Fylkeskommuneregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04943: Økonomisk oversikt, driftsregnskap, konsern - fylkeskommune (F) (avslutta serie) 2001 - 2016

Agim Shabani, Statistisk sentralbyrå
+47 4090 2469
15.03.2018 08:00
Brukerbetalinger:
1000 Kroner
Andre salgs- og leieinntekter:
1000 Kroner
Overføringer med krav til motytelse:
1000 Kroner
Rammetilskudd:
1000 Kroner
Andre statlige overføringer:
1000 Kroner
Andre overføringer:
1000 Kroner
Skatt på inntekt og formue:
1000 Kroner
Eiendomsskatt:
1000 Kroner
Andre direkte og inndirekte skatter:
1000 Kroner
SUM DRIFTSINNTEKTER (A):
1000 Kroner
Lønnsutgifter:
1000 Kroner
Sosiale utgifter:
1000 Kroner
Kjøp av varer og tjenester som inngår i fykommunal tjenesteproduksjon:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester som erstatter fylkeskommunal tjenesteproduksjon:
1000 Kroner
Overføringer:
1000 Kroner
Avskrivninger, konsern:
1000 Kroner
Fordelte utgifter:
1000 Kroner
SUM DRIFTSUTGIFTER (B):
1000 Kroner
SUM ELIMINERING AV KONSERNINTERNE KJØP/SALG/OVERFØRINGER (C):
1000 Kroner
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D=A-B-C):
1000 Kroner
Renteinntekter, utbytte og eieruttak:
1000 Kroner
Gevinst finansielle instrumenter:
1000 Kroner
Mottatte avdrag på utlån:
1000 Kroner
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E):
1000 Kroner
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter:
1000 Kroner
Tap finansielle instrumenter:
1000 Kroner
Avdragsutgifter:
1000 Kroner
Utlån:
1000 Kroner
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F):
1000 Kroner
SUM ELIMINERING AV KONSERNINTERNE RENTER/AVDRAG/UTLÅN (G):
1000 Kroner
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (H=E-F-G):
1000 Kroner
Motpost avskrivninger (i):
1000 Kroner
NETTO DRIFTSRESULTAT (J=D+H+i):
1000 Kroner
Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk:
1000 Kroner
Bruk av disposisjonsfond:
1000 Kroner
Bruk av bundne driftsfond:
1000 Kroner
Bruk av likviditetsreserve:
1000 Kroner
SUM BRUK AV AVSETNINGER (K):
1000 Kroner
Overført til investeringsregnskapet:
1000 Kroner
Dekn. av tidl. års regnskapsmessige merforbruk:
1000 Kroner
Avsetninger til disposisjonsfond:
1000 Kroner
Avsetninger til bundne driftsfond:
1000 Kroner
Avsetninger til likviditetsreserven:
1000 Kroner
SUM AVSETNINGER (L):
1000 Kroner
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK (M=J+K-L):
1000 Kroner
TRANSAKSJONSOVERSIKT ELIMINERINGSARTER:
?
ELIMINERING AV KONSERNINTERNE TRANSAKSJONER KJØP/SALG/OVERFØRINGER::
?
Eliminering av fylkeskommunens kjøp fra egne FKF:
1000 Kroner
Eliminering av fylkeskommunens kjøp fra egne IKS:
1000 Kroner
Eliminering av fylkeskommunens overføringer til egne FKF:
1000 Kroner
Eliminering av fylkeskommunens overføringer til egne IKS:
1000 Kroner
Eliminering av FKF kjøp fra egen fylkeskommune:
1000 Kroner
Eliminering av FKF overføringer til egen fylkeskommune:
1000 Kroner
Eliminering av IKS kjøp fra egen fylkeskommune:
1000 Kroner
Eliminering av IKS overføringer til egen fylkeskommune:
1000 Kroner
ELIMINERING AV KONSERNINTERNE TRANSAKSJONER RENTER/AVDRAG/LÅN::
?
Eliminering av (fylkes)kommunens renteutgifter fra egne KF/FKF og IKS:
1000 Kroner
Eliminering av (fylkes)kommunens avdragsutgifter fra egne KF/FKF og IKS:
1000 Kroner
Eliminering av (fylkes)kommunens utlån til egne KF/FKF og IKS:
1000 Kroner
Eliminering av KF/FKF og IKS renteutgifter fra egen (fylkes)kommune:
1000 Kroner
Eliminering av KF/FKF og IKS avdragsutgifter fra egen (fylkes)kommune:
1000 Kroner
Eliminering av KF/FKF og IKS utlån til egen (fylkes)kommune:
1000 Kroner
Brukerbetalinger:
1.1.
Andre salgs- og leieinntekter:
1.1.
Overføringer med krav til motytelse:
1.1.
Rammetilskudd:
1.1.
Andre statlige overføringer:
1.1.
Andre overføringer:
1.1.
Skatt på inntekt og formue:
1.1.
Eiendomsskatt:
1.1.
Andre direkte og inndirekte skatter:
1.1.
SUM DRIFTSINNTEKTER (A):
1.1.
Lønnsutgifter:
1.1.
Sosiale utgifter:
1.1.
Kjøp av varer og tjenester som inngår i fykommunal tjenesteproduksjon:
1.1.
Kjøp av tjenester som erstatter fylkeskommunal tjenesteproduksjon:
1.1.
Overføringer:
1.1.
Avskrivninger, konsern:
1.1.
Fordelte utgifter:
1.1.
SUM DRIFTSUTGIFTER (B):
1.1.
SUM ELIMINERING AV KONSERNINTERNE KJØP/SALG/OVERFØRINGER (C):
1.1.
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D=A-B-C):
1.1.
Renteinntekter, utbytte og eieruttak:
1.1.
Gevinst finansielle instrumenter:
1.1.
Mottatte avdrag på utlån:
1.1.
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E):
1.1.
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter:
1.1.
Tap finansielle instrumenter:
1.1.
Avdragsutgifter:
1.1.
Utlån:
1.1.
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F):
1.1.
SUM ELIMINERING AV KONSERNINTERNE RENTER/AVDRAG/UTLÅN (G):
1.1.
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (H=E-F-G):
1.1.
Motpost avskrivninger (i):
1.1.
NETTO DRIFTSRESULTAT (J=D+H+i):
1.1.
Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk:
1.1.
Bruk av disposisjonsfond:
1.1.
Bruk av bundne driftsfond:
1.1.
Bruk av likviditetsreserve:
1.1.
SUM BRUK AV AVSETNINGER (K):
1.1.
Overført til investeringsregnskapet:
1.1.
Dekn. av tidl. års regnskapsmessige merforbruk:
1.1.
Avsetninger til disposisjonsfond:
1.1.
Avsetninger til bundne driftsfond:
1.1.
Avsetninger til likviditetsreserven:
1.1.
SUM AVSETNINGER (L):
1.1.
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK (M=J+K-L):
1.1.
TRANSAKSJONSOVERSIKT ELIMINERINGSARTER:
1.1.
ELIMINERING AV KONSERNINTERNE TRANSAKSJONER KJØP/SALG/OVERFØRINGER::
1.1.
Eliminering av fylkeskommunens kjøp fra egne FKF:
1.1.
Eliminering av fylkeskommunens kjøp fra egne IKS:
1.1.
Eliminering av fylkeskommunens overføringer til egne FKF:
1.1.
Eliminering av fylkeskommunens overføringer til egne IKS:
1.1.
Eliminering av FKF kjøp fra egen fylkeskommune:
1.1.
Eliminering av FKF overføringer til egen fylkeskommune:
1.1.
Eliminering av IKS kjøp fra egen fylkeskommune:
1.1.
Eliminering av IKS overføringer til egen fylkeskommune:
1.1.
ELIMINERING AV KONSERNINTERNE TRANSAKSJONER RENTER/AVDRAG/LÅN::
1.1.
Eliminering av (fylkes)kommunens renteutgifter fra egne KF/FKF og IKS:
1.1.
Eliminering av (fylkes)kommunens avdragsutgifter fra egne KF/FKF og IKS:
1.1.
Eliminering av (fylkes)kommunens utlån til egne KF/FKF og IKS:
1.1.
Eliminering av KF/FKF og IKS renteutgifter fra egen (fylkes)kommune:
1.1.
Eliminering av KF/FKF og IKS avdragsutgifter fra egen (fylkes)kommune:
1.1.
Eliminering av KF/FKF og IKS utlån til egen (fylkes)kommune:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brukerbetalinger , Andre salgs- og leieinntekter , Overføringer med krav til motytelse ,

Valgt 1 av totalt 62

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2001 , 2002 , 2003 ,

Valgt 1 av totalt 16

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAFK Landet , EAFKUO Landet uten Oslo , 0100 Østfold fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Dataene er hentet fra innrapporterte skjema 0C for fylkene og skjema 0K for fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Regnskapene til IKS er fordelt på eierkommunene etter eierandeler hentet fra Foretaksregisteret i Brønnøysund. I 'konsern' skal overføringer og kjøp mellom fylke og særbedrift nettes ut slik at 'konsernregnskapet' ikke blåses opp. Indikatorene for eliminering av disse postene vil vise eventuelle feilføringer. Eventuelle feilføringer vil få følger for driftsinntekter og driftsutgifter. Indikator lik 0 viser at overføringer og kjøp av tjenester mellom fylke og særbedriften(e) er riktig ført, eller at fylke ikke har særbedrifter. Indikator som ikke er lik 0 viser at overføringer og kjøp av tjenester mellom fylke og særbedriften(e) er feilført, eller at fylkesregnskap/alle særregnskap ikke er rapportert. Sum driftsinntekter og Sum driftsutgifter i denne tabellen (Økonomisk oversikt, driftsregnskap, konsern) er definert annerledes enn Brutto driftinntekter, konsern og Brutto driftsutgifter, konsern i andre tabeller i KOSTRA. I denne tabellen inngår ikke artene for interne transaksjoner mellom kommunen og særbedrifter (artene 375,380,475,480 og 775,780,880,895). Disse presenteres som egne variabler. Verdiene for overføringer, sum driftsutgifter, brutto driftsresultat og netto driftsresultat i denne tabellen (Hovedoversikt/Økonomisk oversikt - drift) kan avvike fra verdiene i de samme begrepene i andre tabeller i Kostra. Dette skyldes at art 490 'Reserverte bevilgninger/avsetninger' inngår i de nevnte begrepene i denne tabellen mens den ikke gjør det i de andre tabellene. Dette gjelder for perioden 2001-2007. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.