Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04765: Inntektsregnskap for bosatte personer (mill. kr) (avslutta serie) 1993 - 2007

Mads Ivar Kirkeberg, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5245
05.03.2009 10:00
Beløp:
mill. kr
Beløp:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1993 , 1994 , 1995 ,

Valgt 1 av totalt 15

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. YRKESINNTEKT , + lønn , + netto næringsinntekt ,

Valgt 0 av totalt 35

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

regnskapspost

+ netto næringsinntekt

Endring i rutiner og regler for ligning av næringsdrivende gjør at næringsinntekten for 2003 ikke er sammenlignbar med tidligere år. Årsaken er mer nettoføringer. Bl. a. er jordbruksfradraget fratrukket næringsinntekten før den er ført i selvangivelsen.

+ Mottatte bidrag m.m.

Nye regler for beregning av barnebidrag ble innført fom. 1. oktober 2003. Mottatt bidrag føres fra denne dato ikke lenger som skattepliktig inntekt. Tallet for 2003 inneholder ikke mottatt bidrag for årets tre siste måneder.

+ Andre overføringer

I 2003 inneholder ikke denne posten lenger kursstønad og reisepenger til flyktninger.

+ Negative overføringer

Posten inneholder betalt barnebidrag. Nye regler for beregning av barnebidrag ble innført fom. 1. oktober 2003. Betalt bidrag er fra denne dato ikke lenger fradragsberettiget på selvangivelsen. Dette kan føre til problemer med sammenlignbarheten med tidligere år.

+ Negative overføringer

Negative overføringer vil her være pliktig underholdsbidrag og premie til pensjonsordning i arbeidsforhold.