Skattelikninga (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05425: Oversyn over skattelikninga. Kommune- og fylkesskattelikninga (F) (avslutta serie) 2002 - 2007

Grethe Sparby, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5241
Ingrid Melby, Statistisk sentralbyrå
+47 41 69 54 91
11.02.2009 10:00
Antall med skatt til kommunen:
antall
Netto formue:
mill. kr
Allmenn inntekt:
mill. kr
Særfrådrag:
mill. kr
Kommuneskatt i alt:
mill. kr
Formuesskatt:
mill. kr
Inntektsskatt kommune:
mill. kr
Fylkesskatt:
mill. kr
Antall med skatt til kommunen:
31.12.
Netto formue:
31.12.
Allmenn inntekt:
31.12.
Særfrådrag:
31.12.
Kommuneskatt i alt:
31.12.
Formuesskatt:
31.12.
Inntektsskatt kommune:
31.12.
Fylkesskatt:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) , 03 Oslo ,

Valgt 0 av totalt 21

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
For personar omfattar tal med skatt til kommunen både dei med skatt innanbygds og utanbygds.

region

Personar med likningskommune Svalbard. Eventuelle likningsforhold i fastlandskommunar er medrekna. Lønn og pensjon utbetalt til personar på Svalbard skal skattleggjast etter lønnstrekkordninga, jf. Svalbardskattelovens § 3-2. Ordninga inneber at arbeidsgjevar gjennomfører skattetrekket etter ein bestemt sats i samband med utbetalinga. Opphaldet på Svalbard må vare samanhengande i minst 30 dagar, jf. Svalbardskatteloven § 2-2. Svalbardskattetrekk for personar skattlagde etter lønnstrekkordninga var på 81 millionar kroner i 2003. (Knyttes til Svalbard)

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

statistikkvariabel

Antall med skatt til kommunen

Personar og selskap med utlikna inntektsskatt/formuesskatt til kommune.

Kommuneskatt i alt

For selskap er reglane om stadbunden skattlegging fjerna fom. 1998, og all inntekts- og formuesskatt til kommune og fylke har opphørt, bortsett frå naturressursskatt for kraftprodusentar.