Kommuneregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04950: Økonomisk oversikt, investeringsregnskap (K) (avslutta serie) 1999 - 2008

Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
15.06.2009 10:00
L.A Salg av driftsmidler og fast eiendom (660:670):
?
L.B Andre salgsinntekter (600:650):
?
L.C Overføringer med krav til motytelse (700:780):
?
L.D Statlige overføringer (800:810):
?
L.E Andre overføringer (830:895):
?
L.F Renteinntekter, uttbytte og eieruttak (900:905):
?
L.G Sum inntekter (L):
?
M.A Lønnsutgifter ((010:089)+(160:165)):
?
M.B Sosiale utgifter (090:099):
?
M.C Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.prod. ((100:285)-(160:165)):
?
M.D Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tj.prod. (300:380):
?
M.E Overføringer (400:490):
?
M.F Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter (500):
?
M.G Fordelte utgifter (690+(290-790):
?
M.H Sum utgifter (M):
?
N.A Avdragsutgifter (510):
?
N.B Utlån (520):
?
N.C Kjøp av aksjer og andeler (529):
?
N.D Dekning av tidligere års udekket (530):
?
N.E Avsetninger til ubundne investeringsfond (548):
?
N.F Avsetninger til bundne fond (550):
?
N.G Avsetninger til likviditetsreserven (560):
?
N.H Sum finansieringstransaksjoner (N):
?
O. Finansieringsbehov (O=M+N-L):
?
R.A Bruk av lån (910):
?
R.B Mottatte avdrag på utlån (920):
?
R.C Salg av aksjer og andeler (929):
?
R.D Bruk av tidligere års udekket (930):
?
R.E Overføring fra driftsregnskapet (970):
?
R.F Bruk av disposisjonsfond (940):
?
R.G Bruk av ubundne investeringsfond (948):
?
R.H Bruk av bundne fond (950):
?
R.I Bruk av likviditetsreserve (960):
?
R.J Sum finansiering (R):
?
R.K Udekket/udisponert (S):
?
L.A Salg av driftsmidler og fast eiendom (660:670):
1.1.
L.B Andre salgsinntekter (600:650):
1.1.
L.C Overføringer med krav til motytelse (700:780):
1.1.
L.D Statlige overføringer (800:810):
1.1.
L.E Andre overføringer (830:895):
1.1.
L.F Renteinntekter, uttbytte og eieruttak (900:905):
1.1.
L.G Sum inntekter (L):
1.1.
M.A Lønnsutgifter ((010:089)+(160:165)):
1.1.
M.B Sosiale utgifter (090:099):
1.1.
M.C Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.prod. ((100:285)-(160:165)):
1.1.
M.D Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tj.prod. (300:380):
1.1.
M.E Overføringer (400:490):
1.1.
M.F Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter (500):
1.1.
M.G Fordelte utgifter (690+(290-790):
1.1.
M.H Sum utgifter (M):
1.1.
N.A Avdragsutgifter (510):
1.1.
N.B Utlån (520):
1.1.
N.C Kjøp av aksjer og andeler (529):
1.1.
N.D Dekning av tidligere års udekket (530):
1.1.
N.E Avsetninger til ubundne investeringsfond (548):
1.1.
N.F Avsetninger til bundne fond (550):
1.1.
N.G Avsetninger til likviditetsreserven (560):
1.1.
N.H Sum finansieringstransaksjoner (N):
1.1.
O. Finansieringsbehov (O=M+N-L):
1.1.
R.A Bruk av lån (910):
1.1.
R.B Mottatte avdrag på utlån (920):
1.1.
R.C Salg av aksjer og andeler (929):
1.1.
R.D Bruk av tidligere års udekket (930):
1.1.
R.E Overføring fra driftsregnskapet (970):
1.1.
R.F Bruk av disposisjonsfond (940):
1.1.
R.G Bruk av ubundne investeringsfond (948):
1.1.
R.H Bruk av bundne fond (950):
1.1.
R.I Bruk av likviditetsreserve (960):
1.1.
R.J Sum finansiering (R):
1.1.
R.K Udekket/udisponert (S):
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. L.A Salg av driftsmidler og fast eiendom (660:670) , L.B Andre salgsinntekter (600:650) , L.C Overføringer med krav til motytelse (700:780) ,

Valgt 1 av totalt 35

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 10

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAK Landet , EAKUO Landet uten Oslo , 0101 Halden (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 445

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000