Kommuneregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04937: A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 2001 - 2016

Agim Shabani, Statistisk sentralbyrå
+47 4090 2469
24.03.2018 08:00
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Prosent
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Prosent
Overskudd før lån og avsetninger i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Prosent
Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Prosent
Netto avdrag i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Prosent
Netto finans i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Prosent
- herav Netto tap/gevinst på finansielle instrumenter i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Prosent
Årets mindreforbruk/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Prosent
Årets udisponert/udekket i investeringsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Prosent
Mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Prosent
Mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Prosent
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Prosent
Akkumulert regnskapsmessig merforbruk i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Prosent
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Prosent
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Prosent
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Prosent
- herav Pensjonsforpliktelse i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Prosent
Sertifikatlån i prosent av langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelser, konsern:
Prosent
Renteeksponert gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsernkommune:
Prosent
Renteeksponert gjeld i prosent av langsiktig gjeld eks. pensjonsforpliktelser, konsernkommune:
Prosent
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter, konsernkommune:
Prosent
Overføring fra driftsregnskapet, i prosent av brutto investeringsutgifter, konsern:
Prosent
Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter m.v., i prosent av brutto investeringsutgifter, konsern:
Prosent
- Herav salg av fast eiendom, konsern:
Prosent
Diverse intern finansiering, i prosent av brutto investeringsutgifter, konsern:
Prosent
- Herav udekket/udisponert i investeringsregnskapet, konsern:
Prosent
Bruk av lån (netto), i prosent av brutto investeringsutgifter, konsern:
Prosent
- Herav aksjer og andeler, konsern:
Prosent
Skatt på inntekt og formue (inkludert naturressursskatt) i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Prosent
- herav Naturressursskatt i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Prosent
Statlig rammeoverføring i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Prosent
Andre statlige tilskudd til driftsformål i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Prosent
Eiendomsskatt i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Prosent
- herav eiendomsskatt på annen eiendom:
Prosent
- herav eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer:
Prosent
Salgs- og leieinntekter i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Prosent
Andre driftsinntekter i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Prosent
Brutto inntekter fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg, i prosent av brutto driftsinntekterkommune:
Prosent
Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern:
Kroner
Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger, konsern:
Kroner
Netto driftsresultat i kroner per innbygger, konsern:
Kroner
Frie inntekter i kroner per innbygger, konsern:
Kroner
Netto inntekter fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg, i kr. per innbygger:
Kroner
Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern:
Kroner
Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger, konsern:
Kroner
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern:
Prosent
- herav Brutto driftsutgifter, styring og kontrollvirksomhet, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern:
Prosent
- herav Brutto driftsutgifter, administrasjon, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern:
Prosent
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Brutto driftsutgifter, kommunehelse, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Brutto driftsutgifter, pleie og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern:
Prosent
Brutto driftsutg, fys. planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i prosent av tot brutto driftsutg., konsern:
Prosent
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Brutto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Brutto driftsutgifter, samferdsel, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Brutto driftsutgifter, bolig, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Brutto driftsutgifter, næring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Brutto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i prosent av totale brutto driftsutg., konsern:
Prosent
Brutto driftsutg, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Brutto driftsutgifter, tjenester utenf. ord. komm. ansvar, i prosent av tot brt driftsutg., konsern:
Prosent
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutg, konsern:
Prosent
- herav Netto driftsutgifter styring og kontrollvirksomhet, i prosent av totale netto driftsutg, konsern:
Prosent
- herav Netto driftsutgifter administrasjon, i prosent av totale netto driftsutg, konsern:
Prosent
Netto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Netto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Netto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Netto driftsutgifter, kommunehelse, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg, i prosent av totale netto driftsutg. , konsern:
Prosent
Netto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Netto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Netto driftsutg, vann, avløp, renovasjon/avfall, i prosent av tot netto driftsutg, konsern:
Prosent
Netto driftsutg, fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i prosent av totale netto driftsutg, konsern:
Prosent
Netto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Netto driftsutgifter, samferdsel, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Netto driftsutgifter, bolig, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Netto driftsutgifter, næring, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Netto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i prosent av totale netto driftsutg, konsern:
Prosent
Netto driftsutgifter, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid) , i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Netto driftsutgifter, tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvar, i prosent av tot nto driftsutg., konsern:
Prosent
Lønn, administrasjon og styring, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Prosent
- herav Lønn, styring og kontrollvirksomhet, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Prosent
- herav Lønn, administrasjon, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Prosent
Lønn, barnehage, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Prosent
Lønn, grunnskoleopplæring, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Prosent
Lønn, helse og omsorg, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Prosent
Lønn, kommunehelse, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Prosent
Lønn, pleie og omsorg, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Prosent
Lønn, sosialtjenesten, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Prosent
Lønn, barnevern, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Prosent
Lønn, vann, avløp, renovasjon/avfall, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Prosent
Lønn, fysisk planlegging, kulturminne/natur/nærmiljø, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Prosent
Lønn, kultur, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Prosent
Lønn, kirke, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Prosent
Lønn, samferdsel, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Prosent
Lønn, bolig, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Prosent
Lønn, næring, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Prosent
Lønn, brann og ulykkesvern, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Prosent
Lønn, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Prosent
Lønn, tjenester utenf ordinært komm ansvar, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Prosent
Salgs- og leieinntekter, administrasjon og styring, i prosent av bto. dr.utg. innen området, konsern:
Prosent
- herav Salgs- og leieinntekter, styring og kontrollvirksomhet, i prosent av bto. dr.utg. innen området, konsern:
Prosent
- herav Salgs- og leieinntekter, administrasjon, i prosent av bto. dr.utg. innen området, konsern:
Prosent
Salgs- og leieinntekter, barnehage, i prosent av brutto dr.utg innen området, konsern:
Prosent
Salgs- og leieinntekter, grunnskoleopplæring, i prosent av brutto dr.utg innen området, konsern:
Prosent
Salgs- og leieinntekter, helse og omsorg, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Prosent
Salgs- og leieinntekter, kommunehelse, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Prosent
Salgs- og leieinntekter, pleie og omsorg, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Prosent
Salgs- og leieinntekter, sosialtjenesten, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Prosent
Salgs- og leieinntekter, barnevern, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Prosent
Salgs- og leieinntekter, vann, avløp og renovasjon/avfall, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Prosent
Salgs- og leieinntekter, fys. planl., kulturminne, natur og nærmiljø, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Prosent
Salgs- og leieinntekter, kultur, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Prosent
Salgs- og leieinntekter, kirke, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Prosent
Salgs- og leieinntekter, samferdsel, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Prosent
Salgs- og leieinntekter, bolig, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Prosent
Salgs- og leieinntekter, næring, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Prosent
Salgs- og leieinntekter, brann og ulykkesvern, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Prosent
Salgs- og leieinntekter interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid) i prosent av brutto dr.utg innen området, konsern:
Prosent
Salgs- og leieinntekter, tjenester utenfor ordinært komm ansvar, i prosent av brutto dr.utg innen området, konsern:
Prosent
Brutto inv.utg, administrasjon og styring, i prosent av tot brutto inv.utg., konsern:
Prosent
- herav Brutto inv.utg, styring og kontrollvirksomhet, i prosent av tot brutto inv.utg., konsern:
Prosent
- herav Brutto inv.utg, administrasjon, i prosent av tot brutto inv.utg., konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutg, barnehage, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
Prosent
Brutto investeringsutg, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
Prosent
Brutto investeringsutg, helse og omsorg, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
Prosent
Brutto investeringsutg, kommunehelse, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
Prosent
Brutto investeringsutg, pleie og omsorg, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
Prosent
Brutto investeringsutg, sosialtj., i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
Prosent
Brutto investeringsutg, barnevern, i prosent av totale brutto inv.utgifter, konsern:
Prosent
Brutto inv.utg, vann, avløp, renovasjon/avfall, i prosent av tot brutto inv.utg, konsern:
Prosent
Brutto inv.utg, fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i prosent av tot brutto inv.utgifter, konsern:
Prosent
Brutto investeringsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto inv.utgifter, konsern:
Prosent
Brutto investeringsutg, kirke, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
Prosent
Brutto investeringsutg, samferdsel, i prosent av totale brutto inv.utgifter, konsern:
Prosent
Brutto investeringsutg, bolig, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
Prosent
Brutto investeringsutg, næring, i prosent av totale brutto inv.utgifter, konsern:
Prosent
Brutto investeringsutg, brann og ulykkesvern, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
Prosent
Brutto investeringsutg, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), i prosent av totale brutto inv.utg:
Prosent
Brutto investeringsutg, tjenester utenf komm. ansvar., i prosent av totale brutto inv.utg., konsern:
Prosent
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb., konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb., konsern:
Kroner
Lønnsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb., konsern:
Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr. pr. innb., konsern:
Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 110 Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb., konsern:
Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb., konsern:
Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, i kr. pr. innb., konsern:
Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 130 Administrasjonslokaler, i kr. pr. innb., konsern:
Kroner
Brutto driftsutg. til F 170 og 171 (premieavvik), i kr. pr. innb., konsern:
Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 172 Pensjon, i kr. pr. innb., konsern:
Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 173 Premiefond, i kr. pr. innb., konsern:
Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 180 Diverse fellesutgifter, i kr. pr. innb., konsern:
Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 190 Interne serviceenheter, i kr. pr. innb., konsern:
Kroner
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
Overskudd før lån og avsetninger i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
Netto avdrag i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
Netto finans i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
- herav Netto tap/gevinst på finansielle instrumenter i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
Årets mindreforbruk/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
Årets udisponert/udekket i investeringsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
Mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
Mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
Akkumulert regnskapsmessig merforbruk i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
- herav Pensjonsforpliktelse i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
Sertifikatlån i prosent av langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelser, konsern:
1.1.
Renteeksponert gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsernkommune:
1.1.
Renteeksponert gjeld i prosent av langsiktig gjeld eks. pensjonsforpliktelser, konsernkommune:
1.1.
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter, konsernkommune:
1.1.
Overføring fra driftsregnskapet, i prosent av brutto investeringsutgifter, konsern:
1.1.
Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter m.v., i prosent av brutto investeringsutgifter, konsern:
1.1.
- Herav salg av fast eiendom, konsern:
1.1.
Diverse intern finansiering, i prosent av brutto investeringsutgifter, konsern:
1.1.
- Herav udekket/udisponert i investeringsregnskapet, konsern:
1.1.
Bruk av lån (netto), i prosent av brutto investeringsutgifter, konsern:
1.1.
- Herav aksjer og andeler, konsern:
1.1.
Skatt på inntekt og formue (inkludert naturressursskatt) i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
- herav Naturressursskatt i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
Statlig rammeoverføring i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
Andre statlige tilskudd til driftsformål i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
Eiendomsskatt i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
- herav eiendomsskatt på annen eiendom:
1.1.
- herav eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer:
1.1.
Salgs- og leieinntekter i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
Andre driftsinntekter i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
Brutto inntekter fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg, i prosent av brutto driftsinntekterkommune:
1.1.
Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern:
1.1.
Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger, konsern:
1.1.
Netto driftsresultat i kroner per innbygger, konsern:
1.1.
Frie inntekter i kroner per innbygger, konsern:
1.1.
Netto inntekter fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg, i kr. per innbygger:
1.1.
Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern:
1.1.
Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern:
1.1.
- herav Brutto driftsutgifter, styring og kontrollvirksomhet, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern:
1.1.
- herav Brutto driftsutgifter, administrasjon, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, kommunehelse, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, pleie og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern:
1.1.
Brutto driftsutg, fys. planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i prosent av tot brutto driftsutg., konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, samferdsel, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, bolig, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, næring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i prosent av totale brutto driftsutg., konsern:
1.1.
Brutto driftsutg, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, tjenester utenf. ord. komm. ansvar, i prosent av tot brt driftsutg., konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutg, konsern:
1.1.
- herav Netto driftsutgifter styring og kontrollvirksomhet, i prosent av totale netto driftsutg, konsern:
1.1.
- herav Netto driftsutgifter administrasjon, i prosent av totale netto driftsutg, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, kommunehelse, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg, i prosent av totale netto driftsutg. , konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Netto driftsutg, vann, avløp, renovasjon/avfall, i prosent av tot netto driftsutg, konsern:
1.1.
Netto driftsutg, fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i prosent av totale netto driftsutg, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, samferdsel, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, bolig, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, næring, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i prosent av totale netto driftsutg, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid) , i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvar, i prosent av tot nto driftsutg., konsern:
1.1.
Lønn, administrasjon og styring, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
1.1.
- herav Lønn, styring og kontrollvirksomhet, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
1.1.
- herav Lønn, administrasjon, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
1.1.
Lønn, barnehage, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
1.1.
Lønn, grunnskoleopplæring, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
1.1.
Lønn, helse og omsorg, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
1.1.
Lønn, kommunehelse, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
1.1.
Lønn, pleie og omsorg, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
1.1.
Lønn, sosialtjenesten, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
1.1.
Lønn, barnevern, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
1.1.
Lønn, vann, avløp, renovasjon/avfall, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
1.1.
Lønn, fysisk planlegging, kulturminne/natur/nærmiljø, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
1.1.
Lønn, kultur, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
1.1.
Lønn, kirke, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
1.1.
Lønn, samferdsel, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
1.1.
Lønn, bolig, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
1.1.
Lønn, næring, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
1.1.
Lønn, brann og ulykkesvern, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
1.1.
Lønn, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
1.1.
Lønn, tjenester utenf ordinært komm ansvar, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, administrasjon og styring, i prosent av bto. dr.utg. innen området, konsern:
1.1.
- herav Salgs- og leieinntekter, styring og kontrollvirksomhet, i prosent av bto. dr.utg. innen området, konsern:
1.1.
- herav Salgs- og leieinntekter, administrasjon, i prosent av bto. dr.utg. innen området, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, barnehage, i prosent av brutto dr.utg innen området, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, grunnskoleopplæring, i prosent av brutto dr.utg innen området, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, helse og omsorg, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, kommunehelse, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, pleie og omsorg, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, sosialtjenesten, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, barnevern, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, vann, avløp og renovasjon/avfall, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, fys. planl., kulturminne, natur og nærmiljø, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, kultur, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, kirke, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, samferdsel, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, bolig, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, næring, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, brann og ulykkesvern, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid) i prosent av brutto dr.utg innen området, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, tjenester utenfor ordinært komm ansvar, i prosent av brutto dr.utg innen området, konsern:
1.1.
Brutto inv.utg, administrasjon og styring, i prosent av tot brutto inv.utg., konsern:
1.1.
- herav Brutto inv.utg, styring og kontrollvirksomhet, i prosent av tot brutto inv.utg., konsern:
1.1.
- herav Brutto inv.utg, administrasjon, i prosent av tot brutto inv.utg., konsern:
1.1.
Brutto investeringsutg, barnehage, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutg, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutg, helse og omsorg, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutg, kommunehelse, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutg, pleie og omsorg, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutg, sosialtj., i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutg, barnevern, i prosent av totale brutto inv.utgifter, konsern:
1.1.
Brutto inv.utg, vann, avløp, renovasjon/avfall, i prosent av tot brutto inv.utg, konsern:
1.1.
Brutto inv.utg, fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i prosent av tot brutto inv.utgifter, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto inv.utgifter, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutg, kirke, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutg, samferdsel, i prosent av totale brutto inv.utgifter, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutg, bolig, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutg, næring, i prosent av totale brutto inv.utgifter, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutg, brann og ulykkesvern, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutg, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), i prosent av totale brutto inv.utg:
1.1.
Brutto investeringsutg, tjenester utenf komm. ansvar., i prosent av totale brutto inv.utg., konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb., konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb., konsern:
1.1.
Lønnsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb., konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr. pr. innb., konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 110 Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb., konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb., konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, i kr. pr. innb., konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 130 Administrasjonslokaler, i kr. pr. innb., konsern:
1.1.
Brutto driftsutg. til F 170 og 171 (premieavvik), i kr. pr. innb., konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 172 Pensjon, i kr. pr. innb., konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 173 Premiefond, i kr. pr. innb., konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 180 Diverse fellesutgifter, i kr. pr. innb., konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 190 Interne serviceenheter, i kr. pr. innb., konsern:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern , Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern , Overskudd før lån og avsetninger i prosent av brutto driftsinntekter, konsern ,

Valgt 1 av totalt 160

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2001 , 2002 , 2003 ,

Valgt 1 av totalt 16

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Definisjoner av variabler og verdier

Konsern består av kommuneregnskap og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og Interkommunale selskaper (IKS). Interkommunale samarbeider er inkludert i vertskommunens konsernregnskap. Regnskapene til IKS er fordelt på eierkommunene etter eierandeler hentet fra Foretaksregisteret i Brønnøysund. Fra og med publiseringen 17. mars 2014 omfatter balansestørrelsene også lånefond fra kommunene Oslo, Drammen og Bergen, for årene 2012 og fremover. Nettingen av transaksjoner mellom eierkommuner og deres andel av det enkelte IKS er ikke kvalitetssikret. Kapittel 5: Summen av utgifter fordelt på utgiftsområder skal ikke stemme overens med totale utgifter. Tjenesteområdet Administrasjon, styring og fellesutgifter er omdefinert til publiseringen 15.3.2012, ved at funksjonene for pensjons- og fellesutgifter (F170..190) er tatt ut. Dette er gjort for å rendyrke utgiftene til administrasjon og styring. Finansfunksjonene (800-funksjonene) inngår heller ikke i de definerte utgiftsområdene. I brutto driftsutgifter trekkes artene 710 (sykelønnsrefusjon) og 729 (kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet)i fra på utgiftsområdene, men ikke i totale brutto driftsutgifter. De nye definisjonene gjelder for hele tidsserien tilbake til 2001. Indikatorer fra driftsregnskapet for 2009 er for kommunene 1824 Vefsn, 1825 Grane, 1826 Hattfjelldal og 1832 Hemnes til dels sterkt påvirket av en engangsutbetaling fra staten pga vern av Vefsnavassdraget. For Oslo inkluderer regnskapstallene både kommunale og fylkeskommunale oppgaver. Data for de kommunale tjenestene i Longyearbyen publiseres f.o.m. 2014, for Longyearbyen benyttes innbyggertall for fjoråret som foreløpige tall til publiseringene i mars. Data for Longyearbyen inngår ikke i snitt for grupper, fylker og landet.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.