Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen

05129: Median inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU- og OECD-skala) for ulike grupper. Indeks for faste priser (1996=100) 1996 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1996 , 1999 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 21

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Hele befolkningen , Personer 16 år og eldre , Personer 25-65 år ,

Valgt 0 av totalt 18

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Faste priser 1996=100. Deflatert med konsumprisindeksen.

gruppe

Personer som mottok alderspensjon

Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker mottok alderspensjon i løpet av året.

Personer som mottok uførepensjon

Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker mottok uførepensjon i løpet av året.

AFP-pensjonister

Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker mottok avtalefestet pensjon i løpet av året.

Personer som mottok etterlattepensjon

Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker mottok etterlattepensjon i løpet av året.

Aleneboende minstepensjonister

Aleneboende med minste alderspensjonsnivå, aleneboende uføretrygdede med minsteytelse, samt aleneboende med andre typer minsteytelse fra folketrygden.

Langtidssyke

Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker er langtidssyk. Som langtidssyk regnes personer som mottar rehabiliteringspenger, yrkeshemmede under utredning/iventefase og yrkeshemmede på tiltak. Frem til 2005 omfattet ikke yrkeshemmede de på tiltak under folketrygden (skole, egen etablering og hospitering) og yrkeshemmede på arbeidspraksis som mottar attføringspenger

Langtidsledige

Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker har vært registrert som arbeidsledig i sammenhengende 6 måneder eller mer.

Ikke-vestlig innvandrere

Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker er innvandrer med landbakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, Øst-Europa og Oseania utenom Australia og New Zealand.

Flyktninger

Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker er flyktning

Sosialhjelpsmottakere

Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker har mottatt sosialhjelp i løpet av året

Aleneboende under 35 år

Husholdninger bestående av kun 1 student er utelatt fra aleneboende under 35 år

statistikkvariabel

Median inntekt etter skatt per forbruksenhet EU-skala

Forbruksvekter (EU-skala) er beregnet ved å gi første voksne i husholdningen vekten 1, andre voksne (eldre enn 16 år) vekten 0,5 hver, mens hvert barn får vekten 0,3.

Median inntekt etter skatt per forbruksenhet OECD-skala

Forbruksvekter (OECD-skala) er beregnet ved å gi første voksne i husholdningen vekten 1, andre voksne (eldre enn 16 år) vekten 0,7 hver, mens hvert barn får vekten 0,5.

år

2016

Tall for aleneboende under 35 år er rettet 21.12.2018.