Fylkeskommuneregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04942: Økonomisk oversikt, driftsregnskap - fylke (F) (avslutta serie) 1999 - 2009

Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
15.06.2010 10:00
B.A Brukerbetalinger (600):
?
B.B Andre salgs- og leieinntekter (620:670):
?
B.C Overføringer med krav til motytelse (700:780):
?
B.D Rammetilskudd (800):
?
B.E Andre statlige overføringer (810):
?
B.F Andre overføringer ((830:850)+(880:895)):
?
B.G Skatt på inntekt og formue (870):
?
B.H Eiendomsskatt (874):
?
B.I Andre direkte og indirekte skatter (877):
?
B.J Sum driftsinntekter (B):
?
C.A Lønnsutgifter ((010:089)+(160:165)):
?
C.B Sosiale utgifter (090:099):
?
C.C Kjøp av varer og tj. som inngår i kom. tj.prod. ((100:285)-(160:165)):
?
C.D Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod. (300:380):
?
C.E Overføringer (400:490):
?
C.F Avskrivninger (590):
?
C.G Fordelte utgifter (690+(290-790)):
?
C.H Sum driftsutgifter (C):
?
D. Brutto driftsresultat (D=B-C):
?
E.A Renteinntekter, utbytte og eieruttak (900:905):
?
E.B Mottatte avdrag på utlån (920):
?
E.C Sum eksterne finansinntekter (E):
?
F.A Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter (500):
?
F.B Avdragsutgifter (510):
?
F.C Utlån (520):
?
F.D Sum eksterne finansutgifter (F):
?
G. Resultat eksterne finansieringstransaksjoner (G=E-F):
?
H. Motpost avskrivninger (990):
?
I. Netto driftsresultat (I):
?
J.A Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk (930):
?
J.B Bruk av disposisjonsfond (940):
?
J.C Bruk av bundne fond (950):
?
J.D Bruk av likviditetsreserve (960):
?
J.E Sum bruk av avsetninger (J):
?
K.A Overført til investeringsregnskapet (570):
?
K.B Dekn. av tidl. års regnskapsmessige merforbruk (530):
?
K.C Avsetninger til disposisjonsfond (540):
?
K.D Avsetninger til bundne fond (550):
?
K.E Avsetninger til likviditetsreserven (560):
?
K.F Sum avsetninger (K):
?
L. Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk (L=I+J-K):
?
B.A Brukerbetalinger (600):
1.1.
B.B Andre salgs- og leieinntekter (620:670):
1.1.
B.C Overføringer med krav til motytelse (700:780):
1.1.
B.D Rammetilskudd (800):
1.1.
B.E Andre statlige overføringer (810):
1.1.
B.F Andre overføringer ((830:850)+(880:895)):
1.1.
B.G Skatt på inntekt og formue (870):
1.1.
B.H Eiendomsskatt (874):
1.1.
B.I Andre direkte og indirekte skatter (877):
1.1.
B.J Sum driftsinntekter (B):
1.1.
C.A Lønnsutgifter ((010:089)+(160:165)):
1.1.
C.B Sosiale utgifter (090:099):
1.1.
C.C Kjøp av varer og tj. som inngår i kom. tj.prod. ((100:285)-(160:165)):
1.1.
C.D Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod. (300:380):
1.1.
C.E Overføringer (400:490):
1.1.
C.F Avskrivninger (590):
1.1.
C.G Fordelte utgifter (690+(290-790)):
1.1.
C.H Sum driftsutgifter (C):
1.1.
D. Brutto driftsresultat (D=B-C):
1.1.
E.A Renteinntekter, utbytte og eieruttak (900:905):
1.1.
E.B Mottatte avdrag på utlån (920):
1.1.
E.C Sum eksterne finansinntekter (E):
1.1.
F.A Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter (500):
1.1.
F.B Avdragsutgifter (510):
1.1.
F.C Utlån (520):
1.1.
F.D Sum eksterne finansutgifter (F):
1.1.
G. Resultat eksterne finansieringstransaksjoner (G=E-F):
1.1.
H. Motpost avskrivninger (990):
1.1.
I. Netto driftsresultat (I):
1.1.
J.A Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk (930):
1.1.
J.B Bruk av disposisjonsfond (940):
1.1.
J.C Bruk av bundne fond (950):
1.1.
J.D Bruk av likviditetsreserve (960):
1.1.
J.E Sum bruk av avsetninger (J):
1.1.
K.A Overført til investeringsregnskapet (570):
1.1.
K.B Dekn. av tidl. års regnskapsmessige merforbruk (530):
1.1.
K.C Avsetninger til disposisjonsfond (540):
1.1.
K.D Avsetninger til bundne fond (550):
1.1.
K.E Avsetninger til likviditetsreserven (560):
1.1.
K.F Sum avsetninger (K):
1.1.
L. Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk (L=I+J-K):
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. B.A Brukerbetalinger (600) , B.B Andre salgs- og leieinntekter (620:670) , B.C Overføringer med krav til motytelse (700:780) ,

Valgt 1 av totalt 41

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0100 Østfold fylkeskommune , 0200 Akershus fylkeskommune , 0300 Oslo ,

Valgt 0 av totalt 24

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Verdiene for overføringer, sum driftsutgifter, brutto driftsresultat og netto driftsresultat i denne tabellen (Hovedoversikt/Økonomisk oversikt - drift) kan avvike fra verdiene i de samme begrepene i andre tabeller i Kostra. Dette skyldes at art 490 'Reserverte bevilgninger/avsetninger' inngår i de nevnte begrepene i denne tabellen mens den ikke gjør det i de andre tabellene. Dette gjelder for perioden 2001-2007. Verdiene for overføringer, sum driftsutgifter, brutto driftsresultat og netto driftsresultat i denne tabellen (Hovedoversikt/Økonomisk oversikt - drift) kan avvike fra verdiene i de samme begrepene i andre tabeller i Kostra. Dette skyldes at art 490 'Reserverte bevilgninger/avsetninger' inngår i de nevnte begrepene i denne tabellen mens den ikke gjør det i de andre tabellene. Dette gjelder for perioden 2001-2007. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.