Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

05129: Median inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU- og OECD-skala) for ulike grupper. Indeks for faste priser (1996=100) 1996 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

gruppe Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 20 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.12.2019
Kontakt
Christian Hrafn Brovold, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 330
cbr@ssb.no

Elisabeth Omholt, Statistisk sentralbyrå
+47 930 55 528
oel@ssb.no

Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 56 57 20 84
jep@ssb.no

Måleenhet
Median inntekt etter skatt per forbruksenhet EU-skala:
indeks
Median inntekt etter skatt per forbruksenhet OECD-skala:
indeks
Referansetid
Median inntekt etter skatt per forbruksenhet EU-skala:
31.12.
Median inntekt etter skatt per forbruksenhet OECD-skala:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Faste priser 1996=100. Deflatert med konsumprisindeksen.
gruppe
Personer som mottok alderspensjon
Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker mottok alderspensjon i løpet av året.
Personer som mottok uførepensjon
Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker mottok uførepensjon i løpet av året.
AFP-pensjonister
Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker mottok avtalefestet pensjon i løpet av året.
Personer som mottok etterlattepensjon
Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker mottok etterlattepensjon i løpet av året.
Aleneboende minstepensjonister
Aleneboende med minste alderspensjonsnivå, aleneboende uføretrygdede med minsteytelse, samt aleneboende med andre typer minsteytelse fra folketrygden.
Langtidssyke
Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker er langtidssyk. Som langtidssyk regnes personer som mottar rehabiliteringspenger, yrkeshemmede under utredning/iventefase og yrkeshemmede på tiltak. Frem til 2005 omfattet ikke yrkeshemmede de på tiltak under folketrygden (skole, egen etablering og hospitering) og yrkeshemmede på arbeidspraksis som mottar attføringspenger
Langtidsledige
Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker har vært registrert som arbeidsledig i sammenhengende 6 måneder eller mer.
Ikke-vestlig innvandrere
Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker er innvandrer med landbakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, Øst-Europa og Oseania utenom Australia og New Zealand.
Flyktninger
Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker er flyktning
Sosialhjelpsmottakere
Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker har mottatt sosialhjelp i løpet av året
Aleneboende under 35 år
Husholdninger bestående av kun 1 student er utelatt fra aleneboende under 35 år
statistikkvariabel
Median inntekt etter skatt per forbruksenhet EU-skala
Forbruksvekter (EU-skala) er beregnet ved å gi første voksne i husholdningen vekten 1, andre voksne (eldre enn 16 år) vekten 0,5 hver, mens hvert barn får vekten 0,3.
Median inntekt etter skatt per forbruksenhet OECD-skala
Forbruksvekter (OECD-skala) er beregnet ved å gi første voksne i husholdningen vekten 1, andre voksne (eldre enn 16 år) vekten 0,7 hver, mens hvert barn får vekten 0,5.
år
2016
Tall for aleneboende under 35 år er rettet 21.12.2018.

Brukerveiledning for statistikkbanken