Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04919: C. Videregående opplæring - nøkkeltall (F) (avslutta serie) 1999 - 2005

Marianne Aamodt, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5287
01.09.2006 10:00
Netto driftsutgifter til videregående opplæring, per innbygger 16-18 år:
Kroner
Mva-kompensasjon drift, videregående opplæring per innbygger 16-18 år (kroner):
Kroner
Mva-kompensasjon investering, videregående opplæring pr. innbygger 16-18 år (kroner):
Kroner
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Brutto investeringsutgifter til videregående opplæring, per innbygger:
Kroner
Andel netto driftsutgifter til skolelokaler, forvaltning, skyss og internat (510):
Prosent
Andel netto driftsutg ped. ledelse, ped. fellesutg, gjesteelevoppgjør (520):
Prosent
Andel netto driftsutgifter til allmennfaglige studieretninger (541, 547 og 549):
Prosent
Andel netto driftsutgifter til yrkesfaglige studieretninger (ikke 541, 547, 549 og 554):
Prosent
Andel netto driftsutgifter til landslinjer (559):
Prosent
Andel netto driftsutgifter til fagskole (554):
Prosent
Andel netto driftsutgifter til spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring (560):
Prosent
Andel netto driftsutgifter til fagopplæring i arbeidslivet (570):
Prosent
Andel netto driftsutgifter til voksenoppl etter opplæringsloven (581):
Prosent
Andel netto driftsutgifter til andre undervisningsformål (590):
Prosent
Andelen av 16-18-åringene som er i videregående opplæring:
Prosent
Andelen av 16-18-åringene med innvandringsbakgrunn som er i videregående opplæring:
Prosent
Andelen av 16-18-åringene som er i utdanning utenfor videreg opplæring:
Prosent
Andelen i videregående opplæring som er elever:
Prosent
Andelen i videregående opplæring som er lærlinger:
Prosent
Andelen elever og lærlinger som er i allmennfaglige studieretninger:
Prosent
Andelen elever og lærlinger som er i yrkesfaglige studieretninger:
Prosent
Andel elever i grunnkurs:
Prosent
Andel elever i VKI:
Prosent
Andel elever i VKII:
Prosent
Andel elever i vgo ved fylkeskommunale videregående skoler:
Prosent
Andel elever i vgo ved kommunale videregående skoler:
Prosent
Andel elever i vgo ved statlige videregående skoler:
Prosent
Andel elever i vgo ved frittstående videregående skoler:
Prosent
Andel elever som går på skole utenfor bostedsfylke:
Prosent
Andel elever med ungdomsrett til videregående opplæring:
Prosent
Andel lærlinger med lovfestet rett til videregående opplæring:
Prosent
Andel lærlinger som er kvinner:
Prosent
Andel lærlinger som har læreplass utenfor bostedfylke:
Prosent
Andel elever 20 år og eldre:
Prosent
Andel lærlinger 21 år og eldre:
Prosent
Andel søkere og deltakere i tilbud tilpasset voksne, av vgo totalt:
Prosent
Søkere og deltakere tilbud tilpasset voksne, andel kvinner:
Prosent
Andel voksne som søker sluttkomp fra videregående opplæring:
Prosent
Andel voksne søkere som har fått tilbud om opplæring:
Prosent
Andel voksne med bestått sluttkompetanse forrige skoleår:
Prosent
Andel voksne med avbrutt opplæringsløp forrige skoleår:
Prosent
Andel voksne gjennomført og dokumentert realkompetansevurdering:
Prosent
Andel voksne som er praksiskandidater/privatister:
Prosent
Andel voksne bestått teoriopplæring praksiskandidater/privatister:
Prosent
Andel voksne med tilbud om avkortet opplæring:
Prosent
Andel av søkere til elevplass som har blitt elever:
Prosent
Andel elever som har fått oppfylt førsteønske:
Prosent
Andel av søkere til lærlingeplass som har blitt lærlinger:
Prosent
Andel lærlinger som har fått oppfylt førsteønske:
Prosent
Andel søkere uten plass:
Prosent
Andel søkere uten rett som har kommet inn:
Prosent
Andel elever i alternativ VKII i skole av nye lærlinger og elever i alternativ VKII i skole:
Prosent
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring:
Prosent
Andel elever med innvandringsbakgrunn med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring:
Prosent
Andel elever med direkte overgang fra videregående opplæring til høyere utdanning:
Prosent
Andel elever med innvandringsbakgrunn med direkte overgang fra videregående opplæring til høyere utdanning:
Prosent
Andel kvinnelige elever med direkte overgang fra videregående opplæring til høyere utdanning:
Prosent
Andel mannlige elever med direkte overgang fra videregående opplæring til høyere utdanning:
Prosent
Korr bto driftsutg videregående opplæring (510-560, unntatt 554), per elev:
Kroner
Korr bto driftsutg til fagopplæring i arbeidslivet (570), per lærling (inkl overf/kjøp fra private):
Kroner
Bto driftsutg til fagoppl i arb.livet (570), per lærling (inkl refusjon fra andre fylkeskomm):
Kroner
Korr bto driftsutg til skolelok, forvaltn og skyss (510) per elev:
Kroner
Korr bto driftsutg ped. ledelse, ped. fellesutg, gjesteelevoppgjør (520) per elev:
Kroner
Lønnsutgifter ped. ledelse, ped. fellesutg, gjesteelevoppgjør (520) per elev:
Kroner
Korr bto driftsutg til alle studretn (541-559, ikke 554) per elev:
Kroner
Lønnsutgifter til alle studieretninger (541-559, ikke 554) per elev:
Kroner
Korr bto driftsutg til spesunderv og særskilt tilpasset oppl (560) per elev:
Kroner
Lønnsutg til spesialunderv og særskilt tilpasset oppl (560) per elev:
Kroner
Korr bto driftsutg til voksenopplæring etter opplæringsloven (581) per elev i vo:
Kroner
Lønnsutg til voksenopplæring etter opplæringsloven (581) per elev i vo:
Kroner
Korr bto driftsutg til allmennfaglige studretn (541, 547, 549) per elev:
Kroner
Lønnsutg til allmennfaglige studretn (541, 547 og 549) per elev:
Kroner
Korr bto driftsutg til studretn for allmenne, økonomiske og administrative fag (541) per elev:
Kroner
Korr bto driftsutg til studretn for musikk, dans og drama (549) per elev:
Kroner
Korr bto driftsutg til studretn for idrettsfag (547) per elev:
Kroner
Korr bto driftsutg yrkesfaglige studretn (ikke 541, 547, 549 og 554) per elev:
Kroner
Lønnsutg til yrkesfaglige studretn (ikke 541, 547, 549 og 554) per elev:
Kroner
Korr bto driftsutg til studretn for helse- og sosialfag (546) per elev:
Kroner
Korr bto driftsutg til studretn for naturbruk (551) per elev:
Kroner
Korr bto driftsutg til studretn for formgivingsfag (544) per elev:
Kroner
Korr bto driftsutg til studretn for hotell- og næringsmiddelfag (545) per elev:
Kroner
Korr bto driftsutg til studretn for byggfag (542) per elev:
Kroner
Korr bto driftsutg til studretn for tekniske byggfag (552) per elev:
Kroner
Korr bto driftsutg til studretn for elektrofag (543) per elev:
Kroner
Korr bto driftsutg til studretn for mekaniske fag (550) per elev:
Kroner
Korr bto driftsutg til studretn for kjemi- og prosessfag (548) per elev:
Kroner
Korr bto driftsutg til studretn for trearbeidsfag (553) per elev:
Kroner
Korr bto driftsutg til studretn for salg og service (555) per elev:
Kroner
Korr bto driftsutg til studretn for medier og kommunikasjon (556) per elev:
Kroner
Korr bto driftsutg til landslinjer (559), per elev:
Kroner
Korr bto driftsutg til fagskole (554) per elev:
Kroner
Lønnsutgifter til fagskole (554) per elev:
Kroner
Andel elever som har sluttet i løpet av året - alle årstrinn, målt i antall kurs:
Prosent
Andel beståtte kurs grunnkurs:
Prosent
Andel beståtte kurs VKI:
Prosent
Andel beståtte kurs VKII:
Prosent
Andel beståtte kurs VKII, kvinnelige elever:
Prosent
Andel beståtte kurs VKII, mannlige elever:
Prosent
Andel beståtte kurs VKII, elever med innv.bakgrunn:
Prosent
Andel beståtte kurs VKII, elever m foreldre m grunnskoleutd:
Prosent
Andel beståtte kurs VKII, elever m foreldre m videreg utd:
Prosent
Andel beståtte kurs VKII, elever m foreldre m høyere utd:
Prosent
Andel beståtte fag- og svenneprøver:
Prosent
Andel beståtte fag- og svenneprøver, kvinnelige kandidater:
Prosent
Andel beståtte fag- eller svenneprøver, mannlige kandidater:
Prosent
Andel beståtte fag- og svenneprøver, kandidater m innv.bakgrunn:
Prosent
Andel meget godt beståtte fag- og svenneprøver:
Prosent
Andel elever og lærlinger som har bestått vgo i løpet av normert tid:
Prosent
Andel kvinnelige elever og lærlinger som har bestått vgo på normert tid:
Prosent
Andel mannlige elever og lærlinger som har bestått vgo på normert tid:
Prosent
Andel elever og lærl m innvandringsbakgr som har bestått vgo på normert tid:
Prosent
Andel elever og lærl med foreldre med grunnskoleutd som har bestått vgo på normert tid:
Prosent
Andel elever og lærl med foreldre med videregående utd som har bestått vgo på normert tid:
Prosent
Andel elever og lærl med foreldre med høyere utd som har bestått vgo på normert tid:
Prosent
Elever per skole, fylkeskommunale skoler:
Personer
Elever per lærerårsverk, fylkeskommunale skoler:
Personer
Lærertimer per elev:
Timer
Andel lærere som er yngre enn 40 år:
Prosent
Andel lærere som er eldre enn 50 år:
Prosent
Andel lærere som er eldre enn 60 år:
Prosent
Andel kvinnelige lærere:
Prosent
Andel lærere i heltidsstilling:
Prosent
Andel kvinnelige lærere i heltidsstilling:
Prosent
Andel mannlige lærere i heltidsstilling:
Prosent
Netto driftsutgifter til videregående opplæring, per innbygger 16-18 år:
1.1.
Mva-kompensasjon drift, videregående opplæring per innbygger 16-18 år (kroner):
1.1.
Mva-kompensasjon investering, videregående opplæring pr. innbygger 16-18 år (kroner):
1.1.
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til videregående opplæring, per innbygger:
1.1.
Andel netto driftsutgifter til skolelokaler, forvaltning, skyss og internat (510):
1.1.
Andel netto driftsutg ped. ledelse, ped. fellesutg, gjesteelevoppgjør (520):
1.1.
Andel netto driftsutgifter til allmennfaglige studieretninger (541, 547 og 549):
1.1.
Andel netto driftsutgifter til yrkesfaglige studieretninger (ikke 541, 547, 549 og 554):
1.1.
Andel netto driftsutgifter til landslinjer (559):
1.1.
Andel netto driftsutgifter til fagskole (554):
1.1.
Andel netto driftsutgifter til spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring (560):
1.1.
Andel netto driftsutgifter til fagopplæring i arbeidslivet (570):
1.1.
Andel netto driftsutgifter til voksenoppl etter opplæringsloven (581):
1.1.
Andel netto driftsutgifter til andre undervisningsformål (590):
1.1.
Andelen av 16-18-åringene som er i videregående opplæring:
1.1.
Andelen av 16-18-åringene med innvandringsbakgrunn som er i videregående opplæring:
1.1.
Andelen av 16-18-åringene som er i utdanning utenfor videreg opplæring:
1.1.
Andelen i videregående opplæring som er elever:
1.1.
Andelen i videregående opplæring som er lærlinger:
1.1.
Andelen elever og lærlinger som er i allmennfaglige studieretninger:
1.1.
Andelen elever og lærlinger som er i yrkesfaglige studieretninger:
1.1.
Andel elever i grunnkurs:
1.1.
Andel elever i VKI:
1.1.
Andel elever i VKII:
1.1.
Andel elever i vgo ved fylkeskommunale videregående skoler:
1.1.
Andel elever i vgo ved kommunale videregående skoler:
1.1.
Andel elever i vgo ved statlige videregående skoler:
1.1.
Andel elever i vgo ved frittstående videregående skoler:
1.1.
Andel elever som går på skole utenfor bostedsfylke:
1.1.
Andel elever med ungdomsrett til videregående opplæring:
1.1.
Andel lærlinger med lovfestet rett til videregående opplæring:
1.1.
Andel lærlinger som er kvinner:
1.1.
Andel lærlinger som har læreplass utenfor bostedfylke:
1.1.
Andel elever 20 år og eldre:
1.1.
Andel lærlinger 21 år og eldre:
1.1.
Andel søkere og deltakere i tilbud tilpasset voksne, av vgo totalt:
1.1.
Søkere og deltakere tilbud tilpasset voksne, andel kvinner:
1.1.
Andel voksne som søker sluttkomp fra videregående opplæring:
1.1.
Andel voksne søkere som har fått tilbud om opplæring:
1.1.
Andel voksne med bestått sluttkompetanse forrige skoleår:
1.1.
Andel voksne med avbrutt opplæringsløp forrige skoleår:
1.1.
Andel voksne gjennomført og dokumentert realkompetansevurdering:
1.1.
Andel voksne som er praksiskandidater/privatister:
1.1.
Andel voksne bestått teoriopplæring praksiskandidater/privatister:
1.1.
Andel voksne med tilbud om avkortet opplæring:
1.1.
Andel av søkere til elevplass som har blitt elever:
1.1.
Andel elever som har fått oppfylt førsteønske:
1.1.
Andel av søkere til lærlingeplass som har blitt lærlinger:
1.1.
Andel lærlinger som har fått oppfylt førsteønske:
1.1.
Andel søkere uten plass:
1.1.
Andel søkere uten rett som har kommet inn:
1.1.
Andel elever i alternativ VKII i skole av nye lærlinger og elever i alternativ VKII i skole:
1.1.
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring:
1.1.
Andel elever med innvandringsbakgrunn med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring:
1.1.
Andel elever med direkte overgang fra videregående opplæring til høyere utdanning:
1.1.
Andel elever med innvandringsbakgrunn med direkte overgang fra videregående opplæring til høyere utdanning:
1.1.
Andel kvinnelige elever med direkte overgang fra videregående opplæring til høyere utdanning:
1.1.
Andel mannlige elever med direkte overgang fra videregående opplæring til høyere utdanning:
1.1.
Korr bto driftsutg videregående opplæring (510-560, unntatt 554), per elev:
1.1.
Korr bto driftsutg til fagopplæring i arbeidslivet (570), per lærling (inkl overf/kjøp fra private):
1.1.
Bto driftsutg til fagoppl i arb.livet (570), per lærling (inkl refusjon fra andre fylkeskomm):
1.1.
Korr bto driftsutg til skolelok, forvaltn og skyss (510) per elev:
1.1.
Korr bto driftsutg ped. ledelse, ped. fellesutg, gjesteelevoppgjør (520) per elev:
1.1.
Lønnsutgifter ped. ledelse, ped. fellesutg, gjesteelevoppgjør (520) per elev:
1.1.
Korr bto driftsutg til alle studretn (541-559, ikke 554) per elev:
1.1.
Lønnsutgifter til alle studieretninger (541-559, ikke 554) per elev:
1.1.
Korr bto driftsutg til spesunderv og særskilt tilpasset oppl (560) per elev:
1.1.
Lønnsutg til spesialunderv og særskilt tilpasset oppl (560) per elev:
1.1.
Korr bto driftsutg til voksenopplæring etter opplæringsloven (581) per elev i vo:
1.1.
Lønnsutg til voksenopplæring etter opplæringsloven (581) per elev i vo:
1.1.
Korr bto driftsutg til allmennfaglige studretn (541, 547, 549) per elev:
1.1.
Lønnsutg til allmennfaglige studretn (541, 547 og 549) per elev:
1.1.
Korr bto driftsutg til studretn for allmenne, økonomiske og administrative fag (541) per elev:
1.1.
Korr bto driftsutg til studretn for musikk, dans og drama (549) per elev:
1.1.
Korr bto driftsutg til studretn for idrettsfag (547) per elev:
1.1.
Korr bto driftsutg yrkesfaglige studretn (ikke 541, 547, 549 og 554) per elev:
1.1.
Lønnsutg til yrkesfaglige studretn (ikke 541, 547, 549 og 554) per elev:
1.1.
Korr bto driftsutg til studretn for helse- og sosialfag (546) per elev:
1.1.
Korr bto driftsutg til studretn for naturbruk (551) per elev:
1.1.
Korr bto driftsutg til studretn for formgivingsfag (544) per elev:
1.1.
Korr bto driftsutg til studretn for hotell- og næringsmiddelfag (545) per elev:
1.1.
Korr bto driftsutg til studretn for byggfag (542) per elev:
1.1.
Korr bto driftsutg til studretn for tekniske byggfag (552) per elev:
1.1.
Korr bto driftsutg til studretn for elektrofag (543) per elev:
1.1.
Korr bto driftsutg til studretn for mekaniske fag (550) per elev:
1.1.
Korr bto driftsutg til studretn for kjemi- og prosessfag (548) per elev:
1.1.
Korr bto driftsutg til studretn for trearbeidsfag (553) per elev:
1.1.
Korr bto driftsutg til studretn for salg og service (555) per elev:
1.1.
Korr bto driftsutg til studretn for medier og kommunikasjon (556) per elev:
1.1.
Korr bto driftsutg til landslinjer (559), per elev:
1.1.
Korr bto driftsutg til fagskole (554) per elev:
1.1.
Lønnsutgifter til fagskole (554) per elev:
1.1.
Andel elever som har sluttet i løpet av året - alle årstrinn, målt i antall kurs:
1.1.
Andel beståtte kurs grunnkurs:
1.1.
Andel beståtte kurs VKI:
1.1.
Andel beståtte kurs VKII:
1.1.
Andel beståtte kurs VKII, kvinnelige elever:
1.1.
Andel beståtte kurs VKII, mannlige elever:
1.1.
Andel beståtte kurs VKII, elever med innv.bakgrunn:
1.1.
Andel beståtte kurs VKII, elever m foreldre m grunnskoleutd:
1.1.
Andel beståtte kurs VKII, elever m foreldre m videreg utd:
1.1.
Andel beståtte kurs VKII, elever m foreldre m høyere utd:
1.1.
Andel beståtte fag- og svenneprøver:
1.1.
Andel beståtte fag- og svenneprøver, kvinnelige kandidater:
1.1.
Andel beståtte fag- eller svenneprøver, mannlige kandidater:
1.1.
Andel beståtte fag- og svenneprøver, kandidater m innv.bakgrunn:
1.1.
Andel meget godt beståtte fag- og svenneprøver:
1.1.
Andel elever og lærlinger som har bestått vgo i løpet av normert tid:
1.1.
Andel kvinnelige elever og lærlinger som har bestått vgo på normert tid:
1.1.
Andel mannlige elever og lærlinger som har bestått vgo på normert tid:
1.1.
Andel elever og lærl m innvandringsbakgr som har bestått vgo på normert tid:
1.1.
Andel elever og lærl med foreldre med grunnskoleutd som har bestått vgo på normert tid:
1.1.
Andel elever og lærl med foreldre med videregående utd som har bestått vgo på normert tid:
1.1.
Andel elever og lærl med foreldre med høyere utd som har bestått vgo på normert tid:
1.1.
Elever per skole, fylkeskommunale skoler:
1.1.
Elever per lærerårsverk, fylkeskommunale skoler:
1.1.
Lærertimer per elev:
1.1.
Andel lærere som er yngre enn 40 år:
1.1.
Andel lærere som er eldre enn 50 år:
1.1.
Andel lærere som er eldre enn 60 år:
1.1.
Andel kvinnelige lærere:
1.1.
Andel lærere i heltidsstilling:
1.1.
Andel kvinnelige lærere i heltidsstilling:
1.1.
Andel mannlige lærere i heltidsstilling:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter til videregående opplæring, per innbygger 16-18 år , Mva-kompensasjon drift, videregående opplæring per innbygger 16-18 år (kroner) , Mva-kompensasjon investering, videregående opplæring pr. innbygger 16-18 år (kroner) ,

Valgt 1 av totalt 125

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) , 03 Oslo ,

Valgt 0 av totalt 32

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
En generell kompensasjonsordning for merverdiavgift innført fra 1.1.2004 kan føre til brudd i tidsserien fra 2003 til 2004 i ulike regnskapsbegreper. Ordningen vil kunne innebære reduksjon i netto driftsutgifter totalt, netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde, korrigerte brutto driftsutgifter totalt, korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde og brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde eller økning i brutto driftsinntekter på funksjon/tjenesteområde. For nærmere forklaring henvises til Faglig veiledning kapitlene 2B - 2E. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

Korr bto driftsutg til landslinjer (559), per elev

Tallene er noe usikre, spesielt før 2005, pga. fylkenes ulike bruk av kurskoder mht. elever i landslinjer. Tall for Telemark er utelatt fordi antall elever på landslinjer i 2004, som inngår i beregningen, var feil.