Plan- og byggesaksbehandling

04908: J. Kommune. Plansak, byggesak, oppmåling, kulturminner, natur og nærmiljø - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 1999 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 121 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per innbygger:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging per innbygger:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til fysisk planlegging per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling som andel av kommunens samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til plansaksbehandling per innbygger:
Kroner
Alder for kommunal planstrategi:
Antall år
Alder for kommuneplanens arealdel:
Antall år
Alder for kommuneplanens samfunnsdel:
Antall år
Gjeldende plan eller retningslinjer med spesiell fokus på universell utforming:
Ja/nei
Antall kommunedelplaner for areal vedtatt i rapporteringsåret:
Antall
Antall tematiske kommunedelplaner vedtatt i rapporteringsåret:
Antall
Antall bebyggelsesplaner vedtatt av kommunen siste år:
Antall
Av disse fremmet som private forslag:
Antall
Område- og detaljreguleringsplaner vedtatt av kommunen siste år:
Antall
Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering som andel av kommunens samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering per innbygger:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til kart og oppmåling som andel av kommunens samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til kart og oppmåling per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til kulturminnevern per innbygger:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til kulturminnevern per innbygger:
Kroner
Antall regulerings-/bebyggelsesplaner som omfatter spesialområde naturvern eller bevaring av kulturminner (PBL §25.6) vedtatt i rapporteringsåret:
Antall
Antall lokale tiltak kommunen har initiert eller støttet, kulturminner eller kulturmiljø:
Antall
Brutto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminnevern, natur og nærmiljø per innb:
Kroner
Andel av dette lønnsutgifter:
Prosent
Brutto driftsutg. til fysisk tilrettelegging og planlegging (funk. 301, 302, 303, 304 og 305), per innb:
Kroner
Brutto driftsutgifter fysisk planlegging som andel av kommunens samlede brutto driftsutgifter:
Prosent
Brutto driftsinntekter til fysisk planlegging, per innbygger:
Kroner
Brutto driftsinntekter fysisk planlegging som andel av kommunens samlede brutto driftsinntekter:
Prosent
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenprod, fysisk tilrettelegging og planlegging, per årsinnbygger:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter fysisk tilrettelegging og planlegging, per årsinnbygger:
Kroner
Brutto driftsutgifter plansaksbehandling som andel av kommunens samlede brutto driftsutgifter:
Prosent
Brutto driftsutg. til plansaksbehandling (funk. 301), per innb:
Kroner
Brutto driftsinntekter plansaksbehandling som andel av kommunens samlede brutto driftsinntekter:
Prosent
Brutto driftsinntekter til plansaksbehandling, per innbygger:
Kroner
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenprod, plansaksbehandling, per årsinnbygger:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter plansaksbehandling, per årsinnbygger:
Kroner
Andel driftsutg. til plansaksbehandling av totale driftsutg. til fysisk tilrettelegging og planlegging:
Prosent
Andel driftsinntekter fra plansaksbehandling av totale driftsinntekter fra fysisk tilrettelegging og planlegging:
Prosent
Brutto driftsutg. bygge-, delesaksbeh. og seksjonering pr mottatt søknad. Kr:
Kroner
Brutto dr.utg bygge- og delesaksbeh og seksjonering pr m2 godkj. bruksareal. Kr:
Kroner
Andel av brutto driftsutg ialt til bygge-, delesaksbeh og seksjonering. Prosent:
Prosent
Brutto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering per innb. Kr:
Kroner
Andel brutto driftsinnt. ialt til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering. Prosent:
Prosent
Brutto driftsinntekter til bygge-, delesaksbeh og seksjonering pr innbygger. Kr:
Kroner
Gebyrinnt. ialt byggesaksbehandling og seksjonering pr m2 godkj. bruksareal. Kr:
Kroner
Kjøp av varer og tj. til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering per årsinnb. Kr:
Kroner
Korr. brutto driftsutg. bygge-, delesaksbeh. og seksjonering pr årsinnb. 1000kr:
Kroner
Andel driftsutg til byggesaksbeh av driftsutg til byggesak, kart og plan. Prosent:
Prosent
Andel driftsinnt til byggesaksbeh av driftsinnt.byggesak, kart og plan. Prosent:
Prosent
Brutto driftsutgifter kart og oppmåling som andel av kommunens samlede brutto driftsutgifter:
Prosent
Brutto driftsutg. til kart og oppmåling (funk. 303), per innb:
Kroner
Brutto driftsinntekter kart og oppmåling som andel av kommunens samlede brutto driftsinntekter:
Prosent
Brutto driftsinntekter til kart og oppmåling, per innbygger:
Kroner
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenprod, kart og oppmåling, per årsinnbygger:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter kart og oppmåling, per årsinnbygger:
Kroner
Andel driftsinnt fra kart/oppm av driftsinnt fra byggesak, kart og pl. Prosent:
Prosent
Andel driftsutg kart/oppmåling av driftsutg til byggesak, kart og plan. Prosent:
Prosent
Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. jf. PBL-08 § 33-1:
Kroner
Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 §20-1 a:
Kroner
Standardgebyr for oppmålingsforetning for areal tilsvarende en boligtomt 750 m2:
Kroner
Gjennomsnittlig saksbeh.tid for private forslag til detaljreg. Kalenderdager:
Dager
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for detaljreg. fra kommunen. Kalenderdager:
Dager
Gjennomsnittlig saksbeh.tid for områdereg. vedtatt av kommunen. Kalenderdager:
Dager
Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist. Kalenderdager:
Dager
Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist. Kalenderdager:
Dager
Andel søkn. om tiltak der komm. har overskredet lovpålagt saksbehandlingstid:
Prosent
Gj.snittlig saksbehandlingstid for opprettelse av grunneiendom. Kalenderdager:
Dager
Antall utstedte målebrev siste år per 1000 eiendommer i kommunen:
Antall
Brutto driftsutg. til kulturminner, natur og nærmiljø (funk. 335, 360 og 365), innb:
Kroner
Brutto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger:
Kroner
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunens egenproduksjon, rekreasjon i tettsteder, per årsinnbygger:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter rekreasjon i tettsteder, per årsinnbygger:
Kroner
Brutto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger:
Kroner
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunens egenproduksjon, naturforvaltning og friluftsliv, per årsinnbygger:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter naturforvaltning og friluftsliv, per årsinnbygger:
Kroner
Brutto driftsutgifter til kulturminnevern per innbygger:
Kroner
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunens egenproduksjon, kulturminnevern, per årsinnbygger:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter kulturminnevern, per årsinnbygger:
Kroner
Antall søknader om tiltak for fredete bygg og ikke-fredede bygn. oppført før 1850 mottatt:
Antall
Kommunale energikostnader:
1000 Kroner
Kommunale energikostnader, per innbygger:
Kroner
Andel energikostnader i prosent av kommunens samlede brutto driftsutgifter:
Prosent
Andel av leke- og rekreasjonsarealer innenfor tettsteder som er under kommunalt driftsansvar:
Prosent
Friluftslivsområder m/kommunal råderett gjennom offentlig eie eller bruksavtale. 10000 årsinnb:
Dekar
Rekr-. og friluftslivsomr. med kommunalt ansvar tilrettelagt med universell utforming:
Antall
Samlet lengde av turveier, turstier og skiløyper (km):
Kilometer
Turstier og løyper tilrettelagt for sommerbruk per 10 000 innbygger:
Kilometer
Andel av turstier og sommerløyper som er under kommunalt driftsansvar:
Prosent
Samlet lengde maskinpreparerte skiløyper:
Kilometer
Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb:
Kilometer
Andel av kommunale planer (komm-pl + reg-pl) som det er fremmet innsigelse til:
Prosent
Antall innvilgede disp. for nye bygninger i strandsonen per 100 km kystlinje:
Antall
Andel innvilgede disp.søknader for nybygg i 100-m-beltet langs sjø. Prosent:
Prosent
Andel erstatningsbygg av nybygg i 100-m-beltet langs sjø innv. v/disp. Prosent:
Prosent
Andel innv. disp.søkn. om nybygg i LNFR-omr. m byggeforb. v. ferskvann. Prosent:
Prosent
Andel av disp.søknader for nybygg i LNFR-områder som ble innvilget. Prosent:
Prosent
Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget:
Prosent
Antall innsigelser til kommune(del)plan pga plankrav:
Antall
Antall innsigelser til kommune(del)plan pga miljøvernhensyn:
Antall
Antall innsigelser til kommune(del)plan pga. næringsforhold:
Antall
Antall innsigelser til kommune(del)plan pga andre hensyn:
Antall
Antall innsigelser til reguleringsplan pga plankrav:
Antall
Antall innsigelser til reguleringsplan pga miljøvernhensyn:
Antall
Antall innsigelser til reguleringsplan pga næringsforhold:
Antall
Antall innsigelser til reguleringsplan ut fra andre hensyn:
Antall
Andel reguleringsplaner (område-, detaljreg.) utredet etter forskrift om konsekvensutredning. Prosent:
Prosent
Andel av behandlede detaljreguleringsplaner som var private forslag. Prosent:
Prosent
Andel av kommune(del)planer areal det er fremmet innsigelse til. Prosent:
Prosent
Andel reguleringspl. (område og detalj) det er fremmet innsigelse til. Prosent:
Prosent
Andel av innsigelsene til kommune(del)planer fremmet av fylkesmannen. Prosent:
Prosent
Andel av innsigelsene til område -og detaljreguleringsplaner fremmet av fylkesmannen:
Prosent
Referansetid
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per innbygger:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging per innbygger:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til fysisk planlegging per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling som andel av kommunens samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til plansaksbehandling per innbygger:
1.1.
Alder for kommunal planstrategi:
1.1.
Alder for kommuneplanens arealdel:
1.1.
Alder for kommuneplanens samfunnsdel:
1.1.
Gjeldende plan eller retningslinjer med spesiell fokus på universell utforming:
1.1.
Antall kommunedelplaner for areal vedtatt i rapporteringsåret:
1.1.
Antall tematiske kommunedelplaner vedtatt i rapporteringsåret:
1.1.
Antall bebyggelsesplaner vedtatt av kommunen siste år:
1.1.
Av disse fremmet som private forslag:
1.1.
Område- og detaljreguleringsplaner vedtatt av kommunen siste år:
1.1.
Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering som andel av kommunens samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering per innbygger:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til kart og oppmåling som andel av kommunens samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til kart og oppmåling per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til kulturminnevern per innbygger:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til kulturminnevern per innbygger:
1.1.
Antall regulerings-/bebyggelsesplaner som omfatter spesialområde naturvern eller bevaring av kulturminner (PBL §25.6) vedtatt i rapporteringsåret:
1.1.
Antall lokale tiltak kommunen har initiert eller støttet, kulturminner eller kulturmiljø:
1.1.
Brutto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminnevern, natur og nærmiljø per innb:
1.1.
Andel av dette lønnsutgifter:
1.1.
Brutto driftsutg. til fysisk tilrettelegging og planlegging (funk. 301, 302, 303, 304 og 305), per innb:
1.1.
Brutto driftsutgifter fysisk planlegging som andel av kommunens samlede brutto driftsutgifter:
1.1.
Brutto driftsinntekter til fysisk planlegging, per innbygger:
1.1.
Brutto driftsinntekter fysisk planlegging som andel av kommunens samlede brutto driftsinntekter:
1.1.
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenprod, fysisk tilrettelegging og planlegging, per årsinnbygger:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter fysisk tilrettelegging og planlegging, per årsinnbygger:
1.1.
Brutto driftsutgifter plansaksbehandling som andel av kommunens samlede brutto driftsutgifter:
1.1.
Brutto driftsutg. til plansaksbehandling (funk. 301), per innb:
1.1.
Brutto driftsinntekter plansaksbehandling som andel av kommunens samlede brutto driftsinntekter:
1.1.
Brutto driftsinntekter til plansaksbehandling, per innbygger:
1.1.
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenprod, plansaksbehandling, per årsinnbygger:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter plansaksbehandling, per årsinnbygger:
1.1.
Andel driftsutg. til plansaksbehandling av totale driftsutg. til fysisk tilrettelegging og planlegging:
1.1.
Andel driftsinntekter fra plansaksbehandling av totale driftsinntekter fra fysisk tilrettelegging og planlegging:
1.1.
Brutto driftsutg. bygge-, delesaksbeh. og seksjonering pr mottatt søknad. Kr:
1.1.
Brutto dr.utg bygge- og delesaksbeh og seksjonering pr m2 godkj. bruksareal. Kr:
1.1.
Andel av brutto driftsutg ialt til bygge-, delesaksbeh og seksjonering. Prosent:
1.1.
Brutto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering per innb. Kr:
1.1.
Andel brutto driftsinnt. ialt til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering. Prosent:
1.1.
Brutto driftsinntekter til bygge-, delesaksbeh og seksjonering pr innbygger. Kr:
1.1.
Gebyrinnt. ialt byggesaksbehandling og seksjonering pr m2 godkj. bruksareal. Kr:
1.1.
Kjøp av varer og tj. til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering per årsinnb. Kr:
1.1.
Korr. brutto driftsutg. bygge-, delesaksbeh. og seksjonering pr årsinnb. 1000kr:
1.1.
Andel driftsutg til byggesaksbeh av driftsutg til byggesak, kart og plan. Prosent:
1.1.
Andel driftsinnt til byggesaksbeh av driftsinnt.byggesak, kart og plan. Prosent:
1.1.
Brutto driftsutgifter kart og oppmåling som andel av kommunens samlede brutto driftsutgifter:
1.1.
Brutto driftsutg. til kart og oppmåling (funk. 303), per innb:
1.1.
Brutto driftsinntekter kart og oppmåling som andel av kommunens samlede brutto driftsinntekter:
1.1.
Brutto driftsinntekter til kart og oppmåling, per innbygger:
1.1.
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenprod, kart og oppmåling, per årsinnbygger:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter kart og oppmåling, per årsinnbygger:
1.1.
Andel driftsinnt fra kart/oppm av driftsinnt fra byggesak, kart og pl. Prosent:
1.1.
Andel driftsutg kart/oppmåling av driftsutg til byggesak, kart og plan. Prosent:
1.1.
Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. jf. PBL-08 § 33-1:
1.1.
Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 §20-1 a:
1.1.
Standardgebyr for oppmålingsforetning for areal tilsvarende en boligtomt 750 m2:
1.1.
Gjennomsnittlig saksbeh.tid for private forslag til detaljreg. Kalenderdager:
1.1.
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for detaljreg. fra kommunen. Kalenderdager:
1.1.
Gjennomsnittlig saksbeh.tid for områdereg. vedtatt av kommunen. Kalenderdager:
1.1.
Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist. Kalenderdager:
1.1.
Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist. Kalenderdager:
1.1.
Andel søkn. om tiltak der komm. har overskredet lovpålagt saksbehandlingstid:
1.1.
Gj.snittlig saksbehandlingstid for opprettelse av grunneiendom. Kalenderdager:
1.1.
Antall utstedte målebrev siste år per 1000 eiendommer i kommunen:
1.1.
Brutto driftsutg. til kulturminner, natur og nærmiljø (funk. 335, 360 og 365), innb:
1.1.
Brutto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger:
1.1.
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunens egenproduksjon, rekreasjon i tettsteder, per årsinnbygger:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter rekreasjon i tettsteder, per årsinnbygger:
1.1.
Brutto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger:
1.1.
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunens egenproduksjon, naturforvaltning og friluftsliv, per årsinnbygger:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter naturforvaltning og friluftsliv, per årsinnbygger:
1.1.
Brutto driftsutgifter til kulturminnevern per innbygger:
1.1.
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunens egenproduksjon, kulturminnevern, per årsinnbygger:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter kulturminnevern, per årsinnbygger:
1.1.
Antall søknader om tiltak for fredete bygg og ikke-fredede bygn. oppført før 1850 mottatt:
1.1.
Kommunale energikostnader:
1.1.
Kommunale energikostnader, per innbygger:
1.1.
Andel energikostnader i prosent av kommunens samlede brutto driftsutgifter:
1.1.
Andel av leke- og rekreasjonsarealer innenfor tettsteder som er under kommunalt driftsansvar:
1.1.
Friluftslivsområder m/kommunal råderett gjennom offentlig eie eller bruksavtale. 10000 årsinnb:
1.1.
Rekr-. og friluftslivsomr. med kommunalt ansvar tilrettelagt med universell utforming:
1.1.
Samlet lengde av turveier, turstier og skiløyper (km):
1.1.
Turstier og løyper tilrettelagt for sommerbruk per 10 000 innbygger:
1.1.
Andel av turstier og sommerløyper som er under kommunalt driftsansvar:
1.1.
Samlet lengde maskinpreparerte skiløyper:
1.1.
Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb:
1.1.
Andel av kommunale planer (komm-pl + reg-pl) som det er fremmet innsigelse til:
1.1.
Antall innvilgede disp. for nye bygninger i strandsonen per 100 km kystlinje:
1.1.
Andel innvilgede disp.søknader for nybygg i 100-m-beltet langs sjø. Prosent:
1.1.
Andel erstatningsbygg av nybygg i 100-m-beltet langs sjø innv. v/disp. Prosent:
1.1.
Andel innv. disp.søkn. om nybygg i LNFR-omr. m byggeforb. v. ferskvann. Prosent:
1.1.
Andel av disp.søknader for nybygg i LNFR-områder som ble innvilget. Prosent:
1.1.
Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget:
1.1.
Antall innsigelser til kommune(del)plan pga plankrav:
1.1.
Antall innsigelser til kommune(del)plan pga miljøvernhensyn:
1.1.
Antall innsigelser til kommune(del)plan pga. næringsforhold:
1.1.
Antall innsigelser til kommune(del)plan pga andre hensyn:
1.1.
Antall innsigelser til reguleringsplan pga plankrav:
1.1.
Antall innsigelser til reguleringsplan pga miljøvernhensyn:
1.1.
Antall innsigelser til reguleringsplan pga næringsforhold:
1.1.
Antall innsigelser til reguleringsplan ut fra andre hensyn:
1.1.
Andel reguleringsplaner (område-, detaljreg.) utredet etter forskrift om konsekvensutredning. Prosent:
1.1.
Andel av behandlede detaljreguleringsplaner som var private forslag. Prosent:
1.1.
Andel av kommune(del)planer areal det er fremmet innsigelse til. Prosent:
1.1.
Andel reguleringspl. (område og detalj) det er fremmet innsigelse til. Prosent:
1.1.
Andel av innsigelsene til kommune(del)planer fremmet av fylkesmannen. Prosent:
1.1.
Andel av innsigelsene til område -og detaljreguleringsplaner fremmet av fylkesmannen:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Data for de kommunale tjenestene i Longyearbyen publiseres f.o.m. 2014, for Longyearbyen benyttes innbyggertall for fjoråret som foreløpige tall til publiseringene i mars. Data for Longyearbyen inngår ikke i snitt for grupper, fylker og landet.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken