Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

05018: Transport og kommunikasjon. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2002 - 2008

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Foretak , Sysselsatte , Lønnstakere ,

Valgt 1 av totalt 14

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
F.o.m. 2002 er; 63.224 skilt ut fra 63.229, 61.105 er en del av 61.104, 64.2 er delt inn i 64.21, 64,22, 64.23 og 64.24, 63.309 består av bedrifter som tidligere hovedsakelig var en del av 63.302, en del bedrifter som tidligere var en del av 63.303 har blitt flyttet til 63.304 og 63.305. Flytting av foretak medfører at tallene for 2007 innenfor operatørvirksomhet på internett ikke er direkte sammenlignbare med tidligere årganger.

næring (SN2002)

60.212 Transport med sporveis- og forstadsbane

Endret foretaksstruktur gjør det vanskelig å sammenligning med tidligere år.

61.101 Utenriks sjøfart

Fra og med 2004 ble all offshore-supply-virksomhet lagt i 61.106, uavhengig av utenlandsandel. Tidligere var enheter med stor utenlandsandel plassert i 61.101.

61.106 Slepebåter og forsyningsskip

Fra og med 2004 ble all offshore-supply-virksomhet lagt i 61.106, uavhengig av utenlandsandel. Tidligere var enheter med stor utenlandsandel plassert i 61.101.

statistikkvariabel

Sysselsatte

Inkluderer eiere og lønnstakere. Fra og med 2004 er alle sysselsettingsopplysninger hentet fra Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret. Tallene er derfor ikke sammenlignbare mot tidligere årganger.

Omsetning (mill. kr)

Ikke medregnet merverdiavgift.

Bearbeidingsverdi (mill. kr)

Til faktorpriser.

Lønnskostnader (mill. kr)

Inkluderer lønn og sosiale kostnader.

Bruttoinvesteringer (mill. kr)

Anskaffelser av varige driftsmidler (inkl. påkostninger) fratrukket salg.

statistikkvariabel: Bruttoinvesteringer (mill. kr) , år: 2003

Investeringer i næringsundergruppe 62.100 er revidert 19.09.2005.