Kommuneregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04948: Økonomisk oversikt, driftsregnskap (K) (avslutta serie) 1999 - 2008

Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
15.06.2009 10:00
B.A Brukerbetalinger (600):
?
B.B Andre salgs- og leieinntekter (620:670):
?
B.C Overføringer med krav til motytelse (700:780):
?
B.D Rammetilskudd (800):
?
B.E Andre statlige overføringer (810):
?
B.F Andre overføringer ((830:850)+(880:895)):
?
B.G Skatt på inntekt og formue (870):
?
B.H Eiendomsskatt (874):
?
B.I Andre direkte og inndirekte skatter (877):
?
B.J Sum driftsinntekter (B):
?
C.A Lønnsutgifter ((010:089)+(160:165)):
?
C.B Sosiale utgifter (090:099):
?
C.C Kjøp av varer og tj. som inngår i kom. tj.prod. ((100:285)-(160:165)):
?
C.D Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod. (300:380):
?
C.E Overføringer (400:490):
?
C.F Avskrivninger (590):
?
C.G Fordelte utgifter (690+(290-790)):
?
C.H Sum driftsutgifter (C):
?
D. Brutto driftsresultat (D=B-C):
?
E.A Renteinntekter, utbytte og eieruttak (900:905):
?
E.B Mottatte avdrag på utlån (920):
?
E.C Sum eksterne finansinntekter (E):
?
F.A Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter (500):
?
F.B Avdragsutgifter (510):
?
F.C Utlån (520):
?
F.D Sum eksterne finansutgifter (F):
?
G. Resultat eksterne finansieringstransaksjoner (G=E-F):
?
H. Motpost avskrivninger (990):
?
I. Netto driftsresultat (I):
?
J.A Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk (930):
?
J.B Bruk av disposisjonsfond (940):
?
J.C Bruk av bundne fond (950):
?
J.D Bruk av likviditetsreserve (960):
?
J.K Sum bruk av avsetninger (J):
?
K.A Overført til investeringsregnskapet (570):
?
K.B Dekn. av tidl. års regnskapsmessige merforbruk (530):
?
K.C Avsetninger til disposisjonsfond (540):
?
K.D Avsetninger til bundne fond (550):
?
K.E Avsetninger til likviditetsreserven (560):
?
K.F Sum avsetninger (K):
?
L. Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk (L=I+J-K):
?
B.A Brukerbetalinger (600):
1.1.
B.B Andre salgs- og leieinntekter (620:670):
1.1.
B.C Overføringer med krav til motytelse (700:780):
1.1.
B.D Rammetilskudd (800):
1.1.
B.E Andre statlige overføringer (810):
1.1.
B.F Andre overføringer ((830:850)+(880:895)):
1.1.
B.G Skatt på inntekt og formue (870):
1.1.
B.H Eiendomsskatt (874):
1.1.
B.I Andre direkte og inndirekte skatter (877):
1.1.
B.J Sum driftsinntekter (B):
1.1.
C.A Lønnsutgifter ((010:089)+(160:165)):
1.1.
C.B Sosiale utgifter (090:099):
1.1.
C.C Kjøp av varer og tj. som inngår i kom. tj.prod. ((100:285)-(160:165)):
1.1.
C.D Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod. (300:380):
1.1.
C.E Overføringer (400:490):
1.1.
C.F Avskrivninger (590):
1.1.
C.G Fordelte utgifter (690+(290-790)):
1.1.
C.H Sum driftsutgifter (C):
1.1.
D. Brutto driftsresultat (D=B-C):
1.1.
E.A Renteinntekter, utbytte og eieruttak (900:905):
1.1.
E.B Mottatte avdrag på utlån (920):
1.1.
E.C Sum eksterne finansinntekter (E):
1.1.
F.A Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter (500):
1.1.
F.B Avdragsutgifter (510):
1.1.
F.C Utlån (520):
1.1.
F.D Sum eksterne finansutgifter (F):
1.1.
G. Resultat eksterne finansieringstransaksjoner (G=E-F):
1.1.
H. Motpost avskrivninger (990):
1.1.
I. Netto driftsresultat (I):
1.1.
J.A Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk (930):
1.1.
J.B Bruk av disposisjonsfond (940):
1.1.
J.C Bruk av bundne fond (950):
1.1.
J.D Bruk av likviditetsreserve (960):
1.1.
J.K Sum bruk av avsetninger (J):
1.1.
K.A Overført til investeringsregnskapet (570):
1.1.
K.B Dekn. av tidl. års regnskapsmessige merforbruk (530):
1.1.
K.C Avsetninger til disposisjonsfond (540):
1.1.
K.D Avsetninger til bundne fond (550):
1.1.
K.E Avsetninger til likviditetsreserven (560):
1.1.
K.F Sum avsetninger (K):
1.1.
L. Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk (L=I+J-K):
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. B.A Brukerbetalinger (600) , B.B Andre salgs- og leieinntekter (620:670) , B.C Overføringer med krav til motytelse (700:780) ,

Valgt 1 av totalt 41

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 10

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAK Landet , EAKUO Landet uten Oslo , 0101 Halden (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 445

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Verdiene for overføringer, sum driftsutgifter, brutto driftsresultat og netto driftsresultat i denne tabellen (Hovedoversikt/Økonomisk oversikt - drift) kan avvike fra verdiene i de samme begrepene i andre tabeller i Kostra. Dette skyldes at art 490 'Reserverte bevilgninger/avsetninger' inngår i de nevnte begrepene i denne tabellen mens den ikke gjør det i de andre tabellene. Dette gjelder for perioden 2001-2007. Verdiene for overføringer, sum driftsutgifter, brutto driftsresultat og netto driftsresultat i denne tabellen (Hovedoversikt/Økonomisk oversikt - drift) kan avvike fra verdiene i de samme begrepene i andre tabeller i Kostra. Dette skyldes at art 490 'Reserverte bevilgninger/avsetninger' inngår i de nevnte begrepene i denne tabellen mens den ikke gjør det i de andre tabellene. Dette gjelder for perioden 2001-2007. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.