Fylkeskommuneregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04951: Økonomisk oversikt, balanse - fylke (2003-2005) (F) (avslutta serie) 1999 - 2009

Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
15.06.2010 10:00
A.A EIENDELER:
?
A.B Anleggsmidler (Sum kap. 2.2):
?
A.C Faste eiendommer og anlegg (kap. 2.27):
?
A.D Utstyr, maskiner og transportmidler (kap. 2.24):
?
A.E Utlån (kap. 2.22):
?
A.F Aksjer og andeler (kap. 2.21):
?
A.G Pensjonsmidler (kap. 2.20):
?
A.H Omløpsmidler (Sum kap. 2.1):
?
A.I Kortsiktige fordringer (kap. 2.13):
?
A.J Premieavvik (kap. 2.19):
?
A.K Aksjer og andeler (kap. 2.18):
?
A.L Sertifikater (kap. 2.12):
?
A.M Obligasjoner (kap. 2.11):
?
A.N Kasse, postgiro, bankinnskudd (kap. 2.10):
?
A.O Sum eiendeler (Sum kap. 2.1+Sum kap. 2.2):
?
B.A GJELD OG EGENKAPITAL:
?
B.B Egenkapital (Sum kap. 2.5):
?
B.C Disposisjonsfond (kap. 2.56):
?
B.D Bundne driftsfond (kap. 2.51):
?
B.E Ubundne investeringsfond (kap. 2.53):
?
B.F Bundne investeringsfond (kap. 2.55):
?
B.G Regnskapsmessig mindreforbruk (kap. 2.5950):
?
B.H Regnskapsmessig merforbruk (kap. 2.5900):
?
B.I Udisponert i investeringsregnskapet (kap. 25960):
?
B.J Udekket i investeringsregnskapet (kap. 25970):
?
B.K Likviditetsreserve (kap. 2.5980):
?
B.L Kapitalkonto (kap. 2.5990):
?
B.M GJELD:
?
B.N Langsiktig gjeld (sum kap. 2.4):
?
B.O Pensjonsforpliktelse (kap.2.40):
?
B.P Ihendehaverobligasjonslån (kap. 2.41):
?
B.Q Sertifikatlån (kap. 2.43):
?
B.R Andre lån (kap. 2.45):
?
B.S Kortsiktig gjeld (sum kap. 2.3):
?
B.T Kassekredittlån (kap. 2.31):
?
B.U Annen kortsiktig gjeld (kap. 2.32):
?
B.V Premieavvik (kap. 2.39):
?
B.W Sum gjeld og egenkapital (Sum kap. 2.3+Sum kap. 2.4+Sum kap. 2.5):
?
C.A MEMORIAKONTI:
?
C.B Memoriakonto (Sum kap. 2.9):
?
C.C Ubrukte lånemidler (kap. 2.9100):
?
C.D Andre memorialkonti (kap. 2.9200):
?
C.E Motkonto for memoriakontiene (kap. 2.9999):
?
A.A EIENDELER:
1.1.
A.B Anleggsmidler (Sum kap. 2.2):
1.1.
A.C Faste eiendommer og anlegg (kap. 2.27):
1.1.
A.D Utstyr, maskiner og transportmidler (kap. 2.24):
1.1.
A.E Utlån (kap. 2.22):
1.1.
A.F Aksjer og andeler (kap. 2.21):
1.1.
A.G Pensjonsmidler (kap. 2.20):
1.1.
A.H Omløpsmidler (Sum kap. 2.1):
1.1.
A.I Kortsiktige fordringer (kap. 2.13):
1.1.
A.J Premieavvik (kap. 2.19):
1.1.
A.K Aksjer og andeler (kap. 2.18):
1.1.
A.L Sertifikater (kap. 2.12):
1.1.
A.M Obligasjoner (kap. 2.11):
1.1.
A.N Kasse, postgiro, bankinnskudd (kap. 2.10):
1.1.
A.O Sum eiendeler (Sum kap. 2.1+Sum kap. 2.2):
1.1.
B.A GJELD OG EGENKAPITAL:
1.1.
B.B Egenkapital (Sum kap. 2.5):
1.1.
B.C Disposisjonsfond (kap. 2.56):
1.1.
B.D Bundne driftsfond (kap. 2.51):
1.1.
B.E Ubundne investeringsfond (kap. 2.53):
1.1.
B.F Bundne investeringsfond (kap. 2.55):
1.1.
B.G Regnskapsmessig mindreforbruk (kap. 2.5950):
1.1.
B.H Regnskapsmessig merforbruk (kap. 2.5900):
1.1.
B.I Udisponert i investeringsregnskapet (kap. 25960):
1.1.
B.J Udekket i investeringsregnskapet (kap. 25970):
1.1.
B.K Likviditetsreserve (kap. 2.5980):
1.1.
B.L Kapitalkonto (kap. 2.5990):
1.1.
B.M GJELD:
1.1.
B.N Langsiktig gjeld (sum kap. 2.4):
1.1.
B.O Pensjonsforpliktelse (kap.2.40):
1.1.
B.P Ihendehaverobligasjonslån (kap. 2.41):
1.1.
B.Q Sertifikatlån (kap. 2.43):
1.1.
B.R Andre lån (kap. 2.45):
1.1.
B.S Kortsiktig gjeld (sum kap. 2.3):
1.1.
B.T Kassekredittlån (kap. 2.31):
1.1.
B.U Annen kortsiktig gjeld (kap. 2.32):
1.1.
B.V Premieavvik (kap. 2.39):
1.1.
B.W Sum gjeld og egenkapital (Sum kap. 2.3+Sum kap. 2.4+Sum kap. 2.5):
1.1.
C.A MEMORIAKONTI:
1.1.
C.B Memoriakonto (Sum kap. 2.9):
1.1.
C.C Ubrukte lånemidler (kap. 2.9100):
1.1.
C.D Andre memorialkonti (kap. 2.9200):
1.1.
C.E Motkonto for memoriakontiene (kap. 2.9999):
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A.A EIENDELER , A.B Anleggsmidler (Sum kap. 2.2) , A.C Faste eiendommer og anlegg (kap. 2.27) ,

Valgt 1 av totalt 43

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0100 Østfold fylkeskommune , 0200 Akershus fylkeskommune , 0300 Oslo ,

Valgt 0 av totalt 24

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000