Til toppen
04948: Økonomisk oversikt, driftsregnskap (K) (avslutta serie) 1999 - 2008
Sist endret
15.06.2009
Kontakt
Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Måleenhet
B.A Brukerbetalinger (600):
?
B.B Andre salgs- og leieinntekter (620:670):
?
B.C Overføringer med krav til motytelse (700:780):
?
B.D Rammetilskudd (800):
?
B.E Andre statlige overføringer (810):
?
B.F Andre overføringer ((830:850)+(880:895)):
?
B.G Skatt på inntekt og formue (870):
?
B.H Eiendomsskatt (874):
?
B.I Andre direkte og inndirekte skatter (877):
?
B.J Sum driftsinntekter (B):
?
C.A Lønnsutgifter ((010:089)+(160:165)):
?
C.B Sosiale utgifter (090:099):
?
C.C Kjøp av varer og tj. som inngår i kom. tj.prod. ((100:285)-(160:165)):
?
C.D Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod. (300:380):
?
C.E Overføringer (400:490):
?
C.F Avskrivninger (590):
?
C.G Fordelte utgifter (690+(290-790)):
?
C.H Sum driftsutgifter (C):
?
D. Brutto driftsresultat (D=B-C):
?
E.A Renteinntekter, utbytte og eieruttak (900:905):
?
E.B Mottatte avdrag på utlån (920):
?
E.C Sum eksterne finansinntekter (E):
?
F.A Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter (500):
?
F.B Avdragsutgifter (510):
?
F.C Utlån (520):
?
F.D Sum eksterne finansutgifter (F):
?
G. Resultat eksterne finansieringstransaksjoner (G=E-F):
?
H. Motpost avskrivninger (990):
?
I. Netto driftsresultat (I):
?
J.A Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk (930):
?
J.B Bruk av disposisjonsfond (940):
?
J.C Bruk av bundne fond (950):
?
J.D Bruk av likviditetsreserve (960):
?
J.K Sum bruk av avsetninger (J):
?
K.A Overført til investeringsregnskapet (570):
?
K.B Dekn. av tidl. års regnskapsmessige merforbruk (530):
?
K.C Avsetninger til disposisjonsfond (540):
?
K.D Avsetninger til bundne fond (550):
?
K.E Avsetninger til likviditetsreserven (560):
?
K.F Sum avsetninger (K):
?
L. Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk (L=I+J-K):
?
Referansetid
B.A Brukerbetalinger (600):
1.1.
B.B Andre salgs- og leieinntekter (620:670):
1.1.
B.C Overføringer med krav til motytelse (700:780):
1.1.
B.D Rammetilskudd (800):
1.1.
B.E Andre statlige overføringer (810):
1.1.
B.F Andre overføringer ((830:850)+(880:895)):
1.1.
B.G Skatt på inntekt og formue (870):
1.1.
B.H Eiendomsskatt (874):
1.1.
B.I Andre direkte og inndirekte skatter (877):
1.1.
B.J Sum driftsinntekter (B):
1.1.
C.A Lønnsutgifter ((010:089)+(160:165)):
1.1.
C.B Sosiale utgifter (090:099):
1.1.
C.C Kjøp av varer og tj. som inngår i kom. tj.prod. ((100:285)-(160:165)):
1.1.
C.D Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod. (300:380):
1.1.
C.E Overføringer (400:490):
1.1.
C.F Avskrivninger (590):
1.1.
C.G Fordelte utgifter (690+(290-790)):
1.1.
C.H Sum driftsutgifter (C):
1.1.
D. Brutto driftsresultat (D=B-C):
1.1.
E.A Renteinntekter, utbytte og eieruttak (900:905):
1.1.
E.B Mottatte avdrag på utlån (920):
1.1.
E.C Sum eksterne finansinntekter (E):
1.1.
F.A Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter (500):
1.1.
F.B Avdragsutgifter (510):
1.1.
F.C Utlån (520):
1.1.
F.D Sum eksterne finansutgifter (F):
1.1.
G. Resultat eksterne finansieringstransaksjoner (G=E-F):
1.1.
H. Motpost avskrivninger (990):
1.1.
I. Netto driftsresultat (I):
1.1.
J.A Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk (930):
1.1.
J.B Bruk av disposisjonsfond (940):
1.1.
J.C Bruk av bundne fond (950):
1.1.
J.D Bruk av likviditetsreserve (960):
1.1.
J.K Sum bruk av avsetninger (J):
1.1.
K.A Overført til investeringsregnskapet (570):
1.1.
K.B Dekn. av tidl. års regnskapsmessige merforbruk (530):
1.1.
K.C Avsetninger til disposisjonsfond (540):
1.1.
K.D Avsetninger til bundne fond (550):
1.1.
K.E Avsetninger til likviditetsreserven (560):
1.1.
K.F Sum avsetninger (K):
1.1.
L. Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk (L=I+J-K):
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 41 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1


Totalt 445 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Verdiene for overføringer, sum driftsutgifter, brutto driftsresultat og netto driftsresultat i denne tabellen (Hovedoversikt/Økonomisk oversikt - drift) kan avvike fra verdiene i de samme begrepene i andre tabeller i Kostra. Dette skyldes at art 490 'Reserverte bevilgninger/avsetninger' inngår i de nevnte begrepene i denne tabellen mens den ikke gjør det i de andre tabellene. Dette gjelder for perioden 2001-2007. Verdiene for overføringer, sum driftsutgifter, brutto driftsresultat og netto driftsresultat i denne tabellen (Hovedoversikt/Økonomisk oversikt - drift) kan avvike fra verdiene i de samme begrepene i andre tabeller i Kostra. Dette skyldes at art 490 'Reserverte bevilgninger/avsetninger' inngår i de nevnte begrepene i denne tabellen mens den ikke gjør det i de andre tabellene. Dette gjelder for perioden 2001-2007.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken