04950: Økonomisk oversikt, investeringsregnskap (K) (avslutta serie) 1999 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 35 Valgte

Søk

region

Totalt 445 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2009
Kontakt
Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Måleenhet
L.A Salg av driftsmidler og fast eiendom (660:670):
?
L.B Andre salgsinntekter (600:650):
?
L.C Overføringer med krav til motytelse (700:780):
?
L.D Statlige overføringer (800:810):
?
L.E Andre overføringer (830:895):
?
L.F Renteinntekter, uttbytte og eieruttak (900:905):
?
L.G Sum inntekter (L):
?
M.A Lønnsutgifter ((010:089)+(160:165)):
?
M.B Sosiale utgifter (090:099):
?
M.C Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.prod. ((100:285)-(160:165)):
?
M.D Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tj.prod. (300:380):
?
M.E Overføringer (400:490):
?
M.F Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter (500):
?
M.G Fordelte utgifter (690+(290-790):
?
M.H Sum utgifter (M):
?
N.A Avdragsutgifter (510):
?
N.B Utlån (520):
?
N.C Kjøp av aksjer og andeler (529):
?
N.D Dekning av tidligere års udekket (530):
?
N.E Avsetninger til ubundne investeringsfond (548):
?
N.F Avsetninger til bundne fond (550):
?
N.G Avsetninger til likviditetsreserven (560):
?
N.H Sum finansieringstransaksjoner (N):
?
O. Finansieringsbehov (O=M+N-L):
?
R.A Bruk av lån (910):
?
R.B Mottatte avdrag på utlån (920):
?
R.C Salg av aksjer og andeler (929):
?
R.D Bruk av tidligere års udekket (930):
?
R.E Overføring fra driftsregnskapet (970):
?
R.F Bruk av disposisjonsfond (940):
?
R.G Bruk av ubundne investeringsfond (948):
?
R.H Bruk av bundne fond (950):
?
R.I Bruk av likviditetsreserve (960):
?
R.J Sum finansiering (R):
?
R.K Udekket/udisponert (S):
?
Referansetid
L.A Salg av driftsmidler og fast eiendom (660:670):
1.1.
L.B Andre salgsinntekter (600:650):
1.1.
L.C Overføringer med krav til motytelse (700:780):
1.1.
L.D Statlige overføringer (800:810):
1.1.
L.E Andre overføringer (830:895):
1.1.
L.F Renteinntekter, uttbytte og eieruttak (900:905):
1.1.
L.G Sum inntekter (L):
1.1.
M.A Lønnsutgifter ((010:089)+(160:165)):
1.1.
M.B Sosiale utgifter (090:099):
1.1.
M.C Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.prod. ((100:285)-(160:165)):
1.1.
M.D Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tj.prod. (300:380):
1.1.
M.E Overføringer (400:490):
1.1.
M.F Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter (500):
1.1.
M.G Fordelte utgifter (690+(290-790):
1.1.
M.H Sum utgifter (M):
1.1.
N.A Avdragsutgifter (510):
1.1.
N.B Utlån (520):
1.1.
N.C Kjøp av aksjer og andeler (529):
1.1.
N.D Dekning av tidligere års udekket (530):
1.1.
N.E Avsetninger til ubundne investeringsfond (548):
1.1.
N.F Avsetninger til bundne fond (550):
1.1.
N.G Avsetninger til likviditetsreserven (560):
1.1.
N.H Sum finansieringstransaksjoner (N):
1.1.
O. Finansieringsbehov (O=M+N-L):
1.1.
R.A Bruk av lån (910):
1.1.
R.B Mottatte avdrag på utlån (920):
1.1.
R.C Salg av aksjer og andeler (929):
1.1.
R.D Bruk av tidligere års udekket (930):
1.1.
R.E Overføring fra driftsregnskapet (970):
1.1.
R.F Bruk av disposisjonsfond (940):
1.1.
R.G Bruk av ubundne investeringsfond (948):
1.1.
R.H Bruk av bundne fond (950):
1.1.
R.I Bruk av likviditetsreserve (960):
1.1.
R.J Sum finansiering (R):
1.1.
R.K Udekket/udisponert (S):
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken