Skattelikninga (opphørt)

05425: Oversyn over skattelikninga. Kommune- og fylkesskattelikninga (F) (avslutta serie) 2002 - 2007
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk

personar og selskap

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
11.02.2009
Kontakt
Grethe Sparby, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5241
gsp@ssb.no

Ingrid Melby, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 314
ime@ssb.no

Måleenhet
Antall med skatt til kommunen:
antall
Netto formue:
mill. kr
Allmenn inntekt:
mill. kr
Særfrådrag:
mill. kr
Kommuneskatt i alt:
mill. kr
Formuesskatt:
mill. kr
Inntektsskatt kommune:
mill. kr
Fylkesskatt:
mill. kr
Referansetid
Antall med skatt til kommunen:
31.12.
Netto formue:
31.12.
Allmenn inntekt:
31.12.
Særfrådrag:
31.12.
Kommuneskatt i alt:
31.12.
Formuesskatt:
31.12.
Inntektsskatt kommune:
31.12.
Fylkesskatt:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

For personar omfattar tal med skatt til kommunen både dei med skatt innanbygds og utanbygds.
region
Personar med likningskommune Svalbard. Eventuelle likningsforhold i fastlandskommunar er medrekna. Lønn og pensjon utbetalt til personar på Svalbard skal skattleggjast etter lønnstrekkordninga, jf. Svalbardskattelovens § 3-2. Ordninga inneber at arbeidsgjevar gjennomfører skattetrekket etter ein bestemt sats i samband med utbetalinga. Opphaldet på Svalbard må vare samanhengande i minst 30 dagar, jf. Svalbardskatteloven § 2-2. Svalbardskattetrekk for personar skattlagde etter lønnstrekkordninga var på 81 millionar kroner i 2003. (Knyttes til Svalbard)
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
statistikkvariabel
Antall med skatt til kommunen
Personar og selskap med utlikna inntektsskatt/formuesskatt til kommune.
Kommuneskatt i alt
For selskap er reglane om stadbunden skattlegging fjerna fom. 1998, og all inntekts- og formuesskatt til kommune og fylke har opphørt, bortsett frå naturressursskatt for kraftprodusentar.

Brukerveiledning for statistikkbanken