Fylkeskommuneregnskap

04942: Økonomisk oversikt, driftsregnskap - fylke (F) (avslutta serie) 1999 - 2009
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 41 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 24 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2010
Kontakt
Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Måleenhet
B.A Brukerbetalinger (600):
?
B.B Andre salgs- og leieinntekter (620:670):
?
B.C Overføringer med krav til motytelse (700:780):
?
B.D Rammetilskudd (800):
?
B.E Andre statlige overføringer (810):
?
B.F Andre overføringer ((830:850)+(880:895)):
?
B.G Skatt på inntekt og formue (870):
?
B.H Eiendomsskatt (874):
?
B.I Andre direkte og indirekte skatter (877):
?
B.J Sum driftsinntekter (B):
?
C.A Lønnsutgifter ((010:089)+(160:165)):
?
C.B Sosiale utgifter (090:099):
?
C.C Kjøp av varer og tj. som inngår i kom. tj.prod. ((100:285)-(160:165)):
?
C.D Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod. (300:380):
?
C.E Overføringer (400:490):
?
C.F Avskrivninger (590):
?
C.G Fordelte utgifter (690+(290-790)):
?
C.H Sum driftsutgifter (C):
?
D. Brutto driftsresultat (D=B-C):
?
E.A Renteinntekter, utbytte og eieruttak (900:905):
?
E.B Mottatte avdrag på utlån (920):
?
E.C Sum eksterne finansinntekter (E):
?
F.A Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter (500):
?
F.B Avdragsutgifter (510):
?
F.C Utlån (520):
?
F.D Sum eksterne finansutgifter (F):
?
G. Resultat eksterne finansieringstransaksjoner (G=E-F):
?
H. Motpost avskrivninger (990):
?
I. Netto driftsresultat (I):
?
J.A Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk (930):
?
J.B Bruk av disposisjonsfond (940):
?
J.C Bruk av bundne fond (950):
?
J.D Bruk av likviditetsreserve (960):
?
J.E Sum bruk av avsetninger (J):
?
K.A Overført til investeringsregnskapet (570):
?
K.B Dekn. av tidl. års regnskapsmessige merforbruk (530):
?
K.C Avsetninger til disposisjonsfond (540):
?
K.D Avsetninger til bundne fond (550):
?
K.E Avsetninger til likviditetsreserven (560):
?
K.F Sum avsetninger (K):
?
L. Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk (L=I+J-K):
?
Referansetid
B.A Brukerbetalinger (600):
1.1.
B.B Andre salgs- og leieinntekter (620:670):
1.1.
B.C Overføringer med krav til motytelse (700:780):
1.1.
B.D Rammetilskudd (800):
1.1.
B.E Andre statlige overføringer (810):
1.1.
B.F Andre overføringer ((830:850)+(880:895)):
1.1.
B.G Skatt på inntekt og formue (870):
1.1.
B.H Eiendomsskatt (874):
1.1.
B.I Andre direkte og indirekte skatter (877):
1.1.
B.J Sum driftsinntekter (B):
1.1.
C.A Lønnsutgifter ((010:089)+(160:165)):
1.1.
C.B Sosiale utgifter (090:099):
1.1.
C.C Kjøp av varer og tj. som inngår i kom. tj.prod. ((100:285)-(160:165)):
1.1.
C.D Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod. (300:380):
1.1.
C.E Overføringer (400:490):
1.1.
C.F Avskrivninger (590):
1.1.
C.G Fordelte utgifter (690+(290-790)):
1.1.
C.H Sum driftsutgifter (C):
1.1.
D. Brutto driftsresultat (D=B-C):
1.1.
E.A Renteinntekter, utbytte og eieruttak (900:905):
1.1.
E.B Mottatte avdrag på utlån (920):
1.1.
E.C Sum eksterne finansinntekter (E):
1.1.
F.A Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter (500):
1.1.
F.B Avdragsutgifter (510):
1.1.
F.C Utlån (520):
1.1.
F.D Sum eksterne finansutgifter (F):
1.1.
G. Resultat eksterne finansieringstransaksjoner (G=E-F):
1.1.
H. Motpost avskrivninger (990):
1.1.
I. Netto driftsresultat (I):
1.1.
J.A Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk (930):
1.1.
J.B Bruk av disposisjonsfond (940):
1.1.
J.C Bruk av bundne fond (950):
1.1.
J.D Bruk av likviditetsreserve (960):
1.1.
J.E Sum bruk av avsetninger (J):
1.1.
K.A Overført til investeringsregnskapet (570):
1.1.
K.B Dekn. av tidl. års regnskapsmessige merforbruk (530):
1.1.
K.C Avsetninger til disposisjonsfond (540):
1.1.
K.D Avsetninger til bundne fond (550):
1.1.
K.E Avsetninger til likviditetsreserven (560):
1.1.
K.F Sum avsetninger (K):
1.1.
L. Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk (L=I+J-K):
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Verdiene for overføringer, sum driftsutgifter, brutto driftsresultat og netto driftsresultat i denne tabellen (Hovedoversikt/Økonomisk oversikt - drift) kan avvike fra verdiene i de samme begrepene i andre tabeller i Kostra. Dette skyldes at art 490 'Reserverte bevilgninger/avsetninger' inngår i de nevnte begrepene i denne tabellen mens den ikke gjør det i de andre tabellene. Dette gjelder for perioden 2001-2007. Verdiene for overføringer, sum driftsutgifter, brutto driftsresultat og netto driftsresultat i denne tabellen (Hovedoversikt/Økonomisk oversikt - drift) kan avvike fra verdiene i de samme begrepene i andre tabeller i Kostra. Dette skyldes at art 490 'Reserverte bevilgninger/avsetninger' inngår i de nevnte begrepene i denne tabellen mens den ikke gjør det i de andre tabellene. Dette gjelder for perioden 2001-2007.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken