Plan- og byggesaksbehandling

04923: J. Areal- og samfunnsplanlegging, kulturminne, natur og nærmiljø - nøkkeltall (F) (avslutta serie) 1999 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 32 Valgte

Søk

region

Totalt 27 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutg. til fys. planl. kulturminner, natur og nærmiljø (funksjon 715, 716 og 750), innb:
Kroner
Netto driftsutg. til fys.planl., klt.min., natur og nærmiljø som andel av tot. netto driftsutg:
Kroner
Brutto investeringsutg. i fys. planl., kulturminnevern, natur og nærmiljø, innb:
Kroner
Finnes gjeldende fylkesplan eller fylkesdelplan med spesielt fokus på friluftsliv, grønnstruktur, vassdrag, fjellområder, kystsonen og/eller biologisk mangfold:
Antall
Netto driftsutgifter lokal og regional utvikling (funksjon 715) per innbygger:
Kroner
Brutto investeringer lokal og regional utvikling (funksjon 715) per innbygger:
Kroner
Finnes fylkesplan eller fylkesdelplan for samordnet areal og transportplanlegging og/eller utbyggingsmønster:
Ja/nei
Finnes fylkesplan eller fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljø:
Ja/nei
Finnes plan for biologisk mangfold:
Ja/nei
Finnes plan for universell utforming:
Ja/nei
Finnes plan for klima/energi:
Ja/nei
Finnes plan for friluftsliv, grønnstruktur, vassdrag, fjellområder og/eller kystsonen:
Ja/nei
Netto driftsutgifter friluftsliv (funksjon 716) per innbygger:
Kroner
Brutto investeringer friluftsliv (funksjon 716) per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter kulturminnevern (funksjon 750) per innbygger:
1000 Kroner
Brutto investeringer kulturminnevern (funksjon 750) per innbygger:
Kroner
Brutto driftsutgifter fys. planl., kulturminnevern, natur og nærmiljø, innb:
Kroner
Andel av dette (brutto driftsutg. 715,716,750) som er lønnsutgifter:
Prosent
Brutto driftsutgifter lokal og regional utvikling (funksjon 715) per innbygger:
Kroner
Brutto driftsutgifter friluftsliv (funksjon 716) per innbygger:
Kroner
Brutto driftsutgifter kulturminnevern (funksjon 750) per innbygger:
Kroner
Antall kommunale planer (kommune-/regulerings-/bebyggelsesplan) som fylkeskommunen har gitt uttalelse til:
Antall
Ant. uttalelser fra kult.minn.forv. ang. tiltak i spes.områder for bevaring:
Antall
Ant. søkn./meld. om tiltak for ikke-fredete bygn. oppført før 1850 mottatt:
Antall
Andel søknader om dispensasjon etter KML §§ 15a,19 og 20 (vedtaksfredet kulturminne) som ble innvilget:
Prosent
Andel dispensasjoner etter kulturminneloven i forhold til fredete kulturminner:
Prosent
Antall tiltak/planer mottatt som kan utløse undersøkelsesplikten etter KML § 9:
Antall
Andel arkeologiske registreringer gjennomført i forhold til tiltak/planer mottatt:
Prosent
Andel av gjennomførte registreringer hvor det ble påvist ikke tidligere kjente automatisk fredete kulturminner:
Prosent
Andel av gjennomførte registreringer der det ble krevd kostnadsdekning etter KML§ 10:
Prosent
Antall søknader om tiltak vurdert som mindre, private mottatt i rapport.år:
Antall
Andel arkeologiske registreringer gjennomført i mindre, private tiltak i forhold til tiltak mottatt:
Prosent
Referansetid
Netto driftsutg. til fys. planl. kulturminner, natur og nærmiljø (funksjon 715, 716 og 750), innb:
1.1.
Netto driftsutg. til fys.planl., klt.min., natur og nærmiljø som andel av tot. netto driftsutg:
1.1.
Brutto investeringsutg. i fys. planl., kulturminnevern, natur og nærmiljø, innb:
1.1.
Finnes gjeldende fylkesplan eller fylkesdelplan med spesielt fokus på friluftsliv, grønnstruktur, vassdrag, fjellområder, kystsonen og/eller biologisk mangfold:
1.1.
Netto driftsutgifter lokal og regional utvikling (funksjon 715) per innbygger:
1.1.
Brutto investeringer lokal og regional utvikling (funksjon 715) per innbygger:
1.1.
Finnes fylkesplan eller fylkesdelplan for samordnet areal og transportplanlegging og/eller utbyggingsmønster:
1.1.
Finnes fylkesplan eller fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljø:
1.1.
Finnes plan for biologisk mangfold:
1.1.
Finnes plan for universell utforming:
1.1.
Finnes plan for klima/energi:
1.1.
Finnes plan for friluftsliv, grønnstruktur, vassdrag, fjellområder og/eller kystsonen:
1.1.
Netto driftsutgifter friluftsliv (funksjon 716) per innbygger:
1.1.
Brutto investeringer friluftsliv (funksjon 716) per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter kulturminnevern (funksjon 750) per innbygger:
1.1.
Brutto investeringer kulturminnevern (funksjon 750) per innbygger:
1.1.
Brutto driftsutgifter fys. planl., kulturminnevern, natur og nærmiljø, innb:
1.1.
Andel av dette (brutto driftsutg. 715,716,750) som er lønnsutgifter:
1.1.
Brutto driftsutgifter lokal og regional utvikling (funksjon 715) per innbygger:
1.1.
Brutto driftsutgifter friluftsliv (funksjon 716) per innbygger:
1.1.
Brutto driftsutgifter kulturminnevern (funksjon 750) per innbygger:
1.1.
Antall kommunale planer (kommune-/regulerings-/bebyggelsesplan) som fylkeskommunen har gitt uttalelse til:
1.1.
Ant. uttalelser fra kult.minn.forv. ang. tiltak i spes.områder for bevaring:
1.1.
Ant. søkn./meld. om tiltak for ikke-fredete bygn. oppført før 1850 mottatt:
1.1.
Andel søknader om dispensasjon etter KML §§ 15a,19 og 20 (vedtaksfredet kulturminne) som ble innvilget:
1.1.
Andel dispensasjoner etter kulturminneloven i forhold til fredete kulturminner:
1.1.
Antall tiltak/planer mottatt som kan utløse undersøkelsesplikten etter KML § 9:
1.1.
Andel arkeologiske registreringer gjennomført i forhold til tiltak/planer mottatt:
1.1.
Andel av gjennomførte registreringer hvor det ble påvist ikke tidligere kjente automatisk fredete kulturminner:
1.1.
Andel av gjennomførte registreringer der det ble krevd kostnadsdekning etter KML§ 10:
1.1.
Antall søknader om tiltak vurdert som mindre, private mottatt i rapport.år:
1.1.
Andel arkeologiske registreringer gjennomført i mindre, private tiltak i forhold til tiltak mottatt:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

En generell kompensasjonsordning for merverdiavgift innført fra 1.1.2004 kan føre til brudd i tidsserien fra 2003 til 2004 i ulike regnskapsbegreper. Ordningen vil kunne innebære reduksjon i netto driftsutgifter totalt, netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde, korrigerte brutto driftsutgifter totalt, korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde og brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde eller økning i brutto driftsinntekter på funksjon/tjenesteområde. For nærmere forklaring henvises til Faglig veiledning kapitlene 2B - 2E.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken