Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04905: F. Pleie og omsorg - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 1999 - 2016

Dag Ragnvald Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 546
05.07.2018 08:00
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter:
Prosent
Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo:
?
Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo:
?
Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo:
?
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten:
Kroner
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over:
Kroner
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over:
Kroner
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning:
Prosent
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra videregående skole:
Prosent
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universitet:
Prosent
Andel legemeldt sykefravær av totalt antall kommunale årsverk i brukerrettet tjeneste:
Prosent
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester:
Kroner
Lønnsutgifter pr kommunalt årsverk ekskl. fravær, pleie og omsorg:
Kroner
Årsverk ekskl. fravær i brukerrettede tjenester pr. mottaker:
Årsverk
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 0-66 år:
Antall
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 67-79 år:
?
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over:
?
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner):
Kroner
Brukerbetaling, praktisk bistand, i prosent av korrigerte brutto driftsutg:
Prosent
Andel hjemmeboere med høy timeinnsats:
Prosent
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67 år og over:
Prosent
System for brukerundersøkelser i hjemmetjenesten:
Ja/nei
Andel beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 80 år og over:
Prosent
Andel beboere i bolig m/ heldøgns bemanning:
Prosent
Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning:
Prosent
Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester:
Prosent
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over:
Prosent
Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i prosent av bef. 80+:
Prosent
Andel beboere på institusjon under 67 år:
Prosent
Andel innbyggere 67 år og over som er beboere på institusjon:
Prosent
Andel beboere i institusjoner 80 år og over:
Prosent
Andel innbyggere 67-79 år som er beboere på institusjon:
Prosent
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon:
Prosent
Andel beboere i institusjon av antall plasser (belegg):
Prosent
Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold:
Prosent
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens:
Prosent
Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering:
Prosent
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem:
Timer
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem:
Timer
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner:
Prosent
Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc:
Prosent
System for brukerundersøkelser i institusjon:
Ja/nei
Utgifter per beboerdøgn i institusjon:
?
Andel kommunale institusjonsplasser av totalt antall institusjonsplasser:
Prosent
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass:
Kroner
Korr.bto.driftsutg, pleie, av korr.bto.driftsutg, institusjon:
Prosent
Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerte brutto driftsutgifter:
Kroner
Netto driftsutgifter til aktivisering/støttetjenester per innbygger 18 år og over (f234):
Kroner
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 0-66 år:
?
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67-79 år:
?
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 80 år og over:
Prosent
Andel brukere (ekskl. langtidsbeboere på institusjon) med individuell plan:
?
Andel av brukere (prosent) med noe/avgrenset bistandsbehov:
?
Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov:
Prosent
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, praktisk bistand:
?
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, hjemmesykepleie:
?
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken. Brukere utenfor institusjon:
?
Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Tidsbegrenset opphold:
Prosent
Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Langtidsopphold:
Prosent
Andel aleneboende mottakere utenfor inst. med både hjemmetj. og støttetj:
Prosent
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter:
1.1.
Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo:
1.1.
Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo:
1.1.
Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo:
1.1.
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten:
1.1.
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over:
1.1.
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over:
1.1.
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning:
1.1.
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra videregående skole:
1.1.
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universitet:
1.1.
Andel legemeldt sykefravær av totalt antall kommunale årsverk i brukerrettet tjeneste:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester:
1.1.
Lønnsutgifter pr kommunalt årsverk ekskl. fravær, pleie og omsorg:
1.1.
Årsverk ekskl. fravær i brukerrettede tjenester pr. mottaker:
1.1.
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 0-66 år:
1.1.
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 67-79 år:
1.1.
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner):
1.1.
Brukerbetaling, praktisk bistand, i prosent av korrigerte brutto driftsutg:
1.1.
Andel hjemmeboere med høy timeinnsats:
1.1.
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67 år og over:
1.1.
System for brukerundersøkelser i hjemmetjenesten:
1.1.
Andel beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 80 år og over:
1.1.
Andel beboere i bolig m/ heldøgns bemanning:
1.1.
Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning:
1.1.
Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester:
1.1.
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over:
1.1.
Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i prosent av bef. 80+:
1.1.
Andel beboere på institusjon under 67 år:
1.1.
Andel innbyggere 67 år og over som er beboere på institusjon:
1.1.
Andel beboere i institusjoner 80 år og over:
1.1.
Andel innbyggere 67-79 år som er beboere på institusjon:
1.1.
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon:
1.1.
Andel beboere i institusjon av antall plasser (belegg):
1.1.
Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold:
1.1.
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens:
1.1.
Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering:
1.1.
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem:
1.1.
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem:
1.1.
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner:
1.1.
Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc:
1.1.
System for brukerundersøkelser i institusjon:
1.1.
Utgifter per beboerdøgn i institusjon:
1.1.
Andel kommunale institusjonsplasser av totalt antall institusjonsplasser:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass:
1.1.
Korr.bto.driftsutg, pleie, av korr.bto.driftsutg, institusjon:
1.1.
Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerte brutto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til aktivisering/støttetjenester per innbygger 18 år og over (f234):
1.1.
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 0-66 år:
1.1.
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67-79 år:
1.1.
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 80 år og over:
1.1.
Andel brukere (ekskl. langtidsbeboere på institusjon) med individuell plan:
1.1.
Andel av brukere (prosent) med noe/avgrenset bistandsbehov:
1.1.
Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov:
1.1.
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, praktisk bistand:
1.1.
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, hjemmesykepleie:
1.1.
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken. Brukere utenfor institusjon:
1.1.
Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Tidsbegrenset opphold:
1.1.
Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Langtidsopphold:
1.1.
Andel aleneboende mottakere utenfor inst. med både hjemmetj. og støttetj:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter , Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo , Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo ,

Valgt 1 av totalt 60

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som datakilde. Det betyr at ingen tall for avtalte årsverk eksklusive lange fravær for 2015 vil bli publisert. For mer informasjon om A-ordningen gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakilde-for-tre-etater For mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-og-ny-statistikk Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?fane=om
content IPLOS-data for 2014 årgangen er korrigert for kommunene: Rygge, Ås, Gran, Modum, Kvinnherad, Askøy og Namsos pga. en teknisk svikt i datamottaket.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.