Fylkeskommuneregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04917: A. Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutgifter - nøkkeltall (F) (avslutta serie) 1999 - 2016

Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
15.03.2018 08:00
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Overskudd før lån og avsetninger i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Netto finans og avdrag, i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Netto avdrag, i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Netto finans, i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
- herav Netto tap/gevinst på finansielle instrumenter i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Årets mindreforbruk/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Årets udisponert/udekket i investeringsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Mva-refusjon påløpt i driftsregnskapet, i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Mva-refusjon påløpt i investeringsregnskapet, i prosent av brutto driftsintekter:
Prosent
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Akkumulert regnskapsmessig merforbruk i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
- herav Pensjonsforpliktelse i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Sertifikatlån i prosent av langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelser:
Prosent
Overføring fra driftsregnskapet, i prosent av brutto investeringsutgifter:
Prosent
Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter m.v., i prosent av brutto investeringsutgifter:
Prosent
- Herav salg av fast eiendom:
Prosent
Diverse intern finansiering, i prosent av brutto investeringsutgifter:
Prosent
- Herav udekket/udisponert i investeringsregnskapet:
Prosent
Bruk av lån (netto), i prosent av brutto investeringsutgifter:
Prosent
- Herav aksjer og andeler:
Prosent
Skatt på inntekt og formue (inkludert naturressursskatt) i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
- herav Naturressursskatt i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Statlig rammeoverføring i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Andre statlige tilskudd til driftsformål i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Salgs- og leieinntekter i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Andre driftsinntekter i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Brutto inntekter fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg, i prosent av brutto driftsinntekterfylkeskommune:
Prosent
Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger:
Kroner
Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger:
Kroner
Netto driftsresultat i kroner per innbygger:
Kroner
Frie inntekter i kroner per innbygger:
Kroner
Netto inntekter fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg, i kr. per innbyggerfylkeskommune:
Kroner
Netto lånegjeld i kroner per innbygger:
Kroner
Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger:
Kroner
Brutto driftsutg. administrasjon og styring i prosent av tot brt driftsutg:
Prosent
- herav Brutto driftsutgifter styring og kontrollvirksomhet, i prosent av tot. brutto driftsutgifter:
Prosent
- herav Brutto driftsutgifter administrasjon, i prosent av tot. brutto driftsutgifter:
Prosent
Brutto driftsutg. videregående opplæring, i prosent av tot brt driftsutg:
Prosent
Brutto driftsutg. somatiske spes.helsetj, i prosent av tot brt driftsutg:
Prosent
Brutto driftsutg. psykiatr. spes.helsetj, i prosent av tot brt driftsutg:
Prosent
Brutto driftsutg. tannhelsetjenesten, i prosent av tot brt driftsutg:
Prosent
Brutto driftsutg. ambulansetjenesten, i prosent av tot brt driftsutg:
Prosent
Brutto driftsutg. sosialtilt. og familiev. i prosent av tot brt driftsutg:
Prosent
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutg:
Prosent
Brutto driftsutg, fys. planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i prosent av tot brt driftsutg:
Prosent
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutg:
Prosent
Brutto driftsutgifter, samferdsel, i prosent av totale brutto driftsutg:
Prosent
Brutto driftsutgifter, næring, i prosent av totale brutto driftsutg:
Prosent
Brutto driftsutg, interfylkeskommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), i prosent av totale brutto driftsutgifter:
Prosent
Brutto driftsutgifter til tjenester utenfor ord. fykomm ansvarsområde, i prosent av totale brutto driftsutg:
Prosent
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutg:
Prosent
- herav Netto driftsutgifter styring og kontrollvirksomhet, i prosent av totale netto driftsutgifter:
Prosent
- herav Netto driftsutgifter administrasjon, i prosent av totale netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter, videregående opplæring, i prosent av totale netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter, somatiske spes. helsetj i prosent av tot net driftsutg:
Prosent
Netto driftsutgifter psyk.spes.helsetj. i prosent av totale netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter ambulansetjenesten i prosent av totale netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter tannhelsetjenesten i prosent av totale netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutg. sosialtilt. og familiev. i prosent av tot nto driftsutg:
Prosent
Netto driftsutg. barnevern i prosent av totale netto driftsutg:
Prosent
Netto driftsutg., fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i prosent av tot nto driftsutg:
Prosent
Netto driftsutg, kultur i prosent av totale netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter, samferdsel, i prosent av totale netto driftsutg:
Prosent
Netto driftsutgifter næring, i prosent av totale netto driftsutg:
Prosent
Netto driftsutgifter, interfylkeskommunale samarbeid (§ 27-samarbeid) , i prosent av totale netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til tjenester utenfor ord. fykomm ansvarsområde, i prosent av totale netto driftsutg:
Prosent
Lønn administrasjon og styring i prosent av totale lønnsutgifter:
Prosent
- herav Lønn styring og kontrollvirksomhet, i prosent av totale lønnsutgifter:
Promille
- herav Lønn administrasjon, i prosent av totale lønnsutgifter:
Prosent
Lønn,videregående opplæring, i prosent av totale lønnsutgifter:
Prosent
Lønn, somatiske spesialisthelsetj, i prosent av totale lønnsutgifter:
Prosent
Lønn, psykiatr. spesialisthelsetjenester, i prosent av totale lønnsutgifter:
Prosent
Lønn, ambulansetjenesten, i prosent av totale lønnsutgifter:
Prosent
Lønn, tannhelsetjenesten, i prosent av totale lønnsutgifter:
Prosent
Lønn, sosialtiltak og familievern i prosent av totale lønnsutgifter:
Prosent
Lønn, barnevern, i prosent av totale lønnsutgifter:
Prosent
Lønn, fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø, i prosent av totale lønnsutgifter:
Prosent
Lønn, kultur, i prosent av totale lønnsutgifter:
Prosent
Lønn, samferdsel, i prosent av totale lønnsutgifter:
Prosent
Lønn, næring, i prosent av totale lønnsutgifter:
Prosent
Lønn, interfylkeskommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), i prosent av totale lønnsutgifter:
Prosent
Lønn til tjenester utenfor ord. fykomm ansvarområde, i prosent av totale lønnsutgifter:
Prosent
Salgs- og leieinntekter administrasjon og styring i prosent av brutto dr.utg. innen området:
Prosent
- herav Salgs- og leieinntekter styring og kontrollvirksomhet i prosent av brutto dr.utg. innen området:
Prosent
- herav Salgs- og leieinntekter administrasjon i prosent av brutto dr.utg. innen området:
Prosent
Salgs- og leieinntekter, videregående opplæring, i prosent av bto. dr.utg. innen området:
Prosent
Salgs- og leieinntekter, tannhelsetjenesten i prosent av bto. dr.utg. innen området:
Prosent
Salgs- og leieinntekter, sosialtiltak og familievern i prosent av bto. dr.utg. innen området:
Prosent
Salgs- og leieinntekter, barnevern i prosent av bto. dr.utg. innen området:
Prosent
Salgs- og leieinntekter, fys.planl., kult.minne, natur og nærmiljø i prosent av bto. dr.utg. innen området:
Prosent
Salgs- og leieinntekter, kultur i prosent av bto. dr.utg. innen området:
Prosent
Salgs- og leieinntekter, samferdsel i prosent av bto. dr.utg. innen området:
Prosent
Salgs- og leieinntekter, næring i prosent av bto. dr.utg. innen området:
Prosent
Salgs- og leieinntekter interfylkeskommunale samarbeid (§ 27-samarbeid) i prosent av brutto dr.utg innen området:
Prosent
Salgs- og leieinntekter, tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt tjenesteområde i prosent av bto. dr.utg. innen området:
Prosent
Brutto inv.utg, administrasjon og styring, i prosent av tot brutto inv.utgifter:
Prosent
- herav Brutto inv.utg, styring og kontrollvirksomhet, i prosent av tot brutto inv.utgifter:
Prosent
- herav Brutto inv.utg, administrasjon, i prosent av tot brutto inv.utgifter:
Prosent
Brutto inv.utg, videregående opplæring i prosent av tot brutto inv.utg:
Prosent
Brutto inv.utg, somatiske spes. helsetj, i prosent av tot brutto inv.utg:
Prosent
Brutto inv.utg, psyk. spes. helsetj, i prosent av tot brutto inv.utg:
Prosent
Brutto inv.utg, ambulansetjenesten, i prosent av tot brutto inv.utg:
Prosent
Brutto inv.utg, tannhelsetjenesten, i prosent av totale brutto inv.utg:
Prosent
Brutto inv.utg, sosialtiltak og familievern, i prosent av tot brt inv.utg:
Prosent
Brutto investeringsutgifter, barnevern i prosent av totale brutto inv.utg:
Prosent
Brutto inv.utg, fys.planl., kult.minne, natur og nærmiljø, i prosent av tot brt inv.utg:
Prosent
Brutto investeringsutg, kultur, i prosent av totale brutto inv.utg:
Prosent
Brutto investeringsutg, samferdsel, i prosent av totale brutto inv.utg:
Prosent
Brutto investeringsutg, næring, i prosent av totale brutto inv.utg:
Prosent
Brutto investeringsutg, interfylkeskommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), i prosent av totale brutto inv.utg:
Prosent
Brutto investeringsutg, tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt tjenesteområde, i prosent av totale brutto inv.utg:
Prosent
Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring, per innb. i kr:
Kroner
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring, per innb. i kr:
Kroner
Lønnsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb:
Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 400 Politisk styring, i kr. pr. innb:
Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 410 Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb:
Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 420 Administrasjon, i kr. pr innb:
Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 421, Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, i kr. pr. innb:
Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 430 Administrasjonslokaler, i kr. pr. innb:
Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 440 Personal- og rekrutteringspolitiske tiltak, i kr. pr. innb:
Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 450 Interne serviceenheter, i kr. pr. innb:
Kroner
Brutto driftsutgifter til F 470 og 471 (premieavvik), i kr. pr. innb:
Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 472 Pensjon, i kr. pr. innb:
Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 473 Premiefond, i kr. pr. innb:
Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 480 Diverse fellesutgifter, i kr. pr. innb:
Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 490 Interne serviceenheter, i kr. pr. innb:
Kroner
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Overskudd før lån og avsetninger i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Netto finans og avdrag, i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Netto avdrag, i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Netto finans, i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
- herav Netto tap/gevinst på finansielle instrumenter i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Årets mindreforbruk/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Årets udisponert/udekket i investeringsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Mva-refusjon påløpt i driftsregnskapet, i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Mva-refusjon påløpt i investeringsregnskapet, i prosent av brutto driftsintekter:
1.1.
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Akkumulert regnskapsmessig merforbruk i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
- herav Pensjonsforpliktelse i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Sertifikatlån i prosent av langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelser:
1.1.
Overføring fra driftsregnskapet, i prosent av brutto investeringsutgifter:
1.1.
Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter m.v., i prosent av brutto investeringsutgifter:
1.1.
- Herav salg av fast eiendom:
1.1.
Diverse intern finansiering, i prosent av brutto investeringsutgifter:
1.1.
- Herav udekket/udisponert i investeringsregnskapet:
1.1.
Bruk av lån (netto), i prosent av brutto investeringsutgifter:
1.1.
- Herav aksjer og andeler:
1.1.
Skatt på inntekt og formue (inkludert naturressursskatt) i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
- herav Naturressursskatt i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Statlig rammeoverføring i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Andre statlige tilskudd til driftsformål i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Salgs- og leieinntekter i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Andre driftsinntekter i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Brutto inntekter fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg, i prosent av brutto driftsinntekterfylkeskommune:
1.1.
Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger:
1.1.
Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger:
1.1.
Netto driftsresultat i kroner per innbygger:
1.1.
Frie inntekter i kroner per innbygger:
1.1.
Netto inntekter fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg, i kr. per innbyggerfylkeskommune:
1.1.
Netto lånegjeld i kroner per innbygger:
1.1.
Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger:
1.1.
Brutto driftsutg. administrasjon og styring i prosent av tot brt driftsutg:
1.1.
- herav Brutto driftsutgifter styring og kontrollvirksomhet, i prosent av tot. brutto driftsutgifter:
1.1.
- herav Brutto driftsutgifter administrasjon, i prosent av tot. brutto driftsutgifter:
1.1.
Brutto driftsutg. videregående opplæring, i prosent av tot brt driftsutg:
1.1.
Brutto driftsutg. somatiske spes.helsetj, i prosent av tot brt driftsutg:
1.1.
Brutto driftsutg. psykiatr. spes.helsetj, i prosent av tot brt driftsutg:
1.1.
Brutto driftsutg. tannhelsetjenesten, i prosent av tot brt driftsutg:
1.1.
Brutto driftsutg. ambulansetjenesten, i prosent av tot brt driftsutg:
1.1.
Brutto driftsutg. sosialtilt. og familiev. i prosent av tot brt driftsutg:
1.1.
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutg:
1.1.
Brutto driftsutg, fys. planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i prosent av tot brt driftsutg:
1.1.
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutg:
1.1.
Brutto driftsutgifter, samferdsel, i prosent av totale brutto driftsutg:
1.1.
Brutto driftsutgifter, næring, i prosent av totale brutto driftsutg:
1.1.
Brutto driftsutg, interfylkeskommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), i prosent av totale brutto driftsutgifter:
1.1.
Brutto driftsutgifter til tjenester utenfor ord. fykomm ansvarsområde, i prosent av totale brutto driftsutg:
1.1.
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutg:
1.1.
- herav Netto driftsutgifter styring og kontrollvirksomhet, i prosent av totale netto driftsutgifter:
1.1.
- herav Netto driftsutgifter administrasjon, i prosent av totale netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter, videregående opplæring, i prosent av totale netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter, somatiske spes. helsetj i prosent av tot net driftsutg:
1.1.
Netto driftsutgifter psyk.spes.helsetj. i prosent av totale netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter ambulansetjenesten i prosent av totale netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter tannhelsetjenesten i prosent av totale netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutg. sosialtilt. og familiev. i prosent av tot nto driftsutg:
1.1.
Netto driftsutg. barnevern i prosent av totale netto driftsutg:
1.1.
Netto driftsutg., fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i prosent av tot nto driftsutg:
1.1.
Netto driftsutg, kultur i prosent av totale netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter, samferdsel, i prosent av totale netto driftsutg:
1.1.
Netto driftsutgifter næring, i prosent av totale netto driftsutg:
1.1.
Netto driftsutgifter, interfylkeskommunale samarbeid (§ 27-samarbeid) , i prosent av totale netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til tjenester utenfor ord. fykomm ansvarsområde, i prosent av totale netto driftsutg:
1.1.
Lønn administrasjon og styring i prosent av totale lønnsutgifter:
1.1.
- herav Lønn styring og kontrollvirksomhet, i prosent av totale lønnsutgifter:
1.1.
- herav Lønn administrasjon, i prosent av totale lønnsutgifter:
1.1.
Lønn,videregående opplæring, i prosent av totale lønnsutgifter:
1.1.
Lønn, somatiske spesialisthelsetj, i prosent av totale lønnsutgifter:
1.1.
Lønn, psykiatr. spesialisthelsetjenester, i prosent av totale lønnsutgifter:
1.1.
Lønn, ambulansetjenesten, i prosent av totale lønnsutgifter:
1.1.
Lønn, tannhelsetjenesten, i prosent av totale lønnsutgifter:
1.1.
Lønn, sosialtiltak og familievern i prosent av totale lønnsutgifter:
1.1.
Lønn, barnevern, i prosent av totale lønnsutgifter:
1.1.
Lønn, fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø, i prosent av totale lønnsutgifter:
1.1.
Lønn, kultur, i prosent av totale lønnsutgifter:
1.1.
Lønn, samferdsel, i prosent av totale lønnsutgifter:
1.1.
Lønn, næring, i prosent av totale lønnsutgifter:
1.1.
Lønn, interfylkeskommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), i prosent av totale lønnsutgifter:
1.1.
Lønn til tjenester utenfor ord. fykomm ansvarområde, i prosent av totale lønnsutgifter:
1.1.
Salgs- og leieinntekter administrasjon og styring i prosent av brutto dr.utg. innen området:
1.1.
- herav Salgs- og leieinntekter styring og kontrollvirksomhet i prosent av brutto dr.utg. innen området:
1.1.
- herav Salgs- og leieinntekter administrasjon i prosent av brutto dr.utg. innen området:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, videregående opplæring, i prosent av bto. dr.utg. innen området:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, tannhelsetjenesten i prosent av bto. dr.utg. innen området:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, sosialtiltak og familievern i prosent av bto. dr.utg. innen området:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, barnevern i prosent av bto. dr.utg. innen området:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, fys.planl., kult.minne, natur og nærmiljø i prosent av bto. dr.utg. innen området:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, kultur i prosent av bto. dr.utg. innen området:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, samferdsel i prosent av bto. dr.utg. innen området:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, næring i prosent av bto. dr.utg. innen området:
1.1.
Salgs- og leieinntekter interfylkeskommunale samarbeid (§ 27-samarbeid) i prosent av brutto dr.utg innen området:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt tjenesteområde i prosent av bto. dr.utg. innen området:
1.1.
Brutto inv.utg, administrasjon og styring, i prosent av tot brutto inv.utgifter:
1.1.
- herav Brutto inv.utg, styring og kontrollvirksomhet, i prosent av tot brutto inv.utgifter:
1.1.
- herav Brutto inv.utg, administrasjon, i prosent av tot brutto inv.utgifter:
1.1.
Brutto inv.utg, videregående opplæring i prosent av tot brutto inv.utg:
1.1.
Brutto inv.utg, somatiske spes. helsetj, i prosent av tot brutto inv.utg:
1.1.
Brutto inv.utg, psyk. spes. helsetj, i prosent av tot brutto inv.utg:
1.1.
Brutto inv.utg, ambulansetjenesten, i prosent av tot brutto inv.utg:
1.1.
Brutto inv.utg, tannhelsetjenesten, i prosent av totale brutto inv.utg:
1.1.
Brutto inv.utg, sosialtiltak og familievern, i prosent av tot brt inv.utg:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, barnevern i prosent av totale brutto inv.utg:
1.1.
Brutto inv.utg, fys.planl., kult.minne, natur og nærmiljø, i prosent av tot brt inv.utg:
1.1.
Brutto investeringsutg, kultur, i prosent av totale brutto inv.utg:
1.1.
Brutto investeringsutg, samferdsel, i prosent av totale brutto inv.utg:
1.1.
Brutto investeringsutg, næring, i prosent av totale brutto inv.utg:
1.1.
Brutto investeringsutg, interfylkeskommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), i prosent av totale brutto inv.utg:
1.1.
Brutto investeringsutg, tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt tjenesteområde, i prosent av totale brutto inv.utg:
1.1.
Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring, per innb. i kr:
1.1.
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring, per innb. i kr:
1.1.
Lønnsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 400 Politisk styring, i kr. pr. innb:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 410 Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 420 Administrasjon, i kr. pr innb:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 421, Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, i kr. pr. innb:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 430 Administrasjonslokaler, i kr. pr. innb:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 440 Personal- og rekrutteringspolitiske tiltak, i kr. pr. innb:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 450 Interne serviceenheter, i kr. pr. innb:
1.1.
Brutto driftsutgifter til F 470 og 471 (premieavvik), i kr. pr. innb:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 472 Pensjon, i kr. pr. innb:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 473 Premiefond, i kr. pr. innb:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 480 Diverse fellesutgifter, i kr. pr. innb:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 490 Interne serviceenheter, i kr. pr. innb:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter , Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter , Overskudd før lån og avsetninger i prosent av brutto driftsinntekter ,

Valgt 1 av totalt 133

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAFK Landet , EAFKUO Landet uten Oslo , 0100 Østfold fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kapittel 2: Summen av utgifter fordelt på utgiftsområder skal ikke stemme overens med totale utgifter. Tjenesteområdet Administrasjon, styring og fellesutgifter er omdefinert til publiseringen 15.3.2012, ved at funksjonene for pensjons- og fellesutgifter (F470..490) er tatt ut. Dette er gjort for å rendyrke utgiftene til administrasjon og styring. Finansfunksjonene (800-funksjonene) inngår heller ikke i de definerte utgiftsområdene. I brutto driftsutgifter trekkes artene 710 (sykelønnsrefusjon) og 729 (kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet) fra på utgiftsområdene, men ikke i totale brutto driftsutgifter. De nye definisjonene gjelder for hele tidsserien tilbake til 2001. For Oslo inkluderer regnskapstallene både kommunale og fylkeskommunale oppgaver. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.