Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

04905: F. Pleie og omsorg - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 1999 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 60 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
05.07.2018
Kontakt
Dag Ragnvald Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 546
dra@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter:
Prosent
Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo:
?
Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo:
?
Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo:
?
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten:
Kroner
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over:
Kroner
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over:
Kroner
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning:
Prosent
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra videregående skole:
Prosent
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universitet:
Prosent
Andel legemeldt sykefravær av totalt antall kommunale årsverk i brukerrettet tjeneste:
Prosent
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester:
Kroner
Lønnsutgifter pr kommunalt årsverk ekskl. fravær, pleie og omsorg:
Kroner
Årsverk ekskl. fravær i brukerrettede tjenester pr. mottaker:
Årsverk
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 0-66 år:
Antall
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 67-79 år:
?
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over:
?
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner):
Kroner
Brukerbetaling, praktisk bistand, i prosent av korrigerte brutto driftsutg:
Prosent
Andel hjemmeboere med høy timeinnsats:
Prosent
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67 år og over:
Prosent
System for brukerundersøkelser i hjemmetjenesten:
Ja/nei
Andel beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 80 år og over:
Prosent
Andel beboere i bolig m/ heldøgns bemanning:
Prosent
Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning:
Prosent
Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester:
Prosent
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over:
Prosent
Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i prosent av bef. 80+:
Prosent
Andel beboere på institusjon under 67 år:
Prosent
Andel innbyggere 67 år og over som er beboere på institusjon:
Prosent
Andel beboere i institusjoner 80 år og over:
Prosent
Andel innbyggere 67-79 år som er beboere på institusjon:
Prosent
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon:
Prosent
Andel beboere i institusjon av antall plasser (belegg):
Prosent
Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold:
Prosent
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens:
Prosent
Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering:
Prosent
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem:
Timer
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem:
Timer
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner:
Prosent
Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc:
Prosent
System for brukerundersøkelser i institusjon:
Ja/nei
Utgifter per beboerdøgn i institusjon:
?
Andel kommunale institusjonsplasser av totalt antall institusjonsplasser:
Prosent
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass:
Kroner
Korr.bto.driftsutg, pleie, av korr.bto.driftsutg, institusjon:
Prosent
Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerte brutto driftsutgifter:
Kroner
Netto driftsutgifter til aktivisering/støttetjenester per innbygger 18 år og over (f234):
Kroner
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 0-66 år:
?
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67-79 år:
?
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 80 år og over:
Prosent
Andel brukere (ekskl. langtidsbeboere på institusjon) med individuell plan:
?
Andel av brukere (prosent) med noe/avgrenset bistandsbehov:
?
Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov:
Prosent
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, praktisk bistand:
?
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, hjemmesykepleie:
?
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken. Brukere utenfor institusjon:
?
Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Tidsbegrenset opphold:
Prosent
Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Langtidsopphold:
Prosent
Andel aleneboende mottakere utenfor inst. med både hjemmetj. og støttetj:
Prosent
Referansetid
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter:
1.1.
Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo:
1.1.
Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo:
1.1.
Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo:
1.1.
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten:
1.1.
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over:
1.1.
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over:
1.1.
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning:
1.1.
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra videregående skole:
1.1.
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universitet:
1.1.
Andel legemeldt sykefravær av totalt antall kommunale årsverk i brukerrettet tjeneste:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester:
1.1.
Lønnsutgifter pr kommunalt årsverk ekskl. fravær, pleie og omsorg:
1.1.
Årsverk ekskl. fravær i brukerrettede tjenester pr. mottaker:
1.1.
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 0-66 år:
1.1.
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 67-79 år:
1.1.
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner):
1.1.
Brukerbetaling, praktisk bistand, i prosent av korrigerte brutto driftsutg:
1.1.
Andel hjemmeboere med høy timeinnsats:
1.1.
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67 år og over:
1.1.
System for brukerundersøkelser i hjemmetjenesten:
1.1.
Andel beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 80 år og over:
1.1.
Andel beboere i bolig m/ heldøgns bemanning:
1.1.
Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning:
1.1.
Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester:
1.1.
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over:
1.1.
Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i prosent av bef. 80+:
1.1.
Andel beboere på institusjon under 67 år:
1.1.
Andel innbyggere 67 år og over som er beboere på institusjon:
1.1.
Andel beboere i institusjoner 80 år og over:
1.1.
Andel innbyggere 67-79 år som er beboere på institusjon:
1.1.
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon:
1.1.
Andel beboere i institusjon av antall plasser (belegg):
1.1.
Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold:
1.1.
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens:
1.1.
Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering:
1.1.
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem:
1.1.
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem:
1.1.
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner:
1.1.
Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc:
1.1.
System for brukerundersøkelser i institusjon:
1.1.
Utgifter per beboerdøgn i institusjon:
1.1.
Andel kommunale institusjonsplasser av totalt antall institusjonsplasser:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass:
1.1.
Korr.bto.driftsutg, pleie, av korr.bto.driftsutg, institusjon:
1.1.
Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerte brutto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til aktivisering/støttetjenester per innbygger 18 år og over (f234):
1.1.
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 0-66 år:
1.1.
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67-79 år:
1.1.
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 80 år og over:
1.1.
Andel brukere (ekskl. langtidsbeboere på institusjon) med individuell plan:
1.1.
Andel av brukere (prosent) med noe/avgrenset bistandsbehov:
1.1.
Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov:
1.1.
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, praktisk bistand:
1.1.
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, hjemmesykepleie:
1.1.
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken. Brukere utenfor institusjon:
1.1.
Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Tidsbegrenset opphold:
1.1.
Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Langtidsopphold:
1.1.
Andel aleneboende mottakere utenfor inst. med både hjemmetj. og støttetj:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som datakilde. Det betyr at ingen tall for avtalte årsverk eksklusive lange fravær for 2015 vil bli publisert. For mer informasjon om A-ordningen gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakilde-for-tre-etater For mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-og-ny-statistikk Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?fane=om
content IPLOS-data for 2014 årgangen er korrigert for kommunene: Rygge, Ås, Gran, Modum, Kvinnherad, Askøy og Namsos pga. en teknisk svikt i datamottaket.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken