Miljøforvaltning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04908: J. Kommune. Plansak, byggesak, oppmåling, kulturminner, natur og nærmiljø - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 1999 - 2016

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
15.03.2018 08:00
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per innbygger:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging per innbygger:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til fysisk planlegging per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling som andel av kommunens samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til plansaksbehandling per innbygger:
Kroner
Alder for kommunal planstrategi:
Antall år
Alder for kommuneplanens arealdel:
Antall år
Alder for kommuneplanens samfunnsdel:
Antall år
Gjeldende plan eller retningslinjer med spesiell fokus på universell utforming:
Ja/nei
Antall kommunedelplaner for areal vedtatt i rapporteringsåret:
Antall
Antall tematiske kommunedelplaner vedtatt i rapporteringsåret:
Antall
Antall bebyggelsesplaner vedtatt av kommunen siste år:
Antall
Av disse fremmet som private forslag:
Antall
Område- og detaljreguleringsplaner vedtatt av kommunen siste år:
Antall
Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering som andel av kommunens samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering per innbygger:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til kart og oppmåling som andel av kommunens samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til kart og oppmåling per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til kulturminnevern per innbygger:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til kulturminnevern per innbygger:
Kroner
Antall regulerings-/bebyggelsesplaner som omfatter spesialområde naturvern eller bevaring av kulturminner (PBL §25.6) vedtatt i rapporteringsåret:
Antall
Antall lokale tiltak kommunen har initiert eller støttet, kulturminner eller kulturmiljø:
Antall
Brutto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminnevern, natur og nærmiljø per innb:
Kroner
Andel av dette lønnsutgifter:
Prosent
Brutto driftsutg. til fysisk tilrettelegging og planlegging (funk. 301, 302, 303, 304 og 305), per innb:
Kroner
Brutto driftsutgifter fysisk planlegging som andel av kommunens samlede brutto driftsutgifter:
Prosent
Brutto driftsinntekter til fysisk planlegging, per innbygger:
Kroner
Brutto driftsinntekter fysisk planlegging som andel av kommunens samlede brutto driftsinntekter:
Prosent
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenprod, fysisk tilrettelegging og planlegging, per årsinnbygger:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter fysisk tilrettelegging og planlegging, per årsinnbygger:
Kroner
Brutto driftsutgifter plansaksbehandling som andel av kommunens samlede brutto driftsutgifter:
Prosent
Brutto driftsutg. til plansaksbehandling (funk. 301), per innb:
Kroner
Brutto driftsinntekter plansaksbehandling som andel av kommunens samlede brutto driftsinntekter:
Prosent
Brutto driftsinntekter til plansaksbehandling, per innbygger:
Kroner
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenprod, plansaksbehandling, per årsinnbygger:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter plansaksbehandling, per årsinnbygger:
Kroner
Andel driftsutg. til plansaksbehandling av totale driftsutg. til fysisk tilrettelegging og planlegging:
Prosent
Andel driftsinntekter fra plansaksbehandling av totale driftsinntekter fra fysisk tilrettelegging og planlegging:
Prosent
Brutto driftsutg. bygge-, delesaksbeh. og seksjonering pr mottatt søknad. Kr:
Kroner
Brutto dr.utg bygge- og delesaksbeh og seksjonering pr m2 godkj. bruksareal. Kr:
Kroner
Andel av brutto driftsutg ialt til bygge-, delesaksbeh og seksjonering. Prosent:
Prosent
Brutto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering per innb. Kr:
Kroner
Andel brutto driftsinnt. ialt til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering. Prosent:
Prosent
Brutto driftsinntekter til bygge-, delesaksbeh og seksjonering pr innbygger. Kr:
Kroner
Gebyrinnt. ialt byggesaksbehandling og seksjonering pr m2 godkj. bruksareal. Kr:
Kroner
Kjøp av varer og tj. til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering per årsinnb. Kr:
Kroner
Korr. brutto driftsutg. bygge-, delesaksbeh. og seksjonering pr årsinnb. 1000kr:
Kroner
Andel driftsutg til byggesaksbeh av driftsutg til byggesak, kart og plan. Prosent:
Prosent
Andel driftsinnt til byggesaksbeh av driftsinnt.byggesak, kart og plan. Prosent:
Prosent
Brutto driftsutgifter kart og oppmåling som andel av kommunens samlede brutto driftsutgifter:
Prosent
Brutto driftsutg. til kart og oppmåling (funk. 303), per innb:
Kroner
Brutto driftsinntekter kart og oppmåling som andel av kommunens samlede brutto driftsinntekter:
Prosent
Brutto driftsinntekter til kart og oppmåling, per innbygger:
Kroner
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenprod, kart og oppmåling, per årsinnbygger:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter kart og oppmåling, per årsinnbygger:
Kroner
Andel driftsinnt fra kart/oppm av driftsinnt fra byggesak, kart og pl. Prosent:
Prosent
Andel driftsutg kart/oppmåling av driftsutg til byggesak, kart og plan. Prosent:
Prosent
Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. jf. PBL-08 § 33-1:
Kroner
Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 §20-1 a:
Kroner
Standardgebyr for oppmålingsforetning for areal tilsvarende en boligtomt 750 m2:
Kroner
Gjennomsnittlig saksbeh.tid for private forslag til detaljreg. Kalenderdager:
Dager
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for detaljreg. fra kommunen. Kalenderdager:
Dager
Gjennomsnittlig saksbeh.tid for områdereg. vedtatt av kommunen. Kalenderdager:
Dager
Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist. Kalenderdager:
Dager
Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist. Kalenderdager:
Dager
Andel søkn. om tiltak der komm. har overskredet lovpålagt saksbehandlingstid:
Prosent
Gj.snittlig saksbehandlingstid for opprettelse av grunneiendom. Kalenderdager:
Dager
Antall utstedte målebrev siste år per 1000 eiendommer i kommunen:
Antall
Brutto driftsutg. til kulturminner, natur og nærmiljø (funk. 335, 360 og 365), innb:
Kroner
Brutto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger:
Kroner
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunens egenproduksjon, rekreasjon i tettsteder, per årsinnbygger:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter rekreasjon i tettsteder, per årsinnbygger:
Kroner
Brutto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger:
Kroner
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunens egenproduksjon, naturforvaltning og friluftsliv, per årsinnbygger:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter naturforvaltning og friluftsliv, per årsinnbygger:
Kroner
Brutto driftsutgifter til kulturminnevern per innbygger:
Kroner
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunens egenproduksjon, kulturminnevern, per årsinnbygger:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter kulturminnevern, per årsinnbygger:
Kroner
Antall søknader om tiltak for fredete bygg og ikke-fredede bygn. oppført før 1850 mottatt:
Antall
Kommunale energikostnader:
1000 Kroner
Kommunale energikostnader, per innbygger:
Kroner
Andel energikostnader i prosent av kommunens samlede brutto driftsutgifter:
Prosent
Andel av leke- og rekreasjonsarealer innenfor tettsteder som er under kommunalt driftsansvar:
Prosent
Friluftslivsområder m/kommunal råderett gjennom offentlig eie eller bruksavtale. 10000 årsinnb:
Dekar
Rekr-. og friluftslivsomr. med kommunalt ansvar tilrettelagt med universell utforming:
Antall
Samlet lengde av turveier, turstier og skiløyper (km):
Kilometer
Turstier og løyper tilrettelagt for sommerbruk per 10 000 innbygger:
Kilometer
Andel av turstier og sommerløyper som er under kommunalt driftsansvar:
Prosent
Samlet lengde maskinpreparerte skiløyper:
Kilometer
Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb:
Kilometer
Andel av kommunale planer (komm-pl + reg-pl) som det er fremmet innsigelse til:
Prosent
Antall innvilgede disp. for nye bygninger i strandsonen per 100 km kystlinje:
Antall
Andel innvilgede disp.søknader for nybygg i 100-m-beltet langs sjø. Prosent:
Prosent
Andel erstatningsbygg av nybygg i 100-m-beltet langs sjø innv. v/disp. Prosent:
Prosent
Andel innv. disp.søkn. om nybygg i LNFR-omr. m byggeforb. v. ferskvann. Prosent:
Prosent
Andel av disp.søknader for nybygg i LNFR-områder som ble innvilget. Prosent:
Prosent
Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget:
Prosent
Antall innsigelser til kommune(del)plan pga plankrav:
Antall
Antall innsigelser til kommune(del)plan pga miljøvernhensyn:
Antall
Antall innsigelser til kommune(del)plan pga. næringsforhold:
Antall
Antall innsigelser til kommune(del)plan pga andre hensyn:
Antall
Antall innsigelser til reguleringsplan pga plankrav:
Antall
Antall innsigelser til reguleringsplan pga miljøvernhensyn:
Antall
Antall innsigelser til reguleringsplan pga næringsforhold:
Antall
Antall innsigelser til reguleringsplan ut fra andre hensyn:
Antall
Andel reguleringsplaner (område-, detaljreg.) utredet etter forskrift om konsekvensutredning. Prosent:
Prosent
Andel av behandlede detaljreguleringsplaner som var private forslag. Prosent:
Prosent
Andel av kommune(del)planer areal det er fremmet innsigelse til. Prosent:
Prosent
Andel reguleringspl. (område og detalj) det er fremmet innsigelse til. Prosent:
Prosent
Andel av innsigelsene til kommune(del)planer fremmet av fylkesmannen. Prosent:
Prosent
Andel av innsigelsene til område -og detaljreguleringsplaner fremmet av fylkesmannen:
Prosent
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per innbygger:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging per innbygger:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til fysisk planlegging per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling som andel av kommunens samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til plansaksbehandling per innbygger:
1.1.
Alder for kommunal planstrategi:
1.1.
Alder for kommuneplanens arealdel:
1.1.
Alder for kommuneplanens samfunnsdel:
1.1.
Gjeldende plan eller retningslinjer med spesiell fokus på universell utforming:
1.1.
Antall kommunedelplaner for areal vedtatt i rapporteringsåret:
1.1.
Antall tematiske kommunedelplaner vedtatt i rapporteringsåret:
1.1.
Antall bebyggelsesplaner vedtatt av kommunen siste år:
1.1.
Av disse fremmet som private forslag:
1.1.
Område- og detaljreguleringsplaner vedtatt av kommunen siste år:
1.1.
Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering som andel av kommunens samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering per innbygger:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til kart og oppmåling som andel av kommunens samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til kart og oppmåling per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til kulturminnevern per innbygger:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til kulturminnevern per innbygger:
1.1.
Antall regulerings-/bebyggelsesplaner som omfatter spesialområde naturvern eller bevaring av kulturminner (PBL §25.6) vedtatt i rapporteringsåret:
1.1.
Antall lokale tiltak kommunen har initiert eller støttet, kulturminner eller kulturmiljø:
1.1.
Brutto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminnevern, natur og nærmiljø per innb:
1.1.
Andel av dette lønnsutgifter:
1.1.
Brutto driftsutg. til fysisk tilrettelegging og planlegging (funk. 301, 302, 303, 304 og 305), per innb:
1.1.
Brutto driftsutgifter fysisk planlegging som andel av kommunens samlede brutto driftsutgifter:
1.1.
Brutto driftsinntekter til fysisk planlegging, per innbygger:
1.1.
Brutto driftsinntekter fysisk planlegging som andel av kommunens samlede brutto driftsinntekter:
1.1.
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenprod, fysisk tilrettelegging og planlegging, per årsinnbygger:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter fysisk tilrettelegging og planlegging, per årsinnbygger:
1.1.
Brutto driftsutgifter plansaksbehandling som andel av kommunens samlede brutto driftsutgifter:
1.1.
Brutto driftsutg. til plansaksbehandling (funk. 301), per innb:
1.1.
Brutto driftsinntekter plansaksbehandling som andel av kommunens samlede brutto driftsinntekter:
1.1.
Brutto driftsinntekter til plansaksbehandling, per innbygger:
1.1.
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenprod, plansaksbehandling, per årsinnbygger:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter plansaksbehandling, per årsinnbygger:
1.1.
Andel driftsutg. til plansaksbehandling av totale driftsutg. til fysisk tilrettelegging og planlegging:
1.1.
Andel driftsinntekter fra plansaksbehandling av totale driftsinntekter fra fysisk tilrettelegging og planlegging:
1.1.
Brutto driftsutg. bygge-, delesaksbeh. og seksjonering pr mottatt søknad. Kr:
1.1.
Brutto dr.utg bygge- og delesaksbeh og seksjonering pr m2 godkj. bruksareal. Kr:
1.1.
Andel av brutto driftsutg ialt til bygge-, delesaksbeh og seksjonering. Prosent:
1.1.
Brutto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering per innb. Kr:
1.1.
Andel brutto driftsinnt. ialt til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering. Prosent:
1.1.
Brutto driftsinntekter til bygge-, delesaksbeh og seksjonering pr innbygger. Kr:
1.1.
Gebyrinnt. ialt byggesaksbehandling og seksjonering pr m2 godkj. bruksareal. Kr:
1.1.
Kjøp av varer og tj. til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering per årsinnb. Kr:
1.1.
Korr. brutto driftsutg. bygge-, delesaksbeh. og seksjonering pr årsinnb. 1000kr:
1.1.
Andel driftsutg til byggesaksbeh av driftsutg til byggesak, kart og plan. Prosent:
1.1.
Andel driftsinnt til byggesaksbeh av driftsinnt.byggesak, kart og plan. Prosent:
1.1.
Brutto driftsutgifter kart og oppmåling som andel av kommunens samlede brutto driftsutgifter:
1.1.
Brutto driftsutg. til kart og oppmåling (funk. 303), per innb:
1.1.
Brutto driftsinntekter kart og oppmåling som andel av kommunens samlede brutto driftsinntekter:
1.1.
Brutto driftsinntekter til kart og oppmåling, per innbygger:
1.1.
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenprod, kart og oppmåling, per årsinnbygger:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter kart og oppmåling, per årsinnbygger:
1.1.
Andel driftsinnt fra kart/oppm av driftsinnt fra byggesak, kart og pl. Prosent:
1.1.
Andel driftsutg kart/oppmåling av driftsutg til byggesak, kart og plan. Prosent:
1.1.
Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. jf. PBL-08 § 33-1:
1.1.
Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 §20-1 a:
1.1.
Standardgebyr for oppmålingsforetning for areal tilsvarende en boligtomt 750 m2:
1.1.
Gjennomsnittlig saksbeh.tid for private forslag til detaljreg. Kalenderdager:
1.1.
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for detaljreg. fra kommunen. Kalenderdager:
1.1.
Gjennomsnittlig saksbeh.tid for områdereg. vedtatt av kommunen. Kalenderdager:
1.1.
Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist. Kalenderdager:
1.1.
Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist. Kalenderdager:
1.1.
Andel søkn. om tiltak der komm. har overskredet lovpålagt saksbehandlingstid:
1.1.
Gj.snittlig saksbehandlingstid for opprettelse av grunneiendom. Kalenderdager:
1.1.
Antall utstedte målebrev siste år per 1000 eiendommer i kommunen:
1.1.
Brutto driftsutg. til kulturminner, natur og nærmiljø (funk. 335, 360 og 365), innb:
1.1.
Brutto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger:
1.1.
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunens egenproduksjon, rekreasjon i tettsteder, per årsinnbygger:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter rekreasjon i tettsteder, per årsinnbygger:
1.1.
Brutto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger:
1.1.
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunens egenproduksjon, naturforvaltning og friluftsliv, per årsinnbygger:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter naturforvaltning og friluftsliv, per årsinnbygger:
1.1.
Brutto driftsutgifter til kulturminnevern per innbygger:
1.1.
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunens egenproduksjon, kulturminnevern, per årsinnbygger:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter kulturminnevern, per årsinnbygger:
1.1.
Antall søknader om tiltak for fredete bygg og ikke-fredede bygn. oppført før 1850 mottatt:
1.1.
Kommunale energikostnader:
1.1.
Kommunale energikostnader, per innbygger:
1.1.
Andel energikostnader i prosent av kommunens samlede brutto driftsutgifter:
1.1.
Andel av leke- og rekreasjonsarealer innenfor tettsteder som er under kommunalt driftsansvar:
1.1.
Friluftslivsområder m/kommunal råderett gjennom offentlig eie eller bruksavtale. 10000 årsinnb:
1.1.
Rekr-. og friluftslivsomr. med kommunalt ansvar tilrettelagt med universell utforming:
1.1.
Samlet lengde av turveier, turstier og skiløyper (km):
1.1.
Turstier og løyper tilrettelagt for sommerbruk per 10 000 innbygger:
1.1.
Andel av turstier og sommerløyper som er under kommunalt driftsansvar:
1.1.
Samlet lengde maskinpreparerte skiløyper:
1.1.
Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb:
1.1.
Andel av kommunale planer (komm-pl + reg-pl) som det er fremmet innsigelse til:
1.1.
Antall innvilgede disp. for nye bygninger i strandsonen per 100 km kystlinje:
1.1.
Andel innvilgede disp.søknader for nybygg i 100-m-beltet langs sjø. Prosent:
1.1.
Andel erstatningsbygg av nybygg i 100-m-beltet langs sjø innv. v/disp. Prosent:
1.1.
Andel innv. disp.søkn. om nybygg i LNFR-omr. m byggeforb. v. ferskvann. Prosent:
1.1.
Andel av disp.søknader for nybygg i LNFR-områder som ble innvilget. Prosent:
1.1.
Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget:
1.1.
Antall innsigelser til kommune(del)plan pga plankrav:
1.1.
Antall innsigelser til kommune(del)plan pga miljøvernhensyn:
1.1.
Antall innsigelser til kommune(del)plan pga. næringsforhold:
1.1.
Antall innsigelser til kommune(del)plan pga andre hensyn:
1.1.
Antall innsigelser til reguleringsplan pga plankrav:
1.1.
Antall innsigelser til reguleringsplan pga miljøvernhensyn:
1.1.
Antall innsigelser til reguleringsplan pga næringsforhold:
1.1.
Antall innsigelser til reguleringsplan ut fra andre hensyn:
1.1.
Andel reguleringsplaner (område-, detaljreg.) utredet etter forskrift om konsekvensutredning. Prosent:
1.1.
Andel av behandlede detaljreguleringsplaner som var private forslag. Prosent:
1.1.
Andel av kommune(del)planer areal det er fremmet innsigelse til. Prosent:
1.1.
Andel reguleringspl. (område og detalj) det er fremmet innsigelse til. Prosent:
1.1.
Andel av innsigelsene til kommune(del)planer fremmet av fylkesmannen. Prosent:
1.1.
Andel av innsigelsene til område -og detaljreguleringsplaner fremmet av fylkesmannen:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter , Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per innbygger , Brutto investeringsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per innbygger ,

Valgt 1 av totalt 121

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Data for de kommunale tjenestene i Longyearbyen publiseres f.o.m. 2014, for Longyearbyen benyttes innbyggertall for fjoråret som foreløpige tall til publiseringene i mars. Data for Longyearbyen inngår ikke i snitt for grupper, fylker og landet. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.