04946: Økonomisk oversikt, balanse - kommune (K) (avslutta serie) 1999 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 43 Valgte

Søk

region

Totalt 445 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2009
Kontakt
Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Måleenhet
A.A EIENDELER:
?
A.B Anleggsmidler (Sum kap. 2.2):
?
A.C Faste eiendommer og anlegg (kap. 2.27):
?
A.D Utstyr, maskiner og transportmidler (kap. 2.24):
?
A.E Utlån (kap. 2.22):
?
A.F Aksjer og andeler (kap. 2.21):
?
A.G Pensjonsmidler (2.20):
?
A.H Omløpsmidler (Sum kap. 2.1):
?
A.I Kortsiktige fordringer (kap. 2.13):
?
A.J Premieavvik (2.19):
?
A.K Aksjer og andeler (kap. 2.18):
?
A.L Sertifikater (kap. 2.12):
?
A.M Obligasjoner (kap. 2.11):
?
A.N Kasse, postgiro, bankinnskudd (kap. 2.10):
?
A.O Sum eiendeler (Sum kap. 2.1+Sum kap. 2.2):
?
B.A GJELD OG EGENKAPITAL:
?
B.B Egenkapital (Sum kap. 2.5):
?
B.C Disposisjonsfond (kap. 2.56):
?
B.D Bundne driftsfond (kap. 2.51):
?
B.E Ubundne investeringsfond (kap. 2.53 ):
?
B.F Bundne investeringsfond (kap. 2.55):
?
B.G Regnskapsmessig mindreforbruk (kap. 2.5950):
?
B.H Regnskapsmessig merforbruk (kap. 2.5900):
?
B.I Udisponert i investeringsregnskapet (kap. 25960):
?
B.J Udekket i investeringsregnskapet (kap. 25970):
?
B.K Likviditetsreserve (kap. 2.5980):
?
B.L Kapitalkonto (kap. 2.5990):
?
B.M GJELD:
?
B.N Langsiktig gjeld (sum kap. 2.4):
?
B.O Pensjonsforpliktelse (kap. 2.40):
?
B.P Ihendehaverobligasjonslån (kap. 2.41):
?
B.Q Sertifikatlån (kap. 2.43):
?
B.R Andre lån (kap. 2.45):
?
B.S Kortsiktig gjeld (sum kap. 2.3):
?
B.T Kassekredittlån (kap. 2.31):
?
B.U Annen kortsiktig gjeld (kap. 2.32):
?
B.V Premieavvik (kap. 2.39):
?
B.W Sum gjeld og egenkapital (Sum kap. 2.3+Sum kap. 2.4+Sum kap. 2.5):
?
C.A MEMORIAKONTI:
?
C.B Memoriakonto (Sum kap. 2.9):
?
C.C Ubrukte lånemidler (kap. 2.9100):
?
C.D Andre memorialkonti (kap. 2.9200):
?
C.E Motkonto for memoriakontiene (kap. 2.9999):
?
Referansetid
A.A EIENDELER:
1.1.
A.B Anleggsmidler (Sum kap. 2.2):
1.1.
A.C Faste eiendommer og anlegg (kap. 2.27):
1.1.
A.D Utstyr, maskiner og transportmidler (kap. 2.24):
1.1.
A.E Utlån (kap. 2.22):
1.1.
A.F Aksjer og andeler (kap. 2.21):
1.1.
A.G Pensjonsmidler (2.20):
1.1.
A.H Omløpsmidler (Sum kap. 2.1):
1.1.
A.I Kortsiktige fordringer (kap. 2.13):
1.1.
A.J Premieavvik (2.19):
1.1.
A.K Aksjer og andeler (kap. 2.18):
1.1.
A.L Sertifikater (kap. 2.12):
1.1.
A.M Obligasjoner (kap. 2.11):
1.1.
A.N Kasse, postgiro, bankinnskudd (kap. 2.10):
1.1.
A.O Sum eiendeler (Sum kap. 2.1+Sum kap. 2.2):
1.1.
B.A GJELD OG EGENKAPITAL:
1.1.
B.B Egenkapital (Sum kap. 2.5):
1.1.
B.C Disposisjonsfond (kap. 2.56):
1.1.
B.D Bundne driftsfond (kap. 2.51):
1.1.
B.E Ubundne investeringsfond (kap. 2.53 ):
1.1.
B.F Bundne investeringsfond (kap. 2.55):
1.1.
B.G Regnskapsmessig mindreforbruk (kap. 2.5950):
1.1.
B.H Regnskapsmessig merforbruk (kap. 2.5900):
1.1.
B.I Udisponert i investeringsregnskapet (kap. 25960):
1.1.
B.J Udekket i investeringsregnskapet (kap. 25970):
1.1.
B.K Likviditetsreserve (kap. 2.5980):
1.1.
B.L Kapitalkonto (kap. 2.5990):
1.1.
B.M GJELD:
1.1.
B.N Langsiktig gjeld (sum kap. 2.4):
1.1.
B.O Pensjonsforpliktelse (kap. 2.40):
1.1.
B.P Ihendehaverobligasjonslån (kap. 2.41):
1.1.
B.Q Sertifikatlån (kap. 2.43):
1.1.
B.R Andre lån (kap. 2.45):
1.1.
B.S Kortsiktig gjeld (sum kap. 2.3):
1.1.
B.T Kassekredittlån (kap. 2.31):
1.1.
B.U Annen kortsiktig gjeld (kap. 2.32):
1.1.
B.V Premieavvik (kap. 2.39):
1.1.
B.W Sum gjeld og egenkapital (Sum kap. 2.3+Sum kap. 2.4+Sum kap. 2.5):
1.1.
C.A MEMORIAKONTI:
1.1.
C.B Memoriakonto (Sum kap. 2.9):
1.1.
C.C Ubrukte lånemidler (kap. 2.9100):
1.1.
C.D Andre memorialkonti (kap. 2.9200):
1.1.
C.E Motkonto for memoriakontiene (kap. 2.9999):
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken