Fylkeskommuneregnskap

05064: Detaljerte regnskapstall, driftsregnskapet funksjonsfordelt (1 000 kr) (F) (avslutta serie) 2003 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 24 Valgte

Søk

regnskapsomfang Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

funksjon

Totalt 107 Valgte

Søk

artgruppe Velg minst en verdi

Totalt 25 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2018
Kontakt
Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Måleenhet
Beløp:
1 000 kr
Referansetid
Beløp:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Detaljert forklaring
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
regnskapsomfang
Fylkeskommunekonsern består av fylkeskommunen og særbedriftene som utfører fylkeskommunale oppgaver for fylkeskommunen som fylkeskommunen ellers ville ha utført selv. Med særbedrifter menes fylkeskommunale foretak organisert etter kommunelovens kapittel 11 og interkommunale selskaper organisert etter lov om interkommunale selskaper. Konserntall er gjeldende fra og med 2007.
artgruppe
Brutto driftsutgifter minus brutto driftsinntekter skal ikke være lik netto driftsutgifter. På funksjon/tjenesteområde skyldes dette at brutto driftsutgifter korrigeres for artene 710 Sykelønnsrefusjon og 729 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet. Tilsvarende korreksjoner gjøres ikke i brutto driftsinntekter. Netto driftsutgifter korrigeres for art 728 Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet.

Brukerveiledning for statistikkbanken