet formål (TTS):
Tonn
Mengde slam disponert til ukjent formål (TTS):
Tonn
Referansetid
Septiktømming - brutto driftsutgifter:
1.1.
Septiktømming - antall tilknyttedede innbyggere:
1.1.
Direkte driftsutgifter (fra skjema 23):
1.1.
- direkte driftsutgifter funksjon 350:
1.1.
- direkte driftsutgifter funksjon 353:
1.1.
Direkte driftsutgifter, ekstern produksjon (fra skjema 23):
1.1.
- direkte driftsutgifter ekstern produksjon, funksjon 350:
1.1.
- direkte driftsutgifter ekstern produksjon, funksjon 353:
1.1.
Henførbare indirekte driftsutgifter (fra skjema 23):
1.1.
- henførbare indirekte driftsutgifter funksjon 350:
1.1.
- henførbare indirekte driftsutgifter funksjon 353:
1.1.
Kalkulatoriske rentekostnader, intern produksjon (fra skjema 23):
1.1.
- kalkulatoriske rentekostnader, intern produksjon, funksjon 350:
1.1.
- kalkulatoriske rentekostnader, intern produksjon, funksjon 353:
1.1.
Kalkulatoriske rentekostnader, ekstern produksjon (fra skjema 23):
1.1.
- kalkulatoriske rentekostnader ekstern produksjon funksjon 350:
1.1.
- kalkulatoriske rentekostnader ekstern produksjon funksjon 353:
1.1.
Kalkulatoriske avskrivninger (fra skjema 23):
1.1.
- kalkulatoriske avskrivninger funksjon 350:
1.1.
- kalkulatoriske avskrivninger funksjon 353:
1.1.
Kalkulatoriske avskrivninger, ekstern produksjon (fra skjema 23):
1.1.
- kalkulatoriske avskrivninger ekstern produksjon, funksjon 350:
1.1.
- kalkulatoriske avskrivninger ekstern produksjon, funksjon 353:
1.1.
Andre inntekter (fra skjema 23):
1.1.
- andre inntekter funksjon 350:
1.1.
- andre inntekter funksjon 353:
1.1.
Gebyrgrunnlaget (driftsutgifter+kapitalkostnader-andre inntekter, fra skjema 23):
1.1.
Gebyrinntekter (fra skjema 23):
1.1.
Avsetning til selvkostfond / dekning av fremført underskudd (fra skjema 23):
1.1.
Bruk av selvkostfond / fremføring av underskudd (fra skjema 23):
1.1.
Saldo selvkostfond per 1.1 (fra skjema 23):
1.1.
Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller framføring av underskudd (fra skjema 23):
1.1.
Saldo selvkostfond per 31.12 (fra skjema 23):
1.1.
Lønnsutgifter:
1.1.
Kjøp av varer som inngår i komm. egenprod:
1.1.
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm. egenprod:
1.1.
Stipulert årsgebyr - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Gebyrsats ved målt forbruk - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr/m3):
1.1.
Fastledd ved målt forbruk - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Antall avløpsanlegg i kommunen (=>50 pe):
1.1.
Antall kommunalt eide avløpsanlegg (=>50 pe):
1.1.
Antall innbyggere tilknyttet kommunalt avløp (=>50 pe):
1.1.
Antall innbyggere tilknyttet små kommunale anlegg:
1.1.
Antall innbyggere tilknyttet anlegg (=>50pe):
1.1.
Antall innbyggere tilknyttet anlegg med kjemisk rensing (=> 50 pe):
1.1.
Antall innbyggere tilknyttet anlegg med biologisk-kjemisk rensing (=> 50 pe):
1.1.
Ant innb tilkn anlegg med mek, bio, naturbasert eller annen rensing (=> 50 pe):
1.1.
Antall innbyggere tilknyttet ledningsnettet med urenset utslipp (=> 50 pe):
1.1.
Total belastning på avløpsanleggene (kg tot-P):
1.1.
Belastning på anlegg med kjemisk rensing (kg tot-P):
1.1.
Belastning på anlegg med biologisk-kjemisk rensing (kg tot-P):
1.1.
Belastning på anl med mek, bio, natbas og annen rensing (kg tot-P):
1.1.
Antall innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt:
1.1.
Antall innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav ikke er oppfylt:
1.1.
Antall innbyggere tilknyttet anlegg der oppfyllelse av rensekrav ikke kan vurderes:
1.1.
Antall innbyggere tilknyttet kap. 14 anlegg der rensekrav er oppfylt:
1.1.
Antall innbyggere tilknyttet kap. 14 anlegg der rensekrav ikke er oppfylt:
1.1.
Antall innbyggere tilknyttet kap. 14 anlegg der oppfyllelse av rensekrav ikke kan vurderes:
1.1.
Antall innbyggere tilknyttet kap. 13 anlegg der rensekrav er oppfylt:
1.1.
Antall innbyggere tilknyttet kap.13 anlegg der rensekrav ikke er oppfylt:
1.1.
Antall innbyggere tilknyttet kap. 13 anlegg der oppfyllelse av rensekrav ikke kan vurderes:
1.1.
Lengde kommunalt spillvannsnett totalt:
1.1.
Lengde kommunalt spillvannsnett med ukjent alder:
1.1.
Lengde kommunalt spillvannsnett etter 2000:
1.1.
Lengde kommunalt spillvannsnett 1980-99:
1.1.
Lengde kommunalt spillvannsnett 1960-79:
1.1.
Lengde kommunalt spillvannsnett 1940-59:
1.1.
Lengde kommunalt spillvannsnett før 1940:
1.1.
Lengde nylagt kommunalt spillvannsnett:
1.1.
Lengde fornyet kommunalt spillvannsnett:
1.1.
Lengde fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt siste tre år:
1.1.
Lengde kommunale fellesledninger for både spill- og overvann:
1.1.
Lengde separat kommunalt spillvannsnett:
1.1.
Lengde separat kommunalt overvannsnett:
1.1.
Antall regnvannsoverløp i fellessystemet:
1.1.
Antall pumpestasjoner:
1.1.
Antall kloakkstopper i kommunale avløpsledninger og kummer:
1.1.
Antall avsluttede saker over kjelleroversvømmelser, der kommunen har erkjent erstatningsansvar:
1.1.
Mengde slam disponert totalt (TTS):
1.1.
Mengde slam disponert til jordforbedring i jordbruket (TTS):
1.1.
Mengde slam disponert til jordforbedring på grøntarealer (TTS):
1.1.
Mengde slam levert til jordprodusent (TTS):
1.1.
Mengde slam disponert til forbrenning/energigjenvinning (TTS):
1.1.
Mengde slam disponert til toppdekke på avfallsfylling (TTS):
1.1.
Mengde slam deponert (TTS):
1.1.
Mengde slam disponert til eksport (TTS):
1.1.
Mengde slam disponert til annet formål (TTS):
1.1.
Mengde slam disponert til ukjent formål (TTS):
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

NB! Grunnet Miljødirektoratets noe utsatte innrapporteringsfrist til Altinn (1. mars), så vil en del grunnlags-/nøkkeltall (inkl. estimater for fylker og landet) på avløp være tomme for siste tilgjengelige årgang ved foreløpig KOSTRA publisering (15.mars). Disse 'manglende tallene' vil imidlertid vises eksternt på ssb.no ved endelig publisering den 15.juni.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken