Til toppen
04938: A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 2000 - 2016
Sist endret
24.03.2018
Kontakt
Agim Shabani, Statistisk sentralbyrå
+47 4090 2469
ags@ssb.no

Måleenhet
Akkumulert merforbruk fra tidligere år, konsern:
1000 Kroner
Akkumulert regnskapsresultat, konsern:
1000 Kroner
Akkumulert resultat i investeringsregnskapet, konsern:
1000 Kroner
Aksjer og andeler, konsern:
1000 Kroner
Andre driftsinntekter, konsern:
1000 Kroner
Andre statlige tilskudd til driftsformål, konsern:
1000 Kroner
Arbeidskapital ex. premieavvik, konsern:
1000 Kroner
Avskrivninger, konsern:
1000 Kroner
Beregningsgrunnlag for rentekompensasjonsordningene, kommunekonsern:
1000 Kroner
Bruk av lån (netto), konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsinntekter i alt, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsresultat, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter administrasjon, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter administrasjon og styring, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter i alt, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, funksjon 100, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, funksjon 110, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, funksjon 120, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, funksjon 121, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, funksjon 130, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, funksjon 170 og 171, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, funksjon 172, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, funksjon 173, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, funksjon 180, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, funksjon 190, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, barnehager, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, kommunehelse, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, pleie og omsorg, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, sosialtjenesten, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter styring og kontrollvirksomhet, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, barnevern, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, vann, avløp og renovasjon/avfall, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, fys. planl., kulturminne, natur og nærmiljø, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, kultur, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, kirke, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, samferdsel, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, bolig, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, næring, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, tjenester utenf ordinært komm ansvarsområde, konsern:
1000 Kroner
Brutto inntekter fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalgkommune:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter i alt, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, administrasjon, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, administrasjon og styring, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, barnehage, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, grunnskoleopplæring, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, helse og omsorg, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, kommunehelse, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, pleie og omsorg, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, sosialtjenesten, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, styring og kontrollvirksomhet, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, barnevern, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, vann, avløp, renovasjon/avfall, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, kultur, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, kirke, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, samferdsel, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, bolig, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, næring, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, brann og ulykkesvern, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, tjenester utenf ordinært komm. ansvar, konsern:
1000 Kroner
Disposisjonsfond, konsern:
1000 Kroner
Diverse intern finansiering, konsern:
1000 Kroner
Eiendomsskatt, totalt:
1000 Kroner
Eiendomsskatt, annen eiendom:
1000 Kroner
Eiendomsskatt, boliger og fritidseiendommer:
1000 Kroner
Folkemengde i alt:
Personer
Frie inntekter:
1000 Kroner
Intern finansiering, konsern (bruk av fond/avsetning til fond, konsern):
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter i alt, konsern:
1000 Kroner
Langsiktig gjeld, konsern:
1000 Kroner
Langsiktig gjeld eks. pensjonsforpliktelser, konsern:
?
Likviditet som ikke er lånefinansiertkonsern:
1000 Kroner
Lønn i alt, konsern:
1000 Kroner
Lønn, administrasjon, konsern:
1000 Kroner
Lønn, administrasjon og styring, konsern:
1000 Kroner
Lønn, barnehager, konsern:
1000 Kroner
Lønn, brann og ulykkesvern, konsern:
1000 Kroner
Lønn, grunnskoleopplæring, konsern:
1000 Kroner
Lønn, helse og omsorg, konsern:
1000 Kroner
Lønn, kommunehelse, konsern:
1000 Kroner
Lønn, pleie og omsorg, konsern:
1000 Kroner
Lønn, sosialtjenesten, konsern:
1000 Kroner
Lønn, barnevern, konsern:
1000 Kroner
Lønn, vann, avløp og renovasjon/avfall, konsern:
1000 Kroner
Lønn, fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø, konsern:
1000 Kroner
Lønn, kultur, konsern:
1000 Kroner
Lønn, kirke, konsern:
1000 Kroner
Lønn, samferdsel, konsern:
1000 Kroner
Lønn, styring og kontrollvirksomhet, konsern:
1000 Kroner
Lønn, bolig, konsern:
1000 Kroner
Lønn, næring, konsern:
1000 Kroner
Lønn, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), konsern:
1000 Kroner
Lønn, tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde, konsern:
1000 Kroner
Mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet, konsern:
1000 Kroner
Mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet, konsern:
1000 Kroner
Naturressursskatt:
1000 Kroner
Netto avdrag, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsresultat, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, administrasjon, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter i alt, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, funksjon 170 og 171, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, funksjon 180, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, funksjon 190, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, barnehager, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, helse og omsorg, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, kommunehelse, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, sosialtjenesten, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, styring og kontrollvirksomhet, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, barnevern, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, vann, avløp og renovasjon/avfall, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, fys. planl., kulturminne, natur og nærmiljø, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, kultur, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, kirke, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, samferdsel, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, bolig, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, næring, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, tjenester utenf ordinært komm ansvarsområde, konsern:
1000 Kroner
Netto finans, konsern:
1000 Kroner
Netto finans og avdrag, konsern:
1000 Kroner
Netto inntekter fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg:
1000 Kroner
Netto lånegjeld, konsern:
1000 Kroner
Netto renter, konsern:
1000 Kroner
Netto renteeksponering, kommunekonsern:
1000 Kroner
Netto tap/gevinst finansielle instrumenter, konsern:
1000 Kroner
Overføring fra driftsregnskapet, konsern:
1000 Kroner
Overskudd før lån og avsetninger, konsern:
1000 Kroner
Pensjonsforpliktelse, konsern:
1000 Kroner
Renteeksponert gjeld, kommunekonsern:
1000 Kroner
Salg av fast eiendom, konsern:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter, konsern:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter, administrasjon, konsern:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter, administrasjon og styring, konsern:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter, barnehage, konsern:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter, grunnskoleopplæring, konsern:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter, helse og omsorg, konsern:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter, kommunehelse, konsern:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), konsern:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter, pleie og omsorg, konsern:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter, sosialtjenesten, konsern:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter, styring og kontrollvirksomhet, konsern:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter, barnevern, konsern:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter, vann, avløp og renovasjon/avfall, konsern:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter, fys.planl./kulturminne/natur/nærmiljø, konsern:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter, kultur, konsern:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter, kirke, konsern:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter, samferdsel, konsern:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter, bolig, konsern:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter, næring, konsern:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter, brann og ulykkesvern, konsern:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter, tjenester utenf ordinært kommunalt ansvar, konsern:
1000 Kroner
Skatt på inntekt og formue, inkludert naturressursskatt:
1000 Kroner
Statlig rammeoverføring:
1000 Kroner
Sertifikatlån:
1000 Kroner
Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter m.v., konsern:
1000 Kroner
Udekket/udisponert i investeringsregnskapet, konsern:
1000 Kroner
Utbytte og eieruttak, konsern:
1000 Kroner
Årets mindreforbruk/merforbruk i driftsregnskapet, konsern:
1000 Kroner
Årets udisponert/udekket i investeringsregnskapet, konsern:
1000 Kroner
Referansetid
Akkumulert merforbruk fra tidligere år, konsern:
1.1.
Akkumulert regnskapsresultat, konsern:
1.1.
Akkumulert resultat i investeringsregnskapet, konsern:
1.1.
Aksjer og andeler, konsern:
1.1.
Andre driftsinntekter, konsern:
1.1.
Andre statlige tilskudd til driftsformål, konsern:
1.1.
Arbeidskapital ex. premieavvik, konsern:
1.1.
Avskrivninger, konsern:
1.1.
Beregningsgrunnlag for rentekompensasjonsordningene, kommunekonsern:
1.1.
Bruk av lån (netto), konsern:
1.1.
Brutto driftsinntekter i alt, konsern:
1.1.
Brutto driftsresultat, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter administrasjon, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter administrasjon og styring, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter i alt, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, funksjon 100, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, funksjon 110, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, funksjon 120, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, funksjon 121, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, funksjon 130, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, funksjon 170 og 171, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, funksjon 172, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, funksjon 173, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, funksjon 180, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, funksjon 190, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, barnehager, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, kommunehelse, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, pleie og omsorg, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, sosialtjenesten, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter styring og kontrollvirksomhet, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, barnevern, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, vann, avløp og renovasjon/avfall, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, fys. planl., kulturminne, natur og nærmiljø, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, kultur, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, kirke, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, samferdsel, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, bolig, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, næring, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, tjenester utenf ordinært komm ansvarsområde, konsern:
1.1.
Brutto inntekter fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalgkommune:
1.1.
Brutto investeringsutgifter i alt, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, administrasjon, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, administrasjon og styring, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, barnehage, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, grunnskoleopplæring, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, helse og omsorg, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, kommunehelse, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, pleie og omsorg, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, sosialtjenesten, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, styring og kontrollvirksomhet, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, barnevern, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, vann, avløp, renovasjon/avfall, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, kultur, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, kirke, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, samferdsel, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, bolig, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, næring, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, brann og ulykkesvern, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, tjenester utenf ordinært komm. ansvar, konsern:
1.1.
Disposisjonsfond, konsern:
1.1.
Diverse intern finansiering, konsern:
1.1.
Eiendomsskatt, totalt:
1.1.
Eiendomsskatt, annen eiendom:
1.1.
Eiendomsskatt, boliger og fritidseiendommer:
1.1.
Folkemengde i alt:
1.1.
Frie inntekter:
1.1.
Intern finansiering, konsern (bruk av fond/avsetning til fond, konsern):
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter i alt, konsern:
1.1.
Langsiktig gjeld, konsern:
1.1.
Langsiktig gjeld eks. pensjonsforpliktelser, konsern:
1.1.
Likviditet som ikke er lånefinansiertkonsern:
1.1.
Lønn i alt, konsern:
1.1.
Lønn, administrasjon, konsern:
1.1.
Lønn, administrasjon og styring, konsern:
1.1.
Lønn, barnehager, konsern:
1.1.
Lønn, brann og ulykkesvern, konsern:
1.1.
Lønn, grunnskoleopplæring, konsern:
1.1.
Lønn, helse og omsorg, konsern:
1.1.
Lønn, kommunehelse, konsern:
1.1.
Lønn, pleie og omsorg, konsern:
1.1.
Lønn, sosialtjenesten, konsern:
1.1.
Lønn, barnevern, konsern:
1.1.
Lønn, vann, avløp og renovasjon/avfall, konsern:
1.1.
Lønn, fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø, konsern:
1.1.
Lønn, kultur, konsern:
1.1.
Lønn, kirke, konsern:
1.1.
Lønn, samferdsel, konsern:
1.1.
Lønn, styring og kontrollvirksomhet, konsern:
1.1.
Lønn, bolig, konsern:
1.1.
Lønn, næring, konsern:
1.1.
Lønn, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), konsern:
1.1.
Lønn, tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde, konsern:
1.1.
Mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet, konsern:
1.1.
Mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet, konsern:
1.1.
Naturressursskatt:
1.1.
Netto avdrag, konsern:
1.1.
Netto driftsresultat, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, administrasjon, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter i alt, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, funksjon 170 og 171, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, funksjon 180, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, funksjon 190, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, barnehager, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, helse og omsorg, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, kommunehelse, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, sosialtjenesten, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, styring og kontrollvirksomhet, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, barnevern, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, vann, avløp og renovasjon/avfall, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, fys. planl., kulturminne, natur og nærmiljø, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, kultur, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, kirke, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, samferdsel, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, bolig, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, næring, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, tjenester utenf ordinært komm ansvarsområde, konsern:
1.1.
Netto finans, konsern:
1.1.
Netto finans og avdrag, konsern:
1.1.
Netto inntekter fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg:
1.1.
Netto lånegjeld, konsern:
1.1.
Netto renter, konsern:
1.1.
Netto renteeksponering, kommunekonsern:
1.1.
Netto tap/gevinst finansielle instrumenter, konsern:
1.1.
Overføring fra driftsregnskapet, konsern:
1.1.
Overskudd før lån og avsetninger, konsern:
1.1.
Pensjonsforpliktelse, konsern:
1.1.
Renteeksponert gjeld, kommunekonsern:
1.1.
Salg av fast eiendom, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, administrasjon, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, administrasjon og styring, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, barnehage, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, grunnskoleopplæring, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, helse og omsorg, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, kommunehelse, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, pleie og omsorg, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, sosialtjenesten, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, styring og kontrollvirksomhet, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, barnevern, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, vann, avløp og renovasjon/avfall, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, fys.planl./kulturminne/natur/nærmiljø, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, kultur, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, kirke, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, samferdsel, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, bolig, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, næring, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, brann og ulykkesvern, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, tjenester utenf ordinært kommunalt ansvar, konsern:
1.1.
Skatt på inntekt og formue, inkludert naturressursskatt:
1.1.
Statlig rammeoverføring:
1.1.
Sertifikatlån:
1.1.
Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter m.v., konsern:
1.1.
Udekket/udisponert i investeringsregnskapet, konsern:
1.1.
Utbytte og eieruttak, konsern:
1.1.
Årets mindreforbruk/merforbruk i driftsregnskapet, konsern:
1.1.
Årets udisponert/udekket i investeringsregnskapet, konsern:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 168 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 17 Valgte 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Konsern består av kommuneregnskap og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og Interkommunale selskaper (IKS). Interkommunale samarbeider er inkludert i vertskommunens konsernregnskap. Regnskapene til IKS er fordelt på eierkommunene etter eierandeler hentet fra Foretaksregisteret i Brønnøysund. Nettingen av transaksjoner mellom eierkommuner og deres andel av det enkelte IKS er ikke kvalitetssikret.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken