Fylkeskommuneregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04945: Økonomisk oversikt, investeringsregnskap, konsern - fylkeskommune (F) (avslutta serie) 2001 - 2016

Agim Shabani, Statistisk sentralbyrå
+47 4090 2469
15.03.2018 08:00
Salg av driftsmidler og fast eiendom:
1000 Kroner
Andre salgsinntekter:
1000 Kroner
Overføringer med krav til motytelse:
1000 Kroner
Kompensasjon for merverdiavgift:
1000 Kroner
Statlige overføringer:
1000 Kroner
Andre overføringer:
1000 Kroner
Renteinntekter, utbytte og eieruttak:
1000 Kroner
SUM INNTEKTER (A):
1000 Kroner
Lønnsutgifter:
1000 Kroner
Sosiale utgifter:
1000 Kroner
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteprod:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester som erstatter fylkeskommunal tjenesteprod:
1000 Kroner
Overføringer:
1000 Kroner
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter:
1000 Kroner
Fordelte utgifter:
1000 Kroner
SUM UTGIFTER (B):
1000 Kroner
SUM ELIMINERING AV KONSERNINTERNE KJØP/SALG/OVERFØRINGER (C):
1000 Kroner
Avdrag på lån:
1000 Kroner
Utlån:
1000 Kroner
Kjøp av aksjer og andeler:
1000 Kroner
Dekning av tidligere års udekket:
1000 Kroner
Avsatt til ubundne investeringsfond:
1000 Kroner
Avsatt til bundne investeringsfond:
1000 Kroner
Avsatt til likviditetsreserven:
1000 Kroner
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (D):
1000 Kroner
FINANSIERINGSBEHOV (E=B+D-A+C):
1000 Kroner
Bruk av lån:
1000 Kroner
Mottatte avdrag på utlån:
1000 Kroner
Salg av aksjer og andeler:
1000 Kroner
Bruk av tidligere års udisponert:
1000 Kroner
Overføring fra driftsregnskapet:
1000 Kroner
Bruk av disposisjonsfond:
1000 Kroner
Bruk av bundne driftsfond:
1000 Kroner
Bruk av ubundne investeringsfond:
1000 Kroner
Bruk av bundne investeringsfond:
1000 Kroner
Bruk av likviditetsreserve:
1000 Kroner
SUM FINANSIERING (F):
1000 Kroner
UDEKKET/UDISPONERT (G=E-F):
1000 Kroner
TRANSAKSJONSOVERSIKT ELIMINERINGSARTER:
?
ELIMINERING AV KONSERNINTERNE TRANSAKSJONER KJØP/SALG/OVERFØRINGER::
?
Eliminering av (fylkes)kommunens kjøp fra egne KF/FKF:
1000 Kroner
Eliminering av (fylkes)kommunens overføringer til egne KF/FKF:
1000 Kroner
Eliminering av KF/FKF kjøp fra egen (fylkes)kommune:
1000 Kroner
Eliminering av KF/FKF overføringer til egen (fylkes)kommune:
1000 Kroner
Eliminering av (fylkes)kommunens kjøp fra egne IKS:
1000 Kroner
Eliminering av (fylkes)kommunens overføring til egne IKS:
1000 Kroner
Eliminering av IKS kjøp fra egen (fylkes)kommune:
1000 Kroner
Eliminering av IKS overføringer til egen (fylkes)kommune:
1000 Kroner
ELIMINERING AV KONSERNINTERNE TRANSAKSJONER RENTER/AVDRAG/LÅN::
?
Eliminering av (fylkes)kommunens renteutgifter fra egne KF/FKF og IKS:
1000 Kroner
Eliminering av (fylkes)kommunens avdragsutgifter fra egne KF/FKF og IKS:
1000 Kroner
Eliminering av (fylkes)kommunens utlån til egne KF/FKF og IKS:
1000 Kroner
Eliminering av KF/FKF og IKS renteutgifter fra egen (fylkes)kommune:
1000 Kroner
Eliminering av KF/FKF og IKS avdragsutgifter til egen (fylkes)kommune:
1000 Kroner
Eliminering av KF/FKF og IKS utlån til egen (fylkes)kommune:
1000 Kroner
Salg av driftsmidler og fast eiendom:
1.1.
Andre salgsinntekter:
1.1.
Overføringer med krav til motytelse:
1.1.
Kompensasjon for merverdiavgift:
1.1.
Statlige overføringer:
1.1.
Andre overføringer:
1.1.
Renteinntekter, utbytte og eieruttak:
1.1.
SUM INNTEKTER (A):
1.1.
Lønnsutgifter:
1.1.
Sosiale utgifter:
1.1.
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteprod:
1.1.
Kjøp av tjenester som erstatter fylkeskommunal tjenesteprod:
1.1.
Overføringer:
1.1.
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter:
1.1.
Fordelte utgifter:
1.1.
SUM UTGIFTER (B):
1.1.
SUM ELIMINERING AV KONSERNINTERNE KJØP/SALG/OVERFØRINGER (C):
1.1.
Avdrag på lån:
1.1.
Utlån:
1.1.
Kjøp av aksjer og andeler:
1.1.
Dekning av tidligere års udekket:
1.1.
Avsatt til ubundne investeringsfond:
1.1.
Avsatt til bundne investeringsfond:
1.1.
Avsatt til likviditetsreserven:
1.1.
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (D):
1.1.
FINANSIERINGSBEHOV (E=B+D-A+C):
1.1.
Bruk av lån:
1.1.
Mottatte avdrag på utlån:
1.1.
Salg av aksjer og andeler:
1.1.
Bruk av tidligere års udisponert:
1.1.
Overføring fra driftsregnskapet:
1.1.
Bruk av disposisjonsfond:
1.1.
Bruk av bundne driftsfond:
1.1.
Bruk av ubundne investeringsfond:
1.1.
Bruk av bundne investeringsfond:
1.1.
Bruk av likviditetsreserve:
1.1.
SUM FINANSIERING (F):
1.1.
UDEKKET/UDISPONERT (G=E-F):
1.1.
TRANSAKSJONSOVERSIKT ELIMINERINGSARTER:
1.1.
ELIMINERING AV KONSERNINTERNE TRANSAKSJONER KJØP/SALG/OVERFØRINGER::
1.1.
Eliminering av (fylkes)kommunens kjøp fra egne KF/FKF:
1.1.
Eliminering av (fylkes)kommunens overføringer til egne KF/FKF:
1.1.
Eliminering av KF/FKF kjøp fra egen (fylkes)kommune:
1.1.
Eliminering av KF/FKF overføringer til egen (fylkes)kommune:
1.1.
Eliminering av (fylkes)kommunens kjøp fra egne IKS:
1.1.
Eliminering av (fylkes)kommunens overføring til egne IKS:
1.1.
Eliminering av IKS kjøp fra egen (fylkes)kommune:
1.1.
Eliminering av IKS overføringer til egen (fylkes)kommune:
1.1.
ELIMINERING AV KONSERNINTERNE TRANSAKSJONER RENTER/AVDRAG/LÅN::
1.1.
Eliminering av (fylkes)kommunens renteutgifter fra egne KF/FKF og IKS:
1.1.
Eliminering av (fylkes)kommunens avdragsutgifter fra egne KF/FKF og IKS:
1.1.
Eliminering av (fylkes)kommunens utlån til egne KF/FKF og IKS:
1.1.
Eliminering av KF/FKF og IKS renteutgifter fra egen (fylkes)kommune:
1.1.
Eliminering av KF/FKF og IKS avdragsutgifter til egen (fylkes)kommune:
1.1.
Eliminering av KF/FKF og IKS utlån til egen (fylkes)kommune:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Salg av driftsmidler og fast eiendom , Andre salgsinntekter , Overføringer med krav til motytelse ,

Valgt 1 av totalt 55

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2001 , 2002 , 2003 ,

Valgt 1 av totalt 16

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAFK Landet , EAFKUO Landet uten Oslo , 0100 Østfold fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Dataene er hentet fra innrapporterte skjema 0C for fylkene og skjema 0K for fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Regnskapene til IKS er fordelt på eierkommunene etter eierandeler hentet fra Foretaksregisteret i Brønnøysund. I 'konsern' skal overføringer og kjøp mellom fylke og særbedrift nettes ut slik at 'konsernregnskapet' ikke blåses opp. Indikatorene for eliminering av disse postene vil vise eventuelle feilføringer. Eventuelle feilføringer vil få følger for inntekter og utgifter. Indikator lik 0 viser at overføringer og kjøp av tjenester mellom fylke og særbedriften(e) er riktig ført, eller at fylke ikke har særbedrifter. Indikator som ikke er lik 0 viser at overføringer og kjøp av tjenester mellom fylke og særbedriften(e) er feilført, eller at fylkesregnskap/alle særregnskap ikke er rapportert. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.