Fylkeskommuneregnskap

04917: A. Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutgifter - nøkkeltall (F) (avslutta serie) 1999 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 133 Valgte

Søk

region

Totalt 27 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Måleenhet
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Overskudd før lån og avsetninger i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Netto finans og avdrag, i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Netto avdrag, i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Netto finans, i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
- herav Netto tap/gevinst på finansielle instrumenter i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Årets mindreforbruk/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Årets udisponert/udekket i investeringsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Mva-refusjon påløpt i driftsregnskapet, i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Mva-refusjon påløpt i investeringsregnskapet, i prosent av brutto driftsintekter:
Prosent
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Akkumulert regnskapsmessig merforbruk i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
- herav Pensjonsforpliktelse i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Sertifikatlån i prosent av langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelser:
Prosent
Overføring fra driftsregnskapet, i prosent av brutto investeringsutgifter:
Prosent
Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter m.v., i prosent av brutto investeringsutgifter:
Prosent
- Herav salg av fast eiendom:
Prosent
Diverse intern finansiering, i prosent av brutto investeringsutgifter:
Prosent
- Herav udekket/udisponert i investeringsregnskapet:
Prosent
Bruk av lån (netto), i prosent av brutto investeringsutgifter:
Prosent
- Herav aksjer og andeler:
Prosent
Skatt på inntekt og formue (inkludert naturressursskatt) i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
- herav Naturressursskatt i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Statlig rammeoverføring i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Andre statlige tilskudd til driftsformål i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Salgs- og leieinntekter i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Andre driftsinntekter i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Brutto inntekter fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg, i prosent av brutto driftsinntekterfylkeskommune:
Prosent
Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger:
Kroner
Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger:
Kroner
Netto driftsresultat i kroner per innbygger:
Kroner
Frie inntekter i kroner per innbygger:
Kroner
Netto inntekter fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg, i kr. per innbyggerfylkeskommune:
Kroner
Netto lånegjeld i kroner per innbygger:
Kroner
Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger:
Kroner
Brutto driftsutg. administrasjon og styring i prosent av tot brt driftsutg:
Prosent
- herav Brutto driftsutgifter styring og kontrollvirksomhet, i prosent av tot. brutto driftsutgifter:
Prosent
- herav Brutto driftsutgifter administrasjon, i prosent av tot. brutto driftsutgifter:
Prosent
Brutto driftsutg. videregående opplæring, i prosent av tot brt driftsutg:
Prosent
Brutto driftsutg. somatiske spes.helsetj, i prosent av tot brt driftsutg:
Prosent
Brutto driftsutg. psykiatr. spes.helsetj, i prosent av tot brt driftsutg:
Prosent
Brutto driftsutg. tannhelsetjenesten, i prosent av tot brt driftsutg:
Prosent
Brutto driftsutg. ambulansetjenesten, i prosent av tot brt driftsutg:
Prosent
Brutto driftsutg. sosialtilt. og familiev. i prosent av tot brt driftsutg:
Prosent
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutg:
Prosent
Brutto driftsutg, fys. planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i prosent av tot brt driftsutg:
Prosent
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutg:
Prosent
Brutto driftsutgifter, samferdsel, i prosent av totale brutto driftsutg:
Prosent
Brutto driftsutgifter, næring, i prosent av totale brutto driftsutg:
Prosent
Brutto driftsutg, interfylkeskommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), i prosent av totale brutto driftsutgifter:
Prosent
Brutto driftsutgifter til tjenester utenfor ord. fykomm ansvarsområde, i prosent av totale brutto driftsutg:
Prosent
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutg:
Prosent
- herav Netto driftsutgifter styring og kontrollvirksomhet, i prosent av totale netto driftsutgifter:
Prosent
- herav Netto driftsutgifter administrasjon, i prosent av totale netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter, videregående opplæring, i prosent av totale netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter, somatiske spes. helsetj i prosent av tot net driftsutg:
Prosent
Netto driftsutgifter psyk.spes.helsetj. i prosent av totale netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter ambulansetjenesten i prosent av totale netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter tannhelsetjenesten i prosent av totale netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutg. sosialtilt. og familiev. i prosent av tot nto driftsutg:
Prosent
Netto driftsutg. barnevern i prosent av totale netto driftsutg:
Prosent
Netto driftsutg., fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i prosent av tot nto driftsutg:
Prosent
Netto driftsutg, kultur i prosent av totale netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter, samferdsel, i prosent av totale netto driftsutg:
Prosent
Netto driftsutgifter næring, i prosent av totale netto driftsutg:
Prosent
Netto driftsutgifter, interfylkeskommunale samarbeid (§ 27-samarbeid) , i prosent av totale netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til tjenester utenfor ord. fykomm ansvarsområde, i prosent av totale netto driftsutg:
Prosent
Lønn administrasjon og styring i prosent av totale lønnsutgifter:
Prosent
- herav Lønn styring og kontrollvirksomhet, i prosent av totale lønnsutgifter:
Promille
- herav Lønn administrasjon, i prosent av totale lønnsutgifter:
Prosent
Lønn,videregående opplæring, i prosent av totale lønnsutgifter:
Prosent
Lønn, somatiske spesialisthelsetj, i prosent av totale lønnsutgifter:
Prosent
Lønn, psykiatr. spesialisthelsetjenester, i prosent av totale lønnsutgifter:
Prosent
Lønn, ambulansetjenesten, i prosent av totale lønnsutgifter:
Prosent
Lønn, tannhelsetjenesten, i prosent av totale lønnsutgifter:
Prosent
Lønn, sosialtiltak og familievern i prosent av totale lønnsutgifter:
Prosent
Lønn, barnevern, i prosent av totale lønnsutgifter:
Prosent
Lønn, fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø, i prosent av totale lønnsutgifter:
Prosent
Lønn, kultur, i prosent av totale lønnsutgifter:
Prosent
Lønn, samferdsel, i prosent av totale lønnsutgifter:
Prosent
Lønn, næring, i prosent av totale lønnsutgifter:
Prosent
Lønn, interfylkeskommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), i prosent av totale lønnsutgifter:
Prosent
Lønn til tjenester utenfor ord. fykomm ansvarområde, i prosent av totale lønnsutgifter:
Prosent
Salgs- og leieinntekter administrasjon og styring i prosent av brutto dr.utg. innen området:
Prosent
- herav Salgs- og leieinntekter styring og kontrollvirksomhet i prosent av brutto dr.utg. innen området:
Prosent
- herav Salgs- og leieinntekter administrasjon i prosent av brutto dr.utg. innen området:
Prosent
Salgs- og leieinntekter, videregående opplæring, i prosent av bto. dr.utg. innen området:
Prosent
Salgs- og leieinntekter, tannhelsetjenesten i prosent av bto. dr.utg. innen området:
Prosent
Salgs- og leieinntekter, sosialtiltak og familievern i prosent av bto. dr.utg. innen området:
Prosent
Salgs- og leieinntekter, barnevern i prosent av bto. dr.utg. innen området:
Prosent
Salgs- og leieinntekter, fys.planl., kult.minne, natur og nærmiljø i prosent av bto. dr.utg. innen området:
Prosent
Salgs- og leieinntekter, kultur i prosent av bto. dr.utg. innen området:
Prosent
Salgs- og leieinntekter, samferdsel i prosent av bto. dr.utg. innen området:
Prosent
Salgs- og leieinntekter, næring i prosent av bto. dr.utg. innen området:
Prosent
Salgs- og leieinntekter interfylkeskommunale samarbeid (§ 27-samarbeid) i prosent av brutto dr.utg innen området:
Prosent
Salgs- og leieinntekter, tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt tjenesteområde i prosent av bto. dr.utg. innen området:
Prosent
Brutto inv.utg, administrasjon og styring, i prosent av tot brutto inv.utgifter:
Prosent
- herav Brutto inv.utg, styring og kontrollvirksomhet, i prosent av tot brutto inv.utgifter:
Prosent
- herav Brutto inv.utg, administrasjon, i prosent av tot brutto inv.utgifter:
Prosent
Brutto inv.utg, videregående opplæring i prosent av tot brutto inv.utg:
Prosent
Brutto inv.utg, somatiske spes. helsetj, i prosent av tot brutto inv.utg:
Prosent
Brutto inv.utg, psyk. spes. helsetj, i prosent av tot brutto inv.utg:
Prosent
Brutto inv.utg, ambulansetjenesten, i prosent av tot brutto inv.utg:
Prosent
Brutto inv.utg, tannhelsetjenesten, i prosent av totale brutto inv.utg:
Prosent
Brutto inv.utg, sosialtiltak og familievern, i prosent av tot brt inv.utg:
Prosent
Brutto investeringsutgifter, barnevern i prosent av totale brutto inv.utg:
Prosent
Brutto inv.utg, fys.planl., kult.minne, natur og nærmiljø, i prosent av tot brt inv.utg:
Prosent
Brutto investeringsutg, kultur, i prosent av totale brutto inv.utg:
Prosent
Brutto investeringsutg, samferdsel, i prosent av totale brutto inv.utg:
Prosent
Brutto investeringsutg, næring, i prosent av totale brutto inv.utg:
Prosent
Brutto investeringsutg, interfylkeskommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), i prosent av totale brutto inv.utg:
Prosent
Brutto investeringsutg, tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt tjenesteområde, i prosent av totale brutto inv.utg:
Prosent
Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring, per innb. i kr:
Kroner
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring, per innb. i kr:
Kroner
Lønnsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb:
Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 400 Politisk styring, i kr. pr. innb:
Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 410 Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb:
Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 420 Administrasjon, i kr. pr innb:
Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 421, Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, i kr. pr. innb:
Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 430 Administrasjonslokaler, i kr. pr. innb:
Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 440 Personal- og rekrutteringspolitiske tiltak, i kr. pr. innb:
Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 450 Interne serviceenheter, i kr. pr. innb:
Kroner
Brutto driftsutgifter til F 470 og 471 (premieavvik), i kr. pr. innb:
Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 472 Pensjon, i kr. pr. innb:
Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 473 Premiefond, i kr. pr. innb:
Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 480 Diverse fellesutgifter, i kr. pr. innb:
Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 490 Interne serviceenheter, i kr. pr. innb:
Kroner
Referansetid
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Overskudd før lån og avsetninger i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Netto finans og avdrag, i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Netto avdrag, i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Netto finans, i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
- herav Netto tap/gevinst på finansielle instrumenter i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Årets mindreforbruk/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Årets udisponert/udekket i investeringsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Mva-refusjon påløpt i driftsregnskapet, i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Mva-refusjon påløpt i investeringsregnskapet, i prosent av brutto driftsintekter:
1.1.
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Akkumulert regnskapsmessig merforbruk i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
- herav Pensjonsforpliktelse i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Sertifikatlån i prosent av langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelser:
1.1.
Overføring fra driftsregnskapet, i prosent av brutto investeringsutgifter:
1.1.
Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter m.v., i prosent av brutto investeringsutgifter:
1.1.
- Herav salg av fast eiendom:
1.1.
Diverse intern finansiering, i prosent av brutto investeringsutgifter:
1.1.
- Herav udekket/udisponert i investeringsregnskapet:
1.1.
Bruk av lån (netto), i prosent av brutto investeringsutgifter:
1.1.
- Herav aksjer og andeler:
1.1.
Skatt på inntekt og formue (inkludert naturressursskatt) i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
- herav Naturressursskatt i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Statlig rammeoverføring i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Andre statlige tilskudd til driftsformål i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Salgs- og leieinntekter i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Andre driftsinntekter i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Brutto inntekter fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg, i prosent av brutto driftsinntekterfylkeskommune:
1.1.
Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger:
1.1.
Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger:
1.1.
Netto driftsresultat i kroner per innbygger:
1.1.
Frie inntekter i kroner per innbygger:
1.1.
Netto inntekter fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg, i kr. per innbyggerfylkeskommune:
1.1.
Netto lånegjeld i kroner per innbygger:
1.1.
Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger:
1.1.
Brutto driftsutg. administrasjon og styring i prosent av tot brt driftsutg:
1.1.
- herav Brutto driftsutgifter styring og kontrollvirksomhet, i prosent av tot. brutto driftsutgifter:
1.1.
- herav Brutto driftsutgifter administrasjon, i prosent av tot. brutto driftsutgifter:
1.1.
Brutto driftsutg. videregående opplæring, i prosent av tot brt driftsutg:
1.1.
Brutto driftsutg. somatiske spes.helsetj, i prosent av tot brt driftsutg:
1.1.
Brutto driftsutg. psykiatr. spes.helsetj, i prosent av tot brt driftsutg:
1.1.
Brutto driftsutg. tannhelsetjenesten, i prosent av tot brt driftsutg:
1.1.
Brutto driftsutg. ambulansetjenesten, i prosent av tot brt driftsutg:
1.1.
Brutto driftsutg. sosialtilt. og familiev. i prosent av tot brt driftsutg:
1.1.
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutg:
1.1.
Brutto driftsutg, fys. planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i prosent av tot brt driftsutg:
1.1.
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutg:
1.1.
Brutto driftsutgifter, samferdsel, i prosent av totale brutto driftsutg:
1.1.
Brutto driftsutgifter, næring, i prosent av totale brutto driftsutg:
1.1.
Brutto driftsutg, interfylkeskommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), i prosent av totale brutto driftsutgifter:
1.1.
Brutto driftsutgifter til tjenester utenfor ord. fykomm ansvarsområde, i prosent av totale brutto driftsutg:
1.1.
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutg:
1.1.
- herav Netto driftsutgifter styring og kontrollvirksomhet, i prosent av totale netto driftsutgifter:
1.1.
- herav Netto driftsutgifter administrasjon, i prosent av totale netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter, videregående opplæring, i prosent av totale netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter, somatiske spes. helsetj i prosent av tot net driftsutg:
1.1.
Netto driftsutgifter psyk.spes.helsetj. i prosent av totale netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter ambulansetjenesten i prosent av totale netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter tannhelsetjenesten i prosent av totale netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutg. sosialtilt. og familiev. i prosent av tot nto driftsutg:
1.1.
Netto driftsutg. barnevern i prosent av totale netto driftsutg:
1.1.
Netto driftsutg., fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i prosent av tot nto driftsutg:
1.1.
Netto driftsutg, kultur i prosent av totale netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter, samferdsel, i prosent av totale netto driftsutg:
1.1.
Netto driftsutgifter næring, i prosent av totale netto driftsutg:
1.1.
Netto driftsutgifter, interfylkeskommunale samarbeid (§ 27-samarbeid) , i prosent av totale netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til tjenester utenfor ord. fykomm ansvarsområde, i prosent av totale netto driftsutg:
1.1.
Lønn administrasjon og styring i prosent av totale lønnsutgifter:
1.1.
- herav Lønn styring og kontrollvirksomhet, i prosent av totale lønnsutgifter:
1.1.
- herav Lønn administrasjon, i prosent av totale lønnsutgifter:
1.1.
Lønn,videregående opplæring, i prosent av totale lønnsutgifter:
1.1.
Lønn, somatiske spesialisthelsetj, i prosent av totale lønnsutgifter:
1.1.
Lønn, psykiatr. spesialisthelsetjenester, i prosent av totale lønnsutgifter:
1.1.
Lønn, ambulansetjenesten, i prosent av totale lønnsutgifter:
1.1.
Lønn, tannhelsetjenesten, i prosent av totale lønnsutgifter:
1.1.
Lønn, sosialtiltak og familievern i prosent av totale lønnsutgifter:
1.1.
Lønn, barnevern, i prosent av totale lønnsutgifter:
1.1.
Lønn, fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø, i prosent av totale lønnsutgifter:
1.1.
Lønn, kultur, i prosent av totale lønnsutgifter:
1.1.
Lønn, samferdsel, i prosent av totale lønnsutgifter:
1.1.
Lønn, næring, i prosent av totale lønnsutgifter:
1.1.
Lønn, interfylkeskommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), i prosent av totale lønnsutgifter:
1.1.
Lønn til tjenester utenfor ord. fykomm ansvarområde, i prosent av totale lønnsutgifter:
1.1.
Salgs- og leieinntekter administrasjon og styring i prosent av brutto dr.utg. innen området:
1.1.
- herav Salgs- og leieinntekter styring og kontrollvirksomhet i prosent av brutto dr.utg. innen området:
1.1.
- herav Salgs- og leieinntekter administrasjon i prosent av brutto dr.utg. innen området:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, videregående opplæring, i prosent av bto. dr.utg. innen området:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, tannhelsetjenesten i prosent av bto. dr.utg. innen området:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, sosialtiltak og familievern i prosent av bto. dr.utg. innen området:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, barnevern i prosent av bto. dr.utg. innen området:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, fys.planl., kult.minne, natur og nærmiljø i prosent av bto. dr.utg. innen området:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, kultur i prosent av bto. dr.utg. innen området:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, samferdsel i prosent av bto. dr.utg. innen området:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, næring i prosent av bto. dr.utg. innen området:
1.1.
Salgs- og leieinntekter interfylkeskommunale samarbeid (§ 27-samarbeid) i prosent av brutto dr.utg innen området:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt tjenesteområde i prosent av bto. dr.utg. innen området:
1.1.
Brutto inv.utg, administrasjon og styring, i prosent av tot brutto inv.utgifter:
1.1.
- herav Brutto inv.utg, styring og kontrollvirksomhet, i prosent av tot brutto inv.utgifter:
1.1.
- herav Brutto inv.utg, administrasjon, i prosent av tot brutto inv.utgifter:
1.1.
Brutto inv.utg, videregående opplæring i prosent av tot brutto inv.utg:
1.1.
Brutto inv.utg, somatiske spes. helsetj, i prosent av tot brutto inv.utg:
1.1.
Brutto inv.utg, psyk. spes. helsetj, i prosent av tot brutto inv.utg:
1.1.
Brutto inv.utg, ambulansetjenesten, i prosent av tot brutto inv.utg:
1.1.
Brutto inv.utg, tannhelsetjenesten, i prosent av totale brutto inv.utg:
1.1.
Brutto inv.utg, sosialtiltak og familievern, i prosent av tot brt inv.utg:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, barnevern i prosent av totale brutto inv.utg:
1.1.
Brutto inv.utg, fys.planl., kult.minne, natur og nærmiljø, i prosent av tot brt inv.utg:
1.1.
Brutto investeringsutg, kultur, i prosent av totale brutto inv.utg:
1.1.
Brutto investeringsutg, samferdsel, i prosent av totale brutto inv.utg:
1.1.
Brutto investeringsutg, næring, i prosent av totale brutto inv.utg:
1.1.
Brutto investeringsutg, interfylkeskommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), i prosent av totale brutto inv.utg:
1.1.
Brutto investeringsutg, tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt tjenesteområde, i prosent av totale brutto inv.utg:
1.1.
Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring, per innb. i kr:
1.1.
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring, per innb. i kr:
1.1.
Lønnsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 400 Politisk styring, i kr. pr. innb:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 410 Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 420 Administrasjon, i kr. pr innb:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 421, Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, i kr. pr. innb:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 430 Administrasjonslokaler, i kr. pr. innb:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 440 Personal- og rekrutteringspolitiske tiltak, i kr. pr. innb:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 450 Interne serviceenheter, i kr. pr. innb:
1.1.
Brutto driftsutgifter til F 470 og 471 (premieavvik), i kr. pr. innb:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 472 Pensjon, i kr. pr. innb:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 473 Premiefond, i kr. pr. innb:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 480 Diverse fellesutgifter, i kr. pr. innb:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 490 Interne serviceenheter, i kr. pr. innb:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Kapittel 2: Summen av utgifter fordelt på utgiftsområder skal ikke stemme overens med totale utgifter. Tjenesteområdet Administrasjon, styring og fellesutgifter er omdefinert til publiseringen 15.3.2012, ved at funksjonene for pensjons- og fellesutgifter (F470..490) er tatt ut. Dette er gjort for å rendyrke utgiftene til administrasjon og styring. Finansfunksjonene (800-funksjonene) inngår heller ikke i de definerte utgiftsområdene. I brutto driftsutgifter trekkes artene 710 (sykelønnsrefusjon) og 729 (kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet) fra på utgiftsområdene, men ikke i totale brutto driftsutgifter. De nye definisjonene gjelder for hele tidsserien tilbake til 2001. For Oslo inkluderer regnskapstallene både kommunale og fylkeskommunale oppgaver.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken