Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05129: Median inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU- og OECD-skala) for ulike grupper. Indeks for faste priser (1996=100) 1996 - 2022

Elisabeth Omholt, Statistisk sentralbyrå
+47 930 55 528
Aurora Hattrem, Statistisk sentralbyrå
+47 90 40 74 24
Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 56 57 20 84
Lene Sandvik, Statistisk sentralbyrå
+47 90 13 16 16
19.12.2023 08:00
Median inntekt etter skatt per forbruksenhet EU-skala:
indeks
Median inntekt etter skatt per forbruksenhet OECD-skala:
indeks
Median inntekt etter skatt per forbruksenhet EU-skala:
31.12.
Median inntekt etter skatt per forbruksenhet OECD-skala:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1996 , 1999 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 24

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Hele befolkningen , Personer 16 år og eldre , Personer 25-65 år ,

Valgt 0 av totalt 18

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Faste priser 1996=100. Deflatert med konsumprisindeksen. Tall for 2020 ble rettet 2.september 2022. Grunnen er at lønnskompensasjon ble dobbelttelt i samlet inntekt. Dermed ble det totalt 7 milliarder kroner for mye i samlet inntekt for husholdningene. 07.02.2023: Tabellen er rettet for 2021. Gjelder gruppene minstepensjonister, minstepensjonister med alderspensjon og uføretrygdede med minsteytelse.

gruppe

Personer som mottok alderspensjon

Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker mottok alderspensjon i løpet av året.

Personer som mottok uførepensjon

Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker mottok uførepensjon i løpet av året.

AFP-pensjonister

Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker mottok avtalefestet pensjon i løpet av året.

Personer som mottok etterlattepensjon

Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker mottok etterlattepensjon i løpet av året.

Aleneboende minstepensjonister

Aleneboende med minste alderspensjonsnivå, aleneboende uføretrygdede med minsteytelse, samt aleneboende med andre typer minsteytelse fra folketrygden.

Langtidssyke

Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker er langtidssyk. Som langtidssyk regnes personer som mottar rehabiliteringspenger, yrkeshemmede under utredning/iventefase og yrkeshemmede på tiltak. Frem til 2005 omfattet ikke yrkeshemmede de på tiltak under folketrygden (skole, egen etablering og hospitering) og yrkeshemmede på arbeidspraksis som mottar attføringspenger

Langtidsledige

Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker har vært registrert som arbeidsledig i sammenhengende 6 måneder eller mer.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra Øst-Europa, Afrika, Asia , Latin-Amerika og Karibia

Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker er innvandrer med landbakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, Øst-Europa og Oseania utenom Australia og New Zealand.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra Øst-Europa, Afrika, Asia , Latin-Amerika og Karibia

Inkluderer personer i husholdninger der hovedinntektstaker er innvandrer eller norskfødt med innvandrerforeldre fra Europa (utenom land i EU/EFTA og Storbritannia), nye EU-land fra og med 2004, Afrika, Asia, Amerika utenom USA og Canada og Oseania utenom Australia og New Zealand.

Flyktninger

Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker er flyktning

Sosialhjelpsmottakere

Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker har mottatt sosialhjelp i løpet av året

Aleneboende under 35 år

Husholdninger bestående av kun 1 student er utelatt fra aleneboende under 35 år

statistikkvariabel

Median inntekt etter skatt per forbruksenhet EU-skala

Forbruksvekter (EU-skala) er beregnet ved å gi første voksne i husholdningen vekten 1, andre voksne (eldre enn 16 år) vekten 0,5 hver, mens hvert barn får vekten 0,3.

Median inntekt etter skatt per forbruksenhet OECD-skala

Forbruksvekter (OECD-skala) er beregnet ved å gi første voksne i husholdningen vekten 1, andre voksne (eldre enn 16 år) vekten 0,7 hver, mens hvert barn får vekten 0,5.

år

2016

Tall for aleneboende under 35 år er rettet 21.12.2018.