Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04923: J. Areal- og samfunnsplanlegging, kulturminne, natur og nærmiljø - nøkkeltall (F) (avslutta serie) 1999 - 2016

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
15.03.2018 08:00
Netto driftsutg. til fys. planl. kulturminner, natur og nærmiljø (funksjon 715, 716 og 750), innb:
Kroner
Netto driftsutg. til fys.planl., klt.min., natur og nærmiljø som andel av tot. netto driftsutg:
Kroner
Brutto investeringsutg. i fys. planl., kulturminnevern, natur og nærmiljø, innb:
Kroner
Finnes gjeldende fylkesplan eller fylkesdelplan med spesielt fokus på friluftsliv, grønnstruktur, vassdrag, fjellområder, kystsonen og/eller biologisk mangfold:
Antall
Netto driftsutgifter lokal og regional utvikling (funksjon 715) per innbygger:
Kroner
Brutto investeringer lokal og regional utvikling (funksjon 715) per innbygger:
Kroner
Finnes fylkesplan eller fylkesdelplan for samordnet areal og transportplanlegging og/eller utbyggingsmønster:
Ja/nei
Finnes fylkesplan eller fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljø:
Ja/nei
Finnes plan for biologisk mangfold:
Ja/nei
Finnes plan for universell utforming:
Ja/nei
Finnes plan for klima/energi:
Ja/nei
Finnes plan for friluftsliv, grønnstruktur, vassdrag, fjellområder og/eller kystsonen:
Ja/nei
Netto driftsutgifter friluftsliv (funksjon 716) per innbygger:
Kroner
Brutto investeringer friluftsliv (funksjon 716) per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter kulturminnevern (funksjon 750) per innbygger:
1000 Kroner
Brutto investeringer kulturminnevern (funksjon 750) per innbygger:
Kroner
Brutto driftsutgifter fys. planl., kulturminnevern, natur og nærmiljø, innb:
Kroner
Andel av dette (brutto driftsutg. 715,716,750) som er lønnsutgifter:
Prosent
Brutto driftsutgifter lokal og regional utvikling (funksjon 715) per innbygger:
Kroner
Brutto driftsutgifter friluftsliv (funksjon 716) per innbygger:
Kroner
Brutto driftsutgifter kulturminnevern (funksjon 750) per innbygger:
Kroner
Antall kommunale planer (kommune-/regulerings-/bebyggelsesplan) som fylkeskommunen har gitt uttalelse til:
Antall
Ant. uttalelser fra kult.minn.forv. ang. tiltak i spes.områder for bevaring:
Antall
Ant. søkn./meld. om tiltak for ikke-fredete bygn. oppført før 1850 mottatt:
Antall
Andel søknader om dispensasjon etter KML §§ 15a,19 og 20 (vedtaksfredet kulturminne) som ble innvilget:
Prosent
Andel dispensasjoner etter kulturminneloven i forhold til fredete kulturminner:
Prosent
Antall tiltak/planer mottatt som kan utløse undersøkelsesplikten etter KML § 9:
Antall
Andel arkeologiske registreringer gjennomført i forhold til tiltak/planer mottatt:
Prosent
Andel av gjennomførte registreringer hvor det ble påvist ikke tidligere kjente automatisk fredete kulturminner:
Prosent
Andel av gjennomførte registreringer der det ble krevd kostnadsdekning etter KML§ 10:
Prosent
Antall søknader om tiltak vurdert som mindre, private mottatt i rapport.år:
Antall
Andel arkeologiske registreringer gjennomført i mindre, private tiltak i forhold til tiltak mottatt:
Prosent
Netto driftsutg. til fys. planl. kulturminner, natur og nærmiljø (funksjon 715, 716 og 750), innb:
1.1.
Netto driftsutg. til fys.planl., klt.min., natur og nærmiljø som andel av tot. netto driftsutg:
1.1.
Brutto investeringsutg. i fys. planl., kulturminnevern, natur og nærmiljø, innb:
1.1.
Finnes gjeldende fylkesplan eller fylkesdelplan med spesielt fokus på friluftsliv, grønnstruktur, vassdrag, fjellområder, kystsonen og/eller biologisk mangfold:
1.1.
Netto driftsutgifter lokal og regional utvikling (funksjon 715) per innbygger:
1.1.
Brutto investeringer lokal og regional utvikling (funksjon 715) per innbygger:
1.1.
Finnes fylkesplan eller fylkesdelplan for samordnet areal og transportplanlegging og/eller utbyggingsmønster:
1.1.
Finnes fylkesplan eller fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljø:
1.1.
Finnes plan for biologisk mangfold:
1.1.
Finnes plan for universell utforming:
1.1.
Finnes plan for klima/energi:
1.1.
Finnes plan for friluftsliv, grønnstruktur, vassdrag, fjellområder og/eller kystsonen:
1.1.
Netto driftsutgifter friluftsliv (funksjon 716) per innbygger:
1.1.
Brutto investeringer friluftsliv (funksjon 716) per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter kulturminnevern (funksjon 750) per innbygger:
1.1.
Brutto investeringer kulturminnevern (funksjon 750) per innbygger:
1.1.
Brutto driftsutgifter fys. planl., kulturminnevern, natur og nærmiljø, innb:
1.1.
Andel av dette (brutto driftsutg. 715,716,750) som er lønnsutgifter:
1.1.
Brutto driftsutgifter lokal og regional utvikling (funksjon 715) per innbygger:
1.1.
Brutto driftsutgifter friluftsliv (funksjon 716) per innbygger:
1.1.
Brutto driftsutgifter kulturminnevern (funksjon 750) per innbygger:
1.1.
Antall kommunale planer (kommune-/regulerings-/bebyggelsesplan) som fylkeskommunen har gitt uttalelse til:
1.1.
Ant. uttalelser fra kult.minn.forv. ang. tiltak i spes.områder for bevaring:
1.1.
Ant. søkn./meld. om tiltak for ikke-fredete bygn. oppført før 1850 mottatt:
1.1.
Andel søknader om dispensasjon etter KML §§ 15a,19 og 20 (vedtaksfredet kulturminne) som ble innvilget:
1.1.
Andel dispensasjoner etter kulturminneloven i forhold til fredete kulturminner:
1.1.
Antall tiltak/planer mottatt som kan utløse undersøkelsesplikten etter KML § 9:
1.1.
Andel arkeologiske registreringer gjennomført i forhold til tiltak/planer mottatt:
1.1.
Andel av gjennomførte registreringer hvor det ble påvist ikke tidligere kjente automatisk fredete kulturminner:
1.1.
Andel av gjennomførte registreringer der det ble krevd kostnadsdekning etter KML§ 10:
1.1.
Antall søknader om tiltak vurdert som mindre, private mottatt i rapport.år:
1.1.
Andel arkeologiske registreringer gjennomført i mindre, private tiltak i forhold til tiltak mottatt:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutg. til fys. planl. kulturminner, natur og nærmiljø (funksjon 715, 716 og 750), innb , Netto driftsutg. til fys.planl., klt.min., natur og nærmiljø som andel av tot. netto driftsutg , Brutto investeringsutg. i fys. planl., kulturminnevern, natur og nærmiljø, innb ,

Valgt 1 av totalt 32

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAFK Landet , EAFKUO Landet uten Oslo , 0100 Østfold fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
En generell kompensasjonsordning for merverdiavgift innført fra 1.1.2004 kan føre til brudd i tidsserien fra 2003 til 2004 i ulike regnskapsbegreper. Ordningen vil kunne innebære reduksjon i netto driftsutgifter totalt, netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde, korrigerte brutto driftsutgifter totalt, korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde og brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde eller økning i brutto driftsinntekter på funksjon/tjenesteområde. For nærmere forklaring henvises til Faglig veiledning kapitlene 2B - 2E. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.